เงื่อนไขการใช้บริการของ LGE

ข้อกำหนดการใช้บริการของ LG Electronics

LG Electronics, Inc. (“LGE”) ร่วมกับบริษัทสาขาและบริษัทในเครือ (“LG Group”, “เรา”, “ของเรา” หรือ “พวกเรา”) ยินดีต้อนรับท่าน ผู้ใช้ขั้นปลาย (“ผู้ใช้งาน” หรือ “ท่าน”) สู่บริการของเรา

เงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ ("เงื่อนไขการใช้บริการ") กำหนดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้งานเพื่อใช้บริการต่างๆ เช่น แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และเว็บไซต์ ที่เราให้ไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์อัจฉริยะของเรา (รวมถึงบริการที่ปรับแต่งตามโดยยึดตามความต้องการของท่านเป็นหลัก) ซึ่งระบุไว้ ที่นี่ (เรียกรวมกันว่า “บริการ LGE”) ตัวอย่างเช่น เงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้:

• วิธีใช้บริการของ LGE และวิธีการที่เราให้บริการของ LGE แก่ท่าน

• สิทธิ ความรับผิดชอบ และระเบียบที่ใช้บังคับต่อท่านและ LGE ในส่วนที่เกี่ยวกับการที่ท่านใช้บริการของ LGE

• สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับเนื้อหาและซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในบริการของ LGE และ

• สิทธิอื่น ๆ ที่ท่านพึงมีในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้บริการของ LGE

ในการใช้บริการของ LGE ท่านจะต้องยอมรับข้อกำหนดการใช้บริการนี้ และในการใช้งานบางประการ ท่านอาจต้องเปิดบัญชีในฐานะสมาชิก ("สมาชิก") และใช้อุปกรณ์ที่เราเป็นผู้ผลิต กรุณาอ่านข้อกำหนดการใช้บริการนี้อย่างถี่ถ้วน นอกจากนี้ก่อนใช้บริการของ LGE เราแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายอื่นที่อาจใช้บังคับต่อการที่ท่านใช้บริการของ LGE รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างถี่ถ้วน ซึ่งสามารถหาได้จากการใช้บริการของ LGE ดูรายชื่อที่นี่

โดยหลักการแล้ว ข้อกำหนดการใช้บริการนี้จะใช้บังคับต่อการที่ท่านใช้บริการของ LGE แต่ในการที่ท่านใช้บริการอื่นบางรายการ ท่านอาจจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะสำหรับบริการนั้น ๆ เพิ่มเติมจากข้อกำหนดการใช้บริการนี้ เช่น เมื่อซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางบริการของ LGE อาจมีการนำข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อมาใช้บังคับ และท่านจะได้รับแจ้งข้อกำหนดดังกล่าว ซึ่งท่านจะต้องอ่านและยอมรับจึงจะสามารถทำการซื้อได้โดยสมบูรณ์ หากสัญญาฉบับนี้และเงื่อนไขเฉพาะสำหรับบริการดังกล่าวขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกัน ให้เงื่อนไขเฉพาะสำหรับบริการนั้นมีผลบังคับเป็นสำคัญเฉพาะในบริการดังกล่าวเท่านั้น นอกจากนี้ในบางบริการอาจมีการนำนโยบาย คำแนะนำ แนวทาง และประกาศต่าง ๆ มาใช้บังคับเพิ่มเติม ซึ่งเราแนะนำให้ท่านอ่านอย่างถี่ถ้วนก่อนใช้บริการเหล่านี้

1. ผู้ให้บริการของ LGE

หน่วยงานต่อไปนี้เข้าร่วมข้อกำหนดการใช้บริการนี้ร่วมกับท่าน เพื่อให้บริการของ LGE ตามข้อกำหนดการใช้บริการนี้:

ดูรายชื่อที่นี่

2. การใช้และการสมัครสมาชิกบริการของ LGE

มาตรฐานและวิธีการสมัครสมาชิก

ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี อาจถูกจำกัดในการสมัครสมาชิกบริการของ LGE

ท่านจะสามารถสมัครสมาชิกบริการของ LGE ได้หลังจากที่ท่านได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดการใช้บริการนี้แล้ว หลังจากนั้นท่านอาจจะได้รับอีเมลสำหรับยืนยันตัวตน หากยืนยันตัวสำเร็จและ/หรือเราตอบรับการสมัครสมาชิกของท่านแล้ว ท่านจะได้รับบัญชีบริการของ LGE (LGE Service Account) ("บัญชี") ท่านอาจจะต้องยืนยันชื่อจริงของท่านเมื่อท่านลงชื่อเข้าระบบ (Log in) เป็นครั้งแรก หรือขณะที่ท่านใช้บริการของ LGE

ในการสมัครเป็นสมาชิกและใช้งานบัญชี

• ท่านจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนขณะสมัครสมาชิกเข้าใช้งานในระบบ (Sign up)

• หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ท่านจะต้องปรับปรุงข้อมูลโดยทันที

• ในการใช้งานบัญชี ท่านจะต้องดูแลไม่ให้รหัสผ่านรั่วไหลหรือมีการแบ่งปันรหัสผ่านกับผู้อื่น

• ท่านจะต้องแจ้งให้ LGE ทราบโดยทันทีหากสงสัยว่ามีการเข้าถึงบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบการใช้บัญชีของตัวท่านเอง ซึ่งรวมถึงการดำเนินมาตรการที่จำเป็นตามสมควรเพื่อคุ้มครองบัญชีของท่าน ท่านจะต้องรับผิดหากเกิดเหตุการณ์ใดอันเป็นผลมาจากการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับท่าน ซึ่งรวมถึงการเพิกเฉยต่อการจัดการรหัสผ่านสำหรับบัญชีของท่าน และ LGE จะไม่รับผิดต่อเหตุการณ์เช่นว่านั้น

เราอาจปฏิเสธการสมัครขอเปิดบัญชีของท่านได้ในกรณีต่อไปนี้

• หากท่านให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนในการสมัครสมาชิกเข้าใช้งานในระบบ

• หากท่านสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการของ LGE ด้วยวัตถุประสงค์ทางการพาณิชย์หรือวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ

• หากเราไม่สามารถรับท่านเข้ามาเป็นสมาชิกได้ด้วยเหตุผลจากตัวท่านเอง เช่น การฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้บริการมาก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาที่ให้ดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านบริการของ LGE โดยไม่ต้องเปิดบัญชี หากผู้ใช้ตกลงให้ LGE ตรวจสอบอุปกรณ์ของตนเพื่อพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดเนื้อหาดังกล่าวได้หรือไม่

