• Όροι και Προϋποθέσεις Διαδικτυακής Προωθητικής Ενέργειας – Διαγωνισμού

  LG InstaView™ DID® Refrigerator ‘InstaView Magic Event’

  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

  Αντικείμενο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Διαδικτυακής Προωθητικής Ενέργειας – Διαγωνισμού (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια «LG InstaView™ DID® Refrigerator ‘InstaView Magic Event’» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») και η απόδοση των βραβείων στους νικητές. Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.» που εδρεύει στο Δέλτα Παλαιού Φαλήρου Αττικής, επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 1, με Α.Φ.Μ. 999864804, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, Αρ. ΓΕ.ΜΗ. 123348301000 (εφεξής χάριν συντομίας καλούμενη «Διοργανώτρια» ή «Εμείς»), σε συνεργασία με τη μητρική της εταιρεία με την επωνυμία LG Electronics Inc. που εδρεύει στη Σεούλ της Δημοκρατίας της Ν. Κορέας, Twin Tower, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, (εφεξής χάριν συντομίας καλούμενη «LGΕ Inc»). Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες συμφωνούν ότι δεσμεύονται από αυτούς τους Όρους και εγγυώνται ότι εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως περιγράφονται κατωτέρω και έχουν καθοριστεί από την Διοργανώτρια κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται οποιαδήποτε αγορά για να συμμετάσχει ή να κερδίσει κάποιος στο Διαγωνισμό και ότι οποιαδήποτε αγόρα δεν θα αυξήσει τις πιθανότητες νικής.

  2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020, ώρα 10.00 έως τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 , ώρα 23.00 (εφεξής χάριν συντομίας «Περίοδος Διαγωνισμού»). Η Διοργανώτρια είναι η επίσημη χρονομέτρης για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

  3. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


  Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όσοι διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται τα στελέχη, οι διευθυντές και οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της μητρικής, θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, των συνεργαζόμενων διαφημιστικών και προωθητικών πρακτορείων, καθώς και πρόσωπα που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή και διανομή των υλικών αυτού του Διαγωνισμού και τα πρόσωπα συγγενείας α’ βαθμού και οι σύζυγοι των ανωτέρω προσώπων. Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, στο Διαγωνισμό δύνανται να λάβουν μέρος μόνο φυσικά πρόσωπα. Νομικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες ή ομάδες δεν δύνανται να συμμετάσχουν. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώνει τη δυνατότητα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

  4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Προκειμένου να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφώνονται με όλες τις εφαρμοστέες προϋποθέσεις καθ’ όλη την Περίοδο του Διαγωνισμού. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω των κοινωνικών δικτύων Instagram και Facebook.

  Πώς να λάβετε μέρος:

  Κατά τη διάρκεια της Περιόδου του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα δημοσιεύσει στις σελίδες που διατηρεί στα κοινωνικά δίκτυα Instagram https://www.instagram.com/lg_hellas και Facebook και Facebook https://www.facebook.com/lghellas εφεξής οι «Σελίδες» μία ανάρτηση (εφεξής η «Κύρια Ανάρτηση») με ένα βίντεο για το Διαγωνισμό (εφεξής το «Viral Video») που θα περιέχει οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
  Οι Συμμετέχοντες, προκειμένου να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν τα βήματα που περιγράφονται κατωτέρω:

  α) Nα κάνουν ‘like’ στο Viral Video σε οποιαδήποτε από τις Σελίδες


  β) Να αφήσουν ένα σχόλιο κειμένου στην ανάρτηση του Viral Video, απαντώντας στην ερώτηση «Ποιο είναι το αγαπημένο σου χαρακτηριστικό InstaView από το βίντεο;», η οποία θα περιέχεται στον τίτλο της ανάρτησης του Viral Video χρησιμοποιώντας τα hashtags #LGInstaViewDID και #InstaViewMagicEvent.


  Η συμμετοχή και από τις δύο Σελίδες αυξάνει τις πιθανότητες νίκης των Συμμετεχόντων.

