Skip to Contents

Điều khoản Sử dụng Dịch vụ LGE

Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ LG Electronics

LG Electronics, Inc. (“LGE”) cùng với các công ty con, chi nhánh  (“Tập đoàn LG”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) xin hoan nghênh bạn, người dùng cuối (“(Các) Người dùng” hoặc "Bạn"), sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Các điều khoản sử dụng này (“Điều khoản Sử dụng”) nêu ra thông tin cần thiết để Người dùng sử dụng các dịch vụ khác nhau, chẳng hạn như các apps di động và trang web, mà chúng tôi cung cấp liên quan đến các sản phẩm và thiết bị thông minh của chúng tôi (bao gồm cả các dịch vụ tùy chỉnh dựa trên sở thích của bạn) được liệt kê tại đây (gọi chung là “Dịch vụ LGE”). Điều khoản Sử dụng này, ví dụ, bao gồm những điều sau:

làm thế nào bạn có thể sử dụng Dịch Vụ LGE và làm thế nào chúng tôi cung cấp Dịch Vụ LGE đến bạn;

các quyền, nghĩa vụ, và quy tắc áp dụng cho bạn và LGE liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ LGE của bạn;

các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các nội dung và phần mềm có thể sử dụng trên Dịch Vụ LGE; và

các quyền mà bạn được hưởng liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ LGE của bạn.

Để sử dụng Dịch Vụ LGE, bạn cần phải đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng này. Để sử dụng một số dịch vụ cụ thể, bạn cũng có thể được yêu cầu phải thiết lập một tài khoản như một thành viên (“Thành Viên”) và sử dụng các thiết bị được sản xuất bởi chúng tôi. Xin vui lòng đọc các Điều Khoản Sử Dụng này một cách cẩn thận. Chúng tôi cũng khuyến nghị bạn đọc một cách cẩn thận các chính sách khác có thể áp dụng cho việc sử dụng Dịch Vụ LGE của bạn trước khi sử dụng Dịch Vụ LGE, bao gồm Chính Sách Quyền Riêng Tư, có thể được tìm thấy trên Dịch Vụ LGE tại đây.

Các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ, về nguyên tắc, áp dụng cho việc sử dụng Dịch Vụ LGE của bạn. Tuy nhiên, liên quan đến việc sử dụng một số dịch vụ cụ thể của bạn, bạn có thể phải tuân thủ một số điều khoản dịch vụ cụ thể khác bên cạch các Điều Khoản Sử Dụng này. Ví dụ, khi mua ang hóa và dịch vụ trên Dịch Vụ LGE, các Điều Khoản và Điều Kiện Mua Hàng có thể áp dụng, bạn sẽ được cung cấp các điều khoản như vậy và các điều khoản này sẽ cần được đọc và chấp nhận để hoàn thành việc mua hàng của bạn. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc không thống nhất nào giữa thỏa thuận này và các điều khoản dịch vụ cụ thể như vậy, các điều khoản dịch vụ cụ thể sẽ ưu tiên áp dụng nhưng chỉ trong phạm vi các dịch vụ đó. Ngoài ra, đối với các dịch vụ nhất định, các chính sách, hướng dẫn, chỉ dẫn, và thông báo bổ sung có thể áp dụng, và chúng tôi khuyến cáo bạn đọc các tài liệu này một cách cẩn thận trước khi sử dụng các dịch vụ này.

1. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ LGE

Các chủ thể sau đây giao kết các Điều Khoản Sử Dụng này với bạn để cung cấp Dịch Vụ LGE theo quy định của các Điều Khoản Sử Dụng này:

Liệt kê tại đây

 

2. Việc Sử Dụng và Đăng Ký Dịch Vụ LGE

Tiêu Chuẩn và Thủ Tục Đăng Ký

Người chưa thành niên dưới 16 tuổi có thể bị hạn chế đăng ký Dịch Vụ LGE.

Bạn có thể thực hiện đăng ký Dịch Vụ LGE sau khi đọc và đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng này, việc đăng ký có thể được thực hiện theo sau quá trình xác minh bằng thư điện tử. Trên cơ sở xác minh thành công và/hoặc việc chấp nhận của chúng tôi đối với yêu cầu đăng ký của bạn, bạn sẽ được cấp một Tài Khoản Dịch Vụ LGE (“Tài Khoản”). Chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh tên thật của mình khi đăng nhập lần đầu tiên hoặc trong quá trình sử dụng Dịch Vụ LGE của bạn.

Khi Đăng Ký là một Thành Viên và Sử Dụng Tài Khoản

Bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi đăng ký

Ban phải cập nhật bất kỳ thay đổi đối với thông tin như vậy mà không trì hoãn

Bạn phải đảm bảo mật khẩu của bạn không bị rò rỉ hoặc chia sẽ với bên nào khác trong quá trình sử dụng Tài Khoản của bạn

Bạn phải thông báo cho LGE ngay lập tức nếu bạn nghi ngờ rằng Tài Khoản của bạn đã bị truy cập mà không có ủy quyền

Bạn chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng Tài Khoản của bạn, bao gồm việc tiến hành các biện pháp cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ Tài Khoản của mình. Bạn sẽ chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ các hành động có lỗi của bạn, bao gồm bất cẩn trong việc quản lý mật khẩu Tài Khoản của mình, và LGE sẽ không chịu trách nhiệm đối với các hậu quả như vậy.

Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu đăng ký tạo Tài Khoản của bạn trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

nếu bạn cung cấp thông tin không chính xác và không đầy đủ khi đăng ký;

nếu bạn đăng ký sử dụng Dịch Vụ LGE cho các mục đích thương mại hoặc vi phạm pháp luật; hoặc

nếu chúng tôi không thể thừa nhận bạn như một Thành Viên vì các lý do có lỗi của bạn, chẳng hạn như đã vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng này trước đó.

Ngoài ra, Người Dùng có thể tải một số nội dung miễn phí nhất định có sẵn trên Dịch Vụ LGE mà không cần tạo Tài Khoản, nếu Người Dùng đồng ý việc xác thực của LGE đối với thiết bị của Người Dùng để LGE xác định liệu Người Dùng có thể được cho phép tải các nội dung có liên quan hay không.

Chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc xóa tài khoản của bạn trong trường hợp bạn có nhiều tài khoản cho Dịch Vụ của chúng tôi dưới một địa chỉ email hoặc vì lý do kinh doanh cần thiết. Nếu chúng tôi tạm ngưng hoặc xóa một trong các tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn ít nhất 30 ngày trước khi tạm ngưng hoặc xóa qua địa chỉ email đã đăng ký trên tài khoản của bạn. Trong trường hợp được đề cập ở trên, chúng tôi có thể chấm dứt Dịch vụ của mình với tài khoản bị tạm ngưng hoặc bị xóa.

 

3. Quyền và Nghĩa Vụ của Người Dùng

Quyền Pháp Lý của Bạn

Các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không giới hạn hoặc tước đoạt các quyền luật định của bạn đối với (i) một chất lượng dịch vụ nhất định và (ii) giải quyết trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào. Ví dụ, nếu bạn là một người tiêu dùng mua các sản phẩm thông qua Dịch Vụ LGE, bạn có thể được hưởng bất kỳ và toàn bộ các quyền được quy định cho bạn bởi pháp luật và các quy định áp dụng.