เราอาจทำการระงับหรือลบบัญชีใดบัญชีหนึ่งของท่านได้ทุกเมื่อและด้วยเหตุผลทางธุรกิจใดๆ ในกรณีที่ท่านมีหลายบัญชีเพื่อใช้บริการต่างๆ ของเราโดยใช้ที่อยู่อีเมลเพียงหนึ่งเดียว หากเราทำการระงับหรือลบบัญชีใดบัญชีหนึ่งของท่าน เราจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนทำการระงับหรือทำการลบตามที่อยู่อีเมลที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้ในบัญชีของท่าน ในกรณีที่กล่าวมา เราอาจยุติโดยงดให้บริการจากบัญชีที่ถูกระงับหรือถูกลบนั้น

3. สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้

สิทธิตามกฎหมาย

ข้อกำหนดการใช้บริการนี้มิได้จำกัดหรือริดรอนสิทธิตามกฎหมายของท่านใน (1) คุณภาพบางประการของบริการ และ (2) การแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหา เช่น หากท่านเป็นผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านบริการของ LGE ท่านอาจมีสิทธิทุกประการตามระเบียบและกฎหมายที่ใช้บังคับ

หน้าที่ของท่าน

ท่านจะต้องปฏิบัติดังนี้เมื่อใช้บริการของ LGE

• ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้บริการนี้ ตลอดจนระเบียบและกฎหมายที่ใช้บังคับ

• เคารพสิทธิของผู้อื่น รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และทรัพย์สินทางปัญญา

• หลีกเลี่ยงพฤติกรรมอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ดูหมิ่น หรือสร้างความเสียหายด้วยประการอื่นต่อประโยชน์ของบุคคลอื่นใด รวมทั้ง LGE และ

• หลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจก่อให้เกิดการใช้ในทางที่ผิด การแทรกแซง การระงับ หรือความเสียหายต่อบริการของ LGE

LGE ได้ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อรักษาสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคน และอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการของ LGE ได้โดยเสรี ด้วยเหตุนี้จึงขอให้ละเว้นการใช้บริการของ LGE หรือเนื้อหาอื่นที่จัดให้มีทาง บริการของ LGE ("เนื้อหาของ LGE") ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

• พยายามถอดรหัสต้นฉบับ (source code) หรืออัลกอริทึมของบริการของ LGE หรือเนื้อหาของ LGE เช่น การทำวิศวกรรมย้อนกลับต่อซอฟต์แวร์

• พยายามปรับแต่งหรือปิดการทำงานของส่วนการทำงาน (ฟังก์ชัน) บางส่วนในบริการของ LGE หรือเนื้อหาของ LGE โดยพลการ

• สร้างงานดัดแปลง (Derivative Work) จากบริการของ LGE หรือเนื้อหาของ LGE

• มีส่วนร่วมในการให้บริการต่าง ๆ โดยใช้บริการของ LG หรือเนื้อหาของ LGE เช่น การให้อนุญาตช่วงหรือการเป็นผู้จัด (Host)

• ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมทั้ง LGE) ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการของ LGE หรือเนื้อหาของ LGE

• ใช้บริการของ LGE หรือเนื้อหาของ LGE เพื่อวัตถุประสงค์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือด้วยวิธีการที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้บริการนี้ หรือระเบียบและกฎหมายที่ใช้บังคับ

• การใช้บริการของ LGE หรือเนื้อหาของ LGE ในลักษณะที่เป็นการมุ่งร้ายหรือเป็นอันตราย (เช่น การเจาะเข้าระบบ (แฮ็ก) หรือการเผยแพร่รหัสอันตราย รวมถึงไวรัสและข้อมูลใดก็ตามที่เป็นอันตราย)

• การใช้บริการของ LGE หรือเนื้อหาของ LGE ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางผู้ใช้คนอื่น หรือสร้างความเสียหาย ใช้งานเกินกำลัง หรือสร้างความทรุดโทรมต่อบริการของ LGE หรือทำให้บริการของ LGE อ่อนไหวต่อความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้น หรือ

• พยายามถอดรหัสสัญญาณรับส่งระหว่างบริการของ LGE กับเครื่องแม่ข่าย (เซิร์ฟเวอร์) หรือเก็บรวบรวมข้อมูลจากบริการของ LGE หรือระบบบริการของ LGE

หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว เราอาจระงับการเข้าถึงบริการของ LGE ของท่านเป็นระยะเวลาหนึ่ง ในกรณีนี้ เรามีหน้าที่แสดงหลักฐานการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนั้น แต่จะยกเลิกการระงับการเข้าถึงหากท่านสามารถพิสูจน์ได้ว่า การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนั้นไม่ได้มีเจตนา หรือเป็นไปเพราะความประมาทเลินเล่อ เราอาจยกเลิกบัญชีของท่านหากการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับที่เป็นเหตุให้เกิดการระงับการเข้าถึงนั้นไม่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาอันสมควร

ความรับผิดชอบของท่าน

ท่านตกลงว่าจะคุ้มครอง ชดเชย และปกป้องเรา ตลอดจนกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง บริษัทในเครือ และตัวแทนของเราไม่ให้ได้รับความเสียหายจากข้อเรียกร้องใด ๆ อันเกิดจากการที่ท่านกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือจากการที่ท่านฝ่าฝืนระเบียบและกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือจากการที่ท่านใช้บริการของ LGE หรือบริการของบุคคลภายนอก (ตามคำนิยามด้านล่าง) ทั้งนี้โดยสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาต

4. การอนุญาต

การอนุญาตให้ใช้บริการของ LGE

LGE อนุญาตให้ท่านใช้บริการของ LGE เพื่อที่ท่านจะสามารถใช้บริการของ LGE ได้โดยเสรี โดยเป็นการอนุญาตอันมีข้อจำกัด เพิกถอนได้ ไม่อาจโอนสิทธิได้ และไม่ได้มอบให้แต่เพียงผู้เดียว ท่านสามารถใช้บริการของ LGE และเนื้อหาของ LGE เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและไม่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในทางพาณิชย์เท่านั้น การอนุญาตนี้ครอบคลุมถึงซอฟต์แวร์และข้อมูลอื่นที่จำเป็นในการให้บริการของ LGE และเนื้อหาของ LGE พร้อมด้วยการปรับปรุง การยกระดับ การพัฒนา การปรับแต่ง และการแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อท่านยอมรับข้อกำหนดการใช้บริการนี้แล้ว ท่านจะได้รับอนุญาตให้ใช้บริการของ LGE และเนื้อหาของ LGE เท่าที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดการใช้บริการนี้และสัญญาอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (End User License Agreement) ("สัญญา EULA") สำหรับเนื้อหาของ LGE (ถ้ามี) แต่ท่านจะไม่ได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในการเป็นเจ้าของอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบริการของ LGE และเนื้อหาของ LGE ยกเว้นจะระบุไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้หรือในสัญญา EULA ที่ใช้บังคับ นอกจากนี้รายละเอียดและขอบข่ายของการอนุญาต ซึ่งรวมถึงพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตนั้น อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ อุปกรณ์และประเภทของระบบปฏิบัติการของท่าน นโยบายภายในองค์กรของ LGE และพันธมิตรทางธุรกิจของ LGE ตลอดจนความจำเป็นอื่นในด้านการปฏิบัติการและในทางเทคนิค ท่านยอมรับว่า เราจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านหากเนื้อหาของ LGE ที่ท่านดาวน์โหลดไม่สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์มือถือของท่านได้ รวมถึงกรณีเกิดความเสียหายอันเกิดจากการที่ท่านใส่ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่านไม่ถูกต้อง

