Find helpful information about your LG Product through our Help Library. Find helpful information about your LG Product through our Help Library.

کتابخانه راهنما

اطلاعات مفید پیرامون محصول ال جی تان را بیابید

PC Suite ارتقاء (به روز رساني) نرم افزار از طريق

عملکرد

ارتقاء (به روز رساني) نرم افزار از طريق PC Suite

 

 

  موارد بررسي

 

   نرم افزار PC suite با استفاده قابل ارتقاء است.

 

 

  نحوه راه اندازي

 

    ■نحوه بررسي براي ارتقاء

1. با استفاده از يك كابل USB، نرم افزار PC Suite و دستگاه را به يكديگر متصل كنيد.

2. در زبانه Device (دستگاه) نام گوشي را انتخاب كرده و در گوشه سمت راست پايين بر روي ‘Upgrade Check’ كليك كنيد.
        

 

                          

 

3. اگر فايل ارتقاء (به روز رساني) موجود باشد، پنجره اي نمايان مي شود.

4. براي ادامه مرحله ارتقاء، مراحل را دنبال كنيد.

                   

5. پيش از ارتقاء ، گرفتن بك آپ را مي توانيد انتخاب كنيد يا نكنيد.

                   

6. صبر كنيد تا ارتقاء پايان يابد.             

                   

 

*سئوالات لازم