Användarvillkor för LGE:s tjänster

Användarvillkor för LG Electronics-tjänsten

LG Electronics, Inc. (”LGE”) tillsammans med våra dotterbolag och affilierade (”LG-koncernen”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) välkomnar dig, slutanvändaren (”Användare” eller ”du”), till vår tjänst.

Dessa användarvillkor (”Användarvillkor”) anger information som behövs för att Användare ska kunna använda olika tjänster, såsom mobilappar och webbplatser, som vi tillhandahåller i anslutning till våra produkter och smarta enheter (inklusive anpassade tjänster baserat på dina önskemål) listad här (sammantaget ”LGE-tjänsten”). Dessa Användarvillkor inkluderar till exempel följande:

• hur du kan använda LGE-tjänsten och hur vi tillhandahåller dig LGE-tjänsten,

• rättigheter, ansvar och regler som är tillämpliga för dig och LGE i samband med din användning av LGE-tjänsten,

• immateriella rättigheter avseende innehållet och programvaran som finns på LGE-tjänsten samt

• andra rättigheter du har i samband med användning av LGE-tjänsten.

Om du vill använda LGE-tjänsten måste du samtycka till dessa Användarvillkor. Användning av vissa tjänster kan också kräva att du skapar ett konto som medlem (“Medlem”) och använder enheter som tillverkas av oss. Läs dessa Användarvillkor noggrant. Vi rekommenderar också att du läser andra policyer som kan gälla för din användning av LGE-tjänsten, inklusive LGE-tjänstens integritetspolicy som finns här.

Dessa Användarvillkor ska i princip gälla för din användning av LGE-tjänsten. Men med avseende på din användning av vissa tjänster kan du vara föremål för tjänstespecifika villkor i tillägg till dessa Användarvillkor. När du exempelvis köper varor och tjänster via LGE-tjänsten kan inköpsvillkoren gälla och du kommer att få se sådana villkor som du måste samtycka till innan du kan slutföra ditt inköp. I händelse av motstridighet eller inkonsekvens mellan detta avtal och sådana tjänstespecifika villkor kommer de tjänstespecifika villkoren att gälla, men endast med avseende på den tjänsten. Dessutom kan ytterligare policyer, anvisningar, riktlinjer och meddelanden gälla för vissa tjänster och vi rekommenderar att du läser dem noggrant innan du använder sådana tjänster.

1. Leverantören av LGE-tjänsten

Följande företag tecknar dessa Användarvillkor tillsammans med dig för att tillhandahålla LGE-tjänsten i enlighet med dessa Användarvillkor:

Listad här

2. Användning av och abonnemang på LGE-tjänsten

Abonnemangsstandard och -procedur

Det kan vara otillåtet för barn under 18 år att abonnera på LGE-tjänsten.

Observera att om du är yngre än 18 år och vill abonnera på LGE-tjänsten måste du ha tillstånd från din förälder eller vårdnadshavare. Din förälder eller vårdnadshavare kommer att ansvara för din användning av LGE-tjänsten och måste därför övervaka din användning av LGE-tjänsten och fastställa om LGE-tjänsten är lämplig för dig eller ej.

Du kan ansöka om att abonnera på LGE-tjänsten efter att du har läst och samtycker till dessa Användarvillkor och Integritetspolicyn, vilket kan åtföljas av verifiering via e-post. Efter framgångsrik verifiering och/eller godkännande av din ansökan kommer du att få ett konto för LGE-tjänsten (“Konto”). Vi kan kräva att du verifierar ditt verkliga namn första gången du loggar in eller under din användning av LGE-tjänsten. Du kan granska och rätta eventuella fel i dina uppgifter genom att logga in på ditt Konto.

Dessa Användarvillkor tecknas för en obestämd tidsperiod.

Observera att användarvillkoren inte anses vara skriftliga och vi sparar inte ner de godkända användarvillkoren till fil. Dessa Villkor är alltid tillgängliga för dig på ThinQ App-menyn > Appinställning > Användarvillkor eller på lg.com-webbplatsen > Användarvillkor [här]. Du kan också kontakta oss på [här] för nedladdning.

När du abonnerar som Medlem och använder Kontot

• Du måste tillhandahålla korrekta och fullständiga uppgifter när du registrerar dig

• Du måste utan dröjsmål uppdatera alla ändringar av sådan information

• Du måste se till att ditt lösenord inte sprids eller delas med andra under din användning av Kontot

• Du måste informera LGE omedelbart om du misstänker att ditt Konto har använts utan godkännande

Du ansvarar för användningen av ditt Konto och måste vidta rimliga åtgärder för att skydda Kontot. Du ansvarar för alla konsekvenser som uppstår på grund av handlingar som kan hänföras till dig, inklusive försumlighet i hanteringen av lösenordet till ditt Konto, och LGE ansvarar inte för sådana konsekvenser.

Vi kan avvisa din ansökan om att skapa ett Konto i någon av följande situationer:

• om du tillhandahåller felaktiga och ofullständiga uppgifter när du registrerar dig,

• om du registrerar dig för att använda LGE-tjänsten för kommersiella eller olagliga ändamål, eller

• om vi inte kan ta emot dig som Medlem av skäl som kan hänföras till dig, t.ex. tidigare överträdelser av dessa Användarvillkor.

Användare kan dessutom hämta visst kostnadsfritt innehåll som är tillgängligt på LGE-tjänsten utan att skapa ett Konto om Användaren samtycker till LGE:s autentisering av hans/hennes enhet, så att LGE kan fastställa om en sådan Användare har rätt att hämta det relevanta innehållet.

Vi kan närs som helst och av alla affärsskäl stänga av eller ta bort ett av dina konton om du har flera konto för vår tjänst under en enda e-postadress. Om vi stänger av eller tar bort ett av dina konton kommer vi att försöka meddela dig minst 30 dagar innan avstängning eller borttagning till e-postadressen registrerad på ditt konto. I ovan nämnda fall kan vi säga upp vår tjänst med avstängt eller borttaget konto.

3. Användares rättigheter och förpliktelser

Dina juridiska rättigheter

Dessa Användarvillkor ska inte begränsa eller frånta dig dina lagstadgade rättigheter till (1) en viss tjänstekvalitet och (2) lösningar i händelse av eventuella problem. Om du exempelvis är en konsument som köper produkter via LGE-tjänsten kan du dra fördel av alla rättigheter som du beviljas enligt tillämpliga lagar och förordningar.

Rätt att säga upp Användarvillkoren

Du har rätt att när som helst säga upp Användarvillkoren till upphörande utan att lämna ett meddelande eller ange något skäl genom att radera ditt Konto eller genom att sluta använda LGE-tjänsterna.

Dina förpliktelser

Du måste göra följande när du använder LGE-tjänsten:

• efterleva dessa Användarvillkor och alla tillämpliga lagar och förordningar,

• respektera andras rättigheter, inklusive rättigheter avseende personuppgifter, integritet och immateriella rättigheter,

• avhålla dig från uppförande som kränker andras rättigheter, är nedsättande eller på annat sätt skadar någon annan persons (inklusive LGE:s) intressen samt

• avhålla dig från handlingar som kan leda till missbruk av, störa, stoppa eller skada LGE-tjänsten.

LGE gör sitt bästa för att upprätthålla säkerheten och tryggheten för alla Användare och för att ge Användare fri tillgång till LGE-tjänsten. Därför får du inte använda LGE-tjänsten eller något innehåll som tillhandahålls via LGE-tjänsten (“LGE-innehåll”) för att:

• försöka återskapa källkoden till eller algoritmerna för LGE-tjänsten eller LGE-innehållet genom att exempelvis delta i baklängeskonstruktion av programvaran (utom så som tillåtet enligt tillämplig lag),

• försöka att godtyckligt modifiera eller avaktivera vissa funktioner i LGE-tjänsten eller LGE-innehållet,

• skapa härledda verk baserat på LGE-tjänsten eller LGE-innehållet,

• delta i tjänster som leasing, underlicensiering eller hosting med hjälp av LGE-tjänsten eller LGE-innehållet,

• göra intrång i immateriella rättigheter, inklusive andras (inklusive LGE:s) upphovsrätt, i samband med användning av LGE-tjänsten eller LGE-innehållet,

• använda LGE-tjänsten eller LGE-innehållet för olagliga ändamål eller på olagligt sätt, i strid mot dessa Användarvillkor eller tillämpliga lagar och förordningar,

• använda LGE-tjänsten eller LGE-innehållet på ett uppsåtligt eller skadligt sätt (t.ex. hackning