Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

How long can I record video?

Hoạt động

How long can I record video?


Symptom

How long can I record?How to fix

Record Mode(4.7GB based) : HQ/XP(High Quality: 1hour),
   SQ/SP(Standard Quality: 2hours),

LQ/LP(Low Quality: 4hours), EQ/EP(Extend Quality, 6hours)


*Câu hỏi bắt buộc