Skip to Contents Skip to Accessibility Help

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť LG Electronics Polska, Sp. z o.o., so sídlom ul. Wołoska 22, 02-675, Varšava, Poľská republika, IČO: 0000121072 (KRS), podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom svojej organizačnej zložky, LG Electronics Polska, Sp. z o.o., organizačná zložka, so sídlom Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, Slovenská republika, IČO: 50 637 649 („LGE“)sa zaväzuje chrániť Vaše súkromie v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a všeobecným nariadením o ochrane údajov (EU) 2016/679 („GDPR“). Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na www.lg.com/sk a všetky ďalšie webové stránky a služby spravované spoločnosťou LGE, na ktorých sú tieto zásady ochrany osobných údajov uverejnené alebo je na ne odkazované (spoločne ďalej iba „Stránky“) Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na informácie zhromažďované v režime off-line a ani na informácie, ktoré uverejnia alebo poskytnú tretie osoby. Pred použitím stránok si pozorne prečítajte zásady ochrany osobných údajov.

1. Podmienky používania

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na osobné údaje zhromažďované prostredníctvom Stránok a na osobné údaje, ktoré poskytnete pri následnej komunikácii so spoločnosťou LGE. Nevzťahujú sa na osobné údaje zhromažďované spoločnosťou LGE inými spôsobmi.

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie, ktoré Vás priamo identifikujú alebo informácie, z ktorých je možné identifikovať Vašu osobu, ako sú napríklad meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa alebo v určitých prípadoch Vaša IP adresa, ak je možné na jej základe identifikovať Vašu osobu.

Vaše osobné údaje zhromažďované na týchto Stránkach používame najmä pre nasledovné účely:

 • • poskytovanie služieb;
 • • zrealizovanie transakcie alebo poskytnutie služby, ktorú ste si objednali;
 • • vybavenie záručnej reklamácie alebo opravy, o ktorú ste požiadali;
 • • správa Vášho účtu v spoločnosti LGE;
 • • aby sme Vám umožnili prístup do časti Stránok s obmedzeným prístupom;
 • • prispôsobenie Stránok Vašim potrebám;
 • • vytváranie a zverejňovanie obsahu, ktorý je najlepšie prispôsobený Vašej osobe;
 • • aby sme Vás upozornili na špeciálne ponuky, aktualizované informácie a iné nové výrobky alebo služby spoločnosti LGE alebo iných tretích osôb (ak ste vyjadrili súhlas) alebo aby sme Vám mohli zasielať reklamné materiály spoločnosti LGE;
 • • vývoj, propagácia, predaj alebo poskytovanie výrobkov a služieb;
 • • aby sme vás mohli kontaktovať v reakcii na registračné formuláre ako napríklad formulár „Kontaktujte nás“ alebo iné.
 • • informovanie o dôležitých zmenách týchto zásad ochrany osobných údajov v prípade, ak to je potrebné;
 • • skvalitňovania našich služieb, najmä pokiaľ ide o nahrávanie telefónnych hovorov.

Vaše osobné údaje používame na tieto účely na základe toho, že takéto použitie Vašich osobných údajov je potrebné i) na plnenie zmluvy, ktorú sme s Vami uzatvorili, ii) na dodržovanie zákonom stanovených povinností, ktorými sa musíme riadiť, iii) na základe súhlasu v prípade, že ste nám ho poskytli alebo iv) na účely oprávnených záujmov spoločnosti LGE alebo tretích osôb (vrátane legitímnych obchodných a súvisiacich záujmov, ako je napríklad pochopenie správania našich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov prostredníctvom cookies a poskytovanie informácií o našich výrobkoch a službách.

2. Zhromažďované osobné údaje

Spoločnosť LGE zhromažďuje a uchováva osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. Nižšie uvádzame niekoľko príkladných spôsobov, ktorými môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje na Stránkach:

