Skip to Contents Skip to Accessibility Help

תנאי השימוש של שירות LGE

תנאי השימוש של שירות LG מכשירי חשמל

LG מכשירי חשמל, Inc. ("LGE")יחד עם החברות הבנות והשותפים שלה ("קבוצת LG", "אנחנו", "שלנו" או "נו") מברך אותך, משתמש הקצה ("משתמש(ים)" או "אתה"), לשירות שלנו.

תנאי שימוש אלה ("תנאי שימוש") מגדירים מידע הדרוש למשתמשים כדי להשתמש בשירותים שונים, כגון אפליקציות ניידות ואתרי אינטרנט, שאנו מספקים בקשר למוצרים ולמכשירים החכמים שלנו (כולל מותאמים אישית שירותים המבוססים על ההעדפה שלך) המפורטים כאן (יחד, "שירות  .("LGEתנאי שימוש אלה, למשל, כוללים את הדברים הבאים:

• כיצד תוכל להשתמש בשירות LGE וכיצד אנו מספקים לך את שירות LGE;

• זכויות, חובות וכללים החלים עליך ועל LGE בקשר עם השימוש שלך בשירות LGE;

• זכויות קניין רוחני לגבי התוכן והתוכנה הזמינים בשירות LGE; ו

• זכויות אחרות שאתה נהנה ממנו בקשר עם השימוש בשירות LGE.

כדי להשתמש בשירות LGE, עליך להסכים לתנאי שימוש אלה. כדי להשתמש בשירותים מסוימים, ייתכן שתידרש גם להגדיר חשבון כחבר ("חבר(ים)") ולהשתמש במכשירים המיוצרים על ידינו. קרא בעיון את תנאי השימוש הללו. אנו גם ממליצים לקרוא בעיון מדיניות אחרת שעשויה לחול על השימוש שלך בשירות LGE לפני השימוש שלך בשירות LGE, לרבות מדיניות הפרטיות, אותה ניתן למצוא ב-LGE השירות כאן.

תנאי שימוש אלה יחולו, באופן עקרוני, על השימוש שלך בשירות LGE. עם זאת, בגין השימוש שלך בשירותים מסוימים, אתה עשוי להיות כפוף לתנאים ספציפיים לשירות בנוסף לתנאי שימוש אלה. לדוגמה, בעת רכישת סחורות ושירותים בשירות LGE, התנאים וההגבלות של הרכישה עשויים לחול, ויוצגו בפניך תנאים כאלה שיהיה צורך לקרוא ולקבל על מנת להשלים את הרכישה. במקרה של סתירה או אי התאמה בין הסכם זה לבין תנאים ספציפיים לשירות כאמור, התנאים הספציפיים לשירות יגברו אך רק לגבי שירות זה. בנוסף, עבור שירותים מסוימים, מדיניות נוספת, הנחיות, הנחיות והתראות עשויות לחול, ואנו ממליצים שתקרא אותם בעיון לפני השימוש שלך בשירותים אלה.

1. הספק של שירות LGE

הישות הבאה מתקשרת איתך בתנאי שימוש אלה כדי לספק את שירות LGE בהתאם לתנאי שימוש אלה:

רשום כאן

2. שימוש ומנוי לשירות LGE

תקן ונוהל מנוי

קטינים מתחת לגיל 14 עשויים להיות מוגבלים בהרשמה לשירות LGE.

אתה רשאי להגיש בקשה להירשם לשירות LGE לאחר קריאת תנאי שימוש אלה והסכמתם לתנאי שימוש אלה, אשר עשוי להיות לאחר תהליך אימות בדוא"ל. לאחר אימות מוצלח ו/או הסכמתנו לבקשתך, תקבל חשבון שירות LGE ("חשבון"). אנו עשויים לדרוש ממך לאמת את שמך האמיתי כאשר אתה מתחבר בפעם הראשונה או במהלך השימוש שלך בשירות LGE.

בעת הרשמה כחבר ושימוש בחשבון

• עליך לספק מידע מדויק ומלא בעת ההרשמה

• עליך לעדכן כל שינוי במידע זה ללא דיחוי

• עליך לוודא שהסיסמה שלך לא דולפת או שותפה עם אחרים בשימוש שלך בחשבון

• עליך להודיע ​​ל-LGE באופן מיידי אם אתה חושד שניגשה לחשבון שלך ללא אישור

אתה אחראי לשימוש בחשבון שלך, לרבות נקיטת אמצעים הכרחיים באופן סביר כדי להגן על חשבונך. אתה תישא באחריות לכל תוצאה הנובעת ממעשים המיוחסים לך, לרבות רשלנות בניהול סיסמת החשבון שלך, ו-LGE לא תישא באחריות להשלכות כאלה.

אנו עשויים לדחות את בקשתך ליצור חשבון בכל אחד מהאירועים הבאים:

• אם תספק מידע שגוי ולא מלא בעת ההרשמה;

• אם תירשם לשימוש בשירות LGE למטרות מסחריות או בלתי חוקיות; אוֹ

• אם לא נוכל לקבל אותך כחבר מסיבות המיוחסות לך, כגון הפרה קודמת של תנאי שימוש אלה.

יתרה מכך, המשתמשים רשאים להוריד תכנים מסוימים בחינם הזמינים בשירות LGE מבלי ליצור חשבון, אם המשתמש מסכים לאימות של LGE של המכשיר שלו/שלה עבור LGE כדי לקבוע אם יתכן שמשתמש כזה יורשה להוריד את התוכן הרלוונטי.

