Skip to Contents Skip to Accessibility Help

Podmienky používania služieb spoločnosti LGE

Podmienky používania služieb LGE

LG Electronics, Inc. („LGE“) spolu so svojimi pridruženými spoločnosťami a pobočkami („Skupina LG“, „my“, „naše“ alebo „nás“) vás, konečných používateľov  víta („používateľ/-ia“ alebo „vy“), v našich službách.

Tieto podmienky používania („Podmienky používania“) ustanovujú informácie potrebné na to, aby mohli používatelia používať rôzne služby, ako sú mobilné aplikácie a internetové stránky, ktoré poskytujeme, v spojení s našimi produktmi a inteligentnými zariadeniami (vrátane prispôsobených služieb, založených na vašich preferenciách), uvedených tu (spoločne „Služby LGE“). Tieto Podmienky používania obsahujú napríklad nasledovné:

• ako môžete používať Služby LGE a ako vám poskytujeme Služby LGE;

• práva, povinnosti a pravidlá, ktoré sa vzťahujú na vás a spoločnosť LGE v súvislosti s vaším používaním Služieb LGE;

• práva duševného vlastníctva týkajúce sa obsahu a softwaru dostupného v rámci Služieb LGE; a

• akékoľvek iné práva, ktoré vám patria v súvislosti s používaním Služieb LGE.

Ak chcete používať Služby LGE, je potrebné, aby ste vyjadrili súhlas s týmito Podmienkami používania. Ak chcete využívať určité služby, môže sa od vás vyžadovať, aby ste si vytvorili konto ako člen („člen (členovia)“) a používali nami vyrobené zariadenia. Pozorne si, prosím prečítajte, tieto Podmienky používania. Rovnako vám odporúčame, aby ste si prečítali ďalšie zásady, ktoré sa môžu vzťahovať na vaše používanie Služieb LGE, vrátane zásad ochrany osobných údajov, ktoré nájdete ako súčasť Služby LGE tu.

Tieto Podmienky používania sa v zásade vzťahujú na vaše používanie Služieb LGE. Okrem týchto podmienok používania sa však na vás v súvislosti s používaním určitých služieb môžu vzťahovať aj podmienky platné pre konkrétne služby. Napríklad na nákup tovaru a služieb v rámci Služieb LGE sa môžu vzťahovať samostatné obchodné podmienky. Budete oboznámení s podmienkami, ktoré bude potrebné prijať, na to aby bolo možné dokončiť nákup. V prípade akéhokoľvek rozporu alebo nezrovnalosti medzi touto zmluvou a podmienkami pre konkrétnu službu platí, že podmienky pre konkrétnu službu budú mať prednosť, ale len s ohľadom na túto službu. Okrem toho môžu platiť aj ďalšie zásady, pokyny, inštrukcie a oznámenia, ktoré vám odporúčame si pozorne prečítať pred použitím týchto služieb.

1. Poskytovateľ Služieb LGE

Nasledujúci subjekt s vami uzatvára tieto Podmienky používania za účelom poskytovania Služby LGE v súlade s týmito Podmienkami používania:

Uvedené tu.

2. Používanie a predplatné Služieb LGE

Štandard a postup predplatného

Osoby mladšie ako 18 rokov nemusia byť oprávnené na prihlásenie sa k Službám LGE.

Upozorňujeme, že ak máte menej ako 18 rokov a chcete sa prihlásiť k odberu Služieb LGE, musíte mať súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu. Váš rodič alebo zákonný zástupca bude zodpovedný za vaše používanie Služieb LGE, a preto musí dohliadať na vaše používanie Služieb LGE a rozhodnúť, či sú Služby LGE pre vás vhodné.

Po prečítaní a udelení súhlasu s týmito Podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov môžete požiadať o prihlásenie k odberu Služieb LGE, po čom môže nasledovať proces overenia e-mailom. Po úspešnom overení a/alebo prijatí vašej žiadosti vám bude pridelený účet Služieb LGE („účet“). Pri prvom prihlásení alebo počas používania Služieb LGE môžeme vyžadovať overenie vášho skutočného mena. Všetky chyby vo svojich údajoch môžete skontrolovať a opraviť po prihlásení do svojho účtu.

Tieto Podmienky používania sa uzatvárajú na dobu neurčitú.

Vezmite prosím na vedomie, že nepovažujeme za nutné, aby Podmienky používania boli v písomnej forme, ako aj skutočnosť, že si nevedieme evidenciu prijatých Podmienok používania. Tieto Podmienky používania sú pre vás vždy dostupné v ponuke aplikácie ThinQ App > Nastavenia App > Podmienky používania alebo na internetových stránkach lg.com > Podmienky používania [tu]. Môžete nás taktiež kontaktovať ohľadom ich stiahnutia prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré sú k dispozícii [tu].

Prihlásenie sa ako člen a používanie účtu

• Pri prihlasovaní musíte uviesť presné a úplné údaje.

• Akékoľvek zmeny týchto informácií musíte bezodkladne aktualizovať.

• Musíte zabezpečiť, aby pri používaní vášho účtu nebolo vaše heslo prezradené alebo zdieľané s inými osobami.

• Ak máte podozrenie, že došlo k neoprávnenému vstupu do vášho účtu, musíte okamžite informovať spoločnosť LGE.

Ste zodpovední za používanie svojho účtu vrátane prijatia primeraných bezpečnostných opatrení potrebných na jeho ochranu. Nesiete zodpovednosť za akýkoľvek následok svojho konania, ktorý vám možno pripísať, vrátane nedbanlivosti, pri správe hesla k vášmu účtu, a spoločnosť LGE nenesie zodpovednosť za takéto následky.

Vašu žiadosť o vytvorenie účtu môžeme odmietnuť v ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov:

• ak pri prihlásení poskytnete nepravdivé a neúplné informácie;

• ak sa prihlásite k používaniu Služieb LGE na komerčné alebo nezákonné účely; alebo

• ak vás nemôžeme prijať ako člena z dôvodov, ktoré sú vám pričítateľné, ako je napríklad predošlé porušenie týchto Podmienok používania.

 

Používatelia LGE môžu naďalej sťahovať určitý bezplatný obsah dostupný v Službe LGE bez vytvorenia účtu za predpokladu, že používateľ súhlasí s tým, že spoločnosť LGE overí zariadenie používateľa, aby určila, či používateľ môže sťahovať príslušný obsah.