 • • Môžeme zhromažďovať Vaše meno, priezvisko a informácie o výrobku alebo službe v prípade, že sa na nás obrátite s otázkou, ktorá súvisí s našimi výrobkami alebo službami;
 • • Môžeme zhromažďovať Vaše meno, priezvisko, poštovú adresu a fakturačné údaje v prípade, ak si prostredníctvom našich Stránok kúpite výrobok alebo službu;
 • • Môžeme zhromažďovať údaje o registrácii produktu alebo akéhokoľvek zariadenia, ktoré si kúpite od spoločnosti LGE, a tieto informácie môžu byť naviazané na Vaše meno a poštovú adresu;
 • • Môžeme zhromažďovať údaje o registrácii zakúpeného výrobku LG, Vašu adresu a kontaktné údaje v prípade, že zašlete žiadosť o poskytnutie záručných služieb na webovej stránke LG.com, napríklad ak požiadate o opravu LG zariadenia;
 • • Môžeme zhromažďovať Vaše meno, priezvisko, doručovaciu adrese, e-mailovú adresu v prípade, ak si stiahnete nejaké informácie z našej Stránky.
 • • Môžeme zhromažďovať Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu v prípade, ak sa rozhodnete vyplniť dotazník prieskumu či príslušný formulár;
 • • Môžeme zhromažďovať Vaše meno, priezvisko, dátum narodenia a e-mailovú adresu v prípade, ak sa rozhodnete zúčastniť súťaže alebo žrebovania o dary;
 • • Môžeme zhromažďovať Vašu e-mailovú adresu (ID účtu), heslo, meno, krajinu, telefónne číslo, dátum narodenia, hlas, fotografie, video, informácie o platobnej karte, informácie o Vašich nákupoch, interakciách s pripojenými elektronickými zariadeniami (napr. názov Vášho zariadenia, IMEI, verzia OS, krajina, umiestnenie, jazyk, IP adresa a nastavenia zariadenia), logy (napr. URL, presmerovaná URL, informácie o sieti, súbory cookies a pod.), , fakturačné údaje a kontaktné údaje v prípade, ak sa rozhodnete vytvoriť si účet v spoločnosti LG;
 • • Môžeme zhromažďovať Vaše meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo pre vybavenie Vašej reklamácie a tiež informácie o Vašej reklamácii, ktorú si uplatníte v rámci záručnej doby v jednom z našich autorizovaných servisných stredísk, napríklad keď výrobok odovzdáte v autorizovanom servisnom stredisku na opravu;
 • • Môžeme zhromažďovať Vaše meno, priezvisko a telefónne číslo, ak nás kontaktujete prostredníctvom našej zákazníckej telefónnej linky, príp. ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete;
 • • Môžeme taktiež zhromažďovať informácie o Vašom počítači, mobilnom telefóne, osobnom elektronickom zariadení a každom inom podobnom elektronickom alebo mobilnom zariadení vrátane informácií o IP adrese, operačnom systéme a type prehliadača, ak sú tieto informácie dostupné, na účely správy systému a zhromažďovania súhrnných informácií. Ide o štatistické údaje o akciách a návykoch používateľov pri prehliadaní a nie o osobné údaje, ktoré by mohli priamo identifikovať Vašu osobu. Môžeme zhromažďovať aj informácie o registrácii alebo iné informácie o Vašom výrobku alebo službe.

2.1 Otázky prostredníctvom video hovorov

Ak svoju požiadavku pošlite našej zákazníckej podpore prostredníctvom video hovoru, uchováme video a audio dáta po Vašom výslovného súhlasu, vrátane detailov o Vašom kontakte (e-mail, adresa, telefónne číslo), informácií o zariadení, OS použitého chytrého telefónu, názvu použitého webového prehliadača a dát uložených na serveri vrátane IP adresy.

Na účely realizácie video hovoru používame webovú službu "Telepresence", publikovanú spoločnosťou LG Inc. Video hovor so zákazníckym servisom a techniky spoločnosti LGE je zaznamenaný a uchovaný ako súčasť Vášho dotazu. Dáta využijeme na ďalšie spracovanie Vašej požiadavky a pre overenie Vašich záručných služieb. Ďalej sa záznam video hovoru použije pre detailnejšie a efektívnejšie spracovanie Vašej otázky, pretože prenášaný obraz či zvuk môžu už samy v zárodku identifikovať podstatu technického problému a následne pomôžu problém vyriešiť rýchlejšie. Pokiaľ Váš popis chyby obsahuje technicky alebo právne relevantné informácie o produktoch, použijeme Váš popis aj v záujme vylúčenia chyby a zdokonalenie našich produktov.

V záujme poskytovania zákazníckej podpory LGE využívame zmluvných spracovateľov, ktorí konajú v súlade s legislatívou na ochranu osobných údajov a ktorí môžu nazerať do záznamov za účelom poskytovania služieb, ktoré požadujete. Zoznam subjektov, ktoré dostane Vaše osobné údaje, Vám poskytneme na vyžiadanie.