אנו עשויים בכל עת ומכל סיבה עסקית להשעות או למחוק את אחד מהחשבונות שלך במקרה שיש לך מספר חשבונות עבור השירות שלנו תחת כתובת דוא"ל אחת. אם נשה או נמחק אחד מהחשבונות שלך, ננסה להודיע ​​לך לפחות 30 יום לפני ההשעיה או המחיקה בכתובת האימייל הרשומה בחשבונך. במקרה שהוזכר לעיל, אנו עשויים לסיים את השירות שלנו עם החשבון המושעה או שנמחק.

3. זכויות וחובות של המשתמשים

הזכויות החוקיות שלך

תנאי שימוש אלה לא יגבילו או ישללו ממך את זכויותיך הסטטוטוריות ל-(1) איכות מסוימת של שירות ו-(2) פתרונות במקרה של בעיות כלשהן. לדוגמה, אם אתה צרכן שרוכש מוצרים באמצעות שירות LGE, אתה עשוי ליהנות מכל הזכויות המוענקות לך על פי החוקים והתקנות החלים.

ההתחייבויות שלך

עליך לציית לדרישות הבאות בעת השימוש בשירות LGE:

• לציית לתנאי שימוש אלה ולחוקים ולתקנות;

• לכבד את הזכויות של אחרים, לרבות זכויות לנתונים אישיים, פרטיות וקניין רוחני;

• להימנע מהתנהגות המפרה זכויות של אחרים, לשון הרע או פגיעה אחרת באינטרסים של כל אדם אחר, לרבות LGE; ו

• להימנע ממעשים שעלולים לגרום לשימוש לרעה, להפריע, להשעות או להזיק לשירות LGE.

LGE עושה כמיטב יכולתה לשמור על האבטחה והבטיחות של כל המשתמשים ולאפשר למשתמשים לגשת באופן חופשי לשירות LGE. לשם כך, נא לא להשתמש בשירות LGE, או בתוכן המסופק באמצעות שירות LGE ("תוכן LGE"), בכל אחת מהדרכים הבאות:

• לנסות להבין את קוד המקור או האלגוריתם של שירות LGE או תוכן LGE על ידי עיסוק, למשל, הנדסה לאחור של התוכנה;

• ניסיון לשנות או להשבית פונקציות מסוימות של שירות LGE או תוכן LGE באופן שרירותי;

• ליצור עבודות נגזרות המבוססות על שירות LGE או תוכן LGE;

• לעסוק בשירותים כגון השכרה, רישוי משנה או אירוח, שימוש בשירות LGE או בתוכן LGE;

• להפר זכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים של אחרים לרבות LGE, בקשר עם השימוש בשירות LGE או בתוכן LGE;

• השתמש בשירות LGE או בתוכן LGE למטרות בלתי חוקיות או באמצעים בלתי חוקיים, תוך הפרה של תנאי שימוש אלה אוהחוקים החלים והתקנות;

• להשתמש בשירות LGE או בתוכן LGE באופן זדוני או מזיק (לדוגמה, פריצה או הפצה של קודים זדוניים לרבות וירוסים וכל מידע מזיק);

• להשתמש בשירות LGE או בתוכן LGE באופן שמפריע למשתמשים אחרים, פוגע, מעמיס או מדרדר את שירות LGE או מגביר את הפגיעות של שירות LGE לסיכוני אבטחה; אוֹ

• ניסיון לפענח אותות המועברים בין שירות LGE לשרתיו, או לאסוף נתונים או מידע משירות LGE או מהמערכת שלו.

עם אי עמידה בהתחייבויות לעיל, אנו עשויים להשעות את הגישה שלך לשירות LGE לתקופה מסוימת. במקרה כזה, אנו נהיה אחראים להוכחת אי-הציות שלך; עם זאת, אנו נבטל כל השעיה כזו אם תוכיח את חוסר הכוונה או הרשלנות שלך בקשר עם אי ציות כאמור. אנו עשויים לבטל את חשבונך אם אי ציות כזו שגרמה להשעיה לא תיפתר תוך תקופה סבירה מסוימת.

האחריות שלך

במידה המקסימלית המותרת בחוק, אתה מסכים להגן, לשפות ולהחזיק אותנו, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, השותפים והסוכנים שלנו ללא פגיעה מכל וכל תביעה הנובעת מהפרת תנאים והגבלות אלה, הפרתך. של החוקים והתקנות החלים, השימוש שלך בשירות LGE, או השימוש שלך בשירותי צד שלישי (כהגדרתם להלן).

4. רישיון

רישיון שירות LGE

LGE מעניקה לך את הרישיון להשתמש בשירות LGE כדי שתוכל להשתמש באופן חופשי בשירות LGE. עם זאת, הרישיון ניתן על בסיס מוגבל, בלתי ניתן להעברה, ניתן לביטול ולא בלעדי, ואתה רשאי להשתמש בשירות LGE וב תוכן LGE למטרות אישיות ולא מסחריות בלבד. הרישיון שניתן כולל תוכנה ונתונים אחרים הדרושים לאספקת שירות LGE ו תוכן LGE, יחד עם העדכונים, השדרוגים, השיפורים, השינויים, השינויים והתוספות הרלוונטיים. עם הסכמה לתנאי שימוש אלה, יינתן לך הרישיון להשתמש בשירות LGE ובתוכן LGE רק במסגרת התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה ובהסכם הרישיון למשתמש הקצה הרלוונטי ("EULA") עבור תוכן LGE, אם בכלל. לא תרכוש זכויות קניין רוחני או זכויות קנייניות אחרות הקשורות לשירות LGE ולתוכן LGE, למעט כפי שצוין במפורש כאן או ב-EULA הרלוונטי. יתרה מכך, הפרטים והיקף הרישיון, לרבות שטח הרישיון, עשויים להשתנות בהתאם למדינה, למכשיר ולסוג מערכת ההפעלה שלך, למדיניות הפנימית של LGE ושותפיה העסקיים ולצרכים תפעוליים או טכניים אחרים. אתה מסכים שאין לנו כל אחריות כלפיך על כל אי-תפעול בין תוכן LGE שאתה מוריד לבין המכשיר הנייד שלך, וכל נזק שנגרם כתוצאה מהזנה שגויה שלך של המידע הנוגע למכשיר שלך.