Nghĩa Vụ của Bạn

Bạn phải tuân thủ các nội dung sau đây khi sử dụng Dịch Vụ LGE:

tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng này cũng như pháp luật và các quy định áp dụng;

tôn trọng quyền của các bên khác, bao gồm các quyền đối với dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ;

không thực hiện các hành vi xâm phạm quyền của các bên khác, phỉ báng, hoặc bằng cách khác gây thiệt hại đến lợi ích của bất kỳ bên nào khác, bao gồm LGE; và

không thực hiện các hành vi có thể gây ra việc lạm dụng, can thiệp, làm gián đoạn hoặc gây thiệt hại cho Dịch Vụ LGE.

LGE làm tốt nhất để duy trì sự an ninh và an toàn của tất cả Người Dùng và để cho phép Người Dùng tự do truy cập Dịch Vụ LGE. Để đạt được điều này, xin vui lòng không sử dụng Dịch Vụ LGE, hoặc các nội dung được cung cấp qua Dịch Vụ LGE (“Nội Dung LGE”), theo bất kỳ phương thức nào sau đây:

cố gắng để tìm kiếm nguồn hoặc thuật toán của Dịch Vụ LGE hoặc Nội Dung LGE bằng cách tiến hành, ví dụ, thiết kế đối chiếu đối với phần mềm;

cố gắng tự ý sửa đổi hoặc vô hiệu hoá các chức năng nhất định của Dịch Vụ LGE hoặc Nội Dung LGE;

tạo tác phẩm phái sinh trên cơ sở Dịch Vụ LGE hoặc Nội Dung LGE;

cung cấp các dịch vụ như cho thuê, cho thuê lại hoặc lưu trữ, sử dụng Dịch Vụ LGE hoặc Nội Dung LGE;

xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm quyền tác giả của các bên khác bao gồm LGE, liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ LGE hoặc Nội Dung LGE;

sử dụng Dịch Vụ LGE hoặc Nội Dung LGE cho các mục đích vi phạm pháp luật hoặc theo các phương thức vi phạm pháp luật, vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc các luật và quy định áp dụng;

sử dụng Dịch Vụ LGE hoặc Nội Dung LGE theo phương thức độc hại hoặc có hại (vd: xâm nhập hoặc phân tán các mã độc bao gồm các loại vi rút và dữ liệu có hại);

sử dụng Dịch Vụ LGE hoặc Nội Dung LGE theo một cách cản trở Người Dùng khác, gây thiệt hại, làm quá tải, hoặc làm hỏng Dịch Vụ LGE hoặc gia tăng tính dễ bị tấn công của Dịch Vụ LGE đối với các rủi ro an ninh; hoặc

cố gắng giải mã các tín hiệu được truyền tải giữa Dịch Vụ LGE và các máy chủ của Dịch Vụ LGE, hoặc thu thập các dữ liệu hoặc thông tin từ Dịch Vụ LGE hoặc hệ thống của Dịch Vụ LGE.

Khi bạn không tuân thủ các nghĩa vụ trên, chúng tôi có thể đình chỉ việc truy cập của bạn đối với Dịch Vụ LGE trong một khoản thời gian nhất định. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm chứng minh hành vi không tuân thủ của bạn; tuy nhiên, chúng tôi sẽ gỡ bỏ việc đình chỉ như vậy nếu bạn chứng minh tính không cố ý của bạn hoặc tính cẩu thả liên quan đến các hành vi không tuân thủ như vậy. Chúng tôi có thể hủy Tài Khoản của bạn nếu hành vi không tuân thủ như vậy đã gây ra đình chỉ mà không được giải quyết trong một thời hạn hợp lý nhất định.

Trách Nhiệm của Bạn

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ chúng tôi, các giám đốc, nhân viên, người lao động, bên liên kết, và đại lý của chúng tôi không bị thiệt hại từ và đối với bất kỳ và tất cả các yêu cầu bồi thường phát sinh từ hành vi vi phạm các Điều Khoản và Điều Kiện này của bạn, hành vi vi phạm pháp luật và các quy định áp dụng của bạn, việc sử dụng Dịch Vụ LGE của bạn, hoặc việc sử dụng Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba của bạn (như được định nghĩa dưới đây).

 

4. Cấp Phép

Cấp Phép Dịch Vụ LGE

LGE cấp phép cho bạn quyền sử dụng Dịch Vụ LGE để bạn có thể tự do sử dụng Dịch Vụ LGE. Tuy nhiên, việc cấp phép được cung cấp trên một cơ sở hạn chế, không thể chuyển nhượng, có thể hủy bỏ và không độc quyền, và bạn chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ LGE và Nội Dung LGE cho các mục đích cá nhân và phi thương mại. Việc cấp phép được cấp bao gồm phần mềm và các dữ liệu khác cần thiết cho việc cung cấp Dịch Vụ LGE và Nội Dung LGE, cùng với các cập nhật, nâng cấp, cải tiến, sửa đổi, thay đổi và bổ sung có thể áp dụng. Khi đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng này, bạn sẽ được cấp phép sử dụng Dịch Vụ LGE và Nội Dung LGE chỉ trong phạm vi các điều kiện được quy định tại các Điều Khoản Sử Dụng này và Thỏa Thuận Cấp Phép Người Dùng (“TTCPND”) cho Nội Dung LGE, nếu có. Bạn sẽ không có được bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu nào khác liên quan đến Dịch Vụ LGE và Nội Dung LGE, ngoại trừ được quy định một cách rõ ràng tại văn bản này hoặc tại TTCPND áp dụng. Ngoài ra, nội dung chi tiết và phạm vi của việc cấp phép, bao gồm phạm vi lãnh thổ cấp phép, có thể thay đổi tùy vào quốc gia, thiết bị và loại hệ điều hành của bạn, chính sách nội bộ của LGE và đối tác kinh doanh của LGE, cũng như các nhu cầu hoạt động hoặc kỹ thuật khác. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm đối với bạn cho bất kỳ sự không tương thích nào giữa Nội Dung LGE mà bạn tải và thiết bị di động của bạn, và bất kỳ thiệt hại gây ra bởi việc nhập sai của bạn đối với các thông tin liên quan đến thiết bị của bạn.

Cấp Phép Các Nội Dung Do Người Dùng Khởi Tạo

Bạn có thể, trên các Dịch Vụ LGE nhất định, tải lên, gửi, lưu trữ, truyền tải, nhận hoặc chia sẻ các đánh giá, bài viết, hình ảnh, tin nhắn, tài liệu và các nội dung khác của bạn (“Nội Dung Do Người Dùng Khởi Tạo”), mà bạn nắm giữ quyền tác giả. Bạn nắm giữ quyền tác giả đối với các Nội Dung Do Người Dùng Khởi Tạo, và bạn không được yêu cầu phải cung cấp các nội dung như vậy cho Dịch Vụ LGE. Chúng tôi không đưa ra các tuyên bố hoặc bảo đảm đối với tính chính xác và hoàn chỉnh của các Nội Dung Do Người Dùng Khởi Tạo.

