• Όροι και Προϋποθέσεις Προωθητικής Ενέργειας
  «LG Monitors + Razer* προϊόντα»

  Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (εφεξής καλουμένη «Διοργανώτρια») με έδρα στο Δήμο Π. Φαλήρου Αττικής (οδός Εθνάρχου Μακαρίου, αρ. 1), Α.Φ.Μ. 999864804 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και Αρ. ΓΕ.ΜΗ. 123348301000, προκηρύσσει την προωθητική ενέργεια «LG Monitors + Razer προϊόντα» (εφεξής καλουμένη «Προωθητική Ενέργεια»).

  1] Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια και η απόδοση των παροχών της Προωθητικής Ενέργειας στους συμμετέχοντες. Στην Προωθητική Ενέργεια μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα, έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά αγορασθείσα συσκευή.

  2] Η Προωθητική Ενέργεια θα διεξαχθεί, από την 30η Αυγούστου 2021 έως και την 26η Σεπτεμβρίου 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως των σχετικών αποθεμάτων των παροχών της Προωθητικής Ενέργειας, όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, να τροποποιήσει μονομερώς οποιονδήποτε/οποιουσδήποτε όρο (-ους) εκ των παρόντων ή/και να διακόψει ή να ματαιώσει την παρούσα Προωθητική Ενέργεια, αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση της μέσο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της http://www.lg.com/gr και θα είναι δεσμευτική για όλους από την ημερομηνία ανακοίνωσής της. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί η Προωθητική Ενέργεια, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή της ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Ρητώς διευκρινίζεται ότι θα αποδοθεί συγκεκριμένος αριθμός παροχών, σύμφωνα με όσα προβλέποτναι στον όρο 5 κατωτέρω, καθώς επίσης και ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην απόδοση τους, όπως αναφέρεται στον όρο 4 κατωτέρω.

  3] Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια ισχύει για αγορές περιοριστικά των ακόλουθων μοντέλων LG Monitors: 27GN880, 27GN950 και 38GN950 (εφεξής το «Προϊόν» ή τα «Προϊόντα») που θα πραγματοποιηθούν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας.

  4] Τρόπος Συμμετοχής

  Ο τρόπος συμμετοχής στην Προωθητική ενέργεια περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

  4.1 Πραγματοποίηση αγοράς ενός εκ των Προϊόντων εντός του χρονικού διαστήματος από την 30η Αυγούστου 2021 έως και την 26η Σεπτεμβρίου 2021.
  4.2 Μετά από την ολοκλήρωση της αγοράς εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος και έως την έως την 20η Οκτωβρίου 2021 κατ’ απώτατο όριο, ο συμμετέχων, εφόσον το επιθυμεί, θα πρέπει να καλέσει στο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Διοργανώτριας στους ακόλουθους τηλεφωνικούς αριθμούς: 2104800564 (από σταθερό ή κινητό) ή 801 11 200900 (από σταθερό)** προκειμένου να δηλώσει τη συμμετοχή του και να παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία για την παραλαβή της παροχής της προωθητικής ενέργειας. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

  4.1.1 Προσωπικά στοιχεία: όνομα, επίθετο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), διεύθυνση κατοικίας ή/και διεύθυνση παραλαβής της παροχής της προωθητικής ενέργειας σε περίπτωση που είναι διαφορετική από τη δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας.

  4.1.2 Λοιπά στοιχεία αγοράς: αριθμός και ημερομηνία παραστατικού αγοράς, επωνυμία καταστήματος αγοράς και κωδικός προϊόντος. Το φωτοαντίγραφο ή φωτογραφία του παραστατικού αγοράς θα πρέπει να σταλεί επιπλέον στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.lg.com/gr/support/contact/chat-email/email.

  4.2 Ακολούθως θα διεξαχθεί σχετικός έλεγχος από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Διοργανώτριας για τη συμμόρφωση της συμμετοχής με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Κατόπιν του ελέγχου αυτού, σε περίπτωση που ο συμμετέχων πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και δεν έχει αποδοθεί ο μέγιστος αριθμός παροχών της Προωθητικής Ενέργειας κατά χρονική σειρά και προτεραιότητα, η οποία θα τηρείται σύμφωνα με την ημερομηνία δήλωσης της συμμετοχής στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Διοργανώτριας, η τελευταία θα αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο συμμετέχοντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, ενημερώνοντάς τον για τη διαδικασία αποστολής της παροχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά κατωτέρω υπό 5.