רישיון לתוכן שנוצר על ידי המשתמש

אתה רשאי, בשירותי LGE מסוימים, להעלות, לשלוח, לאחסן, לשדר, לקבל או לשתף את הביקורות, הפוסטים, התמונות, ההודעות, המסמכים ותכנים אחרים שלך ("תוכן שנוצר על ידי המשתמש") שאליו אתה להחזיק בזכויות היוצרים. אתה מחזיק בזכויות היוצרים על תוכן שנוצר על ידי המשתמש, ואינך נדרש לספק תוכן כזה לשירות LGE. אנו לא מצגים או מתחייבים לגבי הדיוק או השלמות של התוכן שנוצר על ידי המשתמש.

על ידי העלאה או שיתוף של תכנים שנוצרו על ידי משתמשים בשירות LGE, תעניק ל-LGE רישיון גלובלי, לא בלעדי, ללא תשלום, ניתן לביטול, ניתן להעברה וניתן לרישיון משנה להעתיק, לערוך, להפיץ, לתרגם, לדיגיטל, לפרסם, ליישם, לציין, לשנות וליצור יצירות נגזרות של התוכן שנוצר על ידי המשתמש במידת הצורך לתפעול, קידום ושיפור של שירות LGE.

יתרה מכך, LGE רשאית לתת רישיון משנה של הרישיון לעיל לצדדים הבאים:

 - משתמשים אחרים כדי להבטיח ששירות LGE מתפקד כפי שתוכנן במקור (למשל, שיתוף פוסטים עם אנשים נבחרים); אוֹ

 - ספקי שירות של צד שלישי שיש להם מערכת יחסים חוזית עם LGE, במטרה מוגבלת לאפשר ל-LGE לספק את שירות LGE בהתאם לתנאי שימוש אלה.

על אף האמור לעיל, LGE מחזיקה ברישיון לתוכן שנוצר על ידי המשתמש רק במידה המותרת על פי החוקים החלים והתקנות, ואינה מוענקת לה כל זכות העולה על מגבלה כזו.

5. הגבלת שימוש בשירות LGE ומחיקה של תוכן שנוצר על ידי המשתמש

אמצעים אפשריים במקרה של בעיות

בכל אחד מהאירועים הבאים, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות או להפסיק את השימוש שלך בשירות LGE או למחוק את חשבונך או את התוכן שנוצר על ידי המשתמש:

• אם אתה או התוכן שנוצר על ידי המשתמש שלך מפרים מהותית או חוזרת של תנאי שימוש אלה, תנאים נוספים שעשויים לחול על השימוש שלך בשירות LGE, מדיניות אחרת של LGE או חוקים החלים ותקנות;

• אם תציין במפורש את חוסר כוונתך לציית לתנאי שימוש אלה ולתנאים נוספים שעשויים לחול על השימוש שלך בשירות LGE;

• אם יש צורך בעמידה בהתחייבויות משפטיות או צווי בית משפט;

• אם ההתנהגות שלך או התוכן שנוצר על ידי המשתמש שלך נחשבים באופן סביר כגורמים נזק לאחרים או יוצרים אחריות מצד אחרים, לרבות משתמשים אחרים ו-LGE (למשל, פריצה, דיוג, הטרדה, העברת דואר זבל, התנהגות מטעה, מידע כוזב, פלישה ל- פרטיות של אחרים, השמצה או הצגה בלתי מורשית של תכנים שאינם שייכים למשתמש); אוֹ

• אם אתה מפר את ההנחיות המפורטות של LGE לגבי פרסום תוכן.

התראה

אם זה ייחשב אפשרי באופן סביר, לפני נקיטת האמצעים שלעיל, נודיע לך על הרציונל שלנו לנקוט באמצעים כאלה כדי לתת לך הזדמנות לתקן את הבעיה שזוהתה. עם זאת, אנו עשויים להחליט שלא להודיע ​​לך אם ההודעה עשויה:

• לגרום לנזק או ליצור אחריות מצד משתמשים אחרים, צדדים שלישיים או LGE;

• להפר חוקים חלים ותקנות או פקודות של רשות רגולטורית;

• להפריע לחקירה של רשויות רגולטוריות; אוֹ

• לערער את הפעולה, השלמות או האבטחה של שירות LGE.

אחריות המשתמשים ביחס לאמצעים כגון הגבלת השימוש

המשתמש הרלוונטי, לא LGE, יהיה אחראי לכל נזק ואובדן (לרבות ביחס לנתונים ותכנים) שעלולים לנבוע מיישום אמצעים בהתאם לתנאי שימוש אלה, כגון הגבלת השימוש של המשתמש ב-LGE שירות או סיום חשבונות. כדי למנוע כל אובדן נתונים, נא ליצור גיבויים או לאחסן במקומות אחרים את הנתונים והתכנים המאוחסנים באמצעות שירות LGE, באמצעות למשל, שירותי גיבוי מקוונים.