การอนุญาตให้ใช้เนื้อหาที่สร้างสรรค์โดยผู้ใช้

ในบริการของ LGE บางส่วน ท่านอาจสามารถอัพโหลด ส่ง จัดเก็บ รับส่ง รับ หรือแบ่งปันความคิดเห็น โพสต์ ภาพถ่าย ข้อความ เอกสาร หรือเนื้อหาอื่น ๆ ("เนื้อหาที่สร้างสรรค์โดยผู้ใช้") ซึ่งท่านเป็นเจ้าของสิขสิทธิ์ได้ ท่านมีลิขสิทธิ์ในเนื้อหาที่สร้างสรรค์โดยผู้ใช้ และไม่จำเป็นต้องมอบเนื้อหาดังกล่าวให้แก่บริการของ LGE อย่างไรก็ดี เราไม่ขอรับรองหรือรับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาที่สร้างสรรค์โดยผู้ใช้

ในการอัพโหลดหรือแบ่งปันเนื้อหาที่สร้างสรรค์โดยผู้ใช้ในบริการของ LGE นั้นถือว่าท่านอนุญาตให้แก่ LGE โดยเป็นการอนุญาตทั่วโลก โดยมิใช่แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถเพิกถอนได้ สามารถโอนสิทธิได้ และสามารถให้อนุญาตช่วงได้ ในการทำสำเนา ปรับแก้ เผยแพร่ แปล ทำให้เป็นดิจิทัล ตีพิมพ์ นำไปใช้ ระบุ ปรับแต่ง และสร้างงานดัดแปลงเนื้อหาที่สร้างสรรค์โดยผู้ใช้เท่าที่จำเป็นในการดำเนินการ การปรับปรุง และพัฒนาบริการของ LGE

นอกจากนี้ LGE ยังอาจให้อนุญาตช่วงที่กล่าวมาข้างต้นแก่บุคคลต่อไปนี้

- ผู้ใช้คนอื่น ๆ เพื่อให้การทำงาน (ฟังก์ชัน) ในบริการของ LGE เป็นไปตามที่ออกแบบขึ้นมาแต่เดิม (เช่น การแบ่งปันโพสต์ให้แก่เฉพาะบุคคลที่ได้รับคัดเลือก) หรือ

- ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความสัมพันธ์เชิงสัญญากับ LGE โดยจำกัดวัตถุประสงค์ เพื่อให้ LGE สามารถให้บริการของ LGE ได้ตามข้อกำหนดการใช้บริการนี้

แม้จะมีข้อกำหนดเช่นว่านั้นแล้ว แต่ LGE เป็นผู้มีสิทธิในเนื้อหาที่สร้างสรรค์โดยผู้ใช้เท่าที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบและกฎหมายที่ใช้บังคับ แต่จะไม่ได้รับสิทธิใดที่เกินกว่าขอบเขตนั้น

5. ข้อจำกัดในการใช้บริการของ LGE และการลบเนื้อหาที่สร้างสรรค์โดยผู้ใช้

มาตรการที่อาจดำเนินการกรณีที่เกิดปัญหา

เราสงวนสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการใช้บริการของ LGE ของท่าน หรือลบบัญชีของท่าน หรือเนื้อหาที่สร้างสรรค์โดยผู้ใช้ของท่านได้ ในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้

• หากท่านหรือเนื้อหาที่สร้างสรรค์โดยผู้ใช้ของท่านกระทำผิดอย่างมีนัยสำคัญหรือซ้ำซากต่อข้อกำหนดการใช้บริการ เงื่อนไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับต่อการที่ท่านใช้บริการของ LGE นโยบายอื่นของ LGE หรือระเบียบและกฎหมายที่ใช้บังคับ

• หากท่านระบุโดยชัดแจ้งว่าไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้บริการและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจนำมาใช้ต่อการที่ท่านใช้บริการของ LGE

• หากจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล

• หากพฤติกรรมของท่านหรือเนื้อหาที่สร้างสรรค์โดยผู้ใช้ของท่านพิจารณาตามสมควรแล้วเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย หรือภาระหน้าที่ต่อผู้อื่น รวมถึงผู้ใช้และ LGE เช่น การเจาะเข้าระบบ (แฮ็ก) การหลอกลวงในรูปแบบฟิชชิ่ง (Phishing) การล่วงเกิน การรับส่งสแปม (Spam) พฤติกรรมชี้นำ ข้อมูลเท็จ การรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น การหมิ่นประมาท การแสดงเนื้อหาที่ไม่ใช่ของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ

• หากท่านกระทำผิดแนวทางการปฏิบัติโดยละเอียดของ LGE ในการเผยแพร่เนื้อหา

การแจ้งเตือน

หากพิจารณาตามสมควรแล้วเห็นว่ามีความเป็นไปได้ ก่อนดำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่กล่าวมา เราจะแจ้งให้ท่านทราบเหตุผลถึงการดำเนินมาตรการนั้น เพื่อให้ท่านมีโอกาสแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตามเราอาจพิจารณาละเว้นการแจ้งเตือน หากการแจ้งเตือนนั้นอาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังนี้

• ก่อให้เกิดความเสียหายหรือภาระหน้าที่ต่อผู้ใช้คนอื่น ๆ บุคคลภายนอก หรือ LGE

• ฝ่าฝืนระเบียบและกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล

• แทรกแซงการสืบสวนของหน่วยงานกำกับดูแล หรือ

• บ่อนทำลายการดำเนินการ ความสมบูรณ์ หรือความปลอดภัยของบริการของ LGE

ความรับผิดชอบของผู้ใช้เกี่ยวกับมาตรการต่าง เช่น การจำกัดการใช้งาน

ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ใช่ LGE) จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายใดก็ตาม (รวมถึงที่เกี่ยวกับข้อมูลและเนื้อหา) อันอาจเกิดจากการใช้มาตรการต่าง ๆ ตามข้อกำหนดการใช้บริการนี้ เช่น การจำกัดการใช้บริการของ LGE ของผู้ใช้ หรือการยกเลิกบัญชี ทั้งนี้เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย กรุณาสำรองหรือจัดเก็บข้อมูลและเนื้อหาที่จัดเก็บผ่านบริการของ LGE ไว้ในสถานที่อื่น เช่น การใช้บริการสำรองข้อมูลออนไลน์