Bằng việc tải lên hoặc chia sẻ các Nội Dung Do Người Dùng Khởi Tạo trên Dịch Vụ LGE, bạn sẽ cấp phép cho LGE một cách toàn cầu, không độc quyền, miễn phí, có thể hủy bỏ, có thể chuyển giao, và có thể cấp phép lại, quyền sao chép, tùy chỉnh, phân phối, chuyển ngữ, số hóa, xuất bản, triển khai, chỉ dẫn, sửa đổi và tạo tác phẩm phái sinh của, các Nội Dung Do Người Dùng Khởi Tạo ở mức độ cần thiết cho hoạt động, quảng bá và cải tiến của Dịch Vụ LGE.

Ngoài ra, LGE có thể cấp phép lại việc cấp phép trên cho các bên sau đây:

- các Người Dùng khác để đảm bảo Dịch Vụ LGE hoạt động như được thiết kế ban đầu (vd: chia sẽ các bài viết cho các chủ thể được chọn); hoặc

- các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba có quan hệ hợp đồng với LGE, với mục đích hạn chế là cho phép LGE cung cấp Dịch Vụ LGE theo đúng các Điều Khoản Sử Dụng này.

Bất kể các nội dung trên, LGE chỉ được cấp phép đối với các Nội Dung Do Người Dùng Khởi Tạo ở mức độ được cho phép bởi pháp luật và các quy định áp dụng, và không được cấp bất kỳ quyền nào vượt quá giới hạn này.

 

5. Hạn Chế Sử Dụng Dịch Vụ LGE và Xóa Các Nội Dung Do Người Dùng Khởi Tạo

Biện Pháp Khả Thi Trong Trường Hợp Có Vấn Đề

Trong bất kỳ các trường hợp này sau đây, chúng tôi bảo lưu quyền đình chỉ hoăc chấm dứt việc sử dụng của bạn đối với Dịch Vụ LGE và xóa Tài Khoản của bạn hoặc Nội Dung Do Người Dùng Khởi Tạo:

nếu bạn hoặc Nội Dung Do Người Dùng Khởi Tạo của bạn vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm quá 01 lần các Điều Khoản Sử Dụng này, các điều khoản bổ sung mà có thể áp dụng đối với việc sử dụng Dịch Vụ LGE của bạn, các chính sách khác của LGE hoặc pháp luật và các quy định áp dụng;

nếu bạn chỉ ra một cách rõ ràng rằng bạn không có ý định tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng này và các điều khoản bổ sung có thể áp dụng đối với việc sử dụng Dịch Vụ LGE của bạn;

nếu cần thiết cho việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc quyết định của tòa án;

nếu hành vi của bạn hoặc Nội Dung Do Người Dùng Khởi Tạo của bạn bị xem một cách hợp lý là gây thiệt hại cho hoặc tạo ra trách nhiệm về phía của các bên khác, bao gồm Người Dùng khác và LGE (vd: xâm nhập, lừa đảo, quấy rối, phát tán thư rác, hành vi gây nhầm lẫn, thông tin sai lệch, xâm phạm đời tư của người khác, phỉ ong, trưng bày không có ủy quyền các nội dung không thuộc về Người Dùng); hoặc

nếu bạn vi phạm các hướng dẫn chi tiết của LGE về đăng tải nội dung.

Thông Báo

Nếu được xem một cách hợp lý là có thể, trước khi tiến hành các biện pháp nêu trên, chúng tôi sẽ thông báo đến bạn về lý do của chúng tôi cho việc tiến hành các biện pháp như vậy để cung cấp cho bạn một cơ hội để khắc phục vấn đề được xác định. Tuy nhiên, chúng tôi có thể quyết định không thông báo cho bạn nếu việc thông báo có thể:

gây thiệt hại cho hoặc tạo ra trách nhiệm pháp lý về phía của Người Dùng khác, bên thứ ba, LGE; hoặc

vi phạm pháp luật hoặc quy định áp dụng hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền; hoặc

cản trở việc điều tra của cơ quan có thẩm quyền; hoặc

làm hư hại hoạt động, tính toàn vẹn, hoặc an ninh của Dịch Vụ LGE.

Trách Nhiệm của Người Dùng Liên Quan Đến Các Biện Pháp Như Hạn Chế Sử Dụng

Người Dùng có liên quan, không phải LGE, sẽ chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào (bao gồm liên quan đến các dữ liệu và nội dung) mà có thể phát sinh từ việc thực hiện các biện pháp theo các Điều Khoản Sử Dụng này, như hạn chế việc sử dụng của Người Dùng đối với Dịch Vụ LGE hoặc chấm dứt Tài Khoản. Để tránh mất mát dữ liệu, xin vui lòng tạo các bản sao lưu hoặc lưu trữ tại các vị trí khác các dữ liệu và nội dung được lưu trữ thông qua Dịch Vụ LGE, bằng cách sử dụng, ví dụ, các dịch vụ sao lưu trực tuyến.

 

6. Thay Đổi, Đình Chỉ và Chấm Dứt Dịch Vụ LGE

Thay Đổi Dịch Vụ LGE

Chúng tôi có thể vào từng thời điểm thay đổi Dịch Vụ LGE như sau:

thay đổi, bổ sung, hoặc xóa các yếu tố hoặc chức năng của Dịch Vụ LGE, ví dụ, cho các chức năng được nâng cao, bảo đảm hiệu suất, sửa lỗi, và cải thiện dịch vụ;

đình chỉ hoặc giới hạn việc sử dụng hoặc tiếp cận Dịch Vụ LGE, bao gồm việc truy cập các Tài Khoản;

kiểm tra, đánh dấu, sửa đổi, từ chối đăng tải, khóa quyền truy cập hoặc xóa bất kỳ Nội Dung LGE nào mà không cần thông báo và không chịu trách nhiệm; hoặc

vô hiệu hóa việc truy cập, khóa hoặc sửa đổi từ xa bất kỳ Nội Dung LGE nào được tải xuống trước đó từ Dịch Vụ LGE đến thiết bị của bạn, nếu LGE theo quyết định của mình cho rằng các hành động như vậy là cần thiết hoặc phù hợp do các nghĩa vụ hợp đồng, thay đổi của pháp luật, quyết định của tòa án, hoặc vì các lý do khác.

Nếu LGE xóa, vô hiệu hóa việc truy cập, hoặc bằng cách khác chặn bạn truy cập bất kỳ Nội Dung LGE nào, bạn sẽ cần liên hệ nhà cung cấp của Nội Dung LGE có liên quan.

Tạm ngừng và Chấm Dứt Dịch Vụ LGE

LGE có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc một phần Dịch Vụ LGE trong bất kỳ trường hợp nào sau đây vào bất kỳ thời điểm nào:

để vận hành hoặc cải thiện Dịch Vụ LGE hoặc để tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật áp dụng;

nếu đối tác kinh doanh của LGE cung cấp các yếu tố của Dịch Vụ LGE quyết định chấm dứt việc cung cấp toàn bộ hoặc một phần các yếu tố như vậy của Dịch Vụ LGE; hoặc

trong trường hợp bảo trì, thanh tra, hoặc thay thế hoặc hỏng hóc đối với các phương tiện thông tin và liên lạc (chẳng hạn, máy tính, máy chủ và mạng viễn thông), lưu lượng truy cập tăng cao, gián đoạn liên lạc, và các yếu tố hợp lý khác gây khó khăn cho việc tiếp tục vận hành của Dịch Vụ LGE.