6. שינוי, השעיה וסיום שירות LGE

שינוי שירות LGE

אנו עשויים לשנות מעת לעת את שירות LGE באופן הבא:

• לשנות, להוסיף או למחוק אלמנטים או פונקציות של שירות LGE, למשל, עבור פונקציות משופרות, אבטחת ביצועים, תיקוני באגים ושיפור שירות;

• להשעות או להגביל את השימוש או הגישה לשירות LGE, לרבות גישה לחשבונות;

• לבחון, לסמן, לשנות, לדחות לפרסם, לחסום גישה או למחוק כל תוכן של LGE ללא הודעה או אחריות; אוֹ

• השבתת גישה, חסימה או שינוי מרחוק של כל תוכן LGE שהורד בעבר משירות LGE למכשיר שלך, אם LGE רואה פעולות כאלה נחוצות או מתאימות לפי שיקול דעתה הבלעדי כתוצאה מהתחייבויות חוזיות, שינויים בחוק, צו בית משפט, או עבור סיבות אחרות.

אם LGE תסיר, תשבית את הגישה או חוסמת אותך בכל דרך אחרת מגישה לתוכן LGE כלשהו, ​​תצטרך ליצור קשר עם הספק של תוכן LGE הרלוונטי.

השעיה וסיום שירות LGE

LGE רשאית להשעות או להפסיק את כל שירות LGE או חלק ממנו בכל אחד מהאירועים הבאים בכל עת:

• להפעיל או לשפר את שירות LGE או לעמוד בהתחייבויות על פי החוקים החלים;

• אם השותפים העסקיים של LGE המספקים ל-LGE רכיבים משירות LGE יחליטו להפסיק את האספקה ​​של כל הרכיבים הללו של שירות LGE או חלקם; אוֹ

• במקרה של תחזוקה, בדיקה או החלפה או כשל של מתקני המידע והתקשורת (כגון, מחשבים, שרתים ורשתות תקשורת), עלייה בתעבורה, הפסקת תקשורת וקרקע סבירה אחרת המקשה על המשך פעולתו של שירות LGE.

LGE רשאית להשעות או להפסיק את כל שירות LGE או חלק ממנו בכל עת ומכל סיבה עסקית על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב לפחות 30 יום לפני השעיה או סיום כאמור.

הודעה, פיצויים ואחריות במקרה של שינוי, השעיה או סיום

שינויים מהותיים, השעיה וסיום המשפיעים לרעה על השימוש בשירות LGE יודיעו למשתמשים מראש באמצעות האימייל הרשום בחשבון או בדרכים סבירות אחרות, כולל פרסום בשירות LGE. עם זאת, שינויים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי ללא הודעה מוקדמת אם הודעה מוקדמת תיחשב כבלתי מעשית, או עם יישום של פונקציות המועילות למשתמשים או נדרשות על פי חוק.

אלא אם כן נדרש אחרת על פי החוקים והתקנות החלים, המשתמשים לא יהיו זכאים לכל פיצוי בקשר לשינוי, השעיה או סיום של שירות LGE כולו או חלק ממנו.

הזכויות והחובות של המשתמש ושל LGE על פי תנאי שימוש אלה יישארו לאחר סיום שירות LGE או חשבון המשתמש.

7. האחריות והאחריות של LGE

אחריות

במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, בשום פנים ואופן לא יהיו LGE, הדירקטורים, נושאי המשרה, עובדיה, שותפיה, קבלני הסוכנים, המנהלים או בעלי הרישיונות אחראים לנזקים מקריים, תוצאתיים, עקיפים, מיוחדים או עונשיים מכל סוג שהוא או בגין נזקים. אובדן מידע או נתונים, אובדן הכנסה, אובדן עסק או הפסד כספי אחר הנובע או בקשר עם השימוש בשירות LGE או בתוכן LGE, בין אם מבוסס על חוזה, עוולה (כולל רשלנות), אחריות קפדנית למוצר או כל תיאוריה אחרת, גם אם ל-LGE הודיעו על האפשרות של נזקים כאלה וגם אם סעד מוגבל ייחשב ככשל בתכליתו המהותית. במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, בשום מקרה LGE לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו לכל נזק ישיר, עקיף, עונשי, למופת, מקרי, מיוחד או תוצאתי הנובע מיישום או תוכנת קוד פתוח כלשהי, אפילו אם הודיעו ל-LGE על האפשרות של נזקים או הפסדים כאלה.

השימוש בשירות LGE ובתוכן LGE עשוי לדרוש גישה לאינטרנט. אנא שים לב כי בהתאם לתוכנית שירות הטלקום שלך, ייתכן שיחולו חיובים נוספים על הגישה לאינטרנט. איננו אחראים לחיבור או למהירות של שירות האינטרנט שלך.

האחריות

האחריות של LGE ביחס לשירות LGE (כולל תוכן שירות LGE, פונקציות של שירות LGE, מהימנות, זמינות ושביעות רצונם של הצרכים של המשתמשים) ותוכן LGE מוגבלת ל-(1) העניינים הניתנים בתנאים אלה של שימוש ותנאים נוספים שעשויים לחול על השימוש שלך בשירות LGE ובתוכן LGE, או (2) במידה המותרת על פי החוקים והתקנות החלים. לא ניתנת אחריות אחרת בקשר לשירות LGE ולתוכן LGE. בפרט, מכשיר חכם המחובר לשירות LGE ולתוכן LGE עלול להתנתק לשירות LGE או להפוך לבלתי שמיש, עקב חיבור לקוי לרשת או עדכון של שירות LGE.