6. การเปลี่ยนแปลง ระงับ และยกเลิกบริการของ LGE

การเปลี่ยนแปลงบริการของ LGE

เราอาจเปลี่ยนแปลงบริการของ LGE เป็นครั้งคราวดังนี้

• แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบส่วนประกอบหรือการทำงาน (ฟังก์ชัน) ของบริการของ LGE เช่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน เพื่อความปลอดภัย เพื่อแก้ไขบั๊ก และเพื่อปรับปรุงการให้บริการ

• ระงับหรือจำกัดการใช้หรือเข้าถึงบริการของ LGE รวมถึงการเข้าถึงบัญชีด้วย

• ตรวจสอบ ทำเครื่องหมาย (Flag) ปรับแต่ง ปฏิเสธที่จะเผยแพร่โพสต์ กีดกั้นการเข้าถึง หรือลบเนื้อหาของ LGE โดยไม่ต้องรับผิดหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• ห้ามการเข้าถึง กีดกั้นหรือปรับแต่งจากระยะไกลซึ่งเนื้อหาของ LGE ที่ดาวน์โหลดจากบริการของ LGE เข้าสู่อุปกรณ์ของท่านมาก่อนหน้านี้ หาก LGE ใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวพิจารณาเห็นว่า การกระทำดังกล่าวมีความจำเป็นหรือเหมาะสม เนื่องจากเป็นหน้าที่ตามสัญญา มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เป็นคำสั่งศาล หรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ

หาก LGE ลบ ห้ามการเข้าถึง หรือกีดกั้นด้วยวิธีการอื่นมิให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาของ LGE ท่านจะต้องติดต่อผู้จัดทำเนื้อหาของ LGE นั้น ๆ

การระงับและยกเลิกบริการของ LGE

LGE อาจระงับหรือยกเลิกบริการของ LGE ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลาในกรณีดังต่อไปนี้

• เพื่อดำเนินการหรือปรับปรุงบริการของ LGE หรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

• หากพันธมิตรทางธุรกิจของ LGE ที่จัดทำส่วนประกอบต่าง ๆ สำหรับบริการของ LGE ให้แก่ LGE ตัดสินใจยกเลิกส่วนประกอบดังกล่าว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด หรือ

• ในกรณีซ่อมบำรุง ตรวจสอบ หรือเปลี่ยนแปลง หรือกรณีที่เกิดความบกพร่องของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารและข้อมูล เช่นคอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่าย (เซิร์ฟเวอร์) และเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม ปริมาณข้อมูล (Traffic) ที่เพิ่มขึ้นสูง การสื่อสารขัดข้อง และเหตุอันควรอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการของ LGE อย่างต่อเนื่อง

• LGE อาจระงับหรือยุติบริการของ LGE ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทุกเมื่อและด้วยเหตุผลทางธุรกิจใดๆ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนที่จะทำการระงับหรือการยกเลิกบัญชีดังกล่าว

การแจ้งเตือน การชดเชย และความรับผิดกรณีเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกบริการ

หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีการระงับหรือยกเลิกบริการ อันส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของ LGE แล้วนั้น ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชี หรือด้วยวิธีการอื่นที่สมเหตุสมผล เช่น การเผยแพร่ไว้ทางบริการของ LGE อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อาจมีผลบังคับทันทีโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเห็นสมควรว่าไม่สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ฟังก์ชันการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ หรือเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

ผู้ใช้ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยใด ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกบริการของ LGE ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ยกเว้นระเบียบและกฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้ตามข้อกำหนดการใช้บริการนี้ให้มีผลบังคับต่อไปแม้หลังการยกเลิกบริการของ LGE หรือหลังการยกเลิกบัญชีของผู้ใช้แล้วก็ตาม

7. ความรับผิดและการรับประกันของ LGE

ความรับผิด

LGE ตลอดจนกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับจ้าง ตัวการ หรือผู้ให้อนุญาตของ LGE ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายเชิงลงโทษ ไม่ว่าจะประเภทใดก็ตาม หรือต่อการสูญหายของข้อมูล การสูญเสียรายได้ การสูญเสียธุรกิจ หรือการสูญเสียทางการเงินอื่น ๆ อันเกิดจาก/เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการของ LGE หรือเนื้อหาของ LGE ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ไม่ว่าจะตามสัญญา ตามการละเมิด (รวมถึงการประมาทเลินเล่อ) ตามหลักการรับผิดที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด หรือตามหลักอื่นใด แม้ว่า LGE จะได้รับคำเตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว และแม้ว่าการเยียวยาโดยจำกัดจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์สำคัญก็ตาม ทั้งนี้โดยสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ และ LGE จะไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลภายนอกรายใดในความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายเชิงลงโทษ ความเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายสืบเนื่องอันเกิดจากแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ (Open-source software)ใดก็ตามไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ แม้ว่า LGE จะได้รับคำเตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม ทั้งนี้โดยสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้

ในการใช้บริการของ LGE และเนื้อหาของ LGE อาจจำเป็นต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของท่านอาจมีค่าใช้จ่ายระบบมือถือเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับแผนการให้บริการโทรคมนาคมของท่าน โดยที่เราไม่ต้องรับผิดชอบการเชื่อมต่อหรือความเร็วของการให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่านแต่อย่างใด

การรับประกัน

การรับประกันของ LGE ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการของ LGE (รวมถึงเนื้อหาสำหรับบริการของ LGE ฟังก์ชันการทำงานในบริการของ LGE ความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งาน และการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้) และเนื้อหาของ LGE จำกัดอยู่เพียง (1) เรื่องที่ระบุในข้อกำหนดการใช้บริการนี้ และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจใช้บังคับต่อการที่ท่านใช้บริการของ LGE และเนื้อหาของ LGE หรือ (2) เท่าที่ระเบียบและกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ทั้งนี้โดยไม่มีการรับประกันอื่นใดเกี่ยวกับบริการของ LGE และเนื้อหาของ LGE โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์อัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับบริการของ LGE และเนื้อหาของ LGE ที่อาจหลุดการเชื่อมต่อกับบริการของ LGE หรือไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากการเชื่อมต่อเครือข่ายบกพร่อง หรือมีการปรับปรุงบริการของ LGE

บริการของ LGE และเนื้อหาของ LGE จัดให้มี "อย่างที่เป็น" และ "อย่างที่มี" โดยไม่มีการรับประกันไม่ว่าจะประเภทใด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถที่จะนำไปค้าขายได้ การรักษาไว้ซึ่งคุณภาพที่ดี การจัดการอุปกรณ์ด้วยความชำนาญ ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ความสมบูรณ์ ความเพียงพอ ไม่มีไวรัส สภาพแวดล้อมอันดี และไม่เป็นการละเมิด ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการของ LGE และเนื้อหาของ LGE ทั้งนี้โดยสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาต

ในเขตอำนาจตามกฎหมายบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดการรับประกันโดยนัย ข้อกำหนดหรือเงื่อนไข หรือการจำกัดความเสียหายโดยบังเอิญหรือความเสียหายสืบเนื่อง ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นดังกล่าวข้างต้นอาจนำมาใช้บังคับต่อท่านโดยจำกัด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายของท่าน กรุณาติดต่อหน่วยงานในพื้นที่ หน่วยงานมาตรฐานทางการค้า หน่วยงานที่ปรึกษาสำหรับพลเมือง หรือหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่า

8. บริการของบุคคลภายนอก

เรามีความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั่วโลกเพื่อส่งมอบเนื้อหาอันเป็นประโยชน์ผ่านทางบริการของ LGE สำหรับบริการของ LGE อาจประกอบไปด้วยเนื้อหา (เช่น ข้อมูล ลิงก์ และโฆษณา) ผลิตภัณฑ์ บริการ แอปพลิเคชัน และสื่ออื่น ๆ ที่บุคคลภายนอกเป็นผู้จัดให้มี ("บริการของบุคคลภายนอก") ซึ่งท่านอาจจะได้รับประโยชน์นานาประการผ่านบริการของบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมบริการของบุคคลภายนอก ดังนั้นเราจึงไม่ขอรับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหายใดอันเกิดจากการที่ท่านใช้บริการของบุคคลภายนอก และเราไม่ขอรับรองหรือรับประกันใด ๆ หรือยอมรับความรับผิดใดเกี่ยวกับบริการของบุคคลภายนอก ท่านยอมรับว่า การที่ท่านใช้บริการของบุคคลภายนอกเป็นความเสี่ยงของท่านเองแต่เพียงผู้เดียว และเราจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านในการที่ท่านใช้บริการของบุคคลภายนอก

9. การโฆษณา

การให้บริการของ LGE หลายรายการไม่มีการคิดค่าบริการ ดังนั้นบริการของ LGE บางส่วนจึงอาจมีโฆษณา (ตามความสนใจเฉพาะบุคคล) ซึ่งอาจจัดแสดงโฆษณาตามความต้องการบางประการของผู้ใช้ บริการของ LGE อาจมีโฆษณาและข้อมูลทางการตลาดที่เราหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้จัดให้มีขึ้น สำหรับโฆษณาและข้อมูลทางการตลาดที่ผู้โฆษณาซึ่งบุคคลภายนอกผู้จัดให้มีขึ้นนั้น เราไม่สามารถควบคุมสาระประโยชน์ ความถูกต้อง หรือความครบถ้วนของข้อมูลได้ เราจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อความรับผิดใดอันเกิดขึ้นจากการโฆษณาและการสื่อสารเช่นว่านั้น หรือการทำธุรกรรมระหว่างท่านกับผู้โฆษณาดังกล่าว รวมถึงความเสียหายใดก็ตามอันอาจเกิดขึ้นจากการที่ท่านเชื่อโฆษณา ทั้งนี้ยกเว้นจะมีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับเรา

10. กระบวนการระงับข้อพิพาท

หากมีข้อพิพาทใดเกิดขึ้นจาก/เกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดการใช้บริการนี้ รวมถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการมีอยู่จริง การมีผลสมบูรณ์ หรือการยกเลิก ให้นำขึ้นสู่อนุญาโตตุลาการเพื่อให้การระงับข้อพิพาทเป็นที่สิ้นสุดต่อไป (1) ตามระเบียบแห่งคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ของเกาหลี (การอ้างอิงระเบียบดังกล่าวให้ถือว่าระเบียบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในข้อนี้) (2) มีจำนวนอนุญาโตตุลาการ 1 คน (3) สถานที่หรือสถานที่ตามกฎหมายในการดำเนินการอนุญาโตตุลาการคือโซล สาธารณรัฐเกาหลี (4) ภาษาที่ใช้ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการคือภาษาอังกฤษ (5) กฎหมายที่ใช้บังคับต่อสัญญาคือกฎหมายสารบัญญัติแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้ยกเว้นกฎหมายในพื้นที่จะกำหนดห้าม

เท่าที่เป็นไปตามกำหนดของกฎหมายในพื้นที่ เพื่อให้การอนุญาตโตตุลากรเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่มีผลสมบูรณ์และมีผลบังคับตามกฎหมาย (รวมถึงการระงับข้อพิพาทกับผู้บริโภค) ให้การอ้างอิงระเบียบแห่งคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ของเกาหลีในข้อ (1) ที่กล่าวมาข้างต้นให้ถือว่าเป็นการอ้างอิงถึงระเบียบของหน่วยงานอนุญาโตตุลาการที่มีความสำคัญสูงสุด ("ระเบียบอนุญาตโตตุลาการในพื้นที่") ในประเทศของท่าน และการอ้างอิงถึงโซล สาธารณรัฐเกาหลีในข้อ (3) ข้างต้นให้ถือว่าเป็นการอ้างอิงถึงเมืองหลวงประเทศของท่าน

ท่านจะสามารถระงับข้อพิพาทที่มีต่อเราได้ในกรณีที่เป็นข้อพิพาทรายบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่ในฐานะโจทก์หรือสมาชิกของกลุ่มในการดำเนินคดีที่อ้างว่าเป็นการดำเนินคดีของกลุ่มหรือโดยตัวแทนกลุ่ม

11. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้บริการนี้

LGE อาจแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดการใช้บริการนี้เป็นครั้งคราว และอาจบังคับใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อการที่ท่านใช้บริการของ LGE เท่าที่ระเบียบและกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้

หากท่านใช้บริการของ LGE หลังจากที่การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้บริการมีผลบังคับแล้วนั้นจะถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ท่านสามารถเพิกถอนคำยินยอมข้อกำหนดการใช้บริการนี้ได้ตลอดเวลาด้วยการยกเลิกบัญชีของท่าน ซึ่งจะทำให้ท่านไม่ได้อยู่ใต้บังคับของข้อกำหนดการใช้บริการที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้อีกต่อไป

12. เรื่องทั่วไป

• ท่านมีสิทธิตามกฎหมายบางประการนอกเหนือข้อจำกัดตามข้อกำหนดการใช้บริการนี้ และข้อกำหนดการใช้บริการใดในที่นี้ไม่อาจจำกัดสิทธิตามกฎหมายดังกล่าวของท่านได้

• ข้อกำหนดการใช้บริการนี้ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ LGE แม้หากมีบุคคลภายนอกใดที่จะได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ LGE นี้แล้ว บุคคลภายนอกนั้นจะไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายใด ๆ

• หากข้อกำหนดการใช้บริการนี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะสำหรับการบริการบางรายการที่นำมาใช้บังคับต่อการที่ท่านใช้บริการของ LGE มีความขัดหรือแย้งกัน ให้เงื่อนไขเฉพาะสำหรับบริการนั้นมีผลบังคับเป็นสำคัญเฉพาะในบริการ LGE ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

