Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[TV] ตั้งช่องแบบอัตโนมัติ หรือ การเลือกตั้งช่องสัญญาณเอง (Smart)

  • การค้นหาช่อง
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014
Channel Automatic / Manual Setting and Edit (Smart)
เลือกตั้งช่องแบบอัตโนมัติ หรือ การเลือกตั้งช่องสัญญาณเอง
 
 
Automatic Setting
การตั้งค่าแบบอัตโนมัติ
 

เลือก Smart  è เลือก Settings è เลือก Channel è เลือก Auto Tuning

 

เครื่องจะทำการค้นหาช่องและจัดเก็บโดยอัตโนมัติ.

 
สายอากาศหรือสายสัญญาณควรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน.
จะทำการเก็บสัญญาณช่องที่ออกอากาศแบบช่องสาธาระณะเท่านั้น.
อาจมีการให้ใส่รหัสในครั้งแรก ถ้ามีการติดตั้งเอาไว้.
 
 
Manual Tuning
คู่มือการปรับแต่งค้นหาด้วยตัวเอง
 

แต่ง Smart  è แต่ง Settings è แต่ง Channel è แต่ง Manual Tuning

 

ค้นหาและจะทำการจัดเก็บโดยอัตโนมัติ

 
(สามารถค้นหาได้เฉพาะช่องที่ออกอากาศในระบบสาธาระณะ).
 
 
Channel Edit
การแก้ไขช่อง
 

เลือก Smart  è เลือก Settings è เลือก Channel è เลือก Channel Edit

 

ทำการลบช่องหรือเพิ่มเติมแก้ไขจากรายการได้ .สามารถเลือกรายการโปรดเพิ่มเติมได้

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500