Ak máte pod jednou e-mailovou adresou viacero účtov pre našu Službu LGE, môžeme kedykoľvek a z akéhokoľvek obchodného dôvodu pozastaviť alebo dokonca vymazať jeden z vašich účtov. Ak pozastavíme alebo vymažeme niektorý z vašich účtov, pokúsime sa vás o tom informovať aspoň 30 dní pred pozastavením alebo vymazaním na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená pre váš účet. Vo vyššie uvedenom prípade môžeme ukončiť poskytovanie našej Služby LGE pozastavením alebo vymazaním vášho účtu.

 

3. Práva a povinnosti používateľov

Vaše zákonné práva

Tieto Podmienky používania neobmedzujú vaše zákonné práva na (1) určitú kvalitu služieb a (2) riešenie v prípade akýchkoľvek problémov, ani vás ich nezbavujú. Ak ste napríklad spotrebiteľ, ktorý nakupuje produkty prostredníctvom Služieb LGE, môžete uplatňovať všetky práva, ktoré vám priznávajú platné zákony a iné predpisy.

Právo ukončiť Podmienky používania

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s Podmienkami používania bez predchádzajúceho upozornenia alebo uvedenia dôvodu vymazaním svojho účtu alebo tým, že prestanete používať Služby LGE.

Vaše povinnosti

Pri používaní Služieb LGE musíte dodržiavať nasledujúce podmienky::

• dodržiavať tieto Podmienky používania a všetky platné zákony a predpisy;

• rešpektovať práva ostatných vrátane práv na ochranu osobných údajov, súkromia a duševného vlastníctva;

• zdržať sa správania, ktoré porušuje práva iných osôb, je urážlivé alebo inak poškodzuje záujmy iných osôb vrátane spoločnosti LGE; a

• vyhnúť sa správaniu, ktoré by mohlo viesť k zneužitiu, narušeniu, pozastaveniu alebo poškodeniu Služieb LGE.

Spoločnosť LGE sa snaží zachovať bezpečnosť všetkých používateľov a umožniť im voľný prístup k Službám LGE. Služby LGE a obsah poskytnutý prostredníctvom Služieb LGE („obsah spoločnosti LGE“) nesmiete používať na nasledujúce účely:

• pokúšať sa zistiť zdrojový kód alebo algoritmus Služieb LGE alebo obsahu spoločnosti LGE tým, že napr. budete vykonávať spätnú rekonštrukciu softvéru;

• pokúšať sa svojvoľne upravovať alebo deaktivovať určité funkcie Služieb LGE alebo obsahu spoločnosti LGE;

• vytvárať odvodené diela na základe Služieb LGE alebo obsahu spoločnosti LGE;

• zapojiť sa do služieb, ako je leasing, sublicencovanie alebo hosťovanie pomocou Služieb LGE alebo obsahu spoločnosti LGE;

• porušovať práva duševného vlastníctva vrátane autorských práv iných osôb vrátane spoločnosti LGE v súvislosti s používaním Služieb LGE alebo obsahu spoločnosti LGE;

• používať služby spoločnosti LGE alebo obsah spoločnosti LGE na akýkoľvek nezákonný účel alebo nezákonným spôsobom v rozpore s týmito Podmienkami používania alebo platnými zákonmi a predpismi;

• používať Služby LGE alebo obsah spoločnosti LGE zlomyseľným alebo škodlivým spôsobom (napr. hacking alebo šírenie škodlivého kódu vrátane vírusov a akýchkoľvek škodlivých údajov);

• používať Služby LGE alebo obsah spoločnosti LGE spôsobom, ktorý obmedzuje ostatných používateľov, poškodzuje, nadmerne zaťažuje alebo zhoršuje Služby LGE alebo zvyšuje zraniteľnosť Služieb LGE voči bezpečnostným rizikám; alebo

• pokúšať sa dešifrovať signály prenášané medzi službami spoločnosti LGE a jej servermi alebo zhromažďovať údaje alebo informácie zo Služieb LGE alebo jej systému.

V prípade porušenia vyššie uvedených povinností vám môžeme pozastaviť prístup k službám spoločnosti LGE počas trvania vyšetrovania takéhoto porušenia. V takom prípade budeme zodpovední za preukázanie vášho porušenia a pozastavenie zrušíme, ak preukážete, že vaše konanie bolo neúmyselné alebo nedbanlivé v súvislosti s takýmto porušením. Vaše konto môžeme zrušiť, ak porušenie, ktoré viedlo k pozastaveniu, nebude v stanovenej lehote odstránené.

Vaša zodpovednosť

Ak utrpíme stratu v dôsledku (i) vášho porušenia týchto Podmienok používania, (ii) vášho používania Služieb LGE inak ako v súlade s týmito Podmienkami používania, alebo inak v rozpore s platnými zákonmi alebo inými predpismi, alebo (iii) vášho používania služieb tretích strán (ako je definované nižšie) inak ako v súlade s podmienkami, ktoré sa vzťahujú na používanie takýchto služieb tretích strán, môžeme voči vám iniciovať súdne konania za účelom náhrady týchto strát.

 

4. Licencia

Licencia k Službám LGE

Spoločnosť LGE vám udeľuje licenciu na používanie Služieb LGE, aby ste mohli Služby LGE voľne používať. Licencia sa však udeľuje na obmedzenom, neprenosnom, odvolateľnom a nevýhradnom základe, s tým, že Služby LGE a obsah spoločnosti LGE môžete používať len na osobné a nekomerčné účely. Udelená licencia zahŕňa softvér a ďalšie údaje potrebné na poskytovanie Služieb LGE a obsahu spoločnosti LGE spolu s príslušnými aktualizáciami, vylepšeniami, úpravami, zmenami a doplnkami. Po udelení súhlasu s týmito Podmienkami používania vám bude udelená licencia na používanie Služieb LGE a obsahu spoločnosti LGE len za podmienok stanovených v týchto Podmienkach používania a prípadne v príslušnej licenčnej zmluve s konečným používateľom (ďalej len "EULA" - End-User-License-Agreement) pre obsah spoločnosti LGE. V súvislosti so Službami LGE a obsahom spoločnosti LGE nezískavate žiadne práva duševného vlastníctva ani iné vlastnícke práva s výnimkou prípadov výslovne uvedených v tomto dokumente alebo v príslušnej zmluve EULA. Podrobnosti a rozsah licencie sa môžu ďalej líšiť v závislosti od vašej krajiny, typu zariadenia a operačného systému, interných pravidiel spoločnosti LGE a jej obchodných partnerov a iných prevádzkových alebo technických potrieb. Súhlasíte s tým, že voči vám nenesieme zodpovednosť za nedostatočnú interoperabilitu medzi prevzatým obsahom spoločnosti LGE a vaším mobilným zariadením a za prípadné škody spôsobené zadaním nesprávnych informácií o vašom zariadení.

Licencia k obsahu vytvorenému používateľom

V rámci určitých Služieb LGE môžete nahrávať, odosielať, ukladať, prenášať, prijímať alebo zdieľať svoje recenzie, príspevky, fotografie, správy, dokumenty a iný obsah („obsah vytvorený používateľom"), vo vzťahu, ku ktorému ste držiteľom autorských práv. Ponechávate si vlastníctvo akéhokoľvek obsahu vytvoreného používateľom, ktorý ste odoslali, a nie ste povinní poskytovať takýto obsah vytvorený používateľom v službe LGE. Neposkytujeme žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa presnosti alebo úplnosti obsahu vytvoreného používateľom alebo akéhokoľvek obsahu vytvoreného používateľom, ktorý nahral iný používateľ.

Nahrávaním alebo zdieľaním obsahu vytvoreného používateľom v Službe LGE udeľujete spoločnosti LGE celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú, odvolateľnú, prevoditeľnú a sublicencovateľnú licenciu na kopírovanie, úpravu, distribúciu, preklad, digitalizáciu, publikovanie, implementáciu, označovanie, úpravu a vytváranie odvodených diel v súvislosti s obsahom vytvoreným používateľom v rozsahu potrebnom na prevádzku, propagáciu a zlepšovanie Služby LGE.

Spoločnosť LGE môže udeliť sublicenciu na vyššie uvedené licencie nasledujúcim stranám:

- iným používateľom na účely umožnenia fungovania Služieb LGE tak, ako boli pôvodne vytvorené (napr. zdieľanie príspevkov s vybranými osobami); alebo

- poskytovateľom služieb tretích strán, ktorí majú zmluvný vzťah so spoločnosťou LGE, na obmedzený účel umožnenia spoločnosti LGE poskytovať Služby LGE v súlade s týmito Podmienkami používania.

Bez ohľadu na vyššie uvedené skutočnosti je spoločnosť LGE držiteľom licencie k obsahu vytvorenom používateľom len v rozsahu povolenom platnými zákonmi a predpismi, a nemá žiadne práva nad rámec takéhoto obmedzenia.

 

5. Obmedzenie používania Služieb LGE a vymazanie obsahu vytvoreného používateľom

Možné opatrenia v prípade problémov

V ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov si v rozsahu povolenom platnými zákonmi vyhradzujeme právo pozastaviť alebo ukončiť vaše používanie služieb LGE alebo odstrániť vaše konto alebo obsah vytvorený používateľom:

• ak vy alebo váš obsah vytvorený používateľom podstatným spôsobom alebo opakovane zavinene porušuje tieto Podmienky používania, ďalšie podmienky, ktoré sa môžu vzťahovať na vaše používanie služieb LGE, ďalšie zásady LGE (ktoré sú k dispozícii na stránke Informácie o aplikácii LG ThinQ) alebo akékoľvek platné zákony a predpisy;

• ak výslovne vyjadríte svoj úmysel nedodržiavať tieto Podmienky používania a ďalšie podmienky, ktoré sa môžu vzťahovať na vaše používanie Služieb LGE;

• ak je to potrebné na dodržiavanie zákonných povinností alebo súdnych príkazov; alebo

• ak je odôvodnene pravdepodobné, že vaše správanie alebo váš obsah vytvorený používateľom spôsobuje škodu alebo založí zodpovednosť iným osobám vrátane iných používateľov a spoločnosti LGE (napr. hacking, phishing, obťažovanie, rozosielanie nevyžiadanej pošty, podvodné správanie, nepravdivé informácie, narušenie súkromia iných osôb, ohováranie alebo neoprávnené zobrazovanie obsahu, ktorý nepatrí používateľovi).

 

Oznámenia

Ak to bude považované za primerane možné, pred prijatím vyššie uvedených opatrení vás upozorníme na naše dôvody ich prijatia, aby ste mohli zistený problém odstrániť. Môžeme sa však rozhodnúť, že vás neupozorníme, ak by oznámenie mohlo:

• spôsobiť škodu alebo vyvolať zodpovednosť na strane iných používateľov, tretích strán alebo spoločnosti LGE;

• porušiť platné zákony a predpisy alebo príkazy dozorného orgánu;

• zasahovať do vyšetrovania dozorných úradov; alebo

• oslabiť prevoz, integritu alebo zabezpečenie Služieb LGE.

 

Zodpovednosť používateľov v súvislosti s opatreniami, ako je obmedzenie používania

Príslušný používateľ, nie spoločnosť LGE, je zodpovedný za všetky škody a straty (vrátane tých, ktoré sa týkajú údajov a obsahu), ktoré môžu vzniknúť v dôsledku alebo v súvislosti s uložením akéhokoľvek opatrenia, napríklad v dôsledku porušenia týchto Podmienok používania používateľom, ako je obmedzenie používania Služieb LGE alebo zrušenie účtu používateľa.  Aby ste sa vyhli strate údajov, vytvorte si, prosíme, zálohy alebo zabezpečte, aby údaje a obsah uložené prostredníctvom Služieb LGE boli uložené aj na inom mieste, napr. pomocou online zálohovacích služieb.

 

6. Zmena, pozastavenie a ukončenie služieb spoločnosť LGE

Zmena služieb spoločnosť LGE

Ak pridáme novú funkciu alebo spustíme novú verziu Služieb LGE, alebo ak sa zmenia platné právne predpisy, môžeme Služby LGE zmeniť nasledovne:

• zmeniť, pridať alebo odstrániť vlastnosti alebo funkcie Služieb LGE, napríklad s cieľom zlepšiť funkcie, zabezpečiť výkon, opraviť chyby a zlepšiť služby;

• pozastaviť alebo obmedziť používanie alebo prístup k Službám LGE vrátane prístupu k účtom;

•  preskúmať, označiť, upraviť, odmietnuť zverejnenie, zablokovať prístup alebo odstrániť akýkoľvek obsah spoločnosti LGE bez oznámenia alebo zodpovednosti; alebo

•  znemožniť prístup k akémukoľvek obsahu LGE, ktorý bol predtým odstránený zo Služieb LGE, zablokovať ho alebo upraviť na diaľku, ak je to potrebné alebo vhodné z dôvodu zmluvných záväzkov spoločnosti LGE, zmien v zákone, súdneho príkazu alebo z iných dôvodov.

Ak spoločnosť LGE odstráni, znemožní vám prístup k akémukoľvek obsahu LGE alebo vám ho inak zablokuje, musíte kontaktovať poskytovateľa príslušného obsahu LGE.

Pozastavenie a ukončenie Služieb LGE

V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi môže spoločnosť LGE kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie všetkých Služieb LGE v ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov:

• za účelom prevádzkovania alebo zlepšenie Služieb LGE alebo na splnenie povinností podľa platných právnych predpisov;

• ak sa obchodní partneri spoločnosti LGE, ktorí poskytujú spoločnosti LGE prvky služieb, rozhodnú prestať poskytovať všetky alebo časť takýchto prvkov služieb LGE spoločnosti LGE; alebo

• v prípade údržby, kontroly, výmeny alebo poruchy informačných a komunikačných zariadení (ako sú počítače, servery a telekomunikačné siete), prudkého nárastu prevádzky, prerušenia komunikácie a iných opodstatnených dôvodov, ktoré sťažujú ďalšie poskytovanie Služieb LGE.

LGE môže kedykoľvek pozastaviť platnosť alebo ukončiť poskytovanie všetkých alebo časti Služieb LGE z akéhokoľvek obchodného dôvodu, a to tak, že vám zašle písomné oznámenie najmenej 30 dní pred takýmto pozastavením alebo ukončením poskytovania.

Oznámenie, kompenzácie a zodpovednosť v prípade zmeny, pozastavenia alebo ukončenia poskytovania

Podstatné zmena, pozastavenie a ukončenie poskytovania Služieb LGE, ktoré majú nepriaznivý vplyv na používanie Služieb LGE, budú používateľom oznámené vopred prostredníctvom e-mailu registrovaného v ich účte alebo iným primeraným spôsobom vrátane zverejnenia v službe LGE. Zmeny však môžu nadobudnúť účinnosť okamžite bez predchádzajúceho upozornenia, ak dôjde k zmene platného zákona alebo nariadenia alebo ak existujú bezpečnostné dôvody, ktoré si vyžadujú takúto zmenu, pozastavenie alebo ukončenie. Ak si po podstatnej zmene, pozastavení alebo ukončení poskytovania Služieb LGE ďalej neželáte používať Služby LGE, môžete zrušiť svoje konto.

Pokiaľ platné právne predpisy nevyžadujú inak, používatelia nemajú nárok na žiadnu kompenzáciu v súvislosti so zmenou, pozastavením alebo ukončením všetkých Služieb LGE alebo ich časti.

Práva a povinnosti používateľa a spoločnosti LGE vyplývajúce z týchto Podmienok používania zostávajú v platnosti aj po ukončení poskytovania Služieb LGE alebo zrušení účtu používateľa.

 

7. Zodpovednosť a záruky spoločnosti LGE

Zodpovednosť

Tieto Podmienky používania nevylučujú ani neobmedzujú našu zodpovednosť za: (i) smrť alebo ujmu na zdraví spôsobenú našou nedbalosťou, (ii) podvod alebo podvodné prehlásenie a (iii) akékoľvek záležitosti, v ktorých prípade by bolo nezákonné našu zodpovednosť vylúčiť alebo obmedziť.

Ak nedodržíme tieto Podmienky používania, zodpovedáme za stratu alebo škodu, ktoré utrpíte a ktoré sú predvídateľným následkom nášho porušenia týchto Podmienok používania alebo našej nedbalosti, ale nenesieme zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, ktoré nie sú predvídateľné. Strata alebo škoda sú predvídateľné, pokiaľ sú zjavným dôsledkom nášho porušenia alebo pokiaľ boli vami aj nami vzaté do úvahy v dobe uzatvorenia týchto Podmienok používania.

Služby LGE poskytujeme len na domáce a súkromné použitie. Súhlasíte s tým, že nebudete používať služby LGE ani akýkoľvek obsah spoločnosti LGE na žiadne komerčné alebo obchodné účely a my nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu zisku, stratu podnikania, prerušenie podnikania alebo stratu obchodných príležitostí.

Nenesieme zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorú utrpíte v dôsledku (i) vašej nedbanlivosti pri používaní Služieb LGE, (ii) vášho porušenia týchto Podmienok používania alebo (iii) v prípade udalosti vyššej moci, ak ste rezidentom Francúzska.

Používanie Služieb LGE a obsahu spoločnosti LGE môže vyžadovať prístup na internet. Upozorňujeme, že v závislosti od telekomunikačných služieb, ktoré používate sa na váš prístup na internet môžu vzťahovať ďalšie mobilné poplatky. Nezodpovedáme za pripojenie alebo rýchlosť vašej internetovej služby.

Záruky

Záruka spoločnosti LGE v súvislosti so službami spoločnosti LGE (vrátane obsahu Služieb LGE, funkcií Služieb LGE, ich spoľahlivosti a dostupnosti a uspokojenia potrieb používateľov) a obsahom spoločnosti LGE je obmedzená na (1) záležitosti uvedené v týchto Podmienkach používania a iných podmienkach, ktoré sa môžu vzťahovať na vaše používanie Služieb LGE a obsahu spoločnosti LGE, alebo (2) v rozsahu povolenom platnými zákonmi a predpismi. V súvislosti so službami spoločnosti LGE a obsahom spoločnosti LGE sa neposkytuje žiadna iná záruka. Najmä môže dôjsť ku situácii kedy inteligentné zariadenie pripojené k Službám LGE a obsahu LGE môže byť odpojené od Služieb LGE alebo sa môže stať nepoužiteľným z dôvodu zlého pripojenia alebo aktualizácie Služieb LGE.

V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi sú Služby LGE a obsah spoločnosti LGE poskytovaný „tak, ako sú" alebo „tak, ako sú k dispozícii" a sú poskytované bez akejkoľvek záruky, či už výslovnej alebo konkludentnej, mimo iné vrátane záruky predajnosti, zachovania dobrej kvality, kvalifikovanej manipulácie so zariadeniami, spôsobilosti pre konkrétny účel, integrity, primeranosti, neprítomnosti vírov, pokojného prostredia a neporušenie práv vo vzťahu k Službám LGE a obsahu spoločnosti LGE.

Vezmite prosím na vedomie, že niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie konkludentných záruk, podmienok alebo obmedzení náhodných alebo následných škôd, takže uplatňovanie vyššie uvedených obmedzení a výnimiek voči vám môže byť obmedzené a môžu vám náležať ďalšie práva. Pre ďalšie informácie o vašich zákonných právach sa, prosíme, obráťte na občiansku poradňu či príslušný dozorný úrad.

 

8. Služba tretej strany

Spolupracujeme s globálnymi obchodnými partnermi, aby sme mohli poskytovať užitočný obsah prostredníctvom Služieb LGE. Služby LGE môžu zahrňovať obsah (napr. informácie, odkazy a reklamy), produkty, služby, aplikácie a ďalšie materiály poskytované treťou stranou („služby tretej strany“). Prostredníctvom služieb tretej strany môžete využívať rôzne výhody. Služby tretej strany však neriadime a v súlade s platnými predpismi ani nenesieme zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty vyplývajúce z používania služieb tretej strany. Neposkytujeme žiadne prehlásenia ani záruky a v rozsahu povolenom platnými zákony neprijímame akúkoľvek zodpovednosť za služby tretej strany. Akceptovaním týchto Podmienok používania súhlasíte s tým, že vaše používanie služieb tretej strany bude na vaše výhradné riziko, a my voči vám neponesieme žiadnu zodpovednosť v dôsledku vášho použitia služieb tretej strany.

 

9. Reklama

Rôzne služby poskytujeme zdarma a z tohoto dôvodu môžu niektoré Služby LGE zahrňovať (prispôsobené) reklamy, ktoré môžu byť poskytované na základe preferencií používateľov. Služby LGE môžu obsahovať reklamy a marketingové informácie poskytnuté nami alebo treťou stranou a pri týchto reklamách a marketingových informáciách poskytovaných inzerentmi tretích strán nemôžeme kontrolovať užitočnosť, presnosť alebo úplnosť takýchto informácií. V súlade s tým nenesieme zodpovednosť za akékoľvek škody vyplývajúce z takýchto reklám a komunikácie alebo transakcii medzi vami a takým inzerentom, vrátane akýchkoľvek škôd, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku spoliehania sa na takéto reklamy, jedine ak by nám ich bolo možné pričítať.

 

10. Postup pri riešení sporov

Vybavovanie sťažností

Akúkoľvek sťažnosť týkajúcu sa používania Služieb LGE môžete nahlásiť na nasledujúce kontaktné údaje:

Uvedené tu.

Sťažnosti budeme vybavovať v súlade s nasledujúcim postupom: vašej sťažnosti pridelíme identifikačné číslo a bezodkladne, najneskôr však do sedemdesiatich dvoch (72) hodín od prijatia vašej sťažnosti, vám zašleme potvrdenie o jej prijatí. Vašu sťažnosť bezodkladne prešetríme. Ak s vašou sťažnosťou budeme súhlasiť, bezodkladne zabezpečíme nápravu a do tridsiatich (30) dní od jej prijatia vám zašleme odpoveď týkajúcu sa predmetu vašej sťažnosti. Ak s vašou sťažnosťou nebudeme súhlasiť alebo ju nebude možné okamžite prešetriť, sťažnosť a naše stanovisko zaznamenáme v správe, ktorú vám zašleme spolu s našou odpoveďou týkajúcou sa predmetu sťažnosti. Ak s vašou sťažnosťou nebudeme súhlasiť, v odpovedi vám uvedieme aj dôvody. Ak nebudete súhlasiť so zamietnutím vašej sťažnosti, môžete podať sťažnosť v súlade s nižšie uvedenými podmienkami riešenia sporov.

S výnimkou prípadov a v rozsahu, v akom to zakazujú miestne právne predpisy, budú akékoľvek spory vyplývajúce z týchto Podmienok používania alebo v súvislosti s nimi vrátane akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ich existencie, platnosti alebo ukončenia, predložené a s konečnou platnosťou vyriešené v rozhodcovskom konaní (i) v súlade s pravidlami Kórejskej obchodnej arbitrážnej komisie (ktorej pravidlá sa považujú za začlenené do tohto dokumentu prostredníctvom odkazu), (ii) s jediným rozhodcom, (iii) miestom pojednávania bude Soul, Kórea, (iv) jazykom používaným v rozhodcovskom konaní bude angličtina a (v) rozhodným právom pre túto dohodu bude hmotné právo Kórejskej republiky.

V rozsahu vyžadovanom miestnymi zákonmi na to, aby bolo rozhodcovské konanie platné a právne účinné ako prostriedok riešenia sporov, a to aj voči spotrebiteľovi, sa odkaz na pravidlá Kórejskej obchodnej arbitrážnej komisie v bode (i) vyššie považuje za odkaz na pravidlá najvýznamnejšieho rozhodcovského orgánu (ďalej len „miestne pravidlá rozhodcovského konania") vo vašej krajine a odkaz na Soul, Kórejská republika v bode (iii) vyššie sa považuje za odkaz na hlavné mesto vašej krajiny.

Súdny spor s nami môžete viesť len individuálne, a nie ako žalobca alebo účastník hromadnej žaloby alebo podobnej žaloby.

Ak ste spotrebiteľ a máte bydlisko v Spojenom kráľovstve alebo v Európskej únii, môžete zahájiť súdne konanie v súvislosti s týmito Podmienkami používania na súde v krajine, v ktorej žijete. Ak máte bydlisko v Spojenom kráľovstve alebo v Európskej únii a my smerujeme túto webovú stránku do krajiny, v ktorej máte bydlisko, budete podliehať všetkým záväzným ustanoveniam zákonov krajiny, v ktorej máte bydlisko. Nič v týchto Podmienkach používania nemá vplyv na vaše práva ako spotrebiteľa spoliehať sa na záväzné ustanovenia miestnych zákonov.

Ak ste spotrebiteľ s bydliskom v Nórsku, môžete sa v prípade sporu obrátiť na Nórsku radu pre spotrebiteľov (alebo iné príslušné odvolacie orgány). Viac informácií nájdete na stránke https://www.forbrukerradet.no/.

Ak ste spotrebiteľ s trvalým pobytom v Európskej únii a chcete získať viac informácií o riešení sporov, prejdite na webovú stránku Európskej komisie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK. Tento odkaz je poskytovaný podľa požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 len na informačné účely. Nie sme povinní zúčastňovať sa na riešení sporov online.

 

11. Zmeny týchto Podmienok používania

Spoločnosť LGE môže tieto Podmienky používania a ďalšie podmienky, ktoré sa môžu vzťahovať na vaše používanie Služieb LGE, priebežne upravovať v rozsahu povolenom platnými zákonmi a predpismi. Oznámenie o takejto zmene a jej dôvode dostanete vy aj spoločnosť LGE najmenej 10 dní pred nadobudnutím účinnosti takejto zmeny. Okrem toho vám bude každá podstatná zmena, ktorá môže byť pre vás nevýhodná, oznámená v príslušnej službe spoločnosti LGE a elektronickými prostriedkami (napríklad e-mailom) najmenej 30 dní vopred.

Budete musieť akceptovať Podmienky používania v platnom znení. Používanie Služieb LGE po nadobudnutí účinnosti zmenených Podmienok používania bude znamenať váš súhlas s takouto zmenou. Svoj súhlas s týmito Podmienkami používania (a ich prípadnými zmenami) môžete kedykoľvek odvolať zrušením svojho účtu, potom sa na vás zmenené Podmienky používania nebudú vzťahovať.

 

12. Všeobecné ustanovenia

• Máte určité zákonné práva, ktoré nesmú byť obmedzené týmito Podmienkami používania. Žiadne ustanovenie týchto Podmienok používania neobmedzuje takéto zákonné práva. Informácie o svojich zákonných právach môžete získať vo svojej miestnej občianskej poradni alebo od príslušného dozorného orgánu.

• Tieto podmienky používania stanovujú vzťah medzi vami a spoločnosťou LGE. Aj keď zo vzťahu medzi vami a spoločnosťou LGE má prospech tretia strana, tejto tretej strane nevznikajú žiadne práva.

• V prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmito Podmienkami používania a inými podmienkami pre konkrétne služby, ktoré sa môžu vzťahovať na vaše používanie Služieb LGE, budú rozhodujúce iné podmienky platné pre príslušnú službu spoločnosti LGE.

• V prípade, že sa niektoré z ustanovení týchto Podmienok používania považuje za neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, platnosť, zákonnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení tým nie je dotknutá.

• Neposkytujeme Služby LGE v súlade s  kódexom správania.

• Ak nebudeme vymáhať akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok používania, nebude to znamenať, že sme sa takéhoto práva alebo ustanovenia vzdali.

• Každé ustanovenie týchto Podmienok používania funguje samostatne. Ak súd alebo príslušný orgán rozhodne, že niektoré ustanovenie je nezákonné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia zostávajú v plnej platnosti a účinnosti.

• V priebehu poskytovania Služieb LGE vám môžeme poskytovať rôzne informácie prostredníctvom oznámení v Službách LGE alebo poštou, e-mailom, SMS alebo MMS atď. Ak výslovne uvediete, že si neželáte dostávať takéto informácie, nebudete ich dostávať a spoločnosť LGE nebude zodpovedná za žiadnu nevýhodu, ktorá vám môže vzniknúť v dôsledku takéhoto vylúčenia.

• Akýkoľvek preklad týchto Podmienok používania je vyhotovený v súlade s miestnymi požiadavkami a v prípade rozporu medzi anglickou verziou a akoukoľvek neanglickou verziou má prednosť anglická verzia týchto Podmienok používania v rozsahu, v akom to nezakazujú miestne zákony vo vašej jurisdikcii.

• Môžeme postúpiť, uzavrieť subdodávateľskú zmluvu alebo inak previesť akékoľvek alebo všetky naše práva a povinnosti podľa týchto Podmienok používania na akúkoľvek spoločnosť, firmu alebo osobu. Môžeme to urobiť len vtedy, ak to nebude mať podstatný vplyv na vaše práva podľa týchto Podmienok používania a platných zákonov. Ak máme v úmysle postúpiť, uzavrieť subdodávateľskú zmluvu alebo inak previesť akékoľvek svoje práva a povinnosti podľa týchto Podmienok používania, oznámime vám to najmenej 30 dní vopred. Ak si po takomto postúpení alebo prevode neželáte pokračovať v používaní Služieb LGE, môžete svoj súhlas s týmito Podmienkami používania odvolať zrušením svojho účtu. Svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok používania nesmiete postúpiť, zadať subdodávateľovi ani inak previesť na inú osobu, pokiaľ najskôr nepredložíte spoločnosti LGE písomnú žiadosť a strany nedosiahnu dohodu.

• Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek oneskorenie pri plnení alebo neplnenie našich povinností podľa týchto Podmienok používania, ktoré je spôsobené udalosťami mimo našej primeranej kontroly („vyššia moc"), vrátane, ale nie výlučne, (a) akýchkoľvek zákonov, vyhlášok, právnych predpisov, nariadení alebo obmedzení, b) nedostupnosť verejných alebo súkromných telekomunikačných sietí, alebo c) štrajky, výluky alebo iné priemyselné akcie, invázie, teroristické útoky alebo hrozby teroristických útokov, vojna (či už vyhlásená alebo nie) alebo akákoľvek prírodná katastrofa. Naše plnenie podľa týchto Podmienok používania sa považuje za pozastavené po dobu trvania udalosti vyššej moci a my máme nárok na predĺženie lehoty na plnenie po dobu trvania tejto udalosti. Vynaložíme primerané úsilie na ukončenie vplyvu vyššej moci alebo nájdenie riešenia, na základe ktorého bude možné plniť naše záväzky podľa týchto Podmienok používania aj napriek vyššej moci.

• Licencovanie alebo používanie vládou USA: Ak Služby LGE používa vláda USA alebo má na ne licenciu, platí nasledovné: Služby LGE licencované podľa týchto podmienok používania sú „komerčným počítačovým softvérom", ako je tento pojem opísaný v 48 C.F.R 252.227-7014(a)(1). V prípade nadobudnutia civilnou agentúrou alebo v jej mene vláda USA nadobúda takýto komerčný počítačový softvér a/alebo komerčný počítačový softvér podľa podmienok týchto Podmienok používania, ako je stanovené v 48 C.F.R 12.212 (Počítačový softvér) a 48 CFR 12.211 (Technické údaje) Federálnych predpisov o obstarávaní ("FAR") a ich nástupcov. Ak je tento softvér nadobudnutý ministerstvom obrany ("ministerstvo obrany") alebo v jeho mene, vláda USA nadobúda takýto komerčný počítačový softvér a/alebo dokumentáciu ku komerčnému počítačovému softvéru podľa podmienok týchto podmienok používania, ako je stanovené v 48 C.F.R 227.7202-3 FAR ministerstva obrany ("DFAR") a jeho následníkoch.

• Obmedzenia vývozu: Súhlasíte s tým, že nebudete vyvážať ani opätovne vyvážať akékoľvek služby LGE ani sprievodnú dokumentáciu (ani ich kópie) v rozpore s platnými zákonmi a predpismi Spojených štátov amerických. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky platné zákony a predpisy Spojených štátov a medzinárodné zákony a predpisy o vývoze. Tieto nariadenia zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa miest určenia, konečných používateľov a konečného použitia. Vyhlasujete a zaručujete, že nemáte zakázaný vývoz alebo služby podľa amerických alebo iných platných zákonov o vývoze.