Vaše záznamy budú po šiestich mesiacoch zmazané. Vo výnimočných prípadoch budú dáta zmazané až potom, ako bude prípad zákazníckej podpory ukončený právnou cestou.

Vyššie uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci a poskytuje iba príklady možného zhromažďovania osobných údajov prostredníctvom Stránok. Ak nechcete, aby spoločnosť LGE zhromažďovala vaše osobné údaje, prosíme, neposkytujte nám ich.

3. Zásady používania cookies  

Naše Stránky používajú cookies. Viac informácií o cookies a o spôsobe ich spravovania nájdete nižšie.

Používaním našich Stránok súhlasíte s podmienkami používania cookies. Ak nesúhlasíte s používaním cookies, zakážte ich podľa pokynov uvedených v týchto zásadách používania cookies.

3.1 Čo je cookie?

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa sťahujú do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve Stránky. Cookies sa potom posielajú späť na pôvodnú webovú stránku pri každej ďalšej návšteve alebo na inú webovú stránku, ktorá cookie rozpozná. Cookies majú praktické využitie, pretože umožňujú Stránke rozpoznať zariadenie používateľa.

Cookies plnia viacero rôznych úloh, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosti používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby boli reklamy zobrazované on-line lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Ďalšie užitočné informácie o cookies vrátane informácií o tom, aké cookies boli uložené vo Vašom zariadení a ako sa cookies spravujú a odstraňujú, nájdete na stránkach http://www.allaboutcookies.org, www.youronlinechoices.eu alebo www.aboutcookies.org.

3.2 Aké cookies používame na Stránkach?

Používame nasledovné cookies:

 • • Esenciálne cookies. Jedná sa o cookies, ktoré sú potrebné na prevádzkovanie našej Stránky. Zahŕňajú napríklad cookies, ktoré Vám umožňujú prihlásiť sa do zabezpečených častí našej Stránky. Tieto cookies nezhromažďujú informácie o Vašej osobe, ktoré by sa dali použiť na marketingové účely alebo na zapamätanie si toho, aké stránky ste navštevovali na internete. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • • Analytické cookies. Umožňujú nám rozpoznať a spočítať počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú našu Stránku. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým funguje naša Stránka, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto cookies nezhromažďujú informácie, ktoré by dokázali identifikovať Vašu osobu. Všetky informácie, ktoré tieto cookies zhromažďujú, sú anonymné a slúžia iba na zlepšovanie toho, ako Stránka funguje.
 • Funkčné cookies. Tieto cookies slúžia na rozpoznanie Vašej osoby pri návrate na naše Stránky. Umožňujú nám prispôsobiť obsah, ktorý sa vám zobrazuje, a zapamätať si vaše preferencie (napríklad výber jazyka alebo regiónu). Tieto cookies nezhromažďujú informácie, ktoré by vás dokázali identifikovať. Všetky informácie, ktoré tieto cookies zhromažďujú, sú anonymné a slúžia iba na zlepšovanie toho, ako Stránka funguje.
 • Reklamné cookies. Marketingové cookies (vrátane cookies sociálnych sietí)  sa používajú na sledovanie preferencií a za účelom zasielania reklamných správ v súlade s týmito preferenciami.