LGE có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt tất cả hoặc một phần của Dịch vụ LGE bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do kinh doanh nào bằng cách cung cấp cho bạn một thông báo bằng văn bản trước ít nhất 30 ngày trước khi tạm ngừng hoặc chấm dứt đó.

Thông Báo, Bồi Thường và Trách Nhiệm trong Trường Hợp Thay Đổi, Đình Chỉ hoặc Chấm Dứt

Việc thay đổi nghiệm trọng, đình chỉ và chấm dứt ảnh hưởng một cách bất lợi đến việc sử dụng Dịch Vụ LGE sẽ được thông báo đến Người Dùng trước thông qua thư điện tử Người Dùng đã đăng ký trên Tài Khoản hoặc các cách thức hợp lý khác, bao gồm đăng tải trên Dịch Vụ LGE. Tuy nhiên, các thay đổi có thể có hiệu lực ngay lập tức mà không có thông báo trước nếu thông báo trước bị xem một cách hợp lý là không khả thi, hoặc khi triển khai các chức năng hoặc có lợi cho Người Dùng hoặc được yêu cầu bởi pháp luật.

Trừ khi được quy định khác đi theo pháp luật hành, Người Dùng sẽ không hưởng bất kỳ khoản bồi thường nào liên quan đến các thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt của toàn bộ hoặc một phần Dịch Vụ LGE.

Các quyền và nghĩa vụ của Người Dùng và LGE theo các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ duy trì hiệu lực sau khi chấm dứt Dịch Vụ LGE hoặc Tài Khoản của Người Dùng.

 

7. Trách Nhiệm và Bảo Đảm của LGE

Trách Nhiệm

Trong phạm vi tối đa mà pháp luật áp dụng cho phép, trong mọi trường hợp LGE, giám đốc, nhân viên, người lao động, bên liên kết, đại ký, nhà thầu, bên được đại điện, hoặc bên cấp phép của LGE sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên, hệ quả, gián tiếp, đặc biệt hoặc mang tính trừng phạt thuộc bất kỳ loại nào hoặc đối với các mất mát đối với thông tin hoặc dữ liệu, mất mát doanh thu, mất mát kinh tế hoặc các mất mát tài chính khác phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ LGE hoặc Nội Dung LGE, bất kể dựa trên hợp đồng, sai lầm dân sự (bao gồm việc thiếu trách nhiệm), trách nhiệm sản phẩm nghiêm ngặt hoặc bất kỳ học thuyết nào khác, ngay cả khi LGE đã được thông báo về khả năng thiệt hại như vậy và ngay cả khi bất kỳ biện pháp khắc phục hạn chế nào được xem là không đạt được mục đích thiết yếu của nó. Trong phạm vi tối đa mà pháp luật áp dụng cho phép, trong mọi trường hợp LGE sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, mang tính trừng phạt, cảnh cáo, ngẫu nhiên, đặc biệt, hoặc hệ quả phát sinh từ bất kỳ ứng dụng hoặc phần mềm mã nguồn mở nào, ngay cả khi LGE đã được thông báo về khả năng của các thiệt hại hoặc mất mát như vậy.

Việc sử dụng Dịch Vụ LGE và Nội Dung LGE có thể yêu cầu việc truy cập đến mạng Internet. Xin vui lòng lưu ý rằng phụ thuộc vào gói dịch vụ viễn thông của bạn, phí di động bổ sung có thể áp dụng cho việc truy cập Internet của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc kết nối hoặc tốc độ dịch vụ Internet của bạn.

Bảo Đảm

Bảo đảm của LGE đối với Dịch Vụ LGE (bao gồm các nội dung của Dịch Vụ LGE, các chức năng của Dịch Vụ LGE, tính đáng tin cậy, tính khả dụng, và thỏa mãn đối với các nhu cầu của Người Dùng) và Nội Dung LGE chỉ giới hạn ở (1) các vấn đề được quy định tại các Điều Khoản Sử Dụng này và các điều khoản bổ sung có thể áp dụng cho việc sử dụng Dịch Vụ LGE và Nội Dung LGE của bạn, hoặc (2) trong phạm vi được pháp luật hoặc các quy định áp dụng cho phép. Không bảo đảm nào khác được đưa ra liên quan đến Dịch Vụ LGE và Nội Dung LGE. Cụ thể, một thiết bị thông minh được kết nối với Dịch Vụ LGE và Nội Dung LGE có thể bị ngắt kết nối với Dịch Vụ LGE hoặc trở nên không thể sử dụng, vì lý do kết nối mạng kém hoặc cập nhật Dịch Vụ LGE.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật áp dụng cho phép, Dịch Vụ LGE và Nội Dung LGE được cung cấp “nguyên trạng” hoặc “sẵn có” và không được bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở, khả năng tiêu thụ, duy trì chất lượng tốt, thao tác khéo léo của thiết bị, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, tính toàn vẹn, đầy đủ, không vi rút, môi trường yên tĩnh và không xâm phạm liên quan đến Dịch Vụ LGE và Nội Dung LGE.

Xin vui lòng lưu ý rằng một số hệ thống pháp luật không cho phép việc loại trừ hoặc giới hạn các bảo đảm ngụ ý, các điều khoản hoặc điều kiện hoặc giới hạn các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc hệ quả, nên các nội dung giới hạn và loại trừ nêu trên có thể bị hạn chế trong việc áp dụng đối với bạn. Để biết được các thông tin về các quyền pháp lý của bạn, xin vui lòng liên hệ cơ quan có thẩm quyền địa phương của bạn, cơ quan tiêu chuẩn thương mại, văn phòng tư vấn công dân hoặc cơ quan tương đương.

 

8. Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba

Chúng tôi cộng tác với các đối tác kinh doanh toàn cầu để cung cấp các nội dung hữu ích thông qua Dịch Vụ LGE. Dịch Vụ LGE có thể bao gồm các nội dung (vd: thông tin, đường dẫn, và quảng cáo), sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng, và các tài liệu khác được cung cấp bởi một bên thứ ba (“Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba”). Bạn có thể hưởng các lợi ích đa dạng thông qua Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba. Tuy nhiên, chúng tôi không kiểm soát Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba, và theo đó chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba của bạn. Chúng tôi không đưa ra các tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến, và không nhận trách nhiệm đối với, Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu rủi ro đối với việc sử dụng Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba, và chúng tôi không có trách nhiệm đối với bạn do việc bạn tiếp cận với Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba.