• หากในข้อกำหนดการใช้บริการนี้มีข้อกำหนดใดที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่อาจใช้บังคับได้แล้วนั้น ย่อมไม่กระทบหรือลดทอนการมีผลสมบูรณ์ ความชอบด้วยกฎหมาย หรือความสามารถในการใช้บังคับของข้อกำหนดอื่นที่เหลืออยู่

• ข้อกำหนดการใช้บริการนี้ (ตลอดจนเอกสารทั้งหมดที่รวมเข้าไว้หรือที่มีการอ้างอิง) ได้อธิบายความตกลงทั้งหมดที่มีระหว่างท่านกับเรา และจะนำมาแทนที่ความตกลงที่มีมาก่อนหน้านี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะด้วยลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจา ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในความตกลงดังกล่าวที่มีมาก่อนหน้านี้ หากเราไม่ได้ใช้สิทธิ หรือไม่ได้ใช้บังคับข้อกำหนดใดในข้อกำหนดการใช้บริการนี้ไม่อาจถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือยกเว้นข้อกำหนดนั้นได้

• ในการให้บริการของ LGE แก่ท่าน เราอาจส่งข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ท่านผ่านการแจ้งเตือนในบริการของ LGE หรือทางไปรษณีย์ อีเมล ข้อความ SMS หรือ MMS และช่องทางอื่น ๆ อย่างไรก็ตามหากระบุโดยชัดแจ้งว่าไม่ประสงค์จะรับข้อมูลดังกล่าว ท่านจะไม่ได้รับข้อมูลนั้นอีกต่อไป และ LGE จะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดที่อาจเกิดขึ้นกับท่านจากการที่ท่านปฏิเสธการรับข้อมูลนั้น

• หากมีข้อกำหนดให้ต้องแปลข้อกำหนดการใช้บริการนี้เป็นภาษาอื่น และข้อกำหนดการใช้บริการฉบับภาษาอังกฤษและภาษาอื่นมีความขัดหรือแย้งกัน ให้ฉบับภาษาอังกฤษมีผลบังคับเป็นสำคัญ ตราบเท่าที่ไม่มีกำหนดห้ามตามกฎหมายในพื้นที่เขตอำนาจตามกฎหมายของท่าน

• เราอาจมอบ ทำสัญญาช่วง หรือโอนด้วยประการอื่นซึ่งสิทธิและหน้าที่ของเราส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดตามข้อกำหนดการใช้บริการนี้ให้แก่บริษัทหรือบุคคลอื่น โดยจะต้องไม่กระทบต่อสิทธิของท่านตามข้อกำหนดการใช้บริการนี้อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามท่านไม่สามารถมอบ ทำสัญญาช่วง หรือโอนด้วยประการอื่นซึ่งสิทธิและหน้าที่ของท่านตามข้อกำหนดการใช้บริการนี้ให้แก่ผู้อื่นได้ ยกเว้นท่านจะมีคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง LGE และทั้งสองฝ่ายได้ทำความตกลงร่วมกัน

• เราไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบใด ๆ กรณีเกิดความล่าช้าหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของเราตามข้อกำหนดการใช้บริการนี้จากเหตุการณ์ภายนอกที่อยู่นอกเหนือความควบคุมตามสมควรของเรา ("เหตุสุดวิสัย") โดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) กฎหมาย กฤษฎีกา นิติบัญญัติ ระเบียบ หรือข้อจำกัดของรัฐบาลใด (ข) ความไม่พร้อมใช้งานของเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมของภาคเอกชน หรือ (ค) การประท้วงหยุดงาน การปิดสถานประกอบการหรือการดำเนินการอื่นในอุตสาหกรรม ความวุ่นวายในบ้านเมือง การจลาจล การโจมตีของผู้ก่อการร้ายหรือการข่มขู่ว่าจะเกิดการโจมตีของผู้ก่อการร้าย สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) หรือภัยธรรมชาติ โดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเราตามข้อกำหนดการใช้บริการหยุดชะงักเป็นระยะเวลาเท่ากับที่เหตุสุดวิสัยนั้นดำเนินอยู่ และเราจะขยายระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่เท่ากับระยะเวลาดังกล่าว เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อระงับเหตุสุดวิสัยหรือหาวิธีแก้ไข เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของเราตามข้อกำหนดการใช้บริการนี้ได้แม้ขณะมีเหตุสุดวิสัย

• การได้รับอนุญาตหรือการใช้บริการโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา: หากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาใช้บริการของ LGE หรือได้รับอนุญาตให้ใช้บริการของ LGE ให้นำข้อกำหนดต่อไปนี้มาใช้บังคับ: บริการของ LGE ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการนี้คือ "ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการพาณิชย์" ตามคำนิยามในประมวลกฎหมาย 48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1) หากเป็นการจัดซื้อโดย/ในนามของหน่วยงานพลเรือน (Civilian Agency) ให้ถือว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการพาณิชย์นี้และ/หรือเอกสารกำกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการพาณิชย์นี้ภายใต้ข้อกำหนดในข้อกำหนดการใช้บริการตามที่ระบุในประมวลกฎหมาย 48 C.F.R. 12.212 (ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์) และประมวลกฎหมาย 48 C.F.R. 12.211 (ข้อมูลทางเทคนิค) ในระเบียบการจัดซื้อส่วนกลาง (Federal Acquisition Regulations) ("FAR") และระเบียบที่สืบเนื่องต่อมา หากเป็นการจัดซื้อโดย/ในนามของหน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ("DOD") ให้ถือว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการพาณิชย์นี้และ/หรือเอกสารกำกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการพาณิชย์นี้ภายใต้ข้อกำหนดในข้อกำหนดการใช้บริการตามที่ระบุในประมวลกฎหมาย 48 C.F.R. 227.7202-3 ในระเบียบการจัดซื้อส่วนกลางเพิ่มเติมสำหรับกระทรวงกลาโหมสหรัฐ (DOD FAR Supplement) ("DFAR") และกฎหมายสืบเนื่อง

• ข้อจำกัดในการส่งออก: ท่านตกลงว่าจะไม่ส่งออกหรือส่งกลับออกซึ่งบริการของ LGE หรือเอกสารกำกับที่เกี่ยวข้อง (หรือสำเนาเอกสารดังกล่าว) หากเป็นการฝ่าฝืนระเบียบหรือกฎหมายที่ใช้บังคับของสหรัฐอเมริกา (สูงสุดเท่าที่นำมาใช้บังคับ) ท่านตกลงว่าจะปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา และระเบียบหรือกฎหมายสากลว่าด้วยการส่งออกทุกประการ ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวประกอบไปด้วยการจำกัดจุดหมายปลายทาง ผู้ใช้ปลายทาง และการใช้งานปลายทาง ท่านรับรองและรับประกันว่า ท่านมิได้ถูกห้ามรับการส่งออกหรือบริการต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายว่าด้วยการส่งออกอื่น ๆ ที่ใช้บังคับ

• ในเขตอำนาจตามกฎหมายบางแห่งอาจมีการนำข้อกำหนดเพิ่มเติมมาใช้บังคับตามรายละเอียดที่แสดงในภาคผนวก .

