Informovať sa o posledných novinkách a oznámeniach LG Electronics Informovať sa o posledných novinkách a oznámeniach LG Electronics
Oznámenia
Informovať sa o zárukách a oznámeniach LG Electronics

Záručné podmienky predĺženej 10 ročnej záruky

Záručné podmienky predĺženej záruky 10 rokov na niektoré súčiastky platné od 1.1.2019

Záručný list v PDF stiahnite tu

Záruka

Predávajúci poskytuje kupujúcemu ako spotrebiteľovi (§ 52 ods. 4 zákona č. 40/1464 Zb., občiansky zákonník) na výrobok zakúpený v maloobchodnej sieti záruku v dĺžke 24 mesiacov. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré má predaný výrobok pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí výrobku v záručnej dobe.

Informácie pre kupujúcich o zákonných záručných podmienkach

Záručná doba začína plynúť od prevzatia výrobku kupujúcim. Ak predávajúci dodá výrobok na miesto určené kupujúcim, plyne záručná doba od dodania výrobku kupujúcemu. Ak má kúpený výrobok podľa dohody medzi predávajúcim a kupujúcim uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, plynie záručná doba až odo dňa uvedenia výrobku do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie veci do prevádzky najneskôr do troch týždňov od jeho prevzatia a poskytne k tomu potrebnú súčinnosť. 

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady (reklamáciu), ktorá sa pri výrobku vyskytne v dobe 24 mesiacov od dátumu predaja alebo prevzatia uvedeného na predajnom doklade alebo na záručnom liste.

Pri reklamácii musí kupujúci vždy predložiť ku kontrole výrobok a nákupný doklad alebo predávajúcim potvrdený záručný list.

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa zákona. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Ak uplatní kupujúci reklamáciu, potvrdí mu predávajúci alebo podnikateľ určený na opravu v písomnej forme, kedy reklamáciu uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania. Záručná doba sa predlžuje o dobu od dňa, kedy kupujúci uplatnil nárok na záručnú opravu u predajcu alebo u poverenej osoby až do dňa určeného k prevzatiu opraveného výrobku. Predajca alebo podnikateľ určený k oprave vydá kupujúcemu Záznam o oprave, ako potvrdenie o tom, kedy svoje právo na záručnú opravu uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Doklad / záznam o oprave vždy starostlivo prekontrolujte a uschovajte.

Povinnosti kupujúceho pred uvedením výrobku do prevádzky

Prosím, požiadajte predávajúceho o potvrdenie tohto záručného listu. Ak nie je dátum prevzatia výrobku zhodný s dátumom predaja, vyžadujte potvrdenie dátumu prevzatia na nákupný doklad aj na záručný list.

Pred prvým zapnutím a použitím výrobku si prosím starostlivo prečítajte a preštudujte návod na obsluhu a záručný list. Súčasne si preštudujte podmienky predĺžených záruk, ak sú pre Váš výrobok poskytnuté. Podrobné podmienky predĺžených záruk nájdete na internetových stránkach www.lge.com/sk.

Bez preštudovaní týchto dvoch dokumentov neuvádzajte výrobok do prevádzky.

Odporúčame Vám po dobu záručnej doby uchovať pôvodné obaly výrobku pre prípadnú prepravu, aby sa počas reklamačného konania predišlo poškodeniu výrobku počas prepravy a manipulácie.

Čo robiť, keď výrobok prestane fungovať?

V prípade, že sa počas záručnej doby objaví na výrobku vada podliehajúci záruke, obráťte sa na svojho predajcu, popr. na niektorého z podnikateľov určených k oprave (autorizovaných servisných miest), ktorých zoznam nájdete na internetových stránkach www.lge.com/sk alebo kontaktujte infolinku LG na telefónnom čísle 0850 111 154. Predajca či servisné miesto Vašu reklamáciu vybaví a vada výrobku bude bezplatne odstránená.

Podnikateľ určený na opravu

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady v prevádzkarni autorizovaného servisu LG Electronics CZ, s. r. o (ďalej len "LGECZ") na adrese uvedenej na webových stránkach www.lge.com/sk. Kupujúci musí v autorizovanom servise predložiť ku kontrole výrobok a nákupný doklad alebo riadne vyplnený a potvrdený záručný list.

Autorizovaný servis je určený iba na uplatnenie práva na záručnú opravu. S inými nárokmi kontaktujte predávajúceho.