 

9. Quảng Cáo

Chúng tôi cung cấp các Dịch Vụ LGE đa dạng miễn phí, và để đạt được điều đó một số các Dịch Vụ LGE có thể bao gồm các nội dung quảng cáo (tùy chỉnh), mà có thể được cung cấp dựa trên sự tùy chọn của những Người Dùng nhất định. Dịch Vụ LGE có thể bao gồm các nội dung quảng cáo và thông tin tiếp thị được cung cấp bởi chúng tôi hoặc một bên thứ ba, và đối với các nội dung quảng cáo và thông tin tiếp thị được cung cấp bởi các bên quảng cáo thứ ba, chúng tôi không thể kiểm soát tính hữu ích, chính xác, hoặc đầy đủ của các thông tin này. Theo đó, trừ khi do lỗi của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ các nội dung quảng cáo như vậy cũng như việc liên lạc hoặc giao dịch giữa bạn và các bên quảng cáo như vậy, bao gồm bất kỳ thiệt hại có thể phát sinh từ bất kỳ sự tin cậy nào của bạn đối với các nội dung quảng như vậy.

 

10. Thủ Tục Giải Quyết Tranh Chấp

Ngoài phạm vi bị cấm bởi pháp luật địa phương, bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến các Điều Khoản Sử Dụng này, bao gồm bất kỳ vấn đề nào liên quan đến sự tồn tại, giá trị hoặc chấm dứt của Điều Khoản Sử Dụng này, sẽ được đưa ra và được giải quyết chung thẩm bởi trọng tài (i) theo các Quy Tắc của Ban Trọng Tài Thương Mại Hàn Quốc (các quy tắc của cơ quan này được xem như được kết hợp khi được dẫn chiếu đến điều khoản này), (ii) trong đó số lượng trọng tài viên sẽ là một, (iii) nơi hoặc địa điểm hợp pháp của trọng tài sẽ là Seoul, Hàn Quốc, (iv) ngôn ngữ được sử dụng trong tố tụng trọng tài sẽ là tiếng Anh và (v) pháp luật điều chỉnh của hợp đồng sẽ là pháp luật nội dung của Hàn Quốc.

Trong phạm vi được yêu cầu bởi pháp luật địa phương để thỏa thuận trọng tài được xem là có giá trị và có hiệu lực pháp lý như một phương thức giải quyết tranh chấp, bao gồm tranh chấp với người tiêu ung, việc dẫn chiếu đến các Quy Tắc của Ban Trọng Tài Thương Mại Hàn Quốc tại mục (i) nêu trên sẽ được xem là dẫn chiếu đến các quy tắc của cơ quan trọng tài nổi tiếng nhất (“Quy Tắc Trọng Tài Địa Phương”) ở quốc gia của bạn, và việc dẫn chiếu đến Seoul, Hàn Quốc ở mục (iii) nêu trên sẽ được xem là thành phố thủ đô của quốc gia của bạn.

Bạn chỉ có thể giải quyết tranh chấp với chúng tôi trên cơ sở cá nhân, và không phải với tư cách nguyên đơn hoặc thành viên tập thể trong bất kỳ tập thể có mục đích nào hoặc thủ tục tố tụng ủy quyền nào.

 

11. Sửa Đổi các Điều Khoản Sử Dụng này

LGE có thể vào từng thời điểm sửa đổi các Điều Khoản Sử Dụng này và các điều khoản bổ sung có thể áp dụng cho việc sử dụng Dịch Vụ LGE của bạn, trong phạm vi được cho phép bởi pháp luật và các quy định áp dụng.

Việc sử dụng Dịch Vụ LGE sau khi các Điều Khoản Sử Dụng sửa đổi có hiệu lực sẽ đồng nghĩa với việc đồng ý của bạn đối với các nội dung sửa đổi như vậy. Bạn có thể hủy bỏ sự đồng ý của bạn đối với các Điều Khoản Sử Dụng này bằng việc chấm dứt Tài Khoản của bạn tại bất kỳ thời điểm nào, kể từ thời điểm đó bạn sẽ không chịu sự điều chỉnh của các Điều Khoản Sử Dụng sửa đổi.

 

12. Các Vấn Đề Chung

Bạn được hưởng các quyền luật định nhất định mà không thể bị giới hạn bởi các Điều Khoản Sử Dụng này. Không nội dung nào trong các Điều Khoản Sử Dụng sẽ hạn chế các quyền luật định như vậy.

Các Điều Khoản Sử Dụng này quy định quan hệ giữa bạn và LGE. Ngay cả khi một bên thứ ba hưởng lợi từ quan hệ giữa bạn và LGE, không quyền pháp lý nào sẽ có hiệu lực với bên thứ ba như vậy.

Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa các Điều Khoản Sử Dụng này và các điều khoản dịch vụ cụ thể bổ sung có thể áp dụng cho việc sử dụng Dịch Vụ LGE của bạn, các điều khoản bổ sung sẽ ưu tiên áp dụng đối với Dịch Vụ LGE tương ứng.

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của các Điều Khoản Sử Dụng này bị xem là không có hiệu lực, trái pháp luật, hoặc không thể thi hành, hiệu lực, tính hợp pháp, và khả năng thi hành của bất kỳ các điều khoản còn lại nào sẽ không bị ảnh hưởng hoặc suy giảm theo bất kỳ cách nào.

Các Điều Khoản Sử Dụng này (bao gồm tất cả các tài liệu được kết hợp hoặc dẫn chiếu) quy định toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi, và thay thế tất cả các thỏa thuận trước đó, bất kể thành văn hay bằng lời nói, bất kể các điều khoản hoặc điều kiện của bất kỳ các thỏa thuận trước đó như vậy. Nếu chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong các Điều Khoản Sử Dụng này, việc không thực thi như vậy sẽ không được xem là một từ bỏ đối với quyền hoặc điều khoản đó.

Trong quá trình cung cấp Dịch Vụ LGE đến bạn, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các thông tin đa dạng thông qua việc thông báo trong phạm vi Dịch Vụ LGE hoặc thông qua thư, thư điện tử, dịch vụ tin nhắn ngắn, hoặc dịch vụ tin nhắn đa phương tiện, v.v. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ ra một cách rõ ràngrằng bạn không mong muốn nhận các thông tin như vậy, bạn sẽ không nhận các thông tin như vậy nữa, và LGE sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự bất tiện nào mà bạn có thể gặp phải do việc loại trừ như vậy.

Bất kỳ bản dịch nào của các Điều Khoản Sử Dụng này được thực hiện theo các yêu cầu địa phương và trong trường hợp có bất kỳ sai khác nào giữa bản tiếng Anh và bản không phải tiếng Anh, bản tiếng Anh của các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ điều chỉnh, ở giới hạn không bị cấm bởi pháp luật địa phương trong hệ thống pháp luật của bạn.