  5] Παροχές

  Ως παροχές της Προωθητικής ενέργειας που θα προσφέρονται με την αγορά ενός εκ των παρακάτω μοντέλων που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Προωθητικής ενέργειας, ορίζονται τα ακόλουθα (εφεξής αναφερόμενα χάριν συντομίας το «Παροχή» ή τα «Παροχές»):

  1. Με την αγορά του μοντέλου 27GN880 ένα σετ αποτελούμενο από μία καρέκλα ADX + μία Razer Kiyo streaming camera αξίας 219,00€ (σύμφωνα με την προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης)
  2. Με την αγορά του μοντέλου 38GN950 ένα σετ αποτελούμενο από μία καρέκλα ADX + μία Razer Kiyo streaming camera αξίας 219,00€ (σύμφωνα με την προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης), ένα ζευγάρι ακουστικών Razer Kraken Analog Black Gaming Headset αξίας 79,90€ (σύμφωνα με την προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης) και ένα πληκτρολόγιο Razer BlackWidow Chroma Mechanical Green Gaming Keyboard αξίας 94,90€ (σύμφωνα με την προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης)
  3. Με την αγορά του μοντέλου 27GN950 ένα σετ αποτελούμενο από μία καρέκλα ADX + μία Razer Kiyo streaming camera αξίας 219,00€ (σύμφωνα με την προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης), καθώς και ένα πληκτρολόγιο Razer BlackWidow Chroma Mechanical Green Gaming Keyboard αξίας 94,90€ (σύμφωνα με την προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης).

  Ρητώς διευκρινίζεται ότι θα αποδοθούν έως 50 τεμάχια εκάστης Παροχής (σετ καρέκλας ADX + Razer Kiyo streaming camera, ζευγάρι ακουστικών Razer Kraken Analog Black Gaming Headset, πληκτρολόγιο Razer BlackWidow Chroma Mechanical Green Gaming Keyboard, πληκτρολόγιο Razer BlackWidow Chroma Mechanical Green Gaming Keyboard) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην απόδοση τους, όπως αναφέρεται στον όρο 4 ανωτέρω. Σε περίπτωση που παρέχονται περισσότερες από μία Παροχές με την αγορά ενός Προϊόντος και τυχόν εξαντληθεί ένα εξ αυτών, θα παρέχονται η/οι υπόλοιπη/ες Παροχή/ές.

  Οι Παροχές είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζοναι και δεν ανταλλάσσονται με μετρητά. Οι Παροχές επιλέχθηκαν βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα και/ή τη χρήση αυτών. Η Διοργανώτρια ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των Παροχών και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματά τους, καθώς επίσης και για βλάβες ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή την χρήση των Παροχών, ούτε υποχρεούται σε αντικατάσταση / επισκευή τους ή άλλη αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτά. Για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των Παροχών υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις Παροχές καθώς και τον αριθμό αυτών.

  Η παράδοση των Παροχών θα πραγματοποιείται δωρεάν εντός Ελλάδος στη διεύθυνση που θα δηλώσει έκαστος συμμετέχων. Οι αποστολές των Παροχών προς τους συμμετέχοντες θα πραγματοποιηθούν μέχρι την 30η Οκτωμβρίου 2021. Ο συμμετέχων, κατά την παραλαβή της Παροχής του, υποχρεούται να επιδείξει κάποιο έγγραφο επιβεβαίωσης της ταυτότητάς του, να συμπληρώσει τα στοιχεία του και να υπογράψει το σχετικό έντυπο παράδοσης-παραλαβής. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος: α) αρνηθεί την Παροχή, την οποία δικαιούται ή β) αμελήσει ή αδιαφορήσει να διεκδικήσει την Παροχή εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 4.2 αποκλειστικής προθεσμίας διεκδίκησης ή γ) καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί του για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του εντός της ίδιας ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας, χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά στην Παροχή αυτή.

  Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων υπαναχωρήσει από την πώληση / επιστρέψει το Προϊόν, κατόπιν συμμετοχής του στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια, η συμμετοχή του ακυρώνεται αυτόματα και θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Διοργανώτριας στους ακόλουθους τηλεφωνικούς αριθμούς: 2104800564 (από σταθερό ή κινητό) ή 801 11 200900 (από σταθερό)** και να επιστρέψει την Παροχή, σε περίπτωση που του έχει ήδη παραδοθεί.

  Διευκρινίζεται ρητά ότι για τη συμμετοχή στην Προωθητική ενέργεια, τελευταία ημέρα αγοράς του Προϊόντος ορίζεται η 26η Σεπτεμβρίου 2021 και τελευταία ημέρα διεκδίκησης της Παροχής ορίζεται η 20η Οκτωβρίου 2021. Μετά το πέρας των ανωτέρω ημερομηνιών καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δεν θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια. Τυχόν πραγματοποιηθείσες αγορές ή υποβληθείσες συμμετοχές μετά το πέρας των ανωτέρω ημερομηνιών θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

  Σε περίπτωση λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Διοργανώτριας, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στο συμμετέχοντα την Παροχή, ούτε εναλλακτική Παροχή, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικής παροχής, οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

  6] Για τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια είναι αναγκαία η συλλογή, καταχώρηση, διατήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [συγκεκριμένα όνομα, επίθετο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), διεύθυνση κατοικίας ή/και διεύθυνση παραλαβής Παροχής σε περίπτωση που είναι διαφορετική από τη δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας] σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τη Διοργανώτρια αποκλειστικά για το σκοπό της διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας (συμμετοχή, ταυτοποίηση συμμετεχόντων, απόδοση Παροχών), καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της Διοργανώτριας (άρθρο 6 παρ. 1 (γ) GDPR) και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6 παρ. 1 (στ) GDPR), σύμφωνα πάντα με τον Κανονισμό (ΕΕ)2016/679 (GDPR) και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η εν λόγω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, θα γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Διοργανώτριας, την οποία οι συμμετέχοντες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και είναι διαθέσιμη εδώ:https://www.lg.com/gr/privacy.

  Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται από την Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών. Τα δεδομένα θα επεξεργάζεται η Διοργανώτρια, καθώς και πρόσωπα τα οποία θα ενεργούν κατ’ εντολή ή σε συμφωνία μαζί της για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Συγκεκριμένα, η Διοργανώτρια κοινοποιεί τα δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό της, όπως ενδεικτικά στην εταιρεία μεταφορών που παραδίδει τις Παροχές, καθώς και στην εταιρεία διαχείρισης του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών της, οι οποίες ακολούθως δύνανται να τα κοινοποιήσουν σε συνεργάτες τους, αποκλειστικά για τον σκοπό εκτέλεσης των υποχρεώσεων και της παροχής των Παροχών, όπως περιγράφονται στους παρόντες όρους. Ακόμη, ενδέχεται η Διοργανώτρια να διαβιβάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε άλλες δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν τους ίδιους νόμους προστασίας δεδομένων με την Ελλάδα και συγκεκριμένα στην απώτερη μητρική εταιρεία της, LG Electronics Inc. που εδρεύει στη Σεούλ της Δημοκρατίας της Ν. Κορέας, Twin Tower, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu ή σε άλλες συνδεδεμένες με την Διοργανώτρια επιχειρήσεις που εδρεύουν εκτός Ε.Ε. και τα δεδομένα να υποβληθούν σε επεξεργασία από τη Διοργανώτρια ή τις άλλες αυτές συνδεδεμένες με τη Διοργανώτρια επιχειρήσεις σε αυτές τις δικαιοδοσίες εκτός της Ε.Ε.. Η Διοργανώτρια λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων διαβιβάζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Για την άσκηση των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), δηλαδή του δικαιώματος ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διοργανώτρια στο email: lgehsprivacy@lge.com ή με οποιονδήποτε εκ των τρόπων που προβλέπονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Διοργανώτριας. Επιπλέον, έχει οριστεί σε επίπεδο ομίλου εταιρειών LGE, Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), με τον οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo-eu@lge.com.

  Η Διοργανώτρια ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να επικοινωνούν μαζί της προκειμένου να επιλύσουν οποιαδήποτε ανησυχία τους σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, εάν οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι παραβιάζεται κάποιο από τα δικαιώματά τους σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους από την ανωτέρω επεξεργασία, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

  7] Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανάγνωση και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της προωθητικής ενέργειας.

  8] Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους παρόντες όρους. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Στην περίπτωση που οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε η Διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να αποκλείσει τον εν λόγω συμμετέχοντα τελείως από την προωθητική ενέργεια.

  9] Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την προωθητική ενέργεια επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

  * Η ονομασία Razer είναι εμπορικό σήμα της Razer Inc. καταχωρημένο στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες

  ** Χρεώσεις ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας)