Informovať sa o posledných novinkách a oznámeniach LG Electronics Informovať sa o posledných novinkách a oznámeniach LG Electronics
Oznámenia
Informovať sa o zárukách a oznámeniach LG Electronics

Zmena smeru otvárania dverí

OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY ZMENA OTVÁRANIA DVERÍ
(„Obchodné podmienky“)

PODMIENKY SERVISNEJ SLUŽBY „Zmena otvárania dverí“ platné od 1.4.2019 končí dňa 30.6.2022 - platné pre výrobky predané najneskôr 30.6.2022.

Viac info tu.


1. ZÁKLADNÉ PODMIENKY:


1.1 Tieto Obchodné podmienky vydané v súlade s ustanoveniami zákona č. 64/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“), určujú časť obsahu zmluvy o poskytovaní služby zmeny otvárania dverí („Služba“), uzatvorenej medzi spoločnosťou LG Electronics Polska Sp. z o.o., so sídlom Ul. Woloska 22, 02-675 Varšava, Poľsko, IČO: 0000121072, zastúpenou v Slovenskej republike LG Electronics Polska Sp. Z o. o., organizačná zložka, so sídlom Štetinova ul. 4, 811 06 Bratislava, IČO: 50 637 649, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 3721/B („Poskytovateľ“) a zákazníkom, ktorý spĺňa nižšie uvedené podmienky („Zákazník“), a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

2. POPIS PODMIENKY POSKYTNUTIA SLUŽBY


2.1 Služba spočíva najmä v prevedení zmeny smeru otvárania dverí pre vybrané produkty, tj. vybrané modely kombinovaných chladničiek značky LG („Produkt“).
2.2 Poskytnutie Služby je podmienené najmä splnením týchto podmienok:

a) Zákazník je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, t.j. uzatvára zmluvu mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania;
b) Predmetom Služby je výhradne Produkt, ktorého dovozcom je Poskytovateľ, a na ktorý sa vzťahuje záruka za akosť Poskytovateľa;
c) Produkt zakúpil Zákazník ako konečný zákazník najneskôr tridsať (30) dní pred objednaním Služby;
d) Produkt nesmie vykazovať vadu, ktorá nespadá do záruky za akosť, t.j. najmä byť poškodený nedodržaním návodu na použitie, úmyselným poškodením alebo zanedbaním predpísanej údržby či prevádzkových podmienok.

2.3 Zákazník je za účelom riadneho poskytnutia Služby povinný:

a) spolupracovať pri objednávke Služby a poskytnutí Služby;
b) akceptovať niektorý z ponúknutých termínov poskytnutia Služby;
c) uvádzať vždy úplné a pravdivé údaje, t.j. presnú adresu umiestnenia Produktu;
d) zabezpečiť úplný, bezpečný a rýchly prístup k Produktu; ak je Produkt pripevnený na stene alebo ukotvený v nábytkovom systéme či v inom otvore, je Zákazník povinný ho pred poskytnutím Služby odmontovať alebo inak vhodne sprístupniť;
e) zabezpečiť pre poskytnutie Služby originálne príslušenstvo Produktu (napr. náhradné pánty dverí Produktu); a
f) najneskôr pred samotným poskytnutím Služby preukázať splnenie podmienok jej poskytnutia, najmä predložením originálu dokladu o zakúpení Produktu (faktúra alebo účtenka) s typovým označením Produktu a uvedením dátumu predaja Produktu. Nevyplnené, dodatočne vystavené, dodatočne doplnené alebo poškodené doklady o zakúpení Produktu nebudú považované za doklady preukazujúce splnenie podmienok pre poskytnutie Služby.

2.4 Služba je poskytovaná výhradne na území  Slovenskej republiky.
2.5 Služba bude poskytnutá Poskytovateľom alebo treťou osobou poverenou Poskytovateľom, spravidla autorizovaným servisom Poskytovateľa.
2.6 Ak poskytnutie Služby neprebehne v dohodnutom termíne, je Zákazník povinný oznámiť túto skutočnosť prostredníctvom infolinky Poskytovateľa bez zbytočného odkladu.
2.7 Poskytovateľ negarantuje akúkoľvek dostupnosť Služby a Zákazník berie na vedomie, že pri poskytovaní Služby môžu nastať odstávky, či pravidelné prevádzkové odstávky a Služba tak nemusí byť dostupná v každom (a to aj vopred s Poskytovateľom dohodnutom) časovom okamihu.
2.8 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť alebo odmietnuť poskytovanie Služby. O tomto rozhodnutí bude Poskytovateľ Zákazníka vhodným spôsobom informovať.

3. VYTVORENIE OBJEDNÁVKY A UZAVRETIE ZMLUVY


3.1 Zmluva je uzatvorená výhradne prijatím objednávky Služby na základe jej vytvorenia Zákazníkom na infolinke Poskytovateľa pre Slovenskú republiku na telefónnom čísle 0850 111 154 a pri splnení podmienok stanovených týmito Obchodnými podmienkami.
3.2 Pre vytvorenie objednávky Služby, rovnako ako pre jej samotné poskytnutie, je Zákazník povinný spĺňať podmienky poskytnutie Služby podľa týchto Obchodných podmienok a ďalej najmä oznámiť:

a) meno a priezvisko;
b) typ a dátum zakúpenia Produktu;
c) presnú adresu, na ktorej sa Produkt bude pri poskytnutí Služby nachádzať;
d) kontaktné údaje.


3.3 Pre vylúčenie pochybností Poskytovateľ aj Zákazník zhodne vyhlasujú, že vytvorenie objednávky Služby prostredníctvom infolinky Poskytovateľa nie je považované za uplatnenie reklamácie, lebo Poskytovateľ nie je povinnou osobou (predávajúci Produkt) v zmysle § 625 Občianskeho zákonníka a § 18 zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a teda nie je uplatnením práva z chybného plnenia podľa § 625 Občianskeho zákonníka.
3.4 Vytvorením objednávky Služby Zákazník súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito Obchodnými podmienkami oboznámiť pred uzavretím Zmluvy.

4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY


4.1 Služba je poskytovaná bezodplatne.

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


5.1 Zásady ochrany osobných údajov, vrátane podrobností uplatnenia príslušných práv Zákazníka, sú zverejnené v pätičke webovej stránky www.lginfo.cz/sk.

6. TRVANIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU


6.1  Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom prijatia objednávky Služby Poskytovateľom.
6.2  Zmluva môže byť ukončená jedným z nasledujúcich spôsobov:


a) splnením;
b) na základe dohody zmluvných strán; alebo
c) odstúpením jednej zo zmluvných strán pre podstatné porušenie zmluvy druhou zmluvnou stranou.

7. ROZHODNÉ PRÁVO


7.1 Vzťahy neupravené zmluvou alebo týmito Obchodnými podmienkami, rovnako ako ich výklad, sa spravujú najmä Občianskym zákonníkom a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky.

8. ZAVEREČNÉ USTANOVENIA


8.1 Ak je alebo ak sa stane akékoľvek ustanovenie týchto Obchodných podmienok alebo zmluvy zdanlivým, neplatným alebo nevynútiteľným, nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto Obchodných podmienok alebo zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť zdanlivé, neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie novým ustanovením, ktorého znenie bude zodpovedať úmyslu vyjadrenému pôvodným ustanovením a zmluvou ako celkom.
8.2 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. mája 2019.