Skip to Contents Skip to Accessibility Help

נגישות לנייד

ב- LG אנו מחויבים לספק מוצרים נגישים ללקוחות שלנו. ראה להלן רשימת תכונות שיעזרו למשתמשים עם לקות ראייה, שמיעה או _____.
בחלק זה תוכלו למצוא כיצד:

תכונות תצוגה

התאמת גודל גופן

01.בחר את תפריט הנגישות בכרטיסייה כללי בהגדרות.
02.בחר 'תצוגה' בנגישות.
03.בחר 'גופן' בתצוגה.
04.התאמת גודל גופן.

הגדלה במגע

 • 01.בחר את תפריט הנגישות בכרטיסייה כללי בהגדרות.
 • 02.בחר 'תצוגה' בנגישות.
 • 03.בחר הגדלה במגע בתצוגה.
 • 04.על ידי הקשה על המסך 3 פעמים, אתה יכול להגדיל או להגדיל את התצוגה.

הודעות הודעה / שיחה קולית

 • 01.בחר את תפריט הנגישות בכרטיסייה כללי בהגדרות.
 • 02.בחר 'תצוגה' בנגישות.
 • 03.בחר הודעה / התקשר הודעות קוליות בתצוגה
04.בחר אחד מבין מי שהתקשר באמצעות אפשרות, שולח הודעה ותוכן הודעה והחל את האפשרות שנבחרה

TalkBack

 • 01.בחר את תפריט הנגישות בכרטיסייה כללי בהגדרות.
 • 02.בחר 'תצוגה' בנגישות.
 • 03.בחר TalkBack ב'תצוגה'
04.עם TalkBack המופעל, הפריט שנבחר נקרא בלחיצה אחת וניתן להפעיל את הכפתור באמצעות הקשות כפולות.

התאמת צבע מסך

 • 01.בחר את תפריט הנגישות בכרטיסייה כללי בהגדרות.
 • 02.בחר 'תצוגה' בנגישות.
 • 03.בחר התאמת צבע למסך בתצוגה
04.בחר באפשרות הרצויה.

תכונות שמיעה

כיתובים

01.בחר את תפריט הנגישות בכרטיסייה כללי בהגדרות.
02.בחר שמיעה בנגישות.
03.בחר כיתובים בשמיעה.
04.בחר סוגי שפה, גופן, גודל וכיתוב.

התראת פלאש

 • 01.בחר את תפריט הנגישות בכרטיסייה כללי בהגדרות.
 • 02.בחר שמיעה בנגישות.
 • 03.בחר התראת פלאש לשמיעה.

מונו אודיו

 • 01.בחר את תפריט הנגישות בכרטיסייה כללי בהגדרות.
 • 02.בחר שמיעה בנגישות.
 • 03.בחר ערוץ שמע בשמיעה.
04.בחר מונו.

תכונות מוטוריות וקוגניציה

עוזר Touch

01.בחר את תפריט הנגישות בכרטיסייה כללי בהגדרות.
02.בחר מוטוריקה וקוגניציה בנגישות.
03.בחר עוזר מגע במוטוריקה וקוגניציה
04.בחר את הכפתור שנוצר בחלק התחתון.
05.בחר את הכפתור לפעולה הרצויה.
בחלק זה תוכלו למצוא כיצד:

תכונות תצוגה

התאמת גודל גופן

01.בחר 'כללי' בהגדרות.
02.בחר 'נגישות' בכללי.
03.בחר 'טקסט גדול יותר' בנגישות.
04.התאמת גודל גופן.

תקריב

 • 01.בחר 'כללי' בהגדרות.
 • 02.בחר 'נגישות' בכללי.
 • 03.בחר 'תקריב' בנגישות.
04.בחר את שיטת התקרבות וטווח הזום.

VoiceOver

 • 01.בחר 'כללי' בהגדרות.
 • 02.בחר 'נגישות' בכללי.
 • 03.בחר 'VoiceOver' בנגישות.
04.בחר מהירות דיבור ושפה

תכונות שמיעה

כיתובים

01.בחר 'כללי' בהגדרות.
02.בחר 'נגישות' בכללי.
03.בחר 'כתוביות וכיתוב' בנגישות.
04.בחר 'סגנון' בכיתוביות ובכיתוב.
05.בחר באפשרות הרצויה

התראת פלאש

 • 01.בחר 'כללי' בהגדרות.
 • 02.בחר 'נגישות' בכללי.
 • 03.בחר 'נורית פלאש להתראות' בנגישות.

מונו אודיו

 • 01.בחר 'כללי' בהגדרות.
 • 02.בחר 'נגישות' בכללי.
 • 03.בחר 'מונו אודיו' בנגישות.

תכונות מוטוריות וקוגניציה

תכונות מגע

 • 01.בחר 'כללי' בהגדרות.
 • 02.בחר 'נגישות' בכללי.
 • 03.בחר באפשרות 'תכונות מגע' בנגישות.
 • 04.בחר את ההגדרות הרצויות.