Viac informácií o jednotlivých cookies, ktoré používame a o účeloch, na ktoré ich používame, nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Viac informácií o jednotlivých cookies, ktoré používame, a o účeloch, na ktoré ich používame, nájdete v nasledujúcej tabuľke
Typ súborov cookie Nevyhnutne potrebné
Cookie Name FRONT_JSESSIONID, CS_JSESSIONID, DOWN__JSESSIONID, MOBR_JSESSIONID, plbw, WMONID
Zdroj LG
Účel Zabezpečujú reláciu.
Typ súborov cookie Analytické
Cookie Name s_cc, s_sq, s_vi, s_incusit, s_nr, s_vnum, s_sv_sid, s_sv_s1, s_sv_p1
Zdroj LG (ak v prehliadači používateľa nefunguje javascript, použijú sa súbory cookie tretej strany)
Účel Zhromažďujú informácie o návštevnosti webovej lokality a správaní návštevníkov.
Typ súborov cookie Analytické
Cookie Name s_cc
Zdroj LG (ak v prehliadači používateľa nefunguje javascript, použijú sa súbory cookie tretej strany)
Účel Číta ho kód JavaScript a na základe neho zistí, či sú súbory cookie povolené (nastavené na hodnotu „True“).
Typ súborov cookie Analytické
Cookie Name s_sp
Zdroj LG (ak v prehliadači používateľa nefunguje javascript, použijú sa súbory cookie tretej strany)
Účel Číta ho kód JavaScript, keď je aktivovaná funkcia ClickMap. Obsahuje informácie o predchádzajúcom prepojení, na ktoré používateľ klikol.
Typ súborov cookie Analytické
Cookie Name s_vi
Zdroj LG (ak v prehliadači používateľa nefunguje javascript, použijú sa súbory cookie tretej strany)
Účel Identifikuje jedinečného návštevníka.
Typ súborov cookie Analytické
Cookie Name s_sv_sid
Zdroj LG (ak v prehliadači používateľa nefunguje javascript, použijú sa súbory cookie tretej strany)
Účel Uloží jedinečné číslo na zabezpečenie správneho ukladania súborov JavaScript do vyrovnávacej pamäte, ktoré sú určené na zobrazovanie prieskumov v rámci prehliadača.
Typ súborov cookie Analytické
Cookie Name s_sv_s1
Zdroj LG (ak v prehliadači používateľa nefunguje javascript, použijú sa súbory cookie tretej strany)
Účel Ukladá identifikátory prieskumov, ktoré návštevník odložil na neskôr kliknutím na tlačidlo „Neskôr“, keď bol požiadaný o účasť na prieskume. Ukladá identifikátory prieskumov, ktoré by sa mohli spustiť na ďalšej stránke webovej lokality. Ukladá identifikátory prieskumov, ktoré boli spustené. Ukladá čas, kedy bol systém prieskumov spustený (pre prieskumy odložené na neskôr).
Typ súborov cookie Analytické
Cookie Name s_sv_p1
Zdroj LG (ak v prehliadači používateľa nefunguje javascript, použijú sa súbory cookie tretej strany)
Účel Ukladá identifikátory prieskumov, ktoré používateľ vyplnil alebo odmietol. Ukladá informácie na určenie, či návštevník vyhovuje požadovanej vzorke. Ukladá neustále sa zvyšujúce číslo používané pri spúšťaní prieskumov pri odchode z webovej lokality na potvrdenie, či návštevník dosiahol zákazníkom stanovenú mieru únavy a mal by byť vynechaný z ďalších prieskumov.
Typ súborov cookie Analytické
Cookie Name aw1599, UniqueUserld
Zdroj Affiliate Window (awin1.com, ist-track.com)
Účel Proti akcii používateľa pri kliknutí na prepojenia online predajcov, súbory cookie nastavené poskytovateľom služby Affiliate Window týkajúce sa spôsobu presmerovania.
Typ súborov cookie Analytické
Cookie Name _utma
Zdroj Google Analytics
Účel Určuje jedinečných návštevníkov na vašej webovej lokalite a aktualizuje sa jedinečným identifikátorom, ktorý služba Google Analytics využíva ako dodatočné bezpečnostné opatrenie na zabezpečenie platnosti a dostupnosti súborov cookie.
Typ súborov cookie Analytické
Cookie Name _utmb
Zdroj Google Analytics
Účel Vytvára a zabezpečuje fungovanie relácie používateľa na našej webovej lokalite. Keď si používateľ zobrazí stránku na vašej webovej lokalite, kód služby Google Analytics sa pokúsi aktualizovať tento súbor cookie. Ak sa mu tento súbor cookie nepodarí nájsť, vytvorí sa nový súbor cookie a nová relácia.
Typ súborov cookie Analytické
Cookie Name _utmb
Zdroj Google Analytics
Účel Ukladá typ odporúčania, prostredníctvom ktorého sa používateľ dostal na vašu webovú lokalitu, či už priamo, cez prepojenie s odporúčaním, vyhľadávaním webovej lokality alebo prostredníctvom kampane ako napríklad reklama alebo prepojenie v e-maile. Používa sa na vypočítanie návštevnosti vyhľadávacieho nástroja, reklamnej kampane a navigácie stránky na vašej vlastnej webovej lokalite. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom zobrazení stránky vašej webovej lokality.
Typ súborov cookie Funkčné
Cookie Name pid (twitter) datr, locate, c_user,tr, locate, c_user, L, lu, W, xs(Facebook)
Zdroj Twitter, Facebook
Účel Umožňujú zdieľanie na sociálnych sieťach. Súbory cookie identifikujúce používateľa sú vložené z webových lokalít sociálnych sietí. (Nezahŕňajú údaje priamo identifikujúce konkrétnu osobu).
Typ súborov cookie Funkčné
Cookie Name LG_COMPARE_CART
Zdroj LG
Účel Umožňuje funkciu porovnania.
Typ súborov cookie Funkčné
Cookie Name LG_RECENARE_VIEW
Zdroj LG
Účel Umožňuje funkciu „Naposledy prezerané“.
Typ súborov cookie Analytické
Cookie Name s_vi_bikx7Becalgbkjkxx, s_vi_gqfjh (Cookie variables are set randomiy)
Zdroj Site Catalyst
Účel Zhromažďujú informácie o návštevnosti webovej lokality a správaní návštevníkov.
Typ súborov cookie Funkčné
Cookie Name email_addr
Zdroj LG
Účel Pamätá si e-mailové adresy zadané používateľom, pri ďalšej návšteve tejto stránky je e-mailová adresa vyplnená automaticky.
Typ súborov cookie Funkčné
Cookie Name rm, BIGipServerstg-c4c-prr-http, ai, ARPTH, prrsip
Zdroj Bazaarvoice
Účel Zobrazovanie a pridávanie recenzií Bazaarvoice.
Typ súborov cookie Funkčné
Cookie Name NID, PREF
Zdroj Google Maps
Účel Zobrazovanie Google Maps a využívanie sledovania.
Typ súborov cookie Funkčné
Cookie Name pcVersion
Zdroj LG
Účel Pamätá si výber používateľov na zobrazenie verzie pre stolné počítače.
Typ súborov cookie Funkčné
Cookie Name Bc-visit-id
Zdroj BoldChat
Účel Súbor cookie domény BoldChat, ktorý ukladá jedinečný identifikátor visitID na identifikovanie návštevy webovej lokality.
Typ súborov cookie Funkčné
Cookie Name Bc-visitor-id
Zdroj BoldChat
Účel Súbor cookie domény BoldChat, ktorý ukladá jedinečný identifikátor visitorID na identifikovanie návštevníka webovej lokality.
Typ súborov cookie Funkčné
Cookie Name _bcvm_vid_xxx:
Zdroj BoldChat
Účel Súbor cookie hostiteľskej domény webovej lokality – ukladá tie isté údaje ako visitID.
Typ súborov cookie Funkčné
Cookie Name _bcvm_vrid_xxx:
Zdroj BoldChat
Účel Súbor cookie hostiteľskej domény webovej lokality – ukladá tie isté údaje ako visitorID.
Typ súborov cookie Funkčné
Cookie Name _bcvm_vrid_xxx:
Zdroj BoldChat
Účel Súbor cookie hostiteľskej domény webovej lokality – identifikuje zobrazenie stránky – vytvára sa vtedy, keď návštevník opustí stránku.