  5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

  Οι Συμμετέχοντες δεν θα προβούν σε κάποια από τις ακόλουθες πράξεις ή δεν θα αναρτήσουν συμμετοχές, όπως αυτές που αναφέρονται κατωτέρω, όπως ορίζεται από τη Διοργανώτρια κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια. Οι Συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο της συμμετοχής τους και για να διασφαλίσουν ότι η συμμετοχή τους συμμορφώνεται με το παρόν άρθρο. Εάν κάποιος Συμμετέχων δεν συμμορφωθεί με το παρόν, η Διοργανώτρια δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του από το Διαγωνισμό και ο Συμμετέχων υποχρεούται να αποζημιώσει την Διοργανώτρια για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία τυχόν υποστεί εξαιτίας της παραβίασης του παρόντος άρθρου από το Συμμετέχοντα.

  α) Χρήση ψευδών προσωπικών πληροφοριών ή πληροφοριών άλλου προσώπου για τη συμμετοχή,  β) Συμμετοχή αυτόματη και η οποία έχει δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή συμμετοχές μέσω πολλαπλών ψευδωνύμων,  γ) Συμμετοχή που περιέχει καταφανώς σεξουαλικές λέξεις ή εικονογραφήσεις ή σεξουαλικούς υπαινιγμούς, άσκοπη βία ή προσβολή οποιουδήποτε φύλου ή εθνικής, φυλετικής, θρησκευτικής, επαγγελματικής ή ηλικιακής ομάδας, αισχρολογία, γυμνότητα ή πορνογραφικές λέξεις ή εικονογραφήσεις,  δ) Συμμετοχή που προωθεί το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τον καπνό, τα πυροβόλα ή άλλα όπλα (ή τη χρήση κάποιου από τα ανωτέρω),  ε) Συμμετοχή που προωθεί οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να είναι ανήθικη, παράνομη, επισφαλής ή επικίνδυνη,

  στ) Συμμετοχή που προωθεί συγκεκριμένους πολιτικούς σκοπούς ή μηνύματα,

  ζ) Συμμετοχή που περιέχει επαίσχυντες ή προσβλητικές λέξεις, νοήματα ή εικονογραφήσεις που στηρίζουν οποιαδήποτε μορφή μίσους ή ομάδα μίσους,  η) Συμμετοχή που δυσφημεί, παραποιεί ή περιέχει υποτιμητικά σχόλια για άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  θ) Συμμετοχή που επικοινωνεί μηνύματα ή εικόνες μη συμβατά με τις θετικές εικόνες και/ή την καλή θέληση με την οποία η Διοργανώτρια επιθυμεί να συνδέεται,

  ι) Συμμετοχή που παραβιάζει οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αυτών που διέπουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το περιεχόμενο, τη δυσφήμιση, την ιδιωτική ζωή, τη δημοσιότητα, καθώς και την πρόσβαση ή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συστημάτων επικοινωνίας τρίτων ή/και

  ια) Συμμετοχή ατελής, ακατανόητη ή λανθασμένη.  ιβ) Τυχόν εικόνες ή βίντεο που θα αναρτηθούν από τους Συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι πρωτότυπα, μη δημοσιευμένα έργα που θα έχουν δημιουργηθεί από τους Συμμετέχοντες και θα ανήκουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία των Συμμετεχόντων. Οι εικόνες ή τα βιντεο δεν μπορούν να περιέχουν οποιαδήποτε σήματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους ούτε οποιαδήποτε ειδεχθή, απρεπή, απειλητική ή επαίσχυντη, δυσφημιστική ή συκοφαντική εικόνα/βίντεο ή περιεχόμενο.

  6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΙΚΗΤΗ

  Για το Διαγωνισμό, η Διοργανώτρια από κοινού με την LG Inc θα ελέγχει τα σχόλια των Συμμετεχόντων στις Κύριες Αναρτήσεις από την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020, ώρα 10.00 έως την τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020, ώρα 23.00. Στη συνέχεια, η Διοργανώτρια θα επιλέξει δεκαέξι (16) νικητές από τις συμμετοχές που θα πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  α) Ειλικρίνεια: 50%


  β) Δημιουργικότητα: 40%


  γ) Επιπλέον βαθμοί για τους Συμμετέχοντες που θα λάβουν μέρος και από τις δύο Σελίδες : 10%


  Προς αποφυγή αμφιβολιών, η Διοργανώτρια θα κρίνει κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια την ποιότητα των σχολίων των Συμμετεχόντων σε σχέση με τα ανωτέρω κριτήρια και τους τελικούς νικητές του Διαγωνισμού.

