Skip to Contents Skip to Accessibility Help

Podmienky používania služieb spoločnosti LGE

Podmienky používania služby spoločnosti LG Electronics

LG Electronics, Inc. ("LGE") spolu so svojimi dcérskymi a pridruženými spoločnosťami ("skupina LG“, "my“, "naše" alebo "nás“) vás, koncových používateľov používateľ (“používatelia" alebo "vy"), víta v našej službe.

Tieto podmienky používania ("Podmienky používania") stanovujú informácie potrebné na to, aby používatelia mohli používať rôzne služby, ako sú mobilné aplikácie a webové stránky, ktoré poskytujeme v súvislosti s našimi produktmi a inteligentnými zariadeniami (vrátane služieb prispôsobených na základe vašich preferencií) uvedenými tu  (spoločne "Služba LGE"). Tieto Podmienky používania obsahujú napríklad nasledovné:

• to, ako môžete používať službu LGE a ako vám poskytujeme službu LGE;

• práva, zodpovednosti a pravidlá, ktoré sa vzťahujú na vás a spoločnosť LGE v súvislosti s vaším používaním služby LGE;

• práva duševného vlastníctva týkajúce sa obsahu a softvéru dostupného v službe LGE; a

• ďalšie práva, ktoré požívate v súvislosti s používaním služby LGE.

Ak chcete používať službu LGE, musíte vyjadriť súhlas s týmito podmienkami používania. Ak chcete používať určité služby, môže sa od vás tiež vyžadovať, aby ste si založili účet ako člen (ďalej len „člen (-ovia)“) a používať nami vyrábané zariadenia. Prečítajte si, prosím, pozorne tieto podmienky používania. Odporúčame tiež, aby ste si prečítali ďalšie pravidlá, ktoré sa môžu vzťahovať na vaše používanie služby LGE, vrátane zásad ochrany osobných údajov, ktoré nájdete v rámci služby LGE tu.

Tieto podmienky používania sa v zásade vzťahujú na vaše používanie služby LGE. Pokiaľ však ide o vaše používanie určitých služieb, môžete sa okrem týchto zmluvných podmienok používania podrobiť aj špecifickým podmienkam služby. Na nákup tovaru a služieb v rámci služby LGE sa môžu napríklad vzťahovať obchodné podmienky nákupu a vám budú predložené také podmienky, ktoré bude potrebné prijať, aby ste mohli dokončiť nákup. V prípade akéhokoľvek rozporu alebo nesúladu medzi touto zmluvou a takýmito podmienkami špecifickými pre danú službu majú prednosť podmienky špecifické pre danú službu, ale iba pokiaľ ide o túto službu. Okrem toho sa na niektoré služby môžu vzťahovať ďalšie zásady, pokyny, usmernenia a upozornenia a odporúčame vám, aby ste si ich pred použitím týchto služieb pozorne prečítali.

1. Poskytovateľ služby LGE

Nasledujúci subjekt uzatvára s vami tieto podmienky používania s cieľom poskytovať službu LGE v súlade s týmito podmienkami používania:

Uvedené tu

Hostiteľským poskytovateľom služby LGE je tento subjekt:

Názov spoločnosti: Amazon Web Services Inc
Adresa: 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA
Kontaktné údaje: FAX: +1-206-266-7010

2. Použitie a predplatné služby LGE

Štandard a postup predplatného

Maloleté osoby mladšie ako 18 rokov môžu mať obmedzenú možnosť prihlásiť sa na odber služby LGE.

Upozorňujeme, že ak máš menej ako 18 rokov a chceš si predplatiť službu LGE, musíš mať súhlas svojho rodiča alebo zákonného zástupcu. Tvoj rodič alebo zákonný zástupca bude zodpovedný za tvoje používanie služby LGE, a preto musí dohliadať nad tvojím používaním služby LGE a určiť, či je pre teba služba LGE vhodná alebo nie.

Môžete požiadať o predplatné služby LGE po prečítaní a vyjadrení súhlasu s týmito podmienkami používania a pravidlami ochrany osobných údajov, po ktorých môže nasledovať proces overenia e-mailom. Po úspešnom overení a/alebo prijatí vašej žiadosti vám bude udelený účet služby LGE (ďalej len „účet“). Pri prvom prihlásení alebo počas používania služby LGE vás môžeme požiadať, aby ste overili svoje skutočné meno. Akékoľvek chyby v informáciách môžete skontrolovať a opraviť na stránke po prihlásení sa do vášho účtu.

Tieto podmienky používania sa uzatvárajú na dobu neurčitú.

Upozorňujeme, že podmienky použitia nie sú k dispozícii v písomnej forme a prijaté podmienky použitia si nearchivujeme. Tieto Podmienky sú vám vždy prístupné v ponuke aplikácie ThinQ > Nastavenie aplikácie > Podmienky používania alebo na webovej stránke lg.com > Podmienky používania [tu] . Pre stiahnutie nás môžete tiež kontaktovať [tu].

Pri prihlásení na odber ako člen a používaní účtu

• Pri registrácii musíte poskytnúť presné a úplné informácie.

• Akékoľvek zmeny týchto informácií musíte bezodkladne aktualizovať.

• Musíte sa ubezpečiť, že pri používaní účtu nedošlo k úniku či poskytnutiu hesla.

• Ak máte podozrenie, že sa do vášho účtu niekto prihlásil bez povolenia, musíte okamžite informovať spoločnosť LGE.

Ste zodpovední za používanie svojho účtu vrátane prijatia primerane potrebných opatrení na ochranu svojho účtu. Budete zodpovední za akékoľvek následky vyplývajúce z konania, ktoré je možné pripísať vám, vrátane nedbanlivosti pri správe hesla vášho účtu, a spoločnosť LGE nenesie zodpovednosť za tieto následky.

Vašu žiadosť o vytvorenie účtu môžeme odmietnuť pri ktorejkoľvek z nasledujúcich udalostí:

• ak pri registrácii uvediete nesprávne a neúplné informácie,

• ak sa zaregistrujete na používanie služby LGE na komerčné alebo nezákonné účely, alebo

• ak vás nemôžeme prijať za člena z dôvodov, ktoré možno pripísať vám, napríklad z dôvodu predchádzajúceho porušenia týchto podmienok používania.

Používatelia môžu ďalej sťahovať určitý bezplatný obsah dostupný v službe LGE bez vytvorenia účtu, ak používateľ súhlasí s overením LGE jeho zariadenia pre LGE, aby určil, či môže byť tomuto používateľovi povolené sťahovať príslušný obsah.

