Informovať sa o posledných novinkách a oznámeniach LG Electronics Informovať sa o posledných novinkách a oznámeniach LG Electronics
Oznámenia
Informovať sa o zárukách a oznámeniach LG Electronics

PODMIENKY SERVISNEJ SLUŽBY „SERVIS U VÁS DOMA“

PODMIENKY SERVISNEJ SLUŽBY „SERVIS U VÁS DOMA“

 

1. Základné podmienky:

 1. Spoločnosť LG Electronics CZ, s.r.o. („LG Electronics“) poskytne podľa týchto Podmienok servisné služby Servis u vás doma („Podmienky“) svojim zákazníkom servisné služby popísané v čl. 2 Popis Služby a objednávka servisného zásahu („Služby“) pre vybrané produkty, dovezené do Českej republiky a Slovenskej republiky prostredníctvom spoločnosti LG Electronics  a na ktoré sa vzťahuje zákonná záruka podľa § 620 z. č. 40/1964 Zb., občianskeho zákoníka („Produkt“).  Služba bude poskytnutá spoločnosťou LG Electronics alebo v jej mene prostredníctvom autorizovaného servisu spoločnosti LG Electronics („Servis“).
 2. Služba je poskytnutá na Produkty, ktoré sú v zákonnej záruke a na ktorých sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada. Služba nie je poskytovaná po uplynutí záručnej doby.
 3. Služba je ponúkaná pre PLAZMA TV, LED TV a LCD TV uhlopriečky 37" a viac, práčky, umývačky, sušičky a chladničky.
 4. Služba je určená výlučne pre koncových zákazníkov (spotrebiteľov v zmysle § 52 odst. 4 občianskeho zákoníka a § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa).
 5. Služba je poskytovaná na území Českej republiky a Slovenskej republiky.
 6. Objednanie Služby prostredníctvom infolinky nie je považované za uplatnenie reklamácie v zmysle § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa, pretože k rozhodnutiu o reklamácii je nevyhnutné posúdenie reklamovanej vady Produktu.  Zákonná 30 dňová doba k vybaveniu reklamácie tak začína plynúť dňom, kedy zákazník (po nahlásení požiadavky na infolinke LG Electronics) umožní Servisu vykonať posúdenie reklamovaného Produktu, nevyhnutné k vybaveniu reklamácie.

 

2. Popis služby a objednávka servisného zásahu:

 1. Služba spočíva vo vykonaní reklamačného riadenia u zákazníka doma a následnom vybavení záručnej reklamácie formou záručnej opravy Produktu u zákazníka doma, prípadne, v zložitejších prípadoch, v Servise. O spôsobe záručnej opravy rozhodne po posúdení reklamovanej vady Servis, s tým, že ihneď určí, či je možné a účelné urobiť opravu na mieste, alebo či je nutná dielenská oprava. V prípade dielenskej opravy Servis zdarma Produkt odvezie a po oprave privezie spät zákazníkovi.
 2. Požiadavku na poskytnutie Služby je možné uplatniť na Infolinke LG Electronics:
  Česká Republika         810 555 810
  Slovenská Republika    0850 111 154
 3. Zákazník musí v nahlásení vady podľa možností popísať povahu vady a musí oznámiť presnú adresu, na ktorej sa vadný Produkt bude nachádzať pre účely opravy. Zároveň s nahlásením vady zákazník obvykle dohodne dobu návštevy Servisu.
 4. LG Electronics nie je povinná Službu poskytnúť, pokiaľ (i) zákazníka nie je možné kontaktovať do 2 dní od nahlásenia požiadavky na poskytnutie Služby; (ii) zákazník pri nahlásení požiadavky na poskytnutie Služby uvedie chybné kontaktné údaje; (iii) zákazník nie je schopný dohodnúť termín opravy nejneskôr do 5 dní od nahlásenia požiadavky na poskytnutie Služby; (iv) zákazník predloží doklady uvedené v čl. 3.2.

 

