S186TC

کتابخانه راهنما

موضوع

 • Document Contents
  عیب یابی
  چرا پريز برق داغ مي شود؟
  چرا پريز برق داغ مي شود؟ ايرادوقتي دوشاخه كولر گازي به پريز متصل مي شود، پريز داغ مي شود. علتوقتي كولر گازي به سيم كشي كه مطابق اصول استاندارد نيست متصل مي شود، به دليل مصرفزياد جريان برق، پريز برق داغ مي شود. حل مشكلاز اتصال دستگاه به سه ر...
 • Video Contents
  عملکرد
  صداي باد خيلي زياد (كولر گازي)
 • Document Contents
  عیب یابی
  چرا پره هاي وزش باد دستگاه داخلي حركت نمي كنند؟
  چرا پره هاي وزش باد دستگاه داخلي حركت نمي كنند؟ ايرادپره هاي وزش باد دستگاه داخلي كار نمي كنند. علت1. در صورت وجود مانع در اطراف پره ها يا نداشتن تعادل در هنگام كار، پره هاي وزشباد باز نشده يا بسته نمي شوند.2. كنترل جهت وزش باد ممكن است با ...
 • Document Contents
  عیب یابی
  دستگاه كنترل از راه دور كار نمي كند. چرا؟
  دستگاه كنترل از راه دور كار نمي كند. چرا؟ ◄ زماني كه دستگاه كنترل از راه دور فقط در نزديكي كولر گازي كار مي كند. علتدستگاه كنترل از راه دور فقط در نزديكي كولر گازي كار مي كند. ايرادوقتي فاصله دستگاه كنترل از راه دور از كولر گازي زياد باشد، ...
 • Document Contents
  عیب یابی
  در هنگام استفاده از كولر گازي چشم ها دچار التهاب و سوزش مي شوند. چرا؟
  در هنگام استفاده از كولر گازي چشم ها دچار التهاب و سوزش مي شوند. چرا؟ ايراددر هنگام استفاده از كولر گازي چشم ها دچار التهاب و سوزش مي شوند. چرا؟ ايراد1) اين حالت زماني اتفاق مي افتد كه كولر گازي در سالن آرايش زيبايي، داروخانه يابيمارستان مو...
 • Document Contents
  عیب یابی
  وقتي كولر گازي را روشن يا خاموش مي كنم صداي جريان آب يا شرشر مي شنوم
  وقتي كولر گازي را روشن يا خاموش مي كنم صداي جريان آب يا شرشر مي شنوم. ايرادوقتي كولر گازي را روشن يا خاموش مي كنم صداي جريان آب يا شرشر مي شنوم. علت1. ماده مبرد (سرد كننده) در لوله هاي دستگاه هاي بيروني و داخلي داراي گردش است.وقتي ماده مبرد...
موارد بیشتر