V prípade, že máte pre našu Službu viacero účtov pod jednou e-mailovou adresou, môžeme kedykoľvek a z akéhokoľvek obchodného dôvodu pozastaviť alebo vymazať jeden z vašich účtov. Ak pozastavíme alebo vymažeme niektoré z vašich účtov, pokúsime sa vás o tom informovať aspoň 30 dní pred pozastavením alebo vymazaním na e-mailovú adresu registrovanú vo vašom účte. V uvedenom prípade môžeme ukončiť poskytovanie našej Služby pozastavenému alebo vymazanému účtu.

3. Práva a povinnosti používateľov

Vaše zákonné práva

Tieto podmienky používania vás neobmedzujú ani vás nezbavujú zákonných práv na (1) určitú kvalitu služby a (2) riešenia v prípade akýchkoľvek problémov. Ak ste napríklad spotrebiteľ, ktorý nakupuje produkty prostredníctvom služby LGE, môžete využívať všetky práva udelené príslušnými právnymi predpismi a nariadeniami.

Právo ukončiť podmienky používania

Máte právo odvolať svoj súhlas s podmienkami používania bez predchádzajúceho upozornenia alebo dôvodu zrušením účtu alebo ukončením používania služieb LGE.

Vaše povinnosti

Pri používaní služby LGE musíte splniť nasledujúce požiadavky:

• dodržiavať tieto podmienky používania a všetky príslušné právne predpisy a nariadenia;

• rešpektovať práva ostatných vrátane práv na osobné údaje, súkromie a duševné vlastníctvo;

• zdržať sa konania, ktoré porušuje práva ostatných, je hanlivé alebo inak poškodzuje záujmy akejkoľvek inej osoby vrátane spoločnosti LGE; a

• zdržať sa konania, ktoré môže mať za následok zneužitie, zasahovanie, pozastavenie alebo poškodenie služby LGE.

Spoločnosť LGE sa snaží zachovať bezpečnosť a ochranu všetkých používateľov a umožniť používateľom voľný prístup k službe LGE. Na tento účel nesmiete používať službu LGE ani žiadny obsah poskytovaný prostredníctvom služby LGE (ďalej len „obsah LGE”) s cieľom:

• pokúsiť sa zistiť zdrojový kód alebo algoritmus služby LGE alebo obsahu LGE zapojením napríklad spätného inžinierstva softvéru (s výnimkou povoleným platnými právnymi predpismi);

• pokúsiť sa svojvoľne zmeniť alebo deaktivovať určité funkcie služby LGE alebo obsahu LGE;

• vytvárať odvodené diela založené na službe LGE alebo na obsahu LGE;

• zapojiť sa do služieb, ako je lízing, sublicencovanie alebo hosting, používanie služby LGE alebo obsahu LGE;

• porušovať práva duševného vlastníctva vrátane autorských práv iných subjektov vrátane spoločnosti LGE v súvislosti s používaním služby LGE alebo obsahu LGE;

• používať službu LGE alebo obsah LGE na nezákonné účely alebo nezákonnými prostriedkami v rozpore s týmito podmienkami používania alebo akýmikoľvek príslušnými právnymi predpismi a nariadeniami;

• používať službu LGE alebo obsah LGE škodlivým alebo nesprávnym spôsobom (napr. na hackovanie alebo distribúciu škodlivých kódov vrátane vírusov a akýchkoľvek škodlivých údajov);

• používať službu LGE alebo obsah LGE spôsobom, ktorý bráni iným používateľom, poškodzuje, preťažuje alebo zhoršuje službu LGE alebo zvyšuje zraniteľnosť služby LGE voči bezpečnostným rizikám; alebo

• pokúsiť sa dekódovať signály prenášané medzi službou LGE a jej servermi alebo zhromažďovať údaje či informácie zo služby LGE alebo jej systému.

Ak nesplníte uvedené povinnosti, môžeme vám na čas prešetrenia vášho porušenia pozastaviť prístup k službe LGE. V takom prípade budeme zodpovedať za preukázanie vášho porušenia. Takéto pozastavenie však zrušíme, ak v súvislosti s takýmto porušením preukážete, že chýba váš úmysel alebo nedbanlivosť. Váš účet môžeme ukončiť, ak sa takéto porušenie, ktoré spôsobilo pozastavenie, nevyrieši v určitej lehote.

Vaša zodpovednosť

Ak utrpíme škodu v dôsledku alebo v súvislosti s: (i) vaším porušením týchto podmienok používania; (ii) vaším používaním služby LGE inak ako v súlade s týmito podmienkami používania alebo inak v rozpore s akýmikoľvek platnými právnymi predpismi alebo nariadeniami; alebo (iii) vaším používaním služieb tretích strán (ako je definované nižšie), inak ako v súlade s akýmikoľvek podmienkami platnými pre použitie takýchto služieb tretích strán, môžeme proti vám podať žalobu o náhradu škody.

4. Licencia

Licencia na služby LGE

Spoločnosť LGE vám udeľuje licenciu na používanie služby LGE, aby ste mohli službu LGE slobodne používať. Licencia sa však poskytuje na obmedzenom, neprenosnom, odvolateľnom a nevýhradnom základe a službu LGE a obsah LGE môžete používať iba na osobné a nekomerčné účely. Poskytnutá licencia zahŕňa softvér a ďalšie údaje potrebné na poskytovanie služby LGE a obsah LGE, ako aj príslušné aktualizácie, inovácie, vylepšenia, úpravy, zmeny a doplnky. Po vyjadrení súhlasu s týmito podmienkami používania získate licenciu na používanie služby LGE a obsahu LGE iba za podmienok špecifikovaných v týchto podmienkach používania a v príslušnej licenčnej zmluve koncového používateľa (ďalej len „EULA“) pre obsah LGE, ak nejaká existuje. Nebudete nadobúdať žiadne práva duševného vlastníctva ani iné vlastnícke práva týkajúce sa služby LGE a obsahu LGE, s výnimkou prípadov, ktoré sú výslovne uvedené v tomto dokumente alebo v príslušnej EULA. Podrobnosti a rozsah licencie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, vášho zariadenia a typu operačného systému, interných zásad spoločnosti LGE a jej obchodných partnerov a ďalších prevádzkových alebo technických potrieb. Súhlasíte s tým, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadnú nesúčinnosť medzi obsahom LGE, ktorý sťahujete, a vaším mobilným zariadením, ani za škody spôsobené nesprávnym vložením informácií týkajúcich sa vášho zariadenia.

Licencia na obsah vytvorený používateľom

V prípade určitých služieb LGE môžete odovzdávať, odosielať, ukladať, prenášať, prijímať alebo zdieľať svoje recenzie, príspevky, fotografie, správy, dokumenty a ďalší obsah (ďalej len „obsah vytvorený používateľom“), na ktoré vlastníte autorské práva. Ponecháte si vlastníctvo akéhokoľvek obsahu vytvoreného používateľom, ktorý odošlete, a takýto obsah generovaný používateľom nemusíte poskytovať v službe LGE. Nevydávame žiadne vyhlásenia ani záruky, pokiaľ ide o presnosť alebo úplnosť obsahu vytvoreného používateľom alebo akéhokoľvek obsahu generovaného používateľom nahratého iným používateľom.

Nahratím alebo zdieľaním obsahu vytvoreného používateľom v službe LGE poskytujete spoločnosti LGE celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú, odvolateľnú, prevoditeľnú a sublicencovanú licenciu na kopírovanie, úpravu, distribúciu, preklad, digitalizáciu, publikovanie, implementáciu, označovanie, úpravu a vytváranie odvodeného diela obsahu vytvoreného používateľom počas trvania ochrany práv duševného vlastníctva obsahu vytvoreného používateľom v rozsahu nevyhnutnom na prevádzku, propagáciu a zlepšenie služby LGE.

Spoločnosť LGE môže ďalej sublicencovať vyššie uvedenú licenciu nasledujúcim stranám:

 - ostatným používateľom, aby zabezpečili fungovanie služby LGE v pôvodnom znení (napr. zdieľanie príspevkov s vybranými osobami); alebo

 - poskytovateľom služieb tretích strán, ktorí majú zmluvný vzťah so spoločnosťou LGE, s obmedzeným účelom umožniť spoločnosti LGE poskytovať službu LGE v súlade s týmito podmienkami používania.

Napriek vyššie uvedenému je spoločnosť LGE držiteľom licencie na obsah vytvorený používateľom iba v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a nariadeniami a neudeľuje sa jej žiadne právo presahujúce tento limit.

5. Obmedzenie používania služby LGE a vymazanie obsahu vytvoreného používateľom

Možné opatrenia v prípade problémov

V ktorejkoľvek z nasledujúcich udalostí si v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi vyhradzujeme právo pozastaviť alebo ukončiť vaše používanie služby LGE alebo vymazať váš účet alebo obsah vytvorený používateľmi:

• ak sa vy alebo váš obsah vytvorený používateľom dopúšťate závažného alebo opakovaného zavinenia porušujúceho tieto podmienky používania, ďalšie podmienky, ktoré sa môžu vzťahovať na vaše používanie služby LGE, ďalšie zásady spoločnosti LGE (ktoré sú k dispozícii na stránke Informácie o aplikácii LG ThinQ) alebo akékoľvek príslušné právne predpisy a nariadenia;

• ak výslovne uvediete, že nemáte v úmysle dodržať tieto podmienky používania a ďalšie podmienky, ktoré sa môžu vzťahovať na vaše používanie služby LGE;

• ak je potrebné splniť zákonné povinnosti alebo súdne príkazy; alebo

• ak sa odôvodnene predpokladá, že vaše správanie alebo váš obsah vytvorený používateľom spôsobuje škodu iným alebo vyvoláva zodpovednosť na strane iných vrátane iných používateľov a spoločnosti LGE (napr. hackerstvo, phishing, obťažovanie, prenos spamu, zavádzajúce konanie, nepravdivé informácie, narušenie súkromia iných osôb, ohováranie alebo neoprávnené zobrazenie obsahu, ktorý nepatrí používateľovi).

Oznámenia

Ak sa to považuje za primerane možné, pred prijatím vyššie uvedených opatrení vás upozorníme na naše dôvody, prečo sme prijali takéto opatrenia, aby ste dostali šancu napraviť zistený problém. Môžeme sa však rozhodnúť, že vás informovať nebudeme, ak oznámenie môže:

• spôsobiť škodu alebo vyvolať zodpovednosť na strane iných používateľov, tretích strán alebo spoločnosti LGE;

• porušovať platné právne predpisy a iné nariadenia či príkazy regulačného úradu;

• zasahovať do vyšetrovania regulačných úradov; alebo

• narušiť prevádzku, integritu alebo bezpečnosť služby LGE.

Zodpovednosť používateľov vo vzťahu k opatreniam, ako je obmedzenie používania

Príslušný používateľ, nie spoločnosť LGE, bude zodpovedný za všetky škody a straty (vrátane tých, ktoré sa týkajú údajov a obsahu), ktoré môžu vzniknúť v dôsledku alebo v súvislosti s vykonávaním opatrení v dôsledku porušenia týchto podmienok používania používateľom, ako napríklad obmedzenie používania služby LGE používateľom alebo zrušenie účtu používateľa. Ak chcete zabrániť strate údajov, vytvorte si zálohy alebo zabezpečte, aby sa údaje a obsah uložený prostredníctvom služby LGE ukladali aj na inom mieste, napríklad pomocou online zálohovacích služieb.

6. Zmena, pozastavenie a ukončenie služby LGE

Zmena služby LGE

Ak pridáme nové funkcie alebo spustíme novú verziu služby LGE alebo v prípade zmeny príslušných právnych predpisov, môžeme službu LGE zmeniť takto:

• zmeniť, pridávať alebo odstraňovať prvky alebo funkcie služby LGE, napríklad pre vylepšené funkcie, zabezpečenie výkonu, opravy chýb a vylepšenia služieb;

• pozastaviť alebo obmedziť používanie služieb LGE alebo prístup k nim vrátane prístupu k účtom;

• skúmať, označovať, upravovať, odmietať uverejňovať, blokovať prístup alebo mazať akýkoľvek obsah LGE bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti; alebo

• zakázať prístup, blokovať alebo diaľkovo upravovať akýkoľvek obsah LGE, ktorý bol predtým stiahnutý zo služby LGE do vášho zariadenia, ak sú takéto opatrenia potrebné alebo vhodné v dôsledku zmluvných záväzkov spoločnosti LGE, zmien právnych predpisov, súdneho príkazu alebo z iných dôvodov.

Ak spoločnosť LGE odstráni, zakáže prístup alebo inak zablokuje prístup k akémukoľvek obsahu LGE, budete sa musieť obrátiť na poskytovateľa príslušného obsahu LGE.

Pozastavenie a ukončenie služby LGE

V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi môže spoločnosť LGE kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť celú službu LGE alebo jej časť pri ktorejkoľvek z nasledujúcich udalostí:

• prevádzkovať alebo zlepšovať službu LGE alebo plniť povinnosti podľa platných právnych predpisov;

• ak sa obchodní partneri spoločnosti LGE, ktorí poskytujú spoločnosti LGE prvky služby LGE, rozhodnú ukončiť poskytovanie všetkých alebo niektorých takýchto prvkov služby LGE; alebo

• v prípade údržby, kontroly alebo výmeny alebo zlyhania informačných a komunikačných zariadení (ako sú počítače, servery a telekomunikačné siete), prudký nárast premávky, prerušenie komunikácie a iné primerané dôvody, ktoré sťažujú pokračovanie v prevádzke služby LGE.

LGE môže kedykoľvek a z akéhokoľvek obchodného dôvodu pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie celej Služby LGE alebo jej časti, a to tak, že vám to vopred písomne oznámi najmenej 30 dní pred takýmto pozastavením alebo ukončením.

Oznámenie, kompenzácia a zodpovednosť v prípade zmeny, pozastavenia alebo ukončenia

Významná zmena, pozastavenie a ukončenie, ktoré nepriaznivo ovplyvňuje používanie služby LGE, bude používateľom oznámené vopred prostredníctvom e-mailu zaregistrovaného na účte alebo iným primeraným spôsobom vrátane zverejnenia služby LGE. Zmeny však môžu nadobudnúť účinnosť okamžite bez predchádzajúceho oznámenia, ak dôjde k zmene v akomkoľvek platnom právnom predpise alebo nariadení alebo z bezpečnostných dôvodov, ktoré si vyžadujú takúto zmenu, pozastavenie alebo ukončenie. Ak si neželáte pokračovať v používaní služby LGE po významnej zmene, pozastavení alebo ukončení, môžete svoj účet ukončiť.

Pokiaľ sa podľa platných právnych predpisov a nariadení nepožaduje inak, nebudú mať používatelia nárok na žiadnu kompenzáciu v súvislosti so zmenou, pozastavením alebo ukončením celej alebo časti služby LGE.

Práva a povinnosti používateľa a spoločnosti LGE podľa týchto podmienok používania zostávajú zachované po ukončení služby LGE alebo účtu používateľa.

7. Zodpovednosť a záruky spoločnosti LGE

Zodpovednosť

Tieto podmienky používania nevylučujú ani neobmedzujú našu zodpovednosť za: (i) smrť alebo zranenie spôsobené našou nedbanlivosťou; (ii) podvod alebo podvodné nepravdivé vyhlásenie; a (iii) akékoľvek záležitosti, v súvislosti s ktorými by bolo pre nás nezákonné vylúčiť alebo obmedziť našu zodpovednosť.

Ak nedodržíme tieto podmienky používania, zodpovedáme za stratu alebo poškodenie, ktoré utrpíte, čo je predvídateľným dôsledkom porušenia týchto podmienok používania alebo našej nedbanlivosti, ale nie sme zodpovední za žiadne straty alebo škody, ktoré nie sú predvídateľné. Strata alebo poškodenie sa dajú predvídať, ak je to zrejmý dôsledok nášho porušenia alebo ak ste to predpokladali vy aj my v čase, keď sme uzavreli tieto podmienky používania.

Službu LGE dodávame iba na domáce a súkromné použitie. Súhlasíte s tým, že nebudete používať službu LGE ani žiadny obsah LGE na komerčné či obchodné účely a my voči vám nenesieme žiadnu zodpovednosť za stratu zisku, stratu podnikania, prerušenie činnosti alebo stratu obchodnej príležitosti.

Nezodpovedáme za žiadne straty alebo škody, ktoré vám vzniknú v dôsledku: (i) vašej nedbanlivosti pri používaní služby LGE; (ii) vášho porušenia týchto podmienok používania; alebo (iii) v prípade vyššej moci, ak máte bydlisko vo Francúzsku.

Používanie služby LGE a obsahu LGE si môže vyžadovať prístup na internet. Upozorňujeme, že v závislosti od vášho plánu telekomunikačných služieb sa na váš prístup na internet môžu vzťahovať ďalšie poplatky za mobilné služby. Nezodpovedáme za pripojenie ani za rýchlosť vašej internetovej služby.

Záruky

Záruka spoločnosti LGE týkajúca sa služby LGE (vrátane obsahu služby LGE, funkcií služby LGE, dôveryhodnosti, dostupnosti a uspokojenia potrieb používateľov) a obsahu LGE je obmedzená na (1) záležitosti uvedené v týchto podmienkach o používaní a ďalšie podmienky, ktoré sa môžu vzťahovať na vaše používanie služby LGE a obsahu LGE, alebo (2) rozsah povolený podľa platných právnych predpisov a nariadení. V súvislosti so službou LGE a obsahom LGE sa neposkytuje žiadna iná záruka. Najmä by sa inteligentné zariadenie spojené so službou LGE a obsahom LGE mohlo odpojiť zo služby LGE alebo by sa mohlo stať nepoužiteľným v dôsledku slabého sieťového pripojenia alebo aktualizácie služby LGE.

Služba LGE a obsah LGE sa poskytujú v maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi „tak, ako sú“ alebo „ako sú k dispozícii“ a bez akejkoľvek záruky, výslovnej či predpokladanej, okrem iného aj vrátane predajnosti, zachovania dobrej kvality, kvalifikovanej manipulácie s pomôckami, vhodnosti na konkrétny účel, integrity, primeranosti, absencie vírusov, pokojného prostredia a nenarušenia služieb LGE a obsahu LGE.

Upozorňujeme, že niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie predpokladaných záruk, podmienok alebo obmedzení náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia a vylúčenia môžu byť pri ich uplatňovaní obmedzené na vás a vy môžete mať ďalšie práva. Ak potrebujete ďalšie informácie o vašich zákonných právach, obráťte sa na miestny orgán, oddelenie obchodných noriem, poradenskú kanceláriu pre občanov alebo na ekvivalentné subjekty.

Najmä ak máte bydlisko v Maďarsku:

• máte právo požiadať o opravu alebo výmenu služby LGE, ak služba LGE nie je v súlade so špecifikáciou, ktorú sme vám poskytli, pokiaľ nie je možné túto požiadavku dodržať alebo by to pre nás predstavovalo neprimerané náklady. V prípade, že ste nepožiadali o opravu alebo výmenu služby LGE alebo ste o ňu nemohli požiadať, (i) máte právo požadovať primerané zníženie ceny zaplatenej za služby LGE alebo (ii) môžete napraviť chybné plnenie na naše náklady alebo, ako posledná možnosť, (iii) môžete odstúpiť od týchto podmienok používania (ďalej len „záručné práva“);

• ak si želáte zmeniť svoju objednávku, znášate náklady, s výnimkou prípadu, ak ste mali platný dôvod na zmenu svojej objednávky alebo ak zmena bola nevyhnutná na základe našich konaní;

• chybné plnenie nám musíte oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch (2) mesiacov od jeho zistenia; a

• záručné práva môžete uplatniť najneskôr do dvoch (2) rokov po poskytnutí služby LGE. Ak uplatníte svoje záručné práva do šiestich (6) mesiacov od vykonania služby LGE, stačí iba preukázať, že sme vám službu LGE poskytli my. Ak si chcete uplatniť svoje záručné práva po šiestich (6) mesiacoch po poskytnutí služby LGE, musíte tiež preukázať, že chyba existovala v čase poskytnutia.

8. Služby tretích strán

Spolupracujeme s globálnymi obchodnými partnermi pri poskytovaní užitočného obsahu prostredníctvom služby LGE. Služba LGE môže obsahovať obsah (napr. informácie, odkazy a reklamy), produkty, služby, aplikácie a ďalšie materiály poskytované treťou stranou (ďalej len „služby tretích strán“). Prostredníctvom služby tretej strany môžete využívať rôzne výhody. Nekontrolujeme však služby tretích strán, a preto v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi nezodpovedáme za žiadne škody ani straty, ktoré vzniknú v dôsledku vášho používania služieb tretích strán. Nevydávame žiadne vyhlásenia ani záruky, pokiaľ ide o službu tretej strany a v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi nepreberáme žiadnu zodpovednosť za služby tretích strán. Súhlasíte s tým, že vaše používanie služby tretej strany bude na vaše výhradné riziko a nebudeme voči vám zodpovední v dôsledku vystavenia sa službe tretej strany.

9. Reklama

Poskytujeme rôzne služby LGE zadarmo a na tento účel niektoré služby LGE môžu obsahovať (prispôsobené) reklamy, ktoré môžu byť poskytované na základe určitých preferencií používateľov. Služba LGE môže obsahovať reklamy a marketingové informácie poskytované nami alebo treťou stranou. Pokiaľ ide o reklamy a marketingové informácie poskytované inzerentmi tretích strán, nemôžeme kontrolovať užitočnosť, presnosť alebo úplnosť týchto informácií. Preto, pokiaľ nám to nebude pričítateľné, nenesieme zodpovednosť za žiadne záväzky vyplývajúce z takýchto reklám a komunikácie alebo transakcie medzi vami a takýmto inzerentom, ani za škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku toho, že sa na tieto reklamy spoľahnete.

10. Postup riešenia sporov

Vybavovanie sťažností

Všetky sťažnosti týkajúce sa používania služieb LGE môžete nahlásiť pomocou nasledujúcich kontaktných údajov:

• Uvedené tu

Akékoľvek sťažnosti vybavíme podľa nasledujúceho postupu: vašej sťažnosti pridelíme identifikačné číslo a zašleme vám potvrdenie o prijatí vašej sťažnosti bezodkladne, najneskôr však do sedemdesiatich dvoch (72) hodín po prijatí vašej sťažnosti. Vašu sťažnosť bezodkladne prešetríme. Ak súhlasíme s vašou sťažnosťou, okamžite poskytneme nápravu a do tridsiatich (30) dní od prijatia vašej sťažnosti vám zašleme odpoveď na podstatu vašej sťažnosti. Ak nesúhlasíme s vašou sťažnosťou alebo ak nie je možné ju okamžite prešetriť, zaznamenáme sťažnosť a našu pozíciu v správe, ktorú vám zašleme spolu s našou odpoveďou na podstatu vašej sťažnosti. Ak s vašou sťažnosťou nesúhlasíme, poskytneme vám v odpovedi aj dôvody našej odpovede týkajúce sa podstaty vašej sťažnosti. Ak nesúhlasíte s odmietnutím vašej sťažnosti, môžete podať sťažnosť v súlade s nižšie uvedenými ustanoveniami na riešenie sporov.

S výnimkou rozsahu zakázaného miestnymi právnymi predpismi sa akýkoľvek spor, ktorý vznikne v súvislosti s týmito podmienkami používania alebo v súvislosti s nimi, vrátane akýchkoľvek otázok týkajúcich sa jeho existencie, platnosti alebo ukončenia, postúpi a nakoniec vyrieši rozhodcovské konanie (i) podľa pravidiel Kórejskej obchodnej arbitrážnej rady (ktorej pravidlá sa považujú za začlenené odkazom do tohto ustanovenia), (ii) ak je počet rozhodcov jeden, (iii) sídlo alebo zákonné miesto rozhodcovského konania je Soul, Kórejská republika (iv) jazykom, ktorý sa použije v rozhodcovskom konaní, je angličtina a (v) rozhodným právom zmluvy je hmotné právo Kórejskej republiky.

V rozsahu požadovanom miestnymi právnymi predpismi, aby bolo rozhodcovské konanie platné a právne účinné ako prostriedok riešenia sporov, a to aj voči spotrebiteľovi, považuje sa odkaz na pravidlá Kórejskej obchodnej rozhodcovskej rady v bode (i) vyššie za odkaz na pravidlá najvýznamnejšieho rozhodcovského orgánu (ďalej len „pravidlá miestneho rozhodcovského konania“) vo vašej krajine a odkaz na Soul, Kórejská republika v bode (iii) vyššie sa považuje za odkaz na hlavné mesto vašej krajiny.

Spory s nami môžete vyriešiť iba individuálne, a nie ako žalobca alebo člen triedy v žiadnom údajnom konaní triedy alebo zástupcu.

Ak ste spotrebiteľom a máte bydlisko v Spojenom kráľovstve alebo Európskej únii, môžete začať súdne konanie týkajúce sa týchto podmienok používania na súdoch krajiny, v ktorej žijete. Ak tiež bývate v Spojenom kráľovstve alebo Európskej únii a my nasmerujeme túto webovú stránku do krajiny, v ktorej máte bydlisko, budete mať úžitok z akýchkoľvek kogentných ustanovení právnych predpisov krajiny, v ktorej máte bydlisko. Žiadne z týchto podmienok používania nemá vplyv na vaše práva spotrebiteľa spoliehať sa na také kogentné ustanovenia miestneho práva.

Ak ste spotrebiteľ a máte pobyt v Nórsku, v prípade sporu sa môžete obrátiť na nórsku spotrebiteľskú radu (alebo iné príslušné odvolacie orgány). Viac informácií nájdete na https://www.forbrukerradet.no/.

Ak ste spotrebiteľ, ktorý má bydlisko v Európskej únii a chcete viac informácií o riešení sporov online, kliknite na tento odkaz na webovú stránku Európskej komisie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Toto prepojenie sa poskytuje v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 iba na informačné účely. Nie sme povinní podieľať sa na riešení sporov online.

11. Zmena a doplnenie týchto podmienok používania

Spoločnosť LGE môže z času na čas zmeniť a doplniť tieto podmienky používania a ďalšie podmienky, ktoré sa môžu vzťahovať na vaše používanie služby LGE, v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a nariadeniami. Takáto zmena a jej dôvod sa vám v službe LGE oznámia najmenej 10 dní pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny a doplnenia. Akákoľvek podstatná zmena, ktorá môže byť pre používateľov nevýhodná, bude ďalej oznámená v príslušnej službe LGE a elektronickými prostriedkami (napríklad e-mailom) najmenej 30 dní vopred.