במידה המרבית המותרת על פי החוקים החלים, שירות LGE ותוכן LGE מסופקים "כמות שהם" או "כפי שזמינים" והם ללא כל אחריות מכל סוג, מפורשת או משתמעת, לרבות אך לא רק, סחירות, תחזוקה של איכות טובה, מניפולציה מיומנת של מכשירים, התאמה למטרה מסוימת, יושרה, התאמה, ללא וירוס, סביבה רגועה ואי-הפרה ביחס לשירות LGE ולתוכן LGE.

שים לב שחלק מתחומי השיפוט אינם מאפשרים החרגה או הגבלה של אחריות, תנאים או תנאים משתמעים או הגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, כך שההגבלות וההחרגות לעיל עשויות להיות מוגבלות ביישום שלהן עליך. למידע נוסף על הזכויות הסטטוטוריות שלך, אנא צור קשר עם הרשות המקומית, מחלקת תקני המסחר, לשכת הייעוץ לאזרחים או שווה ערך.

8. שירות צד שלישי

אנו משתפים פעולה עם שותפים עסקיים גלובליים כדי לספק תוכן שימושי באמצעות שירות LGE. שירות LGE עשוי לכלול תוכן (לדוגמה, מידע, קישורים ופרסומות), מוצרים, שירותים, אפליקציות וחומרים אחרים המסופקים על ידי צד שלישי ("שירות צד שלישי"). תוכל ליהנות מהטבות שונות באמצעות שירות צד שלישי. עם זאת, איננו שולטים בשירות צד שלישי, ובהתאם לכך איננו אחראים לכל נזק או הפסד הנובעים מהשימוש שלך בשירות צד שלישי. LGE מציגה כל מצג או התחייבות לגבי, ואינה מקבלת אחריות לגבי תוכן צד שלישי כזה. אתה מסכים שהשימוש שלך בשירות צד שלישי יהיה על אחריותך הבלעדית, ולא תהיה לנו כל אחריות כלפיך כתוצאה מהחשיפה שלך לשירות הצד השלישי.

9. פרסומת

אנו מספקים שירותי LGE שונים ללא תשלום, ולשם כך חלק משירותי LGE עשויים לכלול פרסומות (מותאמת אישית), אשר עשויות להיות מסופקות על סמך העדפות של משתמשים מסוימים. שירות LGE עשוי לכלול פרסומות ומידע שיווקי המסופקים על ידינו או על ידי צד שלישי, ועבור אותם פרסומות ומידע שיווקי המסופקים על ידי מפרסמי צד שלישי, אין באפשרותנו לשלוט בתועלת, דיוק או שלמות מידע כזה. בהתאם לכך, אלא אם כן ניתן לייחס, לא נהיה אחראים לכל אחריות הנובעת מפרסומות כאלה ומתקשורת או עסקה בינך לבין מפרסם כזה, לרבות כל נזק שעלול לנבוע מכל הסתמכות שלך על פרסומות כאלה.

10. הליך ליישוב סכסוכים

למעט במידה האסורה בחוק המקומי, כל מחלוקת הנובעת מתנאי שימוש אלה או בקשר אליהם, לרבות כל שאלה לגבי קיומו, תוקפו או סיומו, תופנה ותפתר סופית בבוררות (i) לפי הכללים של מועצת הבוררות המסחרית הקוריאנית (שכללים שלה נחשבים כמשולבים בהתייחסות לסעיף זה), (ii) כאשר מספר הבוררים יהיה אחד, (iii) המושב, או המקום החוקי, של הבוררות יהיה סיאול, הרפובליקה של קוריאה, (iv) השפה שתשמש בהליכי הבוררות תהיה אנגלית ו-(v) החוק החל על החוזה יהיה הדין המהותי של הרפובליקה של קוריאה.

במידה הנדרשת על פי החוק המקומי על מנת שהבוררות תהיה תקפה ואפקטיבית משפטית כאמצעי ליישוב סכסוכים, לרבות נגד צרכן, תיחשב התייחסות לכללי מועצת הבוררות המסחרית הקוריאנית ב-(i) לעיל. עיין בכללים של גוף הבוררות הבולט ביותר ("כללי הבוררות המקומיים") בארצך, וההתייחסות לסיאול, הרפובליקה של קוריאה ב-(iii) לעיל תיחשב כהתייחסות לעיר הבירה של ארצך.

אתה רשאי לפתור בעיות איתנו רק על בסיס אינדיבידואלי, לא כתובע או חבר קבוצה בכל נציג או תובענה ייצוגית לכאורה.

11. תיקון תנאי שימוש אלה

LGE רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש הללו ותנאים נוספים שעשויים לחול על השימוש שלך בשירות LGE, במידה המותרת על פי החוקים והתקנות החלים.

שימוש בשירות LGE לאחר כניסת תנאי השימוש המתוקנים לתוקף יהווה את הסכמתך לתיקון כאמור. אתה יכול לבטל את הסכמתך לתנאי שימוש אלה על ידי סיום חשבונך בכל עת, שלאחר מכן לא תהיה כפוף להחלת תנאי השימוש המתוקנים.

12. עניינים כלליים

• אתה נהנה מזכויות סטטוטוריות מסוימות שאולי אינן מוגבלות בתנאי שימוש אלה. שום דבר בתנאי שימוש אלה לא יגביל זכויות סטטוטוריות אלה.

• תנאי שימוש אלה קובעים את היחסים בינך לבין LGE. גם אם צד שלישי נהנה מהיחסים בינך לבין LGE, שום זכות משפטית לא תיווצר לצד שלישי כזה.