3. Povinnosti zákazníka:

 1. Zákazník vyvinie v spolupráci so spoločnosťou LG Electronics alebo Servisom primerané úsilie pri riešení problému na diaľku a poskytovaní potrebných informácií Servisu, ak bude o to požiadaný.
 2. Zákazník je povinný pri prvej návšteve Servisu u zákazníka doma (uplatnenie reklamácie) predložiť (i) originálny a riadne vyplnený záručný list Produktu a (ii) originál dokladu o zakúpení Produktu (faktúra alebo účtenka) s typovým označením Produktu a uvedením dátumu predaja.   Dodatočne vystavené doklady o zakúpení a záručné listy, fotokópie záručných listov alebo dokladov o zakúpení Produktu, doklady zmenené, nevyplnené, dodatočne doplnené alebo poškodené nebudú považované za doklady preukazujúce oprávnenosť nároku na poskytnutie Služby.
 3. Zákazník je povinný poskytnúť súčinnosť nevyhnutnú k poskytnutiu Služby. Ak nie je zákazník alebo ním poverený zmocnenec prítomný na mieste v čase dohodnutom pri nahlásení závady, servisný technik sa pokúsi zákazníka kontaktovať telefonicky a prípadne zanechá podľa možností na mieste odkaz, že sa v dohodnutom čase dostavil.
 4. Ak sa nedostaví Servis v dohodnutej dobe, je zákazník povinný oznámiť túto skutočnosť na Infolinku LG Electronics.
 5. Zákazník je pri servisnom zásahu povinný vadu predviesť.
 6. Zákazník je povinný zaistiť úplný, bezpečný a rýchly prístup k Produktu. Ak je Produkt pripevnený na stene, je zákazník povinný ho pred zahájením servisného zásahu odmontovať.
 7. Ak je Produkt opravovaný dielensky, je zákazník povinný ho od Servisu po skončení opravy na dohodnutom mieste a čase opäť prevziať. Ak neprevezme zákazník opravený Produkt, bude na jeho náklady a riziko uložený v Servise; o mieste uloženia a možnostiach vyzdvihnutia bude zákazník vhodným spôsobom informovaný.

 

4. Obmedzenie Služby:

 1. Služba sa vzťahuje iba na Produkty dovezené do Českej republiky alebo Slovenskej republiky prostredníctvom LG Electronics.  Dokladom o dovoze Produktu spoločnosťou LG Electronics je riadne vyplnený a potvrdený záručný list Produktu.
 2. Služba sa nevzťahuje na vady nekryté zárukou, tj. hlavne na škody vyplývajúce z nedodržania návodu na používanie, nehody, úmyselného poškodenia alebo zanedbania predpísanej údržby.
 3. Služba nebude poskytnutá pri Produkte, na ktorom boli prevedené neoprávnené úpravy. Pokiaľ servisný technik zistí, že je poskytnutie Služby sťažené pripojením alebo inštaláciou externého zariadenia k produktu, musí zákazník dočasne odstrániť takéto zariadenia na vlastné riziko a na vlastné náklady, a tým umožniť poskytnutie Služby.
 4. Služba nezahŕňa poskytnutie, vrátenie, výmenu, ani inštaláciu spotrebného materiálu.
 5. Služba sa nevzťahuje na problémy nemajúce povahu vady, teda hlavne na otázky týkajúce sa obecného použitia a obsluhy Produktu podľa návodu, otázky týkajúce sa nastavenia a pripojenia externých zariadení, konfigurácie Produktu, inštalácie ovládačov, komerčné úpravy software, poruchy hardware a iných zariadení, ktoré sú pripojené k Produktu, nesprávneho nastavenia užívateľského menu pre danú krajinu, upgradu firmware, neplatnej konfigurácie software, nekritické závady vyžadujúce odborné merania, ako je napr. hluk, spotreba energie atď., nefunkčné pixely LCD, preventívna údržba, zapojenie, naladenie a vysvetlenie funkcií Produktu, nefunkčný obraz či zvuk z externých zdrojov, poradenstvo, demontáž a montáž Produktu zo steny a na stenu či výpadky či poruchy príjmu či anténneho signálu.
 6. Spoločnosť LG Electronics nie je povinná poskytnúť Službu, pokiaľ závada nemá povahu záručnej vady v zmysle § 619 a násl. zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákoníka, teda hlavne v prípade (i) výskytu vady v dôsledku použitia médií, materiálov a ostatných produktov neschválených výrobcom; (ii) prevádzkovanie Produktu v nevhodných podmienkach alebo nevhodná či nedostatočná údržba Produktu; (iii) nedbalosťou, nesprávneho použitia, poškodenia vodou alebo ohňom, poškodenie elektrickým prúdom, nevhodnou prepravou Zákazníkom; (iv) vady vzniknuté v dôsledku zásahu alebo úpravy prevedené osobami, ktoré nie su zamestnanci spoločnosti LG Electronics či oprávnenými zástupcami; (v) vady vzniknuté v dôsledku prírodnej pohromy alebo inej príčiny neovplyvniteľnej spoločnosťou LG Electronics.
 7. Objednanie Služby prostredníctvom telefónu alebo internetu nie je považované za uplatnenie reklamácie v zmysle § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa, pretože LG Electronics nemá možnosť vadu posúdiť a rozhodnúť o reklamácii.  Reklamácia je uplatnená v okamihu, kedy zákazník umožní prístup k Produktu a posúdeniu jeho vady.
 8. Služba sa nevzťahuje na výrobky zakúpené v rámci podnikaťelskej činnosti kupujucího (tzv. na IČO/DIČ);

 

5. Obmedzenia zodpovednosti

Spoločnosť LG Electronics nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu v prípadoch, kedy nie je možné splniť povinnosti alebo je ich splnenie oneskorené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť.

 

6. Platnosť

Tieto Podmienky platia od   01.januára 2009