HBS-A100

کتابخانه راهنما

موضوع

  • Video Contents
    عیب یابی
    استفاده کنیم Smart Shareچگونه از
    SmartShare این امکان را به شما میدهد که دستگاه های مجاور برای انتقال فایل هایچندرسانه ای (تصاویر، موزیک ها یا فیلم ها) به گوشی شما متصل شود .
موارد بیشتر