• במקרה של סתירה כלשהי בין תנאי שימוש אלה לבין תנאים ספציפיים לשירות נוספים שעשויים לחול על השימוש שלך בשירות LGE, התנאים הנוספים יגברו ביחס לשירות LGE הרלוונטי.

• במידה ותנאי כלשהו בתנאי שימוש אלה יימצא בלתי חוקי, בלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, התקפות, החוקיות והאכיפה של כל אחת משאר ההוראות לא יושפעו או ייפגעו בשום אופן.

• תנאי שימוש אלה (כולל כל המסמכים המשולבים או המוזכרים) קובעים את כל ההסכם בינך לבינינו, ומחליפים את כל ההסכמים הקודמים, בין אם בכתב ובין בעל פה, על אף התנאים וההגבלות של כל הסכמים קודמים כאלה. אם לא נצליח לאכוף זכות או הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלה, כישלון זה לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור.

• במהלך אספקת שירות LGE לך, אנו עשויים לספק לך מידע שונה באמצעות התראה בתוך שירות LGE או באמצעות דואר, דואר אלקטרוני, SMS או MMS וכו'. עם זאת, אם תציין במפורש שאינך מעוניין לקבל מידע כזה, לא תקבל עוד מידע כזה, ו-LGE לא תישא באחריות לכל חיסרון שאתה עלול לחוות עקב אי-הכללה כזו.

• כל תרגום של תנאי שימוש אלה נעשה עבור דרישות מקומיות ובמקרה של אי התאמה בין הגרסה האנגלית לגרסה שאינה אנגלית, הגרסה האנגלית של תנאי שימוש אלה תחול, במידה שאינה אסורה על פי החוק המקומי שלך סמכות שיפוט.

• אנו שומרים על הזכות להקצות, לעגן בחוזה משני, או להעביר חלק או את כל הזכויות והחבויות שלנו במסגרת תנאי השימוש האלה לכל חברה, משרד או אדם. נוכל לעשות זאת רק אם זה לא משפיע על זכויותיך במסגרת תנאי השימוש האלה. אינך רשאי להמחות, לבצע חוזה משנה או להעביר בדרך אחרת את זכויותיך או התחייבויותיך לפי תנאי שימוש אלה לאף אחד אחר, אלא אם כן תגיש בקשה כזו ל-LGE בכתב לראשונה והצדדים יגיעו להסכמה.

• אנחנו לא נהיה אחראים או מחויבים לעיכוב בביצועים, או אי-ביצוע של כל התחייבויותינו על-פי תנאי שימוש אלה שנגרמו על-ידי אירועים שמחוץ לשליטה הסבירה שלנו ("כוח עליון"), בפרט (אך לא רק) (א) חוקים, גזירות, חקיקה, רגולציות או הגבלות של כל ממשלה; (ב) חוסר זמינות של רשתות תקשורת ציבוריות או פרטיות; או (ג) שביתות, השבתות או כל פעולה תעשייתית אחרת, מהומות אזרחיות, התפרעויות, פלישה צבאית, פעולות טרור או איומים בפיגועי טרור, מלחמה (בין אם הוכרזה או לא) או כל אסון טבע. הביצועים שלנו במסגרת תנאי שימוש אלה ייחשבו למושעים לתקופה שבה הכוח העליון ממשיך, ותהיה לנו הארכה של זמן לביצועים למשך אותה תקופה. אנו נשקיע מאמצים סבירים בהבאת מצב הכוח העליון לסיום או במציאת פתרון שיאפשר לנו לבצע את התחייבויותינו במסגרת תנאי שימוש אלה על אף הכוח העליון.

• רישיון או שימוש על ידי ארה"ב. ממשלה: אם שירות LGE נמצא בשימוש או מורשה לממשלת ארצות הברית, יחולו הדברים הבאים: שירות LGE המורשה לפי תנאי שימוש אלה הוא "תוכנת מחשב מסחרית" כפי שהמונח מתואר ב-48 C.F.R. 252.227-7014(א)(1). אם נרכש על ידי או מטעם סוכנות אזרחית, ארה"ב. הממשלה רוכשת תוכנת מחשב מסחרית זו ו/או תיעוד תוכנת מחשב מסחרית בכפוף לתנאים של תנאי שימוש אלה כמפורט ב-48 C.F.R. 12.212 (תוכנת מחשב) ו-48 C.F.R. 12.211 (נתונים טכניים) של תקנות הרכישה הפדרליות ("FAR") וממשיכיה. אם נרכש על ידי או מטעם סוכנות כלשהי בתוך משרד ההגנה ("DOD"), ארה"ב. הממשלה רוכשת תוכנת מחשב מסחרית זו ו/או תיעוד תוכנת מחשב מסחרית בכפוף לתנאים של תנאי שימוש אלה כמפורט ב-48 C.F.R. 227.7202-3 של מוסף DOD FAR ("DFAR") וממשיכיו.

• הגבלות ייצוא: אתה מסכים שלא תייצא או ייצא מחדש כל שירות של LGE או תיעוד נלווה (או כל עותקים שלו) תוך הפרה של כל החוקים והתקנות החלים של ארצות הברית (במידה המרבית הרלוונטית). אתה מסכים לציית לכל חוקי הייצוא והתקנות הרלוונטיים של ארצות הברית והבינלאומיות. חוקים אלה כוללים הגבלות על יעדים, משתמשי קצה ושימוש קצה. אתה מצהיר ומתחייב שלא נאסר עליך לקבל יצוא או שירותים על פי ארצות הברית או חוקי הייצוא החלים אחרים.

תנאי שימוש אלה ייכנסו לתוקף החל מתאריך 2023 / 07 / 03.