Rozsah záruky

Kupujúcemu práva z chybného plnenia nevzniknú, ak vada výrobku vznikla v dôsledku:

 • poškodenie výrobku po prevzatí veci kupujúcim vonkajšia udalosť;
 • opotrebenie výrobku a jeho častí spôsobené ich bežným používaním (napr. Opotrebenie mechanických alebo zobrazovacích častí, opotrebenie prívodných káblov, slúchadiel a pod.);
 • chyby spôsobené iným než obvyklým používaním výrobku;
 • poškodenie výrobku spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou, prepätím v elektrorozvodnej alebo verejnej telefónnej sieti;
 • poškodenie výrobku spôsobené nehodou, mechanickým poškodením alebo nesprávnou manipuláciou s výrobkom;
 • poškodenie výrobku spôsobené použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu;
 • znečistenie snímačov prístroja a ich čistenie;
 • čistenie a vykonávanie pravidelnej údržby;
 • poškodenia spôsobené pri neodbornej inštalácii, úprave, modifikácii alebo používaním nesprávnym spôsobom, ktorý je v rozpore s návodom na použitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike;
 • vady výrobku spôsobené používaním iného než originálneho spotrebného materiálu;
 • vybité batérie, zníženie kapacity batérie spôsobené jej opotrebovaním alebo uniknutým elektrolytom;
 • vady výrobku spôsobené používaním tohto výrobku v prašnom, vlhkom, znečistenom, agresívnom či zadymenom alebo inak nevhodnom prostredí;
 • vady výrobku spôsobené jeho používaním k inému ako domácemu prevádzky;
 • chybné zobrazovacie body LCD, ak ich počet zodpovedá technickej špecifikácii (ISO 13406-2 (Class II) a plazmových displejov, ak ich počet zodpovedá technickej špecifikácii výrobcu;
 • opotrebenie zobrazovacie časti, najmä spôsobené statickým obrazom u plazmových displejov (napr. Vypálenie loga apod.);
 • reklamácie vlastností výrobku, ktoré nie sú uvedené v návode ani v inej obchodno-technickej dokumentácii, vrátane inzercie či záväzných technických normách;
 • tlačové chyby a omyly v prehľadových katalógoch a propagačných letákoch;
 • vady spôsobené treťou osobou (napríklad poskytovateľ internetového pripojenia, poskytovateľ káblovej televízie, prevádzkovateľov satelitného vysielania apod.).

Podmienky služby Servis u Vás doma

Kupujúci je oprávnený využiť služby Servis u Vás doma len v prípade, ak bol výrobok do Slovenskej republiky dovezený prostredníctvom LGECZ. Kupujúci si musí pripraviť ku kontrole výrobok, nákupný doklad a riadne vyplnený a potvrdený záručný list.

Službu je možné objednať na infolinke LG na telefónnom čísle 0850 111 154. Služba sa riadi osobitnými podmienkami služby Servis u Vás doma uvedenými na internetovej adrese www.lge.com/sk.

Infolinka LG nie je podnikateľom určeným na opravu a požiadavka na poskytnutie služby Servis u Vás doma nie je uplatnením práva zo zodpovednosti za vadu podľa § 625 Občianskeho zákonníka. Ak nebol výrobok do Slovenskej republiky dovezený prostredníctvom LGECZ, musí spotrebiteľ uplatniť reklamáciu u predajcu.

Podmienky desaťročnej záruky na vybrané súčiastky elektrických výrobkov LG

Tieto Podmienky desaťročnej záruky na vybrané typy elektrických výrobkov (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti LG Electronics CZ, s.r.o. (ďalej len „LGECZ“) ako poskytovateľa predĺženej záruky na Direct Drive motory, lineárne a rotačné kompresory a motory akumulátorových vysávačov.

Predĺžená záruka sa poskytuje len na nasledujúce vybrané diely:

 • Direct Drive motor práčiek (rotor a stator);
 • Direct Drive motor umývačiek (celý motor);
 • Lineárny kompresor chladničiek;
 • rotačný kompresor chladničiek;
 • rotačný kompresor styler;
 • motor akumulátorových vysávačov.
 • Inverter Magnetron (iba magnetron)
 • Inverter motor a kompresor sušičky

Predĺžená záruka sa vzťahuje výlučne na výroky a vybrané diely špecifikované v čl. 2., ktoré boli zakúpené na území Českej alebo Slovenskej republiky po 1. januári 2019 a ktoré boli zároveň dovezené do Českej republiky alebo do Slovenskej republiky prostredníctvom LGECZ.

Predĺžená záruka sa poskytuje kupujúcemu ako spotrebiteľovi (§ 52 odst. 4 občianskeho zákoníka a § 2 písm. a) z. č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa) iba na vybraný diel výrobku slúžiaceho na bežné používanie v domácnosti. Výrobky kryté predĺženou zárukou nie sú určené k priemyslovému používaniu a poskytovaniu služieb. Nárok na predĺženú záruku teda nie je možné uplatniť s daňovým dokladom vystaveným tzv. na IČO.

Predĺžená desaťročná záruka (osem rokov nad rámec dvojročnej zákonnej záruky) začína plynúť dňom nasledujúcim po uplynutí dvojročnej záručnej doby a skončí uplynutím desiatich rokov od začiatku plynutia dvojročnej zákonnej záručnej doby. Predĺžená záruka sa nepredlžuje o dobu reklamačného konania.

