• Ως παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά, η LG Electronics ηγείται στους τομείς των οικιακών και ηλεκτρικών συσκευών. Οι βασικές επιχειρηματικές μονάδες της είναι οι Home Appliance & Air Solutions, Home Entertainment, Vehicle Component Solutions και φυσικά Business Solutions. Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός ευρέος φάσματος πελατών. Άλλωστε, αυτός είναι και ο λόγος που η LG Electronics ηγείται της τεχνολογικής καινοτομίας. Έχοντας ως γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη και ύστερα από την δέσμευση μας για μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2030, η εταιρία μας πλέον δεσμεύεται σε 100% μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2050. Ήρθε η στιγμή να αλλάξουμε στρατηγική! Για την επίτευξη του στόχου της βιωσιμότητας, κρίνεται απαραίτητη η εγκατάσταση ηλιακών πάνελ της LG στα κτίριά μας και η σύναψη συμφωνιών αγοράς ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο θα καθίσταται δυνατό από τις επιχειρήσεις, να αγοράζουν ηλεκτρισμό απευθείας από προμηθευτές, χρησιμοποιώντας πιστοποιητικά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

  • Δεσμεύσεις για την ESG και στόχοι

  • Με το πέρασμα των χρόνων και καθώς η διασφάλιση της βιωσιμότητας κρίνεται επιτακτική, θεσπίσαμε μία νέα αναδιοργανωμένη κατεύθυνση με βάση τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε. Μέσα στο 2021, η LG Electronics έχει θέσει λεπτομερή καθήκοντα για την προώθηση ενός στρατηγικού στόχου μεγιστοποίησης της «θετικής περιβαλλοντικής αξίας». Στόχος μας είναι μία κοινωνία χωρίς «αποκλεισμούς» στο πλαίσιο του οράματός μας για την ESG. Χρησιμοποιώντας όλα αυτά ως θεμέλιο για την επιδίωξη της βιωσιμότητας μεταξύ του οργανισμού μας αλλά και της κοινωνίας, θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για τη δημιουργία τόσο οικονομικής όσο και κοινωνικής αξίας.

  • Στόχος 1: Ανακύκλωση αποβλήτων σε ποσοστό 95% sτις εγκαταστάσεις παραγωγής έως το 2030

Στόχος 1: Ανακύκλωση αποβλήτων σε ποσοστό 95% sτις εγκαταστάσεις παραγωγής έως το 2030 Στόχος 1: Ανακύκλωση αποβλήτων σε ποσοστό 95% sτις εγκαταστάσεις παραγωγής έως το 2030
  • Κύριο μέλημά μας είναι το να είμαστε σε θέση να ανακυκλώνουμε τουλάχιστον το 95% των αποβλήτων που παράγονται στις εγκαταστάσεις παραγωγής σε όλο τον κόσμο έως το 2030. Γι’ αυτό το λόγο, στην LG Electronics επενδύουμε συνεχώς σε περιβαλλοντικές εγκαταστάσεις και βελτιώνουμε τις διαδικασίες επεξεργασίας των αποβλήτων μας. Ταυτόχρονα, δημιουργούμε ένα σύστημα παραλαβής και μεταφοράς των αποβλήτων που παράγονται στις κορεατικές εγκαταστάσεις παραγωγής μας και ερευνούμε συνεχώς τις τεχνολογίες ανακύκλωσης. Τέλος, στην προσπάθειά μας να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλιακής ενέργειας, σκοπεύουμε να συμμετάσχουμε ενεργά στο σύστημα διευρυμένης ευθύνης παραγωγού (ERP) για τους ηλιακούς συλλέκτες, κάτι το οποίο θα εισαχθεί το 2023. Δεν πρέπει όμως να ξεχάσουμε να αναφέρουμε το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διασφάλισης (CRC) με βάση το οποίο ήδη λειτουργούμε. Το συγκεκριμένο κέντρο ανακύκλωσης μειώνει τη χρήση πόρων και αντιμετωπίζει τις βλαβερές ουσίες που περιέχονται στα ηλεκτρονικά απόβλητα με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, κατά τη διάρκεια της ανακύκλωσης.

  • Στόχος 2: Μετάβαση σε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2050

Στόχος 2: Μετάβαση σε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2050 Στόχος 2: Μετάβαση σε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2050
  • Η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλάζει δραματικά τη συνολική διαχείριση των επιχειρήσεων του κλάδου. Στην LG Electronics καθιερώνουμε το Παγκόσμιο Σχέδιο Επέκτασης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προκειμένου να πετύχουμε τη μετάβασή μας σε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2050. Ταυτόχρονα επεκτείνουμε την άμεση παραγωγή και χρήση ανανεώσιμης ενέργειας με τη τους ηλιακούς συλλέκτες υψηλής απόδοσης, όπως το σύστημα πράσινου συντελεστή για την αγορά ανανεώσιμης ενέργειας, την αγορά πιστωτικών μονάδων ανανεώσιμης ενέργειας (REC) και τη συμφωνία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) από τρίτους.

  • Συμπεράσματα

  • Λειτουργώντας πάντοτε με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη, συνεχίζουμε να διερευνούμε πιθανές αλλαγές που μπορεί να υπάρχουν, με στόχο την εγκαθίδρυσή μιας κοινωνίας χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η LG Electronics θα συνεχίσει να προσπαθεί για την βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης αλλά και της κοινωνίας, μεγιστοποιώντας τις θετικές περιβαλλοντικές αξίες και επιδιώκοντας μία ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, για όλους, στο πλαίσιο του οράματος μας για την ESG.