 

נספח: תנאים נוספים לשירות LGE

 

א. הסכם רישיון יישום

התנאים וההתניות הבאים חלים על השימוש שלך בכל אפליקציה שאתה מוריד משירות LGE (כל אחד, "אפליקציה") ומשלימים את תנאי השימוש. לפני השימוש באפליקציה כלשהי, קרא בעיון הסכם זה.

 

אתה מאשר כי הרישיון שניתן להלן ניתן לך על ידי ספק האפליקציה ("ספק האפליקציה") ולא על ידי LG Electronics, Inc. ("LGE"). אם ספק היישום מספק הסכם רישיון למשתמש קצה ("EULA") עם היישום, תנאים אלה ישלימו את הסכם רישיון היישום הזה. כמו בינך לבין ספק היישום, כל תנאים נוספים או שונים ב-EULA כאמור יקבלו עדיפות על התנאים בהסכם רישיון יישום זה.

 

אתה מאשר ומסכים ש-LGE הנהנה צד שלישי מהסכם רישיון יישום זה ומכל EULA, אם יסופק. אתה מאשר ומסכים של-LGE תהיה הזכות (ותיחשב כאילו קיבלה את הזכות) לאכוף רישיון כזה נגדך כמוטב של צד שלישי בהסכמים אלה.

 

1. הענקת רישיון: ספק האפליקציות מעניק לך בזאת רישיון מוגבל, שאינו ניתן להעברה, להשתמש באפליקציה בכל מוצר מכשיר נייד המיוצר על ידי LGE ו/או החברות הקשורות לה ("מכשיר נייד LGE") ובאופן המפורט ב- תנאי השימוש של LGE. אינך רשאי לשכור, לשכור, להלוות, למכור, להפיץ מחדש או לתת רישיון משנה לאפליקציה. אינך רשאי להנדס לאחור, לפרק או לפרק את האפליקציה, למעט ורק במידה שפעילות כזו מותרת במפורש על פי החוק החל. כל ניסיון לעשות זאת מהווה פגיעה בזכויות ספק האפליקציות. אם תפר את ההגבלה הזו, אתה עלול להיות נתון לדין ונזקים. תנאי הרישיון יחולו על כל שדרוגים המסופקים על ידי ספק היישומים המחליפים ו/או משלימים את היישום המקורי, אלא אם כן מלווה שדרוג כאמור ברישיון נפרד ובמקרה זה תנאי התנאי של אותו רישיון יחולו. ספק האפליקציה שומר לעצמו את כל הזכויות באפליקציה ובאפליקציה שלא ניתנה לך במפורש על פי הסכם רישיון יישומים זה.

 

2. הסכמה לשימוש בנתונים: אתה מסכים שספק האפליקציה רשאי לאסוף ולהשתמש במידע טכני וקשור, שנאסף בכל דרך, כחלק משירותי תמיכה במוצר הקשורים לאפליקציה. ספק היישומים רשאי להשתמש במידע זה אך ורק כדי לשפר את מוצריו או כדי לספק לך שירותים או טכנולוגיות מותאמות אישית. ספק האפליקציות רשאי לחשוף מידע זה לאחרים, אך לא בצורה המזהה אותך באופן אישי. פעילויות עיבוד הנתונים האישיים של ספק האפליקציות אינן בגדר נספח זה ו-LGE אינה לוקחת על עצמה כל אחריות בנוגע לעמידה של ספק האפליקציות בחוקי הגנת מידע אישיים החלים.

 

3. סיום: הרישיון תקף עד לסיומו על ידך או על ידי ספק האפליקציה. זכויותיך על פי רישיון זה יסתיימו אוטומטית ללא הודעה מספקת האפליקציה אם לא תעמוד בתנאים כלשהם של רישיון זה. עם סיום הרישיון, תפסיק כל שימוש באפליקציה, ותשמיד את כל העותקים, מלאים או חלקיים, של האפליקציה, לרבות כל תיעוד נלווה.

 

4. חומר צד שלישי; תוכן פוגעני: אתה מבין, מאשר ומסכים שיישומים מסוימים עשויים לספק גישה למוצרים, שירותים, תוכן אינטרנט או חומרים אחרים של צד שלישי וכי LGE אינה אחראית לתוכן צד שלישי כזה. אתה מסכים ש-LGE אינה אחראית לבחינה או הערכה של תוכן הצד השלישי או הדיוק של תוכן כזה. LGE אינה מציגה כל מצג או התחייבות לגבי, ואינה מקבלת אחריות לגבי תוכן צד שלישי כזה.

 

אתה מבין, מאשר ומסכים שבגישה והורדת יישומים משירות LGE אתה עלול להיתקל בחומר שאתה עשוי לראות בו מפורש או פוגעני, מגונה או מעורר התנגדות עבורך, ושאין להזהיר אותך לגבי חומר כזה מראש. אתה מסכים כי ההורדה והשימוש בכל היישומים נעשית באחריותך הבלעדית, וכי ל LGE אין אחריות כלל בנוגע להיחשפות שלך ליישומים וחומרים מסוג זה.

 

5. אין אחריות: אתה מאשר ומסכים במפורש שהשימוש באפליקציה הוא על אחריותך הבלעדית ושהגישה לאפליקציה ניתנת לך על בסיס "כמות שהוא" ו"כפי שזמין" וללא כל אחריות מכל סוג שהוא או טֶבַע. ספק האפליקציה אינו מתחייב שהשימוש באפליקציה יהיה ללא הפרעות או ללא שגיאות. במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, ספק הבקשה מתנערת במפורש כל תנאי, תנאים או אחריות משתמעת, לרבות אחריות לסחירות, כושר למטרה מסוימת, כותרת, דיוק, התכתבות עם תיאור, איכות משביעת רצון ולא הפרה. ספק האפליקציה אינו נותן אחריות מכל סוג שהוא, בין אם מפורש או משתמע, לגבי כל תוכנת צד שלישי או תוכנת קוד פתוח.