 

ข้อกำหนดการใช้บริการนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่  03 /07/ 2023

 

ภาคผนวก: ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบริการของ LGE

. สัญญาอนุญาตใช้แอปพลิเคชัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้จะใช้บังคับต่อการใช้งานแอปพลิเคชันแต่ละรายการที่ท่านดาวน์โหลดจากบริการของ LGE (แต่ละรายการเรียกว่า "แอปพลิเคชัน") และเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขแนบท้ายข้อกำหนดการใช้บริการ กรุณาอ่านสัญญาฉบับนี้ให้ถี่ถ้วนก่อนใช้งานแอปพลิเคชันใด ๆ

ท่านรับทราบว่า การอนุญาตที่มอบให้ในที่นี้ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ("ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน") เป็นผู้มอบให้แก่ท่าน ไม่ใช่ LG Electronics, Inc. ("LGE") หากผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจัดให้มีสัญญาอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (End User License Agreement) ("สัญญา EULA") สำหรับแอปพลิเคชันด้วยนั้น ให้นำข้อกำหนดในสัญญาดังกล่าวมาใช้บังคับเพิ่มเติมจากสัญญาอนุญาตใช้แอปพลิเคชันนี้ หากมีข้อกำหนดที่เพิ่มเติมขึ้นมาหรือไม่สอดคล้องกับสัญญาอนุญาตใช้แอปพลิเคชันนี้ระหว่างท่านกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ให้ข้อกำหนดในสัญญา EULA มีผลบังคับเป็นสำคัญ

ท่านรับทราบและยอมรับว่า LGE เป็นบุคคลภายนอกผู้รับผลประโยชน์ตาม สัญญาอนุญาตใช้แอปพลิเคชันนี้และสัญญา EULA (ถ้ามี) ท่านรับทราบและยอมรับด้วยว่า LGE มีสิทธิ (และถือว่าได้ยอมรับสิทธิ) บังคับใช้การอนุญาตดังกล่าวต่อท่านในฐานะที่เป็นบุคคลภายนอกผู้รับผลประโยชน์ตามสัญญาฉบับต่าง ๆ ดังกล่าว

1. การอนุญาต: ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันมอบการอนุญาตโดยจำกัดและไม่อาจโอนสิทธิได้ ให้ท่านใช้แอปพลิเคชันทางผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่ง LGE และ/หรือบริษัทในเครือ LGE เป็นผู้ผลิต ("อุปกรณ์เคลื่อนที่ของ LGE") ตามลักษณะที่ระบุในข้อกำหนดการใช้บริการของ LGE ท่านไม่สามารถให้เช่า ให้ยืม ขาย แจกจ่ายต่อ หรือให้อนุญาตช่วงในแอปพลิเคชันนั้น และไม่สามารถทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลกลับ หรือถอดส่วนประกอบของแอปพลิเคชันได้ ยกเว้นและเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตโดยชัดแจ้งให้ทำได้เท่านั้น ความพยายามกระทำการดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดต่อสิทธิของผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน และหากท่านกระทำผิดข้อจำกัดนี้ ท่านอาจถูกดำเนินคดีและต้องชำระค่าเสียหายได้ สำหรับข้อกำหนดในการอนุญาตจะใช้บังคับครอบคลุมการปรับปรุงใดก็ตามที่ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันดำเนินการเพื่อแทนที่และ/หรือเพิ่มเติมจากแอปพลิเคชันเดิม ยกเว้นการปรับปรุงดังกล่าวจะมีการอนุญาตแยกต่างหาก ซึ่งให้นำข้อกำหนดของการอนุญาตดังกล่าวมาใช้บังคับ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสงวนสิทธิทุกประการที่มีอยู่ใน/ต่อแอปพลิเคชันนั้น อันเป็นสิทธิที่ไม่ได้มอบให้แก่ท่านโดยชัดแจ้งตามสัญญาอนุญาตใช้แอปพลิเคชันนี้

2. การยินยอมให้ใช้ข้อมูล: ท่านยอมรับว่า ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเก็บรวบรวมด้วยวิธีใดก็ตาม อันเป็นส่วนหนึ่งของบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันนั้น  ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือส่งมอบเทคโนโลยีหรือบริการเฉพาะบุคคลแก่ท่านเท่านั้น ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันยังอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้อื่นได้ แต่จะต้องไม่อยู่ในรูปแบบที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อย่างไรก็ตามการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการแอปพลิเคชันไม่จัดอยู่ในขอบข่ายของภาคผนวกนี้ และ LGE ไม่ต้องรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับของผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน

3. การยกเลิกการอนุญาต: การอนุญาตนี้มีผลบังคับจนกว่าท่านหรือผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะยกเลิก แต่หากท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใดก็ตามภายใต้การอนุญาตนี้ สิทธิของท่านภายใต้การอนุญาตนี้อาจสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เมื่อการอนุญาตนี้สิ้นสุดลง ท่านจะต้องหยุดใช้แอปพลิเคชันทั้งหมด พร้อมทั้งทำลายสำเนาแอปพลิเคชัน ไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด รวมถึงทำลายเอกสารกำกับแอปพลิเคชันด้วย

4. สื่อของบุคคลภายนอก - เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม: ท่านเข้าใจ รับทราบ และยอมรับว่า แอปพลิเคชันบางรายการอาจทำให้ท่านเข้าถึงผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหาในเว็บไซต์ หรือสื่ออื่น ๆ ของบุคคลภายนอกได้ และ LGE จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลภายนอกนั้น ท่านยอมรับว่า LGE ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาของบุคคลภายนอก หรือความถูกต้องของเนื้อหานั้น และ LGE ไม่ขอรับรองหรือรับประกันใดก็ตาม และจะไม่รับผิดใดก็ตามเกี่ยวกับเนื้อหาของบุคคลภายนอกดังกล่าว

ท่านเข้าใจ รับทราบ และยอมรับว่า ในการเข้าถึงและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากบริการของ LGE ท่านอาจได้พบกับสื่อที่ท่านอาจเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่เหมาะสม หยาบโลน หรือไม่พึงประสงค์ โดยที่ท่านอาจไม่ได้รับคำเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับสื่อนั้น ท่านยอมรับว่า ในการที่ท่านดาวน์โหลดและใช้แอปพลิเคชันทั้งหมดเป็นความเสี่ยงของท่านเองแต่เพียงผู้เดียว และ LGE ไม่ต้องรับผิดต่อท่านจากการเปิดเผยใดๆ ผ่านแอปพลิเคชันนั้น