3.3 Súhlas a ako zakázať alebo odstrániť cookies?

Súhlas s reklamnými cookies môžete vyjadriť prostredníctvom banneru alebo tiež prostredníctvom nastavenia webového prehliadača.

Cookies môžete zakázať aktivovaním nastavenia v prehliadači, ktoré umožňuje zamietnuť používanie všetkých alebo len vybraných cookies. Ak však použijete nastavenia prehliadača na vypnutie všetkých cookies (vrátane esenciálnych cookies), nemusí sa Vám podariť získať prístup na Stránky alebo do niektorých jej častí.

Zakázaním cookies alebo súborov cookie sa cookie z webového prehliadača neodstráni. Cookie budete musieť odstrániť nezávisle vo Vašom webovom prehliadači.

Ak chcete zmeniť nastavenia cookies, použite ponuku „Možnosti“ alebo „Predvoľby“ vo Vašom webovom prehliadači, prípadne spustite „Pomocníka“, kde nájdete ďalšie informácie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o nastaveniach cookies vo Vami používanom webovom prehliadači, kliknite na nasledovné odkazy:

3.4 Tretie strany

Naše Stránky používajú cookies Google Analytics. Informácie zhromažďované cookies Google Analytics budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch amerických v súlade s postupmi spoločnosti Google v oblasti ochrany súkromia. Ak si chcete zobraziť a skontrolovať zásady spoločnosti Google a dozvedieť sa ako sa vzťahujú na službu Google Analytics, navštívte stránku https://support.google.com.