Chúng tôi có thể chuyển nhượng, ký hợp đồng phụ hoặc bằng cách khác chuyển nhượng bất kỳ hoặc toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo các Điều Khoản Sử Dụng này cho bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào. Chúng tôi chỉ có thể làm như vậy nếu việc này không ảnh hưởng một cách nghiêm trọng các quyền của bạn theo các Điều Khoản Sử Dụng này. Bạn không thể chuyển nhượng, ký hợp đồng phụ hoặc bằng cách khác chuyển giao các quyền hoặc nghĩa vụ của bạn theo các Điều Khoản Sử Dụng này cho bất kỳ các nhân nào khác trừ khi bạn gửi một yêu cầu như vậy bằng văn bản đến LGE trước đó và các bên đạt được thỏa thuận.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các trì hoãn trong việc thực hiện, hoặc bất kỳ hành động không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo các Điều Khoản Sử Dụng này gây ra bởi các sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi (“Sự Kiện Bất Khả Kháng”), cụ thể (nhưng không bị giới hạn bởi) (a) các đạo luật, nghị định, pháp luật, quy định hoặc các hạn chế của bất kỳ chính phủ nào; (b) việc không có các mạng lưới viễn thông tư nhân hoặc công cộng; hoặc (c) việc đình công, đóng cửa hoặc các hành động yêu sách khác, dân biến, bạo động, xâm lược, khủng bố hoặc đe dọa khủng bố, chiến tranh (bất kể có tuyên chiến hay không) hoặc bất kỳ thảm họa tự nhiên nào. Việc thực hiện của chúng tôi theo các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được xem như bị đình chỉ trong khoản thời gian Sự Kiện Bất Khả Kháng tiếp diễn, và chúng tôi sẽ có một khoản thời gian gia hạn để thực hiện cho khoản thời gian bị đình chỉ như vậy. Chúng tôi sẽ nỗ lực một cách hợp lý để chấm dứt Sự Kiện Bất Khả Kháng hoặc tìm một giải pháp mà bằng cách đó các nghĩa vụ của chúng tôi theo các Điều Khoản Sử Dụng này có thể được thực hiện bất kể Sự Kiện Bất Khả Kháng.

Việc cấp phép hoặc sử dụng bởi Chính Phủ Hoa Kỳ: Nếu Dịch Vụ LGE đang được sử dụng bởi hoặc được cấp phép cho Chính Phủ Hoa Kỳ, các nội dung sau đây sẽ áp dụng: Dịch Vụ LGE được cấp phép theo các Điều Khoản Sử Dụng này là “phần mềm máy tính thương mại” như các điều khoản được quy định tại 48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1). Nếu được mua bởi hoặc thay mặt một cơ quan dân sự, Chính Phủ Hoa Kỳ mua phần mềm máy tính thương mại này và/hoặc các tài liệu phần mềm máy tính thương mại chịu điều chỉnh bởi các điều khoản của các Điều Khoản Sử Dụng này như được quy định tại 48 C.F.R. 12.212 (Phần Mềm Máy Tính) và 48 C.F.R. 12.211 (Dữ Liệu Kỹ Thuật) của Quy Định Mua Sắm Liên Bang (“FAR”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung của nó. Nếu được mua bởi hoặc nhân danh bất kỳ cơ quan nào thuộc Bộ Quốc Phòng (“DOD”), Chính Phủ Hoa Kỳ mua phần mềm máy tính thương mại này và/hoặc tài liệu phần mềm máy tính thương mại chịu sự điều chỉnh của các điều khoản trong các Điều Khoản Sử Dụng này như được quy định tại 48 C.F.R. 227.7202-3 của Quy Định Bổ Sung về Mua Sắm Liên Bang của Bộ Quốc Phòng (“DFAR”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung của nó.

Giới Hạn Xuất Khẩu: Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không xuất khẩu hoặc tái xuất bất kỳ Dịch Vụ LGE nào hoặc các tài liệu đi kèm (hoặc bất kỳ bản sao nào của chúng) vi phạm pháp luật hoặc các quy định áp dụng của Hoa Kỳ (trong phạm vi tối đa được áp dụng). Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật và quy định áp dụng về xuất khẩu của Hòa Kỳ hoặc quốc tế. Các luật này bao gồm các hạn chế về điểm cuối, người dùng cuối, và việc sử dụng cuối. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn không bị cấm nhận các hàng hóa xuất khẩu hoặc dịch vụ theo quy định pháp luật xuất khẩu áp dụng của Hoa Kỳ hoặc quốc gia khác.

Ở một số hệ thống pháp luật nhất định, các điều khoản bổ sung có thể áp dụng như được quy định tại Phụ Lục B của Điều Khoản Sử Dụng này.

 

 

 

Phụ Lục: Các Điều Khoản Bổ Sung cho Dịch Vụ LGE

 

A. THỎA THUẬN CẤP PHÉP ỨNG DỤNG

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY ÁP DỤNG ĐỐI VỚI VIỆC BẠN SỬ DỤNG MỖI ỨNG DỤNG MÀ BẠN TẢI XUỐNG TỪ DỊCH VỤ LGE (RIÊNG LẺ, ĐƯỢC GỌI LÀ MỘT “ỨNG DỤNG”) VÀ BỔ SUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG. TRƯỚC KHI SỬ DỤNG BẤT KỲ ỨNG DỤNG NÀO, HÃY ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY.

 

Bạn công nhận rằng việc cấp phép được cấp dưới đây cho bạn bởi nhà cung cấp Ứng Dụng (“Nhà Cung Cấp Ứng Dụng”), chứ không phải LG Electronics, Inc. (“LGE”). Nếu Nhà Cung Cấp Ứng Dụng cung cấp một Thỏa Thuận Cấp Phép Người Dùng (“TTCPND”) với Ứng Dụng, các điều khoản đó sẽ bổ sung cho Thỏa Thuận Cấp Phép Ứng Dụng này. Với tư cách giữa bạn và Nhà Cung Cấp Ứng Dụng, bất kỳ điều khoản thêm hoặc khác biệt nào trong TTCPND như vậy sẽ được ưu tiên áp dụng so với các điều khoản trong Thỏa Thuận Cấp Phép Ứng Dụng này.

 

Bạn công nhận và đồng ý rằng LGE là một bên thụ hưởng thứ ba của Thỏa Thuận Cấp Phép Ứng Dụng này và bất kỳ TTCPND nào, nếu được quy định như vậy. Bạn công nhận và đồng ý rằng LGE sẽ có quyền (và sẽ được xem như đã chấp nhận quyền) thực thi cấp phép đó chống lại bạn với tư cách là bên thụ hưởng thứ ba của các thỏa thuận đó.

 

1. Cấp Phép: Nhà Cung Cấp Ứng Dụng bằng văn bản này cấp phép cho bạn một cách giới hạn, không thể chuyển nhượng để sử dụng Ứng Dụng trên bất kỳ thiết bị di động được sản xuất bởi LGE và/hoặc công ty liên kết của LGE (“Thiết Bị Di Động LGE”) và theo cách thức quy định trong Điều Khoản Sử Dụng của LGE. Bạn không được thuê, cho thuê, cho mượn, bán, phân phối lại hoặc cấp phép lại Ứng Dụng. Bạn không được thiết kế đối chiếu, giải mã, hoặc phân tách Ứng Dụng, trừ khi và chỉ trong phạm vi hoạt động đó được luật áp dụng cho phép một cách rõ ràng. Bất kỳ cố gắng nào để thực hiện điều này là vi phạm các quyền của Nhà Cung Cấp Ứng Dụng. Nếu bạn vi phạm giới hạn này, bạn có thể là đối tượng của việc truy tố và bồi thường thiệt hại. Các điều khoản của việc cấp phép sẽ điều chỉnh mọi hoạt động nâng cấp được cung cấp bởi Nhà Cung Cấp Ứng Dụng thay thế và/hoặc bổ sung cho Ứng Dụng ban đầu, trừ khi việc nâng cấp như vậy được kèm theo một cấp phép riêng biệt, trong trường hợp đó các điều khoản của việc cấp phép đó sẽ điều chỉnh. Nhà Cung Cấp Ứng Dụng bảo lưu toàn bộ các quyền trong và đối với Ứng Dụng không được cấp cho bạn một cách rõ ràng theo Thỏa Thuận Cấp Phép Ứng Dụng này.