Predĺženú záruku je možné uplatniť iba v autorizovanom servisnom centre. Zoznam autorizovaných servisných centier je dostupný na infolinke LG 810 555 810 alebo na internetových stránkach www.lge.com/sk.

Pre uplatnenie predĺženej záruky je nutné predložiť originál dokladu o zakúpení výrobku (faktúra alebo účtenka) s typovým označením výrobku, výrobným číslom a uvedením dátumu predaja.

Ak nebude zistená vada krytá predĺženou zárukou podľa týchto podmienok, môže servisné centrum od zákazníka požadovať úhradu nákladov na vyslanie a prácu servisného technika nutných k posúdeniu oprávnenosti reklamácie.

V rámci predĺženej záruky bude reklamácia riešená vždy len opravou alebo výmenou vadného dielu.

V prípade výmeny vadného dielu nemá zákazník nárok na novú záručnú dobu; záruka je mu v týchto prípadoch poskytnutá najdlhšie na dobu, ktorá zostáva z pôvodnej predĺženej záruky. Počet opráv v predĺženej záruke nie je obmedzený. Vymenený vybraný diel sa zákazníkovi nevracia.

Rozhodnutie o reklamácii vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku podľa § 18 odst. 4 zákona č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa. Reklamácia v rámci predĺženej záruky bude vybavená v lehote 60 dňov; lehota sa môže predĺžiť o dobu nezbytnú k zaisteniu náhradného dielu nezbytného na opravu.

Zákazník nemá v dobe predĺženej záruky právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy z dôvodu vady výrobku, bez ohľadu na počet závad alebo počet predchádzajúch opráv. Ustanovenie § 623 odst. 1 občianskeho zákonníka sa neuplatní.

Ak bude reklamácia podľa týchto Podmienok posúdená ako oprávnená, ale výrobok nebude možné opraviť, bude vyplatená zákazníkovi zostatková hodnota výrobku vypočítaná odpočítaním 0,7% z kupnej ceny výrobku uvedenej na nákupnom doklade za každý započatý mesiac odo dňa nákupu.

Záruka sa nevzťahuje na:

 • vady vzniknuté použitím výrobku na iný účel ako k akému je určený (napr. k podnikaniu) alebo nedodržaním pokynov pre údržbu, prevádzku a obsluhu výrobku, ktorý je popísaný v návode na používanie;
 • problémy spojené s hlučnosťou výrobku, výkonom, poruchou tesnenia, ložisiek a na iné závady;
 • výrobky, na ktorých neboli pri predchádzajúcej oprave použité originálne náhradne diely LG;
 • výrobky, ktoré nemali záručný a pozáručný servis prevádzaný autorizovaným servisným centrom;
 • individuálne dovezené výrobky a výrobky, ktoré neboli do ČR a SR dovezené spoločnosťou LGECZ;
 • výrobky, do ktorých zasahoval neautorizovaný servis;
 • nedodržaním pokynov týkajúcích sa čistenia a prevádzania pravidelnej údržby;
 • poškodenia spôsobené pri neodbornej či nesprávnej inštalácii, úprave, modifikácii alebo používaní výrobku nesprávnym spôsobom nezlučiteľným s návodom na používanie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Českej republike alebo Slovenskej Republike;
 • poškodenie výrobku počas prepravy, ktoré bolo spôsobené nesprávnou manipuláciou;
 • poškodenia spôsobené ohňom a vodou;
 • vady výrobku spôsobené používaním iného ako originálneho spotrebného materiálu;
 • poškodenie vybraného dielu vzniknuté v dôsledku inej vady (napr. v dôsledku úniku, vniknutia či zatečenia vody);
 • vady výrobku spôsobené používaním tohto výrobku v prašnom, znečistenom, agresívnom či zadymenom alebo inak nevhodnom prostredí;
 • poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami apod.);
 • vystavenie nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému či inému žiareniu alebo elektromagnetickému poľu, vniknutie tekutiny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, kolísanie siete, prepätiu alebo skratu na vstupoch, výstupoch, napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohoto napätia, vplyvu chemických procesov.

Spoločnosť LGECZ si vyhrazuje právo na zmenu podmienok predĺženej záruky s účinnosťou od zverejnenia zmeny.

Tieto podmienky sú účinné od 1. januára 2019.

 

Predĺžená záruka sa vzťahuje len na vyššie uvedené výrobky, ktoré boli do Slovenskej republiky dovezené prostredníctvom LGECZ. Túto skutočnosť preukáže kupujúci riadne vyplneným a potvrdeným záručným listom.

Predajca poskytne záručné podmienky predĺženej záruky v tlačenej podobe zákazníkovi len na jeho výslovnú žiadosť. Zákazník je povinný sa s podmienkami predĺženej záruky zoznámiť pred uvedením výrobku do prevádzky.

Attachment

Záručný list v PDF ke staženiu