 

Tieto Podmienky používania nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 03 / 07 / 2023.

 

Príloha: Ďalšie podmienky vzťahujúci sa na Služby LGE

 A. LICENČNÁ ZMLUVA PRE APLIKACIU

NÁSLEDUJÚCE PODMIENKY SA VZŤAHUJÚ NA POUŽÍVANIE KAŽDEJ APLIKÁCIE, KTORÚ SI STIAHNETE ZO SLUŽIEB LGE (KAŽDÁ OZNAČOVÁNA AKO „APLIKÁCIA“) A DOPLŇAJÚ PODMIENKY POUŽÍVÁNIA. PRED POUŽÍVANÍM AKEJKOĽVEK APLIKÁCIE SI POZORNE PREČÍTAJTE TÚTO ZMLUVU.

Beriete na vedomie, že licenciu udelenú podľa tejto zmluvy vám udeľuje poskytovateľ aplikácie (ďalej len „poskytovateľ aplikácie"), a nie spoločnosť LG Electronics, Inc. („spoločnosť LGE"). Ak poskytovateľ aplikácie poskytuje licenčnú zmluvu s konečným používateľom (ďalej len „EULA"), podmienky EULA sú doplnkom tejto licenčnej zmluvy na aplikáciu. Vo vzťahu vás a poskytovateľa aplikácie budú mať akékoľvek ďalšie alebo odlišné podmienky v takejto licenčnej zmluve prednosť pred podmienkami tejto licenčnej zmluvy na používanie aplikácie.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť LGE je treťou stranou tejto licenčnej zmluvy na používanie aplikácie a akejkoľvek zmluvy EULA, ak je tak stanovená. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť LGE bude mať právo (a bude sa mať za to, že toto právo prijala) vymáhať takúto licenciu od vás ako tretej strany, ktorá je oprávnená z týchto zmlúv.

1. Udelenie licencie: Poskytovateľ aplikácie vám udeľuje obmedzenú, neprenosnú licenciu na používanie aplikácie na akomkoľvek mobilnom zariadení vyrobenom spoločnosťou LGE a/alebo jej dcérskymi spoločnosťami („mobilné zariadenie spoločnosti LGE“) a spôsobom stanoveným v Podmienkach používania spoločnosti  LGE. Aplikáciu nesmiete prenajímať, požičiavať, predávať, distribuovať alebo  sublicencovať. Nesmiete vykonávať spätnú rekonštrukciu alebo dekompiláciu aplikácie ani ju rozoberať, s výnimkou prípadov a len v takom rozsahu, kedy je takáto činnosť výslovne povolená platnými zákonmi. Akýkoľvek pokus o takýto postup je porušením práv poskytovateľa aplikácie. Ak toto obmedzenie porušíte, môžete sa vystaviť trestnému stíhaniu a nárokov zo zodpovednosti za škodu. Podmienky licencie sa vzťahujú na všetky aktualizácie poskytované poskytovateľom aplikácie, ktoré nahrádzajú a/alebo dopĺňajú pôvodnú aplikáciu, pokiaľ k takejto aktualizácii nie je priložená samostatná licencia, v takom prípade majú prednosť podmienky takejto licencie. Poskytovateľ aplikácie si vyhradzuje všetky práva k aplikácii, ktoré vám neboli výslovne udelené na základe tejto licenčnej zmluvy na používanie aplikácie.

2. Súhlas s používaním údajov: Súhlasíte s tým, že poskytovateľ aplikácie môže zhromažďovať a používať technické a súvisiace informácie, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom zhromažďujú v rámci služieb podpory produktov súvisiacich s aplikáciou. Poskytovateľ aplikácie môže tieto informácie použiť výlučne na zlepšenie svojich produktov alebo na poskytovanie prispôsobených služieb alebo technológií. Poskytovateľ aplikácie môže tieto informácie predať iným osobám, ale nie vo forme, ktorá by umožňovala vás osobne identifikovať.

3. Ukončenie: Licencia je účinná až do doby, pokým ju neukončíte vy alebo poskytovateľ aplikácie. Vaše práva na základe tejto licencie budú automaticky ukončené bez predchádzajúceho oznámenia zo strany poskytovateľa aplikácie, ak nedodržíte akúkoľvek podmienku (podmienky) tejto licencie. Po ukončení licencie musíte ukončiť akékoľvek používanie aplikácie a zničiť všetky jej kópie, úplne alebo čiastočne vrátane sprievodnej dokumentácie.

4. Materiál tretích strán, problematický obsah: Rozumiete tomu, beriete na vedomie, a súhlasíte s tým, že niektoré aplikácie môžu poskytovať prístup k produktom, službám, webovému obsahu alebo inému materiálu tretích strán a že spoločnosť LGE nenesie zodpovednosť za takýto obsah tretích strán. Súhlasíte s tým, že spoločnosť LGE nie je zodpovedná za skúmanie alebo hodnotenie obsahu tretích strán ani za správnosť takéhoto obsahu. Spoločnosť LGE neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa takéhoto obsahu tretích strán a nenesie zaň žiadnu zodpovednosť.

Rozumiete, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že prístupom k aplikáciám a ich sťahovaním zo Služieb LGE sa môžete stretnúť s materiálom, ktorý môžete považovať za pohoršujúci alebo, ktorý je urážlivý, neslušný alebo problematický, a že na takýto materiál nemusíte byť vopred upozornení. Súhlasíte s tým, že sťahovanie a používanie všetkých aplikácií bude na vaše vlastné riziko a spoločnosť LGE voči vám nenesie žiadnu zodpovednosť v dôsledku akéhokoľvek vystavenia sa riziku prostredníctvom takýchto aplikácií.

5. ŽIADNA ZÁRUKA: VÝSLOVNE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE APLIKÁCIU POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO A ŽE PRÍSTUP K APLIKÁCII SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE" A „TAK, AKO JE K DISPOZÍCII" A BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU ALEBO POVAHY. POSKYTOVATEĽ APLIKÁCIE NEZARUČUJE, ŽE POUŽÍVANIE APLIKÁCIE BUDE NEPRERUŠOVANÉ ALEBO BEZCHYBNÉ. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI POSKYTOVATEĽ APLIKÁCIE VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK KONKLUDENTNÉ ALEBO ZÁKONNÉ PODMIENKY ALEBO ZÁRUKY VRÁTANE ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, NÁZVU, VLASTNÍCTVA, PRESNOSTI, ZHODY S OPISOM, USPOKOJIVEJ KVALITY A NEPORUŠOVANIA PRÁV TRETÍCH STRÁN. POSKYTOVATEĽ APLIKÁCIE NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÚ ALEBO KONKLUDENTNÚ S OHĽADOM NA AKÝKOĽVEK SOFTVÉR TRETEJ STRANY ALEBO SOFTVÉR S OTVORENÝM ZDROJOVÝM KÓDOM.

6. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI: V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI POSKYTOVATEĽ APLIKÁCIE NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NEPRIAME, OSOBITNÉ ALEBO SANKČNÉ ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU ALEBO ZA STRATU INFORMÁCIÍ ALEBO ÚDAJOV, STRATU PRÍJMOV, STRATU OBCHODNEJ ČINNOSTI ALEBO INÉ FINANČNÉ STRATY VYPLÝVAJÚCE Z LICENCIE ALEBO POUŽÍVANIA APLIKÁCIE ALEBO V SÚVISLOSTI S ŇOU, BEZ OHĽADU NA TO, ČI VZNIKLI NA ZÁKLADE ZMLUVY, OBČIANSKOPRÁVNEHO DELIKTU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI) ALEBO AKÉHOKOĽVEK INÉHO DÔVODU, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE BOL POSKYTOVATEĽ APLIKÁCIE UPOZORNENÝ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD, A AJ V PRÍPADE, ŽE SA MÁ ZA TO, ŽE AKÝKOĽVEK OBMEDZENÝ PROSTRIEDOK NÁPRAVY NESPLNIL SVOJ ZÁKLADNÝ ÚČEL. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI JE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA APLIKÁCIE OBMEDZENÁ NA VÝMENU, OPRAVU ALEBO VRÁTENIE KÚPNEJ CENY PRÍPADNE ZAPLATENEJ ZA APLIKÁCIU, PODĽA ROZHODNUTIA POSKYTOVATEĽA APLIKÁCIE. POSKYTOVATEĽ APLIKÁCIE V ŽIADNOM PRÍPADE NENESIE VOČI VÁM ANI ŽIADNEJ TRETEJ STRANE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, TRESTNÉ, EXEMPLÁRNE, NÁHODNÉ, OSOBITNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKNUTÉ Z AKÉHOKOĽVEK SOFTVÉRU ALEBO SOFTVÉRU S OTVORENÝM ZDROJOVÝM KÓDOM, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE POSKYTOVATEĽ APLIKÁCIE BOL UPOZORNENÝ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD ALEBO STRÁT.

Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie konkludentných záruk alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia a výnimky sa na vás nemusia vzťahovať.

7. Súhlasíte s tým, že nebudete vyvážať ani opätovne vyvážať aplikáciu alebo sprievodnú dokumentáciu (alebo jej kópie) v rozpore s platnými zákonmi alebo predpismi. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky platné a medzinárodné zákony a predpisy o vývoze. Tieto nariadenia zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa miest určenia, konečných používateľov a konečného použitia. Vyhlasujete a zaručujete, že sa na vás nevzťahuje zákaz prijímať vývoz alebo služby podľa platných zákonov o vývoze.

8. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi sa táto licenčná zmluva pre aplikáciu riadi zákonmi štátu New Jersey v Spojených štátoch amerických a federálnymi zákonmi Spojených štátov amerických s výnimkou ich kolíznych ustanovení. Ak ste spotrebiteľ a ste rezidentom v Spojenom kráľovstve alebo Európskej únii, môžete iniciovať súdne konanie v súvislosti s touto licenčnou zmluvou na súdoch krajiny, v ktorej máte bydlisko. Ak ste rezidentom v Spojenom kráľovstve alebo v Európskej únii a my smerujeme túto webovú stránku do krajiny, v ktorej máte bydlisko, budete podliehať všetkým záväzným ustanoveniam zákonov krajiny, v ktorej máte bydlisko. Žiadne ustanovenie licenčnej zmluve o aplikácii nemá vplyv na vaše práva ako spotrebiteľa spoliehať sa na záväzné ustanovenia miestnych zákonov.

Ak ste spotrebiteľ a ste rezidentom v Nórsku, môžete sa v prípade sporu obrátiť na Nórsku spotrebiteľskú radu (alebo iné príslušné odvolacie orgány). Viac informácií nájdete na stránke https://www.forbrukerradet.no/.

9. Ak poskytovateľ aplikácie neuplatní žiadne právo alebo ustanovenie tejto licenčnej zmluvy, neznamená to, že sa takéhoto práva alebo ustanovenia vzdal.

 

B. Proaktívna starostlivosť o zákazníkov ("PCC")(„Proactive Customer Care, PCC“)

Prostredníctvom služby PCC poskytujeme používateľom, ktorí zaregistrovali určité domáce spotrebiče v jednej z našich aplikácií, informácie o bezplatných a platených službách údržby a opráv prostredníctvom tzv. push správ v aplikácii alebo telefonicky, pričom pravidelne kontrolujeme stav zariadenia/spotrebiča a spotrebných dielov používaných v zariadení/spotrebiči s cieľom odhaliť poruchy, anomálie a potrebu výmeny spotrebných dielov. Pred poskytnutím služby PCC poskytneme používateľovi príslušné informácie alebo ho požiadame o súhlas.

 

 

 

Subjekty LG

Krajina

Subjekt LG

Zapísaná adresa

Kontaktné údaje

Registračné číslo

DIČ

Korea

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Kórejská republika

(+82) 02-3777-1114 (Korea)

110111-2487050, zapísané v Kórei

107-86-14075

Slovenská republika

LG Electronics Polska Sp. z o.o., organizačná zložka

Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, Slovenská republika

info.gdpr@lge.com

www.lg.com/sk/podpora/email

 50 637 649

4120065686

 

Služby

Služba

Subjekt LG

Zapísaná adresa

Kontaktné údaje

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Kórejská republika

thinq@lge.com

https://www.lg.com/sk

LG Electronics Polska Sp. z o.o., organizačná zložka

Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, Slovenská republika

info.gdpr@lge.com

www.lg.com/sk/podpora/email

Amazon Web Services Inc

 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA

FAX: +1-206-266-7010

 

 

C. Dodatočné podmienky Podmienok používania: Slovenská republika

Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827/99 Bratislava, https://www.soi.sk/, je orgánom oprávneným na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Formulár návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov je dostupný na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Používateľ, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, má tiež právo iniciovať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy Riešenie sporov online dostupnej na  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.  Používateľ v pozícii spotrebiteľa je tiež oprávnený obrátiť sa so svojimi nárokmi popri využití tohto riešenia na Slovenskú obchodnú inšpekciu alebo na príslušný súd.