Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

คุณได้ต้้งต่าในโหมดภาพ (โหมดประหยัดพลังงาน)เอาไว้หรือไม่ ?

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 12/19/2016

 อาการ

ถ้าหน้าจอสลัว ก็อาจจะตั้งเป็นโหมดประหยัดพลังงานหรือโหมดภาพถูกกำหนดให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เอาไว้


           <dim screen="">                            <normal screen=""></normal></dim>

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">


</span>

 การแก้ไข

Non-Smart TV

ปรับโหมดภาพ: การตั้งค่าสมาร์ทภาพโหมดภาพมาตรฐานหรือสดใส
การปรับโหมดประหยัดพลังงาน: สมาร์ท→การตั้งค่าโหมดภาพประหยัดพลังงานปิด


①ปรับโหมดภาพ: การตั้งค่าสมาร์ท→→ภาพ→โหมดภาพ→มาตรฐานหรือสดใส
②การปรับโหมดประหยัดพลังงาน: สมาร์ท→การตั้งค่า→โหมดภาพ→ประหยัดพลังงาน→ปิด


บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500