  τις Σελίδες δύνανται να αποκλειστούν από τα βραβείαΟι Συμμετέχοντες και τελικοί νικητές δεν θα τροποποιήσουν ή αφαιρέσουν κάποια από τη δραστηριότητά τους σε σχέση με το Διαγωνισμό μετά την ανάρτησή τους σε κάθε Σελίδα, οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση, ακόμη και μετά την Περίοδο του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες οι οποίοι τυχόν θα αφαιρέσουν οποιαδήποτε δραστηριότητα σε σχέση με το Διαγωνισμό σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις Σελίδες δύνανται να αποκλειστούν από τα βραβεία.

  Κατά τη διάρκεια της Περιόδου του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια μπορεί να επικοινωνεί με τους Συμμετέχοντες προκειμένου να συζητήσει τη συμμετοχή τους ή να αλληλεπιδράσει με τους Συμμετέχοντες στο διαδίκτυο, σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ή αλλού, σε σχέση με το Διαγωνισμό.

  Η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού θα ανακοινωθεί Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε, να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και τη δυνατότητα συμμετοχής των Συμμετεχόντων (συμπεριλαμβανομένων της ταυτότητας, ηλικίας και τόπου κατοικίας ενός Συμμετέχοντα) και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα, ο οποίος κατά την εύλογη κρίση της Διοργανώτριας, έχει υποβάλει μια συμμετοχή που δεν συμφωνεί με αυτούς τους Όρους ή έρχεται σε αντίθεση με τη διαδικασία συμμετοχής.

  Η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού θα ανακοινωθεί από την Διοργανώτρια την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020 στη 13.00 σε κάθε Σελίδα. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με προσωπικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Instagram και/ή Facebook) που χρησιμοποίησαν για να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό και επιπλέον θα ενημερωθούν για τη διαδικασία που απαιτείται να ακολουθήσουν προκειμένου να λάβουν το βραβείο. Κάθε Συμμετέχων είναι υπεύθυνος να ελέγχει τον λογαριασμό του στο Instagram και/ή στο Facebook για τυχόν λήψη ειδοποίησης για το βραβείο και για λήψη άλλων επικοινωνιών σχετικά με το Διαγωνισμό. Ο νικητής θα πρέπει να παράσχει το νόμιμο όνομά του, τηλέφωνα επικοινωνίας και κατοικίας ή διεύθυνση αποστολής του βραβείου σε περίπτωση που είναι διαφορετική από τη διεύθυνση κατοικίας με προσωπικό μήνυμα μέσω του μηχανισμού Messenger στο Facebook ή Direct Message στο Instagram. Τα προσωπικά στοιχεία που έχουν συλλεγεί θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή του βραβείου.

  Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με κάποιον ενδεχόμενο νικητή βραβείου από την Διοργανώτρια ή τυχόν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της μέσα σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία που η Διοργανώτρια ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός αποπειράθηκαν να επικοινωνήσουν για πρώτη φορά με τον ενδεχόμενο νικητή, μέσω του μηχανισμού Messenger στο Facebook ή Direct Message στο Instagram προς το λογαριασμό που χρησιμοποίησε ο ενδεχόμενος νικητής για την υποβολή της συμμετοχής του, τότε ο ενδεχόμενος νικητής χάνει κάθε δικαίωμα διεκδίκησης του βραβείου και η Διοργανώτρια, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια θα επιλέξει έναν εναλλακτικό νικητή. Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Διοργανώτριας, ο ενδεχόμενος νικητής μπορεί να χρειαστεί να παρέχει μία Υπεύθυνη Δήλωση Πλήρωσης των Όρων Συμμετοχής, Απαλλαγής Ευθύνης και Αποδοχής Βραβείου. Εάν ένας ενδεχόμενος νικητής δεν συμμορφωθεί με αυτούς τους όρους, αυτός ο ενδεχόμενος νικητής θα αποκλειστεί.

  7. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  Εάν η Διοργανώτρια κατά την αποκλειστική διακριτική τους ευχέρεια κρίνει ότι κάποιος Συμμετέχων συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει στο Διαγωνισμό με ανάρμοστο ή/και απατηλό τρόπο, αυτός ο Συμμετέχων θα αποκλείεται από τη λήψη των βραβείων.

  Οποιοδήποτε στοιχείο χειραγώγησης θα προκαλεί αυτόματο αποκλεισμό και ακύρωση της συμμετοχής. Η παρούσα πρόβλεψη μπορεί να εφαρμόζεται ακόμη και μετά την απονομή των βραβείων.