Budete musieť akceptovať podmienky používania v znení zmien a doplnení. Používanie služby LGE po nadobudnutí účinnosti zmenených podmienok používania predstavuje váš súhlas s takouto zmenou a doplnením. Svoj súhlas s týmito podmienkami používania (a so všetkými ich dodatkami) môžete odvolať alebo zrušiť kedykoľvek ukončením účtu, na ktorý sa nebude vzťahovať uplatnenie zmenených podmienok používania.

12. Všeobecné záležitosti

• Máte určité zákonné práva, ktoré tieto podmienky používania nemusia byť obmedzené. Žiadna z týchto podmienok používania neobmedzuje takéto zákonné práva. Informácie o vašich zákonných právach získate od miestneho poradenstva pre občanov alebo úradu pre obchodné normy.

• Tieto podmienky používania určujú vzťah medzi vami a spoločnosťou LGE. Aj keď tretia strana profituje zo vzťahu medzi vami a spoločnosťou LGE, pre túto tretiu stranu nevzniká žiadne zákonné právo.

• V prípade rozporu medzi týmito podmienkami používania a dodatočnými podmienkami špecifickými pre službu, ktoré sa môžu vzťahovať na vaše používanie služby LGE, majú prednosť pred týmito dodatočnými podmienkami vzhľadom na príslušnú službu LGE.

• V prípade, že sa zistí, že niektoré z ustanovení týchto podmienok použitia je neplatné, nezákonné alebo nevykonateľné, platnosť, zákonnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení nebude žiadnym spôsobom ovplyvnená ani znížená.

• Službu LGE neposkytujeme v súlade s kódexom správania.

• Ak nevykonáme akékoľvek právo alebo ustanovenie v týchto podmienkach používania, takéto nevykonanie nebude predstavovať zrieknutie sa tohto práva alebo ustanovenia.

• Každé z ustanovení týchto podmienok funguje samostatne. Ak ktorýkoľvek súd alebo príslušný orgán rozhodne, že ktorékoľvek z týchto ustanovení je nezákonné alebo nevykonateľné, zostávajúce ustanovenia zostanú v platnosti a účinnosti.

• V priebehu poskytovania služby LGE vám môžeme poskytovať rôzne informácie prostredníctvom oznámenia v rámci služby LGE alebo poštou, e-mailom, SMS alebo MMS atď. Ak však výslovne uvediete, že si neželáte dostávať takéto informácie, nebudete ich už dostávať a spoločnosť LGE nebude zodpovedná za žiadne nevýhody, ktoré sa môžu vyskytnúť v dôsledku takéhoto vylúčenia.

• Akýkoľvek preklad týchto podmienok používania sa vykonáva v súlade s miestnymi požiadavkami a v prípade rozporu medzi anglickou a neanglickou verziou je rozhodujúca anglická verzia týchto podmienok používania, pokiaľ to nezakazujú miestne právne predpisy vo vašej krajine.

• Môžeme postúpiť, subdodávateľsky zadať alebo inak prevádzať akékoľvek alebo všetky naše práva a povinnosti podľa týchto podmienok používania na akúkoľvek spoločnosť, firmu alebo osobu. Môžeme to urobiť iba vtedy, ak to nemá významný vplyv na vaše práva podľa týchto podmienok používania a príslušných právnych predpisov. Ak máme v úmysle postúpiť, uzavrieť subdodávateľskú zmluvu alebo inak previesť niektoré alebo všetky naše práva a povinnosti podľa týchto podmienok používania, oznámime vám to najmenej 30 dní vopred. Ak si neželáte pokračovať v používaní služby LGE po postúpení alebo prevode, môžete zrušiť svoj súhlas s týmito podmienkami používania ukončením svojho účtu. Vaše práva alebo povinnosti podľa týchto podmienok používania nesmiete postúpiť nikomu inému, iba ak takúto žiadosť najprv pošlete spoločnosti LGE písomne a strany nedosiahnu dohodu.

• Nenesieme zodpovednosť za oneskorenie pri plnení alebo za žiadne nesplnenie akýchkoľvek našich povinností podľa týchto podmienok používania, ktoré sú spôsobené udalosťami mimo našej primeranej kontroly (ďalej len „vyššia moc“), najmä (ale nie výlučne) a) činmi, nariadeniami, právnymi predpismi, nariadeniami alebo obmedzeniami ktorejkoľvek vlády; b) nedostupnosťou verejných alebo súkromných telekomunikačných sietí; alebo c) štrajkami, odstávkami alebo inými protestnými činmi, občianskymi nepokojmi, vzburami, inváziami, teroristickými útokmi alebo hrozbami teroristických útokov, vojnou (či už vyhlásenou alebo nie) alebo prírodnou katastrofou. Naše plnenie podľa týchto podmienok používania sa považuje za pozastavené na obdobie, počas ktorého trvá vyššia moc, a termín na plnenie bude odložený počas trvania tohto obdobia. Vynaložíme primerané úsilie na ukončenie obmedzení vyššej moci alebo na nájdenie riešenia, pomocou ktorého bude možné plniť naše povinnosti podľa týchto podmienok používania napriek vyššej moci.

• Licencia alebo použitie vládou USA: Ak službu LGE využíva vláda Spojených štátov amerických alebo má na ňu licenciu, uplatňuje sa toto: Služba LGE licencovaná podľa týchto podmienok používania je „komerčný počítačový softvér“, ako je uvedené v ustanovení 48 CFR 252.227-7014 (a) (1). Ak bola získaná civilnou agentúrou alebo v jej mene, vláda USA získava tento komerčný počítačový softvér a/alebo dokumentáciu komerčného počítačového softvéru v súlade s podmienkami týchto podmienok používania, ako je uvedené v ustanovení 48 CFR 12.212 (Počítačový softvér) a ustanovení 48 CFR 12.211 (Technické údaje) federálneho nariadenia o nadobúdaní (ďalej len „FAR“) a jeho doplňujúcich a pozmeňujúcich ustanovení. Ak je získaná v mene akejkoľvek agentúry ministerstva obrany (ďalej len „DOD“), vláda USA získava tento komerčný počítačový softvér a/alebo dokumentáciu ku komerčnému počítačovému softvéru v súlade s podmienkami týchto podmienok používania, ako je uvedené v ustanovení 48 CFR 227.7202-3 dodatku DOD FAR (ďalej len „DFAR“) a jeho doplňujúcich a pozmeňujúcich ustanovení.

• Obmedzenia exportu: Súhlasíte s tým, že nebudete exportovať ani reexportovať žiadnu službu LGE ani sprievodnú dokumentáciu (alebo akékoľvek ich kópie), čím by došlo k porušeniu platných právnych predpisov a iných nariadení USA. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky platné právne predpisy a nariadenia o vývoze v USA a na medzinárodnej úrovni. Medzi tieto právne predpisy patria obmedzenia týkajúce sa destinácií, koncových používateľov a konečného použitia. Vyhlasujete a zaručujete sa, že nemáte zakázané prijímať vývozy či služby na základe platných vývozných zákonov USA alebo iných krajín.

 

Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňa 2022 / 26 / 04.

 

Príloha: Dodatočné podmienky vzťahujúce sa na službu LGE

 

A. ZMLUVA O LICENCII NA APLIKÁCIU

NASLEDUJÚCE PODMIENKY SA VZŤAHUJÚ NA VAŠE POUŽÍVANIE VŠETKÝCH APLIKÁCIÍ, KTORÉ SI STIAHNETE ZO SLUŽBY LGE (KAŽDÁ AKO „APLIKÁCIA“) A DOPLŇUJÚ PODMIENKY POUŽÍVANIA. PRED POUŽITÍM AKEJKOĽVEK APLIKÁCIE SI POZORNE PREČÍTAJTE TÚTO ZMLUVU.

 

Beriete na vedomie, že licenciu udelenú na základe tejto zmluvy udeľuje poskytovateľ aplikácie (ďalej len „poskytovateľ aplikácie“) a nie spoločnosť LG Electronics, Inc. (ďalej len „LGE“). Ak poskytovateľ aplikácie poskytne s aplikáciou licenčnú zmluvu pre koncového používateľa (ďalej len „EULA“), také podmienky dopĺňajú túto licenčnú zmluvu na aplikáciu. Pokiaľ ide o vás a poskytovateľa aplikácie, akékoľvek ďalšie alebo odlišné podmienky v tejto EULA majú prednosť pred podmienkami v tejto licenčnej zmluve na aplikáciu.

 

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť LGE je treťou stranou, ktorá je oprávneným príjemcom tejto licenčnej zmluvy na aplikáciu a akejkoľvek zmluvy EULA, ak je tak stanovená. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť LGE bude mať právo (a bude sa to považovať za akceptované právo) vynútiť takúto licenciu voči vám ako tretej strane, ktorá je oprávneným príjemcom podľa týchto zmlúv.

 

1. Udelenie licencie: Poskytovateľ aplikácie vám týmto udeľuje obmedzenú, neprenosnú licenciu na používanie aplikácie na akýkoľvek produkt mobilného zariadenia vyrobený spoločnosťou LGE a/alebo jej pridruženými spoločnosťami (ďalej len „mobilné zariadenie LGE“) a spôsobom stanoveným v podmienkach používania spoločnosti LGE. Aplikáciu nesmiete prenajímať, poskytovať na lízing, požičiavať, predávať, distribuovať ani sublicencovať. Nesmiete spätne analyzovať, dekompilovať ani rozoberať aplikáciu, okrem prípadov, ak je takáto činnosť výslovne povolená platnými právnymi predpismi. Akýkoľvek takýto pokus je porušením práv poskytovateľa aplikácie. Ak toto obmedzenie porušíte, môžete byť stíhaní a potrestaní. Podmienky licencie sa budú vzťahovať na všetky aktualizácie poskytované poskytovateľom aplikácie, ktoré nahrádzajú a/alebo dopĺňajú pôvodnú aplikáciu, pokiaľ k tejto aktualizácii nie je pripojená osobitná licencia, v takom prípade sa budú riadiť podmienkami tejto licencie. Poskytovateľ aplikácie si vyhradzuje všetky práva na aplikáciu a v súvislosti s ňou, ktoré vám nie sú výslovne udelené na základe tejto licenčnej zmluvy na aplikáciu.

 

2. Súhlas s použitím údajov: Súhlasíte s tým, že poskytovateľ aplikácie môže získavať a používať technické a súvisiace informácie, zhromaždené akýmkoľvek spôsobom, ako súčasť služieb podpory produktu súvisiacich s aplikáciou. Poskytovateľ aplikácie môže tieto informácie použiť výlučne na vylepšenie svojich produktov alebo na poskytovanie prispôsobených služieb alebo technológií pre vás. Poskytovateľ aplikácie môže poskytnúť tieto informácie ostatným, nie však vo forme, na základe ktorej by bolo možné identifikovať vašu osobu.

 

3. Ukončenie platnosti: Licencia je platná, kým ju neukončíte vy alebo poskytovateľ aplikácie. Vaše práva vyplývajúce z tejto licencie automaticky zaniknú bez oznámenia poskytovateľa aplikácie, ak nebudete dodržiavať akékoľvek podmienky tejto licencie. Po ukončení licencie ukončíte akékoľvek používanie aplikácie a zničíte všetky jej kópie, úplné alebo čiastočné vrátane akejkoľvek sprievodnej dokumentácie.

 

4. Materiál tretej strany; nevhodný obsah: Beriete na vedomie, potvrdzujete a súhlasíte s tým, že určité aplikácie môžu poskytovať prístup k produktom, službám, webovému obsahu alebo iným materiálom tretích strán a že spoločnosť LGE nezodpovedá za takýto obsah tretích strán. Súhlasíte s tým, že spoločnosť LGE nezodpovedá za preskúmanie ani vyhodnotenie obsahu tretích strán ani za presnosť tohto obsahu. Spoločnosť LGE neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa takéhoto obsahu tretích strán a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť.

 

Beriete na vedomie, potvrdzujete a súhlasíte s tým, že pri prístupe a sťahovaní aplikácií zo služby LGE sa môžete stretnúť s materiálom, ktorý môžete považovať za explicitný alebo pre vás urážlivý, nemravný alebo nevhodný, a že na taký materiál nemusíte byť vopred upozornení. Súhlasíte s tým, že sťahovanie a používanie všetkých aplikácií vami bude na vaše výhradné riziko a spoločnosť LGE nebude voči vám zodpovedná v dôsledku vystavenia sa týmto aplikáciám.