Ak chcete zrušiť službu Google Analytics, môžete tak učiniť na https://tools.google.com.

4. Poskytovanie a zverejňovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť alebo sprístupniť v nasledovných prípadoch týmto kategóriám príjemcov:

 • • Doručovateľom – prevádzkovateľom poštových služieb, autorizovaným servisom. V prípade, že ste si zakúpili produkt alebo stiahli ponúkaný obsah na našich Stránkach, môžeme použiť Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť službu. Ak ste si na našich Stránkach zakúpili produkt, môže byť navyše potrebné, aby sme Vaše údaje poskytli tretím osobám, aby Vám mohli zakúpený produkt doručiť a nainštalovať tak, ako ste o to požiadali;
 • • Organizátorom súťaží. Ak sa prihlásite do súťaže alebo žrebovania o dary, môžeme Vaše osobné údaje použiť na to, aby sme splnili podmienky danej akcie v súlade s podmienkami konkrétnej súťaže;
 • • Našej materskej alebo dcérskej spoločnosti s cieľom poskytnúť Vám lepšie služby. Spoločnosť LGE môže mať potrebu poskytnúť Vaše údaje takýmito osobám, aby Vám mohla poskytnúť služby, ktoré ste si objednali alebo aby sme dokázali zaistiť, že naše služby a výrobky vyhovujú Vašim potrebám. V určitých prípadoch môže byť potrebné, aby spoločnosť LGE napríklad preniesla Vaše údaje do našej materskej spoločnosti v Kórejskej republike, aby sme Vám mohli poskytnúť objednaný výrobok alebo službu. Takýto prenos sa však uskutoční v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov (viď bod 9. nižšie).
 • • Poskytovateľom služieb, zástupcom alebo dodávateľom, ktorí nám pomáhajú spravovať naše Stránky a poskytovať nám iné administratívne služby (vrátane spracovania a plnenia objednávok, poskytovania služieb zákazníkom, správy a analyzovania údajov, odosielania informácií zákazníkom v mene spoločnosti LGE a zberu zadaných údajov, výberu víťazov a odovzdania cien pri súťažiach a iných propagačných akciách). Vynakladáme úsilie s cieľom zaistiť, aby takéto nezávislé tretie osoby nepoužívali osobné údaje na žiadny iný účel, než ako je poskytovanie administratívnych služieb, za ktoré nesú zodpovednosť;
 • • Tretím osobám ako advokátom či audítorom, napr. v rámci reorganizácie spoločnosti vrátane fúzií, akvizícií a predaja celého majetku alebo jeho podstatnej časti;
 • • Strategickým partnerom, zástupcom, externým obchodníkom, a to s Vaším súhlasom. Uvedené osoby môžu používať Vaše osobné údaje, aby Vás kontaktovali s ponukou alebo reklamou propagujúcou výrobky či služby;
 • • Štátnym orgánom či oprávneným tretím osobám v súvislosti s ochranou práv a právom chránených záujmov spoločnosti LGE či tretích osôb a v záujme dodržiavania zákonov a právnych predpisov, ktorými sme viazaní.

5. Marketingové účely, prieskumy trhu a spokojnosť zákazníkov

Príležitostne komunikujeme s užívateľmi, ktorí sa prihlásili k odberu našich služieb cez e-mailové alebo SMS správy. Vašu e-mailovú adresu môžeme použiť napríklad k potvrdeniu Vašej žiadosti, na odoslanie oznámenia o platbách, na posielanie informácií o zmenách súvisiacich s našimi výrobkami a službami a na posielanie oznámení a iných informácií tak, ako to vyžadujú zákony. Z odberu marketingových správ sa však môžete odhlásiť, pokiaľ si neželáte dostávať od nás informácie, ako sú napríklad e-maily alebo novinky týkajúce sa nových služieb a výrobkov.

5.1 Zrušenie odberu

Odber marketingových správ môžete zrušiť zaškrtnutím alebo zrušením zaškrtnutia príslušného políčka na miestach, kde sa zhromažďujú osobné údaje alebo tak, že sa na nás obrátite prostredníctvom e-mailového formulára na stránkach LG.com. Zrušenie odberu spracujeme hneď ako to bude možné. Prosím, pamätajte však na to, že za určitých okolností môžete dostať ešte pár ďalších správ, kým bude Vaša žiadosť o zrušenie odberu spracovaná. Ak sa chcete odhlásiť z odberu marketingových správ, môžete kliknúť na odkaz „zrušenie odberu“ v texte každej e-mailovej správy, ktorá je komerčnou správou. Avšak za účelom plnenia zmluvy Vám môžeme zasielať tzv. transakčné správy, ktoré sa netýkajú marketingu, ako je napr. oznámenie o platbách.

6. Zhromažďovanie a používanie osobných údajov detí mladších ako 16 rokov

Spoločnosť LGE vedome nezhromažďuje ani nepožaduje osobné údaje od žiadnej osoby mladšej ako 16 rokov, ani vedome neumožňuje takýmto osobám používať webové Stránky. Ak je Vám menej ako 16 rokov, neregistrujte sa na našich Stránkach ani nám neposielajte žiadne osobné údaje.

7. Fóra, chatovacie miestnosti a iné miesta pre verejné príspevky

Každá informácia, ktorú zahrniete v správe, ktorú uverejníte v recenzii produktu, v chatovacej diskusii, na fóre alebo inom verejnom mieste, je k dispozícii každému, kto má prístup k internetu. Ak nechcete, aby ľudia zistili Vašu e-mailovú adresu, nevkladajte ju do žiadnej správy, ktorú zverejníte.

8. Webové stránky tretích osôb

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú výhradne na informácie zhromažďované na našich Stránkach. Naše Stránky môžu obsahovať prepojenia na iné webové stránky. Nenesieme zodpovednosť za obsah iných webových stránok a spôsob spracúvania osobných údajov a ochranu súkromia týmito inými webovými stránkami.

9. Prenosy osobných údajov do zahraničia

V súvislosti s našou globálnou pôsobnosťou a z dôvodu zaistenia poskytovania Služieb môže byť potrebné, aby spoločnosť LGE preniesla Vaše osobné údaje do našej materskej spoločnosti v Kórejskej republike. Podľa čl. 46 ods. 2 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 spoločnosť LGE prijala vhodné záruky ochrany osobných údajov a so spoločnosťou LG Electronics Inc. uzatvorila štandardné doložky o ochrane údajov. Ak potrebujete ďalšie informácie o týchto zárukách, obráťte sa na našu spoločnosť (viz bod 15 nižšie).

Napríklad pre službu ThinQ je využívaný server umiestnený v Írsku, avšak za účelom diagnostiky a pre prípady kedy na diaľku detekujeme chybu zariadenia alebo poskytujeme zákaznícku podporu, ktorú miestne servisné stredisko nedokáže k spokojnosti zákazníka vyriešiť, potrebujeme v nevyhnutnom rozsahu preniesť Vaše osobné údaje do našej materskej spoločnosti. Pre úplnosť dodávame, že naše servery v Írsku a v Kórejskej republike sú certifikované podľa noriem ISO27001 a ISO27018, aby sme ochránili Vaše osobné údaje a splnili povinnosti vyplývajúce predovšetkým z čl. 24 a 32 GDPR

10. Prevedenie

V prípade, že budú všetky naše aktíva alebo ich časť odpredané alebo v prípade, že ich nadobudne iná osoba alebo v prípade zlúčenia, beriete na vedomie, že máme právo previesť osobné údaje a informácie, ktoré sme zhromaždili, máme právo odovzdať tejto osobe. O prípadnom prevedení budete samozrejme informovaní.

11. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo príležitostne zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov aktualizovať. Ak tak urobíme, zároveň Vás v prípade významných alebo podstatných zmien budeme v súlade s odporúčaním Európskeho výboru pre ochranu osobných údajov informovať o vykonaných zmenách.

12. Bezpečnosť

Nie je možné zaručiť 100 % bezpečnosť prenosu dát cez internet, a preto nedokážeme zaistiť a ani zaručiť bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám posielate po sieti. Každý prenos dát do spoločnosti LGE vykonávate na vlastné riziko.

Po prijatí Vašich osobných údajov vynaložíme maximálne úsilie, aby sme v našich systémoch zaistili bezpečnosť dát. Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou alebo zničením používame brány firewall a software. Pamätajte však prosím na to, že to nepredstavuje záruku, že takéto informácie nemôžu byť sprístupnené, zverejnené, zmenené alebo zničené pri prelomení takýchto brán firewall a softwaru zaisťujúceho bezpečnosť servera.

Ak sa dozvieme, že boli bezpečnostné systémy prelomené, môžeme sa Vás pokúsiť informovať elektronicky, aby ste mohli vykonať príslušné kroky na ochranu svojich údajov, ako napr. zmena hesla. Používaním týchto Stránok alebo poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti beriete na vedomie, že s Vami budeme môcť komunikovať elektronicky v súvislosti s otázkami zabezpečenia, ochrany súkromia a administratívy, ktoré sa týkajú používania týchto Stránok. Pri prelomení zabezpečenia môžeme uverejniť oznámenie na našich Stránkach. V podobných situáciách Vám môžeme tiež poslať e-mail na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli.

13. Doba uchovávania

Vaše osobné údaje budú uchované po nevyhnutne nutnú dobu pre zaistenie riadneho a včasného poskytovania služieb a ďalej po dobu, po ktorú je spoločnosť LGE povinná ako prevádzkovateľ osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na ktorú bol spoločnosti LGE na spracúvanie udelený súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba z účelu, ktorému musí byť primeraná. Napr. v prípade udeleného súhlasu s nahrávaním telefonických hovorov sú nahrávky uchovávané za účelom zvyšovania kvality služieb po dobu max. 2 mesiacov, následne sú vymazané.

V anonymnej podobe môžeme uchovávať informácie, ktoré nebudú ďalej identifikovať Vašu osobu. Takéto uchovanie slúži na štatistické účely a nie je časovo obmedzené, pokiaľ na to máme legitímny a zákonný dôvod.

So žiadosťou o ďalšie informácie o príslušných dobách uchovania sa môžete obrátiť na našu spoločnosť .

14. Vaše práva

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte právo: i) odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov (čl. 7 ods. 3 GDPR); ii) na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré o Vás uchovávame (čl. 15 GDPR); iii) požiadať o opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré uchovávame (čl. 16 GDPR); iv) na vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame, ak sú splnené podmienky výmazu (čl. 17 GDPR); v) na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR); vi) na prenosnosť osobných údajov (môžete požiadať o prenesenie Vašich osobných údajov k externému poskytovateľovi služieb) (čl. 20 GDPR); vii) namietať proti určitým formám spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré vykonávame, vrátane práva na zrušenie odberu priameho marketingu (čl. 21 GDPR), viii) podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, https://dataprotection.gov.sk/uoou/ (čl. 77 GDPR).

V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov beriete na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním (čl. 7 ods. 3 GDPR). Odvolanie súhlasu je potrebné urobiť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle, napr. prostredníctvom nižšie uvedeného formulára (viď bod 15. nižšie).

15. Kontaktovanie spoločnosti LGE

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo spôsobu spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou LGE, kontaktujte prosím našu zodpovednú osobu prostredníctvom e-mailové správy na e-maile info.gdpr@lge.com alebo dpo-eu@lge.com.

V súvislosti s Vašim právom – podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, odporúčame, aby ste sa pred podaním sťažnosti dozornému orgánu obrátili na spoločnosť LGE, napr. prostredníctvom e-mailového formulára na stránkach LG.com, pretože je možné, že záležitosť budeme schopní vyriešiť s Vami efektívnejším spôsobom.

Vyplnený formulár môžete odoslať na adresu: LG Electronics Polska Sp. z o.o., Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01. Na obálku prosíme uviesť „GDPR“. Formulár k stiahnutiu nájdete tu: Formulár – žiadosť k GDPR.

Vaše žiadosti posúdime a odpovieme Vám do 30 dní. V prípade, že Vaša žiadosť bude zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre opakujúcu sa povahu žiadosti, môžeme Vám účtovať primeraný poplatok a pri poskytnutí kópie Vašich osobných údajov môžeme požadovať overenie Vašej totožnosti.

LG Electronics Polska, Sp. z o.o., organizačná zložka, so sídlom Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, Slovenská republika

Dátum účinnosti: 2. apríla 2018
Dátum poslednej aktualizácie: 23. septembra 2020