Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

אין וידאו ואין אודיו

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

 

אין וידאו ואין אודיו

 

סימפטום

אין וידאו ושמע

 

כיצד לתקן

כאשר המתח אינו מופעל, בדוק את מתג ההפעלה הקדמי.

אם הטלוויזיה אינה מופעלת באמצעות שלט רחוק, לחץ על מתג ההפעלה והפעל אותה בשנית באמצעות השלט הרחוק.

(כאשר הטלוויזיה כבויה באמצעות מתג הפעלה, היא אינה מופעלת עם שלט רחוק)

המיקום וסוג מתגי ההפעלה עשויים להשתנות בהתאם למוצרים.

 

כאשר הטלוויזיה אינה מופעלת, בדוק את חיבור כבל החשמל בחלקו האחורי של המוצר.

חזק את חיבור כבל המתח AC בחלקו האחורי של הטלוויזיה ובדוק שוב.

בדוק את חיבור כבל החשמל לשקע בקיר.

בדוק אם מוצרים אחרים מופעלים, המחוברים למפצל החשמל.

• בעת ניקוי, כבל החשמל של המוצר יכול לשחרר או להתנתק.

 

לחץ על לחצן קלט חיצוני בשלט רחוק כאשר המילים מופיעות על המסך בעת כיבוי / הפעלה של חשמל או שינוי לערוץ אחר.

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500