 

2. Chấp Thuận Đối Với Việc Sử Dụng Dữ Liệu: Bạn đồng ý rằng Nhà Cung Cấp Ứng Dụng có thể thu thập và sử dụng thông tin kỹ thuật và các thông tin có liên quan, được thu thập theo bất kỳ cách thức nào, như một phần của dịch vụ hỗ trợ sản phẩm có liên quan đến Ứng Dụng. Nhà Cung Cấp Ứng Dụng chỉ có thể sử dụng thông tin này cho mục đích duy nhất là cải thiện sản phẩm của mình hoặc để cung cấp dịch vụ hoặc công nghệ được điều chỉnh phù hợp cho bạn. Nhà Cung Cấp Ứng Dụng có thể tiết lộ thông tin này cho các bên khác, nhưng không phải theo hình thức có thể nhận dạng cá nhân bạn. Các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của Nhà Cung Cấp Ứng Dụng không bao gồm trong phạm vi của Phụ Lục này và LGE không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc tuân thủ pháp luật áp dụng về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Nhà Cung Cấp Ứng Dụng.

 

3. Chấm Dứt: Việc cấp phép này có hiệu lực cho đến khi được bạn hoặc Nhà Cung Cấp Ứng Dụng chấm dứt. Các quyền của bạn do việc cấp phép này sẽ tự động chấm dứt mà không cần có thông báo từ Nhà Cung Cấp Ứng Dụng nếu bạn không tuân thủ bất kỳ (các) điều khoản nào của việc cấp phép này. Khi chấm dứt việc cấp phép, bạn sẽ ngừng toàn bộ việc sử dụng Ứng Dụng, và tiêu hủy tất cả các bản, toàn bộ hoặc một phần, của Ứng Dụng này, bao gồm các tài liệu đi kèm.

 

4. Tài Liệu Của Bên Thứ Ba; Nội Dung Có Thể Bị Phản Đối: Bạn hiểu, công nhận và đồng ý rằng một số Ứng Dụng có thể hỗ trợ tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ, nội dung trang thông tin điện tử hoặc các tài liệu của bên thứ ba khác và LGE không chịu trách nhiệm về nội dung của bên thứ ba đó. Bạn đồng ý rằng LGE không chịu trách nhiệm xem xét hoặc đánh giá nội dung của bên thứ ba hoặc tính chính xác của nội dung đó. LGE không đưa ra bất kỳ cam đoan hoặc đảm bảo nào có liên quan đến, và không chấp nhận trách nhiệm pháp lý nào về, tài liệu của bên thứ ba đó.

 

Bạn hiểu, công nhận và đồng ý rằng bằng cách truy cập và tải xuống các Ứng Dụng từ Dịch Vụ LGE bạn có thể gặp phải những tài liệu mà bạn cho là thô thiển hoặc xúc phạm, khiếm nhã hoặc có thể trái với quan điểm của bạn, và có thể bạn không được cảnh báo trước về tài liệu đó. Bạn đồng ý rằng việc bạn tải xuống và sử dụng tất cả các Ứng Dụng sẽ do bạn tự chịu rủi ro, và LGE sẽ không chịu trách nhiệm với bạn do việc truy cập của bạn với các nội dung thông qua các Ứng Dụng đó.

 

5. KHÔNG BẢO ĐẢM: BẠN CÔNG NHẬN RÕ RÀNG VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG LÀ DO BẠN TỰ CHỊU RỦI RO VÀ RẰNG KHẢ NĂNG TRUY CẬP ỨNG DỤNG ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “SẴN CÓ” MÀ KHÔNG CÓ SỰ BẢO ĐẢM NÀO THEO BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO HOẶC TÍNH CHẤT NÀO. NHÀ CUNG CẤP ỨNG DỤNG KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG VIỆC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG BỊ LỖI. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, NHÀ CUNG CẤP ỨNG DỤNG KHƯỚC TỪ RÕ RÀNG BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN, HOẶC BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC LUẬT ĐỊNH NÀO, BAO GỒM SỰ BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HÀNG, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU, TÍNH CHÍNH XÁC, VÀ SỰ TƯƠNG ỨNG VỚI MÔ TẢ, THỎA MÃN CHẤT LƯỢNG VÀ KHÔNG XÂM PHẠM. NHÀ CUNG CẤP ỨNG DỤNG KHÔNG ĐƯA RA BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ PHẦN MỀM NÀO CỦA BÊN THỨ BA HOẶC PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ.

 

6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, NHÀ CUNG CẤP ỨNG DỤNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, DO HỆ QUẢ, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, HOẶC CÁC THIỆT HẠI NHẰM TRỪNG PHẠT DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO HOẶC VỀ NHỮNG MẤT MÁT THÔNG TIN HAY DỮ LIỆU, TỔN THẤT DOANH THU, TỔN THẤT VỀ KINH DOANH HOẶC TỔN THẤT VỀ TÀI CHÍNH KHÁC XẢY RA TỪ HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CẤP PHÉP HOẶC VIỆC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CHO DÙ LÀ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, VI PHẠM (BAO GỒM SƠ SUẤT), TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT VỀ SẢN PHẨM HOẶC BẤT KỲ HỌC THUYẾT NÀO, NGAY CẢ KHI NHÀ CUNG CẤP ỨNG DỤNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ VÀ NGAY CẢ KHI BẤT KỲ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ NÀO ĐƯỢC CHO LÀ KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CƠ BẢN CỦA NÓ. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ CUNG CẤP ỨNG DỤNG SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở VIỆC THAY THẾ, SỬA CHỮA, HOẶC HOÀN LẠI GIÁ MUA ĐÃ THANH TOÁN CHO ỨNG DỤNG (NẾU CÓ), TÙY THEO LỰA CHỌN CỦA NHÀ CUNG CẤP ỨNG DỤNG. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP NHÀ CUNG CẤP ỨNG DỤNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT, ĐỂ CẢNH CÁO, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, HOẶC DO HỆ QUẢ PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ PHẦN MỀM CỦA BÊN THỨ BA NÀO HOẶC PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ NÀO, NGAY CẢ KHI NHÀ CUNG CẤP ỨNG DỤNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI HOẶC MẤT MÁT ĐÓ.

 

Một vài hệ thống pháp luật không cho phép loại trừ hoặc giới hạn sự bảo đảm được ngụ ý hoặc giới hạn các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hệ quả do đó các giới hạn và loại trừ trên có thể bị hạn chế trong việc áp dụng đối với bạn.

 

7. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không xuất khẩu hoặc tái xuất Ứng Dụng hoặc tài liệu đi kèm (hoặc bất kỳ bản sao nào của chúng) vi phạm với các luật hoặc quy định được áp dụng. Bạn đồng ý tuân thủ với tất cả các luật và quy định xuất khẩu có thể áp dụng và các luật và quy định xuất khẩu quốc tế. Các luật này bao gồm các hạn chế về điểm cuối, người sử dụng cuối cùng, và việc sử dụng cuối cùng. Bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn không bị cấm nhận xuất khẩu hoặc dịch vụ theo luật áp dụng về việc xuất khẩu.