 

6. הגבלת אחריות: במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, ספק האפליקציה לא יהיה אחראי לנזקים מקריים, תוצאתיים, עקיפים, מיוחדים או עונשיים מכל סוג או לאובדן מידע או נתונים, אובדן הכנסה, אובדן של הפסד עסקי או כספי אחר הנובע או בקשר עם הרישיון או השימוש באפליקציה, בין אם מבוסס על חוזה, עוולה (לרבות רשלנות), אחריות קפדנית למוצר או כל תיאוריה אחרת, גם אם הודיע לספק האפליקציה על האפשרות. של נזקים כאמור, ואפילו אם סעד מוגבל ייחשב ככשל בתכליתו המהותית. במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, כל אחריותו של ספק האפליקציה תהיה מוגבלת להחלפה, תיקון או החזר של מחיר הרכישה ששולם עבור האפליקציה (אם בכלל), לפי בקשת הספק. בשום מקרה ספק האפליקציות לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל נזק ישיר, עקיף, עונשי, דוגמה, מקרי, מיוחד או תוצאתי הנובע מתוכנת צד שלישי או תוכנת קוד פתוח כלשהי, גם אם לספק האפליקציה יש הודיעו על האפשרות של נזקים או הפסדים כאלה.

 

תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים החרגה או הגבלה של אחריות משתמעת או הגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, כך שההגבלות וההחרגות לעיל עשויות להיות מוגבלות ביישום שלהן עליך.

 

7. אתה מסכים שלא תייצא או ייצא מחדש את האפליקציה או התיעוד הנלווה (או כל עותקים שלו) תוך הפרה של כל החוקים או התקנות החלים. אתה מסכים לציית לכל חוקי הייצוא והתקנות החלים והבינלאומיים. חוקים אלה כוללים הגבלות על יעדים, משתמשי קצה ושימוש קצה. אתה מצהיר ומתחייב שלא נאסר עליך לקבל יצוא או שירותים לפי חוקי הייצוא החלים.

 

8. הסכם רישיון יישום זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ניו ג'רזי בארצות הברית של אמריקה ולפי החוקים הפדרליים של ארצות הברית של אמריקה, למעט הוראות ניגוד החוקים שלהם.

 

9. בקבלת הסכם רישיון יישום זה, אתה מסכים שהסכם כזה (כולל כל המסמכים המשולבים או המוזכרים) מגדיר את כל ההסכם בינך לבין ספק היישום, ומחליף את כל ההסכמים הקודמים, בין אם בכתב ובין בעל פה, ביחס לאפליקציה. , על אף התנאים וההגבלות של כל הסכמים קודמים כאלה. אם ספק היישום לא יצליח לאכוף זכות או הוראה כלשהי בהסכם רישיון יישום זה, כשל כזה לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור.

 

תנאי שימוש אלה ייכנסו לתוקף החל מתאריך 2023 / 07 / 03.

 

 

 

ישות LG

המדינה

ישות LG

כתובת רשומה

פרטי התקשרות

מספר רישום

מס' מע"מ

קוריאה

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, סיאול, הרפובליקה של קוריאה

(+82) 02-3777-1114 (קוריאה)

110111-2487050, רשום בקוריאה

107-86-14075

ישראל

LG Electronics Levant Jordan

פרויקט עבדאלי, שדרות רפיק אל חרירי, כיכר מרכזית, קומה 5, ת.ד 930254, 11193 עמאן, ירדן

amjad.alashqar@lge.com,
www.lg.com/il/support/chat-email,

https://www.lg.com/il/support/chat-email

 

 

 

 

 

 

שירותים

שירות

ישות LG

כתובת רשומה

דוא"ל

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, סיאול, הרפובליקה של קוריאה

thinq@lge.com

https://www.lg.com/il

LG Electronics Levant Jordan

פרויקט עבדאלי, שדרות רפיק אל חרירי, כיכר מרכזית, קומה 5, ת.ד 930254, 11193 עמאן, ירדן

amjad.alashqar@lge.com,
www.lg.com/il/support/chat-email

 

 

 

 

 

B תנאים משלימים לתנאי השימוש: תחום שיפוט ספציפי - ישראל

אם אתה משתמש בשירותים שלנו בישראל, התנאים הנוספים הבאים חלים. במקרה של סתירה כלשהי בין התנאים הנוספים הבאים לבין הוראות היסוד של תנאי שימוש אלה, התנאים הבאים יגברו.

יישוב סכסוכים

על אף סעיף 10 לעיל, אם אתה משתמש בשירותים שלנו בישראל, כל מחלוקת הנובעת מתנאי שימוש אלה או בקשר אליהם תיפתר על ידי בתי המשפט הרלוונטיים שיש להם סמכות שיפוט בעניין והדין החל על החוזה יהיה החוק של הרפובליקה של קוריאה, אלא אם כן אסור על פי החוק המקומי. יתרה מזאת, אתה תשמור על זכויותיך לפתור מחלוקות איתנו כתובע או חבר קבוצה בכל הליכים ייצוגיים לכאורה.

תנאי שימוש אלה ייכנסו לתוקף החל מתאריך 2023 / 07 / 03.