5. การไม่รับประกัน: ท่านรับทราบและยอมรับโดยชัดแจ้งว่าการใช้แอปพลิเคชันเป็นความเสี่ยงของท่านเองแต่เพียงผู้เดียว และท่านสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้ "อย่างที่เป็น" และ "อย่างที่มี" โดยไม่มีการรับประกันไม่ว่าจะประเภทใดหรือลักษณะใด ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันไม่ขอรับประกันว่า การใช้แอปพลิเคชันจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งต่อข้อกำหนด เงื่อนไข หรือการรับประกันใด ไม่ว่าจะโดยนัยหรือตามกฎหมายใด ซึ่งรวมถึงการรับประกันความสามารถที่จะนำไปค้าขายได้ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ ชื่อเรียก ความถูกต้อง ความสอดคล้องกับคำอธิบาย คุณภาพที่น่าพึงพอใจ และไม่เป็นการละเมิด ทั้งนี้โดยสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาต ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันไม่ขอรับประกันไม่ว่าจะประเภทใดก็ตาม ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซใดก็ตามของบุคคลภายนอก

6. การจำกัดความรับผิด:

ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายเชิงลงโทษ ไม่ว่าจะประเภทใดก็ตาม หรือต่อการสูญหายของข้อมูล การสูญเสียรายได้ การสูญเสียธุรกิจ หรือการสูญเสียทางการเงินอื่น ๆ อันเกิดจาก/เกี่ยวเนื่องกับการอนุญาตให้ใช้หรือการใช้แอปพลิเคชัน ไม่ว่าจะตามสัญญา ตามการละเมิด (รวมถึงการประมาทเลินเล่อ) ตามหลักการรับผิดที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด หรือตามหลักอื่นใด แม้ว่าผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะได้รับคำเตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว และแม้ว่าการเยียวยาโดยจำกัดจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์สำคัญก็ตาม ทั้งนี้โดยสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ ความรับผิดทั้งหมดของผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจำกัดเพียงการเปลี่ยนแทนที่ การซ่อมแซม หรือการคืนเงินราคาซื้อที่ชำระสำหรับแอปพลิเคชัน (ถ้ามี) โดยเป็นไปตามดุลยพินิของผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ทั้งนี้โดยสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลภายนอกรายใดในความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายเชิงลงโทษ ความเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายสืบเนื่องอันเกิดจากแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซใดก็ตามของบุคคลภายนอกไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ แม้ว่าผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะได้รับคำเตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสูญหายและความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

ในเขตอำนาจตามกฎหมายบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดการรับประกัน หรือการจำกัดความเสียหายโดยบังเอิญหรือความเสียหายสืบเนื่อง ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นดังกล่าวข้างต้นอาจนำมาใช้บังคับต่อท่านโดยจำกัด

7. ท่านตกลงว่าจะไม่ส่งออกหรือส่งกลับออกซึ่งแอปพลิเคชันหรือเอกสารกำกับที่เกี่ยวข้อง (หรือสำเนาเอกสารดังกล่าว) หากเป็นการฝ่าฝืนระเบียบหรือกฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านตกลงว่าจะปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมายสากลว่าด้วยการส่งออกทุกประการที่นำมาใช้บังคับ ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวประกอบไปด้วยการจำกัดจุดหมายปลายทาง ผู้ใช้ปลายทาง และการใช้งานปลายทาง ท่านรับรองและรับประกันว่า ท่านมิได้ถูกห้ามรับการส่งออกหรือบริการต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งออกที่ใช้บังคับ

8. สัญญาอนุญาตใช้แอปพลิเคชันนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา และกฎหมายกลางแห่งสหรัฐอเมริกา ยกเว้นข้อกฎหมายที่ขัดแย้งกัน

9. เมื่อท่านยอมรับสัญญาอนุญาตใช้แอปพลิเคชันนี้ถือว่าท่านยอมรับว่า สัญญาดังกล่าว (ตลอดจนเอกสารทั้งหมดที่รวมเข้าไว้หรือที่มีการอ้างอิง) ได้อธิบายความตกลงทั้งหมดที่มีระหว่างท่านกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน และจะนำมาแทนที่ความตกลงที่มีมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน ไม่ว่าจะด้วยลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจา ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในความตกลงดังกล่าวที่มีมาก่อนหน้านี้ หากผู้ให้บริการแอปพลิเคชันไม่ได้ใช้สิทธิ หรือไม่ได้ใช้บังคับข้อกำหนดใดในสัญญาอนุญาตใช้แอปพลิเคชันนี้ไม่อาจถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือยกเว้นข้อกำหนดนั้นได้

 

ข้อกำหนดการใช้บริการนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 03 / 07 / 2023

 

 

 

กลุ่มบริษัท LG

ประเทศ

กลุ่มบริษัท LG

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนเสียภาษี

ข้อมูลการติดต่อ

หมายเลขการลงทะเบียน

หมายเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

เกาหลี

LG Electronics Inc.

LG Twin Tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea

(+82) 02-3777-1114 (เกาหลี)

110111-2487050, จดทะเบียนในสาธารณรัฐเกาหลี

107-86-14075

ประเทศไทย

บริษัทแอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

75/81 อาคารริชมอนด์ ชั้น 22 สุขุมวิท 26 (ซอยอารีย์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

หมายเลขโทรศัพท์: 02-204-8888

อีเมล: supportlgeth@lge.com
www.lg.com/th/support/email

   

 

บริการ

บริการ

กลุ่มบริษัท LG

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนเสียภาษี

ข้อมูลการติดต่อ

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin Tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea

thinq@lge.com

• https://www.lg.com/th, • บริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ถึง LGE หรือบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ถึงแผนกคอลเซ็นเตอร์หรือถึงแผนกคอลเซ็นเตอร์ของบริษัทในกลุ่ม LGE และผ่านบัตรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

บริษัทแอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

75/81 อาคารริชมอนด์ ชั้น 22 สุขุมวิท 26 (ซอยอารีย์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

supportlgeth@lge.com
www.lg.com/th/support/email

 

. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับข้อตกลงการใช้บริการ - ประเทศไทย

แม้จะระบุในภาคผนวกข้างต้นแล้ว แทนการให้ความยินยอม หากท่านใช้บริการของเราในประเทศไทย ท่านยอมรับว่าผู้ให้บริการแอปพลิเคชันอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเก็บรวบรวมมาด้วยวิธีการใดก็ตาม อันเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแอปพลิเคชันนั้น ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือส่งมอบเทคโนโลยีหรือบริการเฉพาะบุคคลแก่ท่านเท่านั้น ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลอื่นได้ แต่จะต้องไม่อยู่ในรูปแบบที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้