 

8. Thỏa Thuận Cấp Phép Ứng Dụng này sẽ được điều chỉnh bởi luật của Bang New Jersey của Hoa Kỳ và bởi luật pháp liên bang của Hoa Kỳ, ngoại trừ những quy định về xung đột pháp luật.

 

9. Bằng cách chấp nhận Thỏa Thuận Cấp Phép Ứng Dụng này, bạn đồng ý rằng thỏa thuận này (bao gồm tất cả các tài liệu hợp thành và tham chiếu) tạo thành một thỏa thuận hoàn chỉnh giữa bạn và Nhà Cung Cấp Ứng Dụng, và thay thế cho tất cả các thỏa thuận trước đó, cho dù bằng văn bản hoặc bằng lời nói, có liên quan đến Ứng Dụng, bất kể các điều khoản hoặc điều kiện của các thỏa thuận trước đó. Nếu Nhà Cung Cấp Ứng Dụng không thể thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong Thỏa Thuận Cấp Phép Ứng Dụng này, việc không thể thực thi đó sẽ không cấu tạo sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

 

Các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ có hiệu lực kể từ 07 / 10 / 2024.

 

 

 

Các thực thể LG

Quốc gia

Thực thể LG

Địa chỉ đăng ký

Thông tin liên lạc

Số đăng ký

Mã số thuế

Hàn Quốc

LG Electronics, Inc

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc

(+82) 02-3777-1114 (Hàn Quốc)

110111-2487050, đăng ký tại Hàn Quốc

107-86-14075

Việt Nam

Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng

Địa chỉ trụ sở Công ty: Lô CN2, KCN Tràng Duệ, Phường Lê Lợi, Quận An Dương, Thành phố. Hải Phòng, Việt Nam.
Địa chỉ chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh:
Tầng 12, Tòa nhà Sofic-Số 10, Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 1800 1590

www.lg.com/vn/tro-giup/email

   

 

Dịch vụ

Dịch vụ

Thực thể LG

Địa chỉ đăng ký

Thông tin liên lạc

ThinQ

LG Electronics, Inc

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc

thinq@lge.com

www.lg.com/vn

Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng

Địa chỉ trụ sở Công ty: Lô CN2, KCN Tràng Duệ, Phường Lê Lợi, Quận An Dương, Thành phố. Hải Phòng, Việt Nam.
Địa chỉ chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh:
Tầng 12, Tòa nhà Sofic-Số 10, Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

www.lg.com/vn/tro-giup/lien-he

www.lg.com/vn/tro-giup/email

 

B. Các Điều Khoản Bổ Sung cho Điều Khoản Sử Dụng – Việt Nam

LG Electronics, Inc. (“LGE”) cùng với các công ty con, chi nhánh chi nhánh và đơn vị trực thuộc của nó (Sau đây gọi chung là “Tập đoàn LG”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) bao gồm nhưng không giới hạn ở Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng (“LGEVH”) và các chi nhánh và đơn vị trực thuộc của LGEVH xin hoan nghênh bạn, người dùng cuối (“(Các) Người dùng” hoặc "Bạn"), sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn đang sử dụng các Dịch Vụ của chúng tôi tại Việt Nam, các điều khoản bổ sung sau đây sẽ áp dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào có xung đột giữa các điều khoản bổ sung sau đây và các điều khoản tại nội dung chính của các Điều Khoản Sử Dụng này, các điều khoản sau đây sẽ được ưu tiên áp dụng.

Bất kể Mục 10 ở trên, nếu bạn đang sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi tại Việt Nam, nội dung sau đây sẽ áp dụng:

Ngoài phạm vi bị cấm bởi pháp luật Việt Nam, bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến các Điều Khoản Sử Dụng này, bao gồm bất kỳ vấn đề nào liên quan đến sự tồn tại, giá trị hoặc chấm dứt của Điều Khoản Sử Dụng này, sẽ được đưa ra và được giải quyết chung thẩm bởi trọng tài (i) theo các Quy Tắc của Ban Trọng Tài Thương Mại Hàn Quốc (các quy tắc của cơ quan này được xem như được kết hợp khi được dẫn chiếu đến điều khoản này), (ii) trong đó số lượng trọng tài viên sẽ là một, (iii) nơi hoặc địa điểm hợp pháp của trọng tài sẽ là Seoul, Hàn Quốc, (iv) ngôn ngữ được sử dụng trong tố tụng trọng tài sẽ là tiếng Anh và (v) pháp luật điều chỉnh của hợp đồng sẽ là pháp luật nội dung của Hàn Quốc.

Trong phạm vi được yêu cầu bởi pháp luật địa phương để thỏa thuận trọng tài được xem là có giá trị và có hiệu lực pháp lý như một phương thức giải quyết tranh chấp, bao gồm tranh chấp với người tiêu dùng, việc dẫn chiếu đến các Quy Tắc của Ban Trọng Tài Thương Mại Hàn Quốc tại mục (i) nêu trên sẽ được xem là dẫn chiếu đến các quy tắc của cơ quan trọng tài nổi tiếng nhất (“Quy Tắc Trọng Tài Địa Phương”) ở quốc gia của bạn, và việc dẫn chiếu đến Seoul, Hàn Quốc ở mục (iii) nêu trên sẽ được xem là thành phố thủ đô của quốc gia của bạn.

Nếu bạn là người tiêu dùng và cư trú tại Việt Nam, bạn có thể khởi kiện các thủ tục pháp lý liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này lên cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nơi bạn sinh sống. Ngoài ra, nếu bạn cư trú tại Việt Nam và chúng tôi chuyển trang web này đến Việt Nam, bạn sẽ được hưởng lợi từ mọi quy định bắt buộc của pháp luật quốc gia nơi bạn cư trú. Không có điều khoản nào trong các điều khoản này ảnh hưởng đến quyền của bạn với tư cách là người tiêu dùng trong việc dựa vào các quy định bắt buộc như vậy của luật pháp Việt Nam.

 

Bất kể Mục 12 ở trên, nếu bạn đang sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi tại Việt Nam, nội dung sau đây sẽ áp dụng:

Chúng tôi có thể chuyển nhượng, ký hợp đồng phụ hoặc bằng cách khác chuyển nhượng bất kỳ hoặc toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo các Điều Khoản Sử Dụng này cho bất kỳ công ty, hãng hoặc cá nhân nào. Chúng tôi chỉ có thể làm như vậy với sự đồng ý của bạn và nếu việc này không ảnh hưởng một cách nghiêm trọng các quyền của bạn theo các Điều Khoản Sử Dụng này. Bạn không thể chuyển nhượng, ký hợp đồng phụ hoặc bằng cách khác chuyển giao các quyền hoặc nghĩa vụ của bạn theo các Điều Khoản Sử Dụng này cho bất kỳ các nhân nào khác trừ khi bạn gửi một yêu cầu như vậy bằng văn bản đến LGE trước đó và các bên đạt được thỏa thuận.