Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

TV không dò được kênh, không chọn được hệ tiếng.

Xử lý sự cố

Hiện tượng TV không dò được kênh, không chọn được hệ tiếng, tiếng sôi...

Nguyên nhân:

Khi bắt đầu khởi động TV lần đầu tiên hoặc sau khi sử dụng tính năng Factory Reset (khởi động lại) 

TV sẽ yêu cầu chọn "ngôn ngữ" và yêu cầu chọn "quốc gia"

Nếu chọn ngôn ngữ là Tiếng việt nhưng chọn quốc gia là Ú hoặc nước khác sẽ gây ra hiện tượng không

dò được kênh, hoặc không chọn được hệ tiếng, tiếng bị sôi hoặc không có tiếng khi xem TV qua antena

Khắc phục:

Chọn lại ngôn ngữ tiếng viêt

Chọn quốc gia Việt Nam

Nếu không chọn được lại quốc gia hãy sử dụng tính năng Factory Reset  sau đó chọn lại quốc gia

 

*Câu hỏi bắt buộc