 

5. ŽIADNA ZÁRUKA: VÝSLOVNE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE POUŽÍVANIE APLIKÁCIE JE NA VAŠE VÝHRADNÉ RIZIKO A ŽE PRÍSTUP K APLIKÁCII JE VÁM POSKYTNUTÝ V STAVE „TAK, AKO JE“ A „AKO JE K DISPOZÍCII“ A BEZ ZÁRUKY AKEJKOĽVEK POVAHY ČI DRUHU. POSKYTOVATEĽ APLIKÁCIE NEZARUČUJE, ŽE POUŽÍVANIE APLIKÁCIE BUDE NEPRERUŠENÉ ALEBO BEZCHYBNÉ. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI SA POSKYTOVATEĽ APLIKÁCIE VÝSLOVNE ZRIEKA AKÝCHKOĽVEK IMPLIKOVANÝCH ALEBO ZÁKONNÝCH PODMIENOK, ZÁRUK VRÁTANE ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, TITULU, PRESNOSTI, KOREŠPONDENCIE S POPISOM, USPOKOJIVEJ KVALITY A NEPORUŠOVANIA VLASTNÍCKYCH PRÁV. POSKYTOVATEĽ APLIKÁCIE NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU AKÉHOKOĽVEK DRUHU, A TO VÝSLOVNÚ ANI PREDPOKLADANÚ, SO ZRETEĽOM NA SOFTVÉR TRETÍCH STRÁN ALEBO SOFTVÉR S OTVORENÝM ZDROJOVÝM KÓDOM.

 

6. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI : V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI POSKYTOVATEĽ APLIKÁCIE NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NEPRIAME, ŠPECIÁLNE ALEBO REPRESÍVNE ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU ANI ZA STRATU INFORMÁCIÍ ALEBO ÚDAJOV, STRATU VÝNOSOV, STRATU PODNIKANIA ALEBO INÚ FINANČNÚ STRATU V SÚVISLOSTI S LICENCIOU ALEBO POUŽITÍM APLIKÁCIE, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, DELIKTU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI), STRIKTNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA PRODUKT ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ TEÓRIE, AJ KEĎ POSKYTOVATEĽ APLIKÁCIE BOL INFORMOVANÝ O MOŽNOSTI TAKEJTO ŠKODY A AJ KEĎ SA MÁ ZA TO, ŽE AKÝKOĽVEK OBMEDZENÝ PROSTRIEDOK NÁPRAVY NESPLNIL SVOJ HLAVNÝ ÚČEL. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI JE CELÁ ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA APLIKÁCIE OBMEDZENÁ NA VÝMENU, OPRAVU ALEBO VRÁTENIE KÚPNEJ CENY ZAPLATENEJ ZA APLIKÁCIU (AK EXISTUJE), PODĽA VOĽBY POSKYTOVATEĽA APLIKÁCIE. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE POSKYTOVATEĽ APLIKÁCIE ZODPOVEDNÝ VOČI VÁM ANI ŽIADNEJ TRETEJ STRANE ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, REPRESÍVNE, EXEMPLÁRNE, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTORÉ VZNIKNÚ V DÔSLEDKU AKÉHOKOĽVEK SOFTVÉRU TRETEJ STRANY ALEBO SOFTVÉRU S OTVORENÝM ZDROJOVÝM KÓDOM, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE BOL POSKYTOVATEĽ APLIKÁCIE INFORMOVANÝ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD ALEBO STRÁT.

 

Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie predpokladaných záruk alebo obmedzení náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia a vylúčenia môžu byť pri ich uplatňovaní obmedzené na vás.

 

7. Súhlasíte s tým, že nebudete exportovať ani reexportovať aplikáciu ani sprievodnú dokumentáciu (alebo akékoľvek ich kópie) v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo nariadeniami. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky platné právne predpisy a nariadenia o vývoze aj na medzinárodnej úrovni. Medzi tieto právne predpisy patria obmedzenia týkajúce sa destinácií, koncových používateľov a konečného použitia. Vyhlasujete a zaručujete sa, že nemáte zakázané prijímať vývozy či služby na základe platných vývozných zákonov.

 

8. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi sa táto licenčná zmluva na aplikáciu riadi právnymi predpismi štátu New Jersey v Spojených štátoch amerických a federálnymi právnymi predpismi Spojených štátov amerických, s výnimkou ustanovení o kolíznych normách. Ak ste spotrebiteľom a máte bydlisko v Spojenom kráľovstve alebo Európskej únii, môžete začať súdne konanie týkajúce sa tejto zmluvy o aplikácii na súdoch krajiny, v ktorej žijete. Ak tiež bývate v Spojenom kráľovstve alebo Európskej únii a my nasmerujeme túto webovú stránku do krajiny, v ktorej máte bydlisko, budete mať úžitok z akýchkoľvek kogentných ustanovení právnych predpisov krajiny, v ktorej máte bydlisko. Žiadne ustanovenie tejto zmluvy o licencii na aplikáciu nemá vplyv na vaše práva spotrebiteľa spoliehať sa na také kogentné ustanovenia miestneho práva.

 

Ak ste spotrebiteľ a máte pobyt v Nórsku, v prípade sporu sa môžete obrátiť na nórsku spotrebiteľskú radu (alebo iné príslušné odvolacie orgány). Viac informácií nájdete na https://www.forbrukerradet.no/.

 

9. Ak poskytovateľ aplikácie nevykoná akékoľvek právo alebo ustanovenie v tejto zmluvy o licencii na aplikáciu, takéto nevykonanie nebude predstavovať zrieknutie sa tohto práva alebo ustanovenia.

 

Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňa 2022 / 26 / 04.

 

B. Služba proaktívnej starostlivosti o zákazníka (ďalej len „PCC“)

 

Prostredníctvom služby PCC poskytujeme používateľom, ktorí zaregistrovali určité domáce spotrebiče v jednej z našich aplikácií, informácie týkajúce sa bezplatných a platených služieb údržby a opráv prostredníctvom správ push v aplikácii alebo telefonicky, pravidelnou kontrolou stavu zariadenia a výdavky vynaložené na zariadenie na zistenie akejkoľvek poruchy, anomálií a nevyhnutnej výmeny výdavkov. Pred poskytnutím služby PCC informujeme používateľov o relevantných podrobnostiach alebo získame od nich súhlas.

 

Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňa 2022 / 26 / 04.

 

 

 

Subjekty LG

Štát

Subjekt LG

Adresa sídla

Kontaktné informácie.

Registračné číslo

Číslo DPH

Kórea

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea

(+82) 02-3777-1114 (Kórea)

110111-2487050, registrované v Kórei

107-86-14075

Slovensko

LG Electronics Polska, Sp. z oo.

Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, Slovak Republic

info.gdpr@lge.com,
https://www.lg.com/sk/podpora/email

50 637 649

 

 

Služby

Služba

Subjekt LG

Adresa sídla

Email

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul,

Republic of Korea

thinq@lge.com

LG SmartWorld

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea

lgworld@lge.com

https://www.lg.com/sk

LG Electronics Polska, Sp. z oo.

Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, Slovak Republic

info.gdpr@lge.com,
https://www.lg.com/sk/podpora/email