  Τα βραβεία δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάζονται και δεν μπορούν να ληφθούν σε μετρητά. Τα βραβεία πρέπει να παραληφθούν όπως προσφέρονται και δεν μπορούν να αλλαχθούν. Η Διοργανώτρια δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε διαφοροποίηση στην αξία των βραβείων. Η Διοργανώτρια δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε φορολογική επιβάρυνση μπορεί να προκύψει από την απονομή των βραβείων και για το σκοπό αυτό, εάν κρίνεται σκόπιμο, θα πρέπει να ζητηθεί ανεξάρτητη οικονομική συμβουλή.

  Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την εύλογη ικανοποίησή της, να ζητήσει αποδεικτικά έγγραφα προκειμένου να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του/ων νικητή/ων (ηλικία, διεύθυνση κατοικίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και την πλήρωση των όρων συμμετοχής, πριν την απόδοση των βραβείων. Εάν οι ζητηθείσες πληροφορίες δεν παραληφθούν από την Διοργανώτρια (ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της) ή μία συμμετοχή δεν επαληθευθεί ή κριθεί έγκυρη κατ’ ικανοποίηση της Διοργανώτριας εντός του χρονικού διαστήματος που θα οριστεί, τότε η συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί.

  Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ένα Συμμετέχοντα για παραβίαση της διαδικασίας συμμετοχής, κατάθεση συμμετοχής που δεν είναι σύμφωνη με αυτούς τους Όρους ή οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμιτη συμπεριφορά που αποσκοπεί στη διακινδύνευση της δίκαιης και θεμιτής διεξαγωγής του Διαγωνισμού. H Διοργανώτρια διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμά της να αναζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημία τυχόν προκληθεί εξαιτίας της συμπεριφοράς ενός τέτοιου παραβάτη.

  8. ΒΡΑΒΕΙΑ

  Τα ακόλουθα βραβεία μπορεί να κερδηθούν ως μέρος του Διαγωνισμού. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα βραβείο.

  α) Μεγάλο Βραβείο:


  - Περιγραφή: Ψυγείο Ντουλάπα LG InstaView™ DID® (GMX936SBHV)


  - Ποσότητα: 1


  β) Δεύτερο Βραβείο:


  - Περιγραφή: Φορητό ηχείο XBOOM Go PL5


  - Ποσότητα: 5


  γ) Τρίτο Βραβείο:


  - Περιγραφή: Ticket Compliments Gift Card 50€


  - Ποσότητα: 10


  Τα υπό α) και β) βραβεία που θα απονεμηθούν μπορεί να μην είναι ακριβώς όπως απεικονίζονται σε παρουσιάσεις ή διαφημίσεις για το Διαγωνισμό.
  συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.
  Όλα τα προϊόντα ψύξης LG InstaView™ DID® και XBOOM Go PK5 κατασκευάζονται, εγκρίνονται και αδειοδοτούνται στο όνομα της Διοργανώτριας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

  Τα υπό α) και β) βραβεία δεν περιλαμβάνουν την εγκατάσταση ή/και την απόσυρση παλαιών συσκευών. Οποιαδήποτε επιπλέον κόστη που δεν αναφέρονται στους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τυχόν επιπλέον επιλογών ή/και αναβαθμίσεων των μοντέλων των βραβείων κατ’ επιλογή των νικητών, είναι αποκλειστική ευθύνη των νικητών. Οι νικητές είναι υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των φόρων και αμοιβών που συνδέονται με το βραβείο, την εγκατάσταση, την απόσυρση παλαιού ψυγείου/ηχείων ή/και τη χρήση τους.

  Οι νικητές θα παραλάβουν τα βραβεία τους περίπου τριάντα (30) ημέρες μετά την ανακοίνωση των νικητών του Διαγωνισμού. Το βραβείο θα παρέχεται μόνο εάν ένας ενδεχόμενος νικητής συμφωνεί με τους ακόλουθους όρους:

  α) Οι νικητές δεν θα λάβουν κάποιο οικονομικό όφελος από το βραβείο (π.χ. πωλώντας το βραβείο ή μεταβιβάζοντάς το σε άλλο πρόσωπο σε αντάλλαγμα με μετρητά)  β) Οι νικητές θα παράσχουν ακριβή και επικαιροποιημένα προσωπικά στοιχεία προκειμένου να λάβουν το βραβείο, Η Διοργανώτρια δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε προβλήματα μπορεί να προκύψουν εξαιτίας ψευδών ή λανθασμένων προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από τους νικητές.


  Η έκδοση και χρήση των Prepaid Cards από τους νικητές υπόκειται σε ειδικότερους όρους χρήσης, όπως αυτοί ορίζονται από την εταιρεία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.Ε.» και τους και περιλαμβάνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://www.edenred.gr/el-GR/Solutions/Ticket-Compliments/Ticket-Compliments-Gift-Card. Για περισσότερες πληροφορίες, οι συμμετέχοντες καλούνται να επισκεφθούν τη σελίδα http://www.edenred.gr/.

  9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  Στο βαθμό που επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, αν κάποιο βραβείο δεν είναι διαθέσιμο για οποιονδήποτε λόγο που εκφεύγει από τον εύλογο έλεγχο της Διοργανώτριας, τότε ένα παρόμοιο βραβείο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας θα αποδοθεί αντ’ αυτού.

  Η Διοργανώτρια και τα συνεργαζόμενα πρακτορεία και εταιρείες (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, εργαζομένων και αντιπροσώπων τους) δεν έχουν οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έμμεσης ή αποθετικής ζημίας και διαφυγόντων κερδών) ή ζημία σε σχέση με αυτή την προσφορά ή με τη χρήση του Βραβείου, εκτός από οποιαδήποτε ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί από το νόμο (στην περίπτωση αυτή η ευθύνη περιορίζεται στο ελάχιστο που επιτρέπεται από το νόμο).

  Τυχόν εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή υποχρεώσεις της Διοργανώτριας που κατά νόμο δεν μπορούν να αποκλειστούν, περιοριστούν ή τροποποιηθούν ή μπορούν να αποκλειστούν, περιοριστούν ή τροποποιηθούν ως ένα βαθμό, αποκλείονται, περιορίζονται ή τροποποιούνται ως το σημείο που αυτό επιτρέπεται. Οι παρόντες Όροι θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με αυτές τις νομοθετικές διατάξεις. Αυτοί οι Όροι δεν επηρεάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα μπορεί να έχουν οι Συμμετέχοντες που πηγάζουν από κανόνες αναγκαστικού δικαίου.

  Η Διοργανώτρια δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε λανθασμένη, ανακριβή ή ημιτελή πληροφορία τυχόν κοινοποιηθεί κατά τη διάρκεια ή σε σχέση με αυτό το Διαγωνισμό, εάν η έλλειψη έχει προκληθεί από οποιαδήποτε αιτία εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας.

  Η Διοργανώτρια δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες οποιουδήποτε τηλεφώνου ή δικτύου ή γραμμών, εξυπηρετητών ή παρόχων εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, τεχνικών προβλημάτων ή υπερφόρτωσης ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή οποιοδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω ή οποιοδήποτε άλλο τεχνικό σφάλμα συμπεριλαμβανομένης τυχόν ζημίας στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Συμμετέχοντα ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου σχετιζόμενη ή ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σε αυτό το Διαγωνισμό ή της τηλεφόρτωσης οποιουδήποτε υλικού σχετικού με αυτό το Διαγωνισμό.

  Η Διοργανώτρια δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απώλεια ζημία, έλλειψη, λανθασμένη παράδοση, μη παράδοση, λανθασμένη πληροφόρηση ή έλλειψη πληροφόρησης σε σχέση με την αποστολή των βραβείων που τυχόν προκλήθηκε από γεγονότα που η Διοργανώτρια δεν μπορεί να ελέγξει, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά γεγονότων ανωτέρας βίας, κινδύνων που αφορούν στις αερομεταφορές, στις καιρικές συνθήκες, μηχανικές καθυστερήσεις, εχθροπραξίες, πόλεμο, απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις ή παραλείψεις των κρατικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών, δημοτικών, τελωνειακών και υγειονομικών αρχών).

  Εάν αυτός ο Διαγωνισμός, για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να διενεργηθεί, όπως έχει προγραμματιστεί εξαιτίας ιών υπολογιστών, σφαλμάτων, επεμβάσεων, μη εξουσιοδοτημένων παρεμβάσεων, τεχνικών σφαλμάτων ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας πέρα από τον εύλογο έλεγχο της Διοργανώτριας που θα μπορούσε να διαστρεβλώσει ή να επηρεάσει τη διαχείριση, ασφάλεια, το δίκαιο χαρακτήρα, την ακεραιότητα ή την ορθή διεξαγωγή του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική διακριτική τους ευχέρεια να τροποποιήσουν ή καθυστερήσουν το Διαγωνισμό, υπό την επιφύλαξη οποιωνδήποτε έγγραφων οδηγιών δυνάμει εφαρμοστέων νόμων ή κανονισμών ή να επιλέξουν ένα νικητή ανάμεσα σε όλες τις έγκυρες επιλέξιμες συμμετοχές.

  Οι νικητές φέρουν την πλήρη ευθύνη σχετικά με οποιαδήποτε κόστη πηγάζουν από τυχόν ζημίες στο βραβείο που προκλήθηκαν εξ υπαιτιότητας τους ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους υπό την εξουσία τους και σε σχέση με τυχόν απώλεια του βραβείου, από τη στιγμή της παράδοσης του βραβείου σε αυτούς.

  10. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

  Οποιαδήποτε απόπειρα εσκεμμένης πρόκλησης βλάβης στα προωθητικές Σελίδες της Διοργανώτριας ή στις πληροφορίες των Σελίδων προκειμένου να προκληθεί κακόβουλη βλάβη ή παρεμβολή στην κανονική λειτουργία των Σελίδων ή με άλλο τρόπο υπονόμευση της νόμιμης διεξαγωγής αυτού του Διαγωνισμού μπορεί να παραβιάζει την ποινική και αστική νομοθεσία και στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί μια τέτοια ενέργεια, είτε επιτυχημένη είτε όχι, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημία της στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Εάν η Διοργανώτρια GE υποστεί οποιαδήποτε ζημία ή υποβληθεί σε οποιοδήποτε έξοδο σε σχέση με οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων ή οποιασδήποτε άλλης νόμιμης υποχρέωσης του Συμμετέχοντα, ο Συμμετέχων υποχρεούται να αποζημιώσει την Διοργανώτρια για κάθε ζημία, απώλεια και έξοδο.

  11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

  Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του Συμμετέχοντα για συλλογή, καταχώρηση, διατήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [συγκεκριμένα όνομα, επίθετο, έτος γέννησης, τηλέφωνο επικοινωνίας, , διεύθυνση κατοικίας ή/και διεύθυνση παραλαβής του βραβείου σε περίπτωση που είναι διαφορετική από τη δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας] σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την Διοργανώτρια για το σκοπό συμμετοχής και πραγματοποίησης του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τον 2016/679 Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός (1) έτους από τη λήξη του Διαγωνισμού, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία παράδοσης των βραβείων, εκτός αν άλλως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τα δεδομένα θα επεξεργάζεται η Διοργανώτρια, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της, την οποία οι συμμετέχοντες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και είναι διαθέσιμη εδώ:https://www.lg.com/gr/privacy, καθώς και πρόσωπα τα οποία θα ενεργούν κατ’ εντολή ή σε συμφωνία μαζί της για το σκοπό της επεξεργασίας, ιδίως η διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία «Touchpoint Strategies ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» που συνεργάζεται με την Διοργανώτρια για την διεξαγωγή του Διαγωνισμού, καθώς και η μεταφορική εταιρεία που έχει αναλάβει την μεταφορά και παράδοση των Δώρων στους νικητές, ως εκτελούντες την επεξεργασία.
  Επιπλέον, ενδέχεται η Διοργανώτρια να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα σε άλλες δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν τους ίδιους νόμους προστασίας δεδομένων με την Ελλάδα και συγκεκριμένα στην απώτερη μητρική εταιρεία της, LG Electronics Inc. που εδρεύει στη Σεούλ της Δημοκρατίας της Ν. Κορέας, Twin Tower, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu ή σε άλλες συνδεδεμένες με την Διοργανώτρια επιχειρήσεις που εδρεύουν εκτός ΕΕ. και τα δεδομένα να υποβληθούν σε επεξεργασία από τη Διοργανώτρια ή τις άλλες αυτές συνδεδεμένες επιχειρήσεις. στη Δημοκρατία της Ν. Κορέας ή από άλλες συνδεδεμένες με τη Διοργανώτρια επιχειρήσεις εκτός της Ε.Ε..
  Η Διοργανώτρια λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων διαβιβάζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.
  Παρέχοντας τα ως άνω προσωπικά δεδομένα, οι Συμμετέχοντες συναινούν ρητά, ειδικά και ανεπιφύλακτα, με πλήρη επίγνωση σε αυτή τη διαβίβαση, αποθήκευση και επεξεργασία.
  Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης), οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με την Διοργανώτρια στο email: lgehsprivacy@lge.com ή με οποιονδήποτε εκ των τρόπων που προβλέπονται στην Πολιτική Απορρήτου της Διοργανώτριας.
  Η Διοργανώτρια ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να επικοινωνούν μαζί της προκειμένου να επιλύσουν οποιαδήποτε ανησυχία τους σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού. Επιπλέον, η Διοργανώτρια έχει ορίσει, σε επίπεδο ομίλου εταιριών LGE, Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), με τον οποίο οι Συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo-eu@lge.com. Σε κάθε περίπτωση, εάν οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι παραβιάζεται κάποιο από τα δικαιώματά τους σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους από την ανωτέρω επεξεργασία, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

  12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

  Κάθε ζήτημα που αφορά στη σύνταξη, εγκυρότητα, ερμηνεία και εκτέλεση αυτών των Όρων ή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Συμμετέχοντα και της Διοργανώτριας σε σχέση με το Διαγωνισμό διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν ανακύψει σε σχέση με αυτό το Διαγωνισμό, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών στην Ελλάδα.

  13. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  Όλα τα υλικά που έχουν δημιουργηθεί από την Διοργανώτρια, τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις ή τυχόν συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε σχέση με το Διαγωνισμό ανήκουν στην Διοργανώτρια.

  Όλες οι πληροφορίες, περιεχόμενα, υπηρεσίες και λογισμικά που παρουσιάζονται, μεταδίδονται μέσω ή χρησιμοποιούνται σε σύνδεση με τις Σελίδες της Διοργανώτριας ή με άλλες προωθητικές πλατφόρμες συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων με την Διοργανώτρια επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα διαφημιστικών, καταλόγων, οδηγών, άρθρων, απόψεων, κριτικών, κειμένων, φωτογραφιών, εικόνων, εικονογραφήσεων, ηχητικών καταγραφών, βίντεο, html, πρωτογενή και καταληκτικού κώδικα, λογισμικού, δεδομένων και κάθε άλλου σχετικού ζητήματος, περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της επιλογής, ρύθμισης και τη μορφή και το περιεχόμενο των ανωτέρω (εφεξής από κοινού το «Περιεχόμενο»), προστατεύονται από δικαιώματα δημιουργού και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Διοργανώτριας και των συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων, δικαιοπαρόχων και προμηθευτών. Η Διοργανώτρια προστατεύει ενεργά και στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπει ο νόμος τα δικαιώματά της επί του Περιεχομένου. Η αντιγραφή, αναδιοργάνωση, μετάδοση, αναδιατύπωση για μετάδοση ή έκδοση, αναδιανομή, τροποποίηση, χρήση ή δημοσίευση από τους Συμμετέχοντες σε οποιοδήποτε μέσο, άμεσα ή έμμεσα, αυτών των ζητημάτων ή οποιουδήποτε μέρους των Σελίδων, συμπεριλαμβανομένων της αφαίρεσης ή τροποποίησης της διαφήμισης, εκτός από περιορισμένα δικαιώματα χρήσης που παρέχονται με τους παρόντες, απαγορεύεται αυστηρά. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το υλικό πέρα από τα όσα ορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

  Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, εγκρίνεται, αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τα Instagram ή/και το Facebook. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο Συμμετέχων συμφωνεί ότι απαλλάσσει το Instagram ή/και το Facebook από οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με το Διαγωνισμό.

  Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται σε σχέση με το Διαγωνισμό μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Καθετί που σχετίζεται με τον Διαγωνισμό μπορεί να τροποποιηθεί όταν η Διοργανώτρια το θεωρεί απαραίτητο.

  15. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Για οποιαδήποτε επιπλέον απορία σε σχέση με το Διαγωνισμό, μπορείτε να αποστέλλετε τα ερωτήματά σας με προσωπικό μήνυμα μέσω του μηχανισμού Messenger στο Facebook ή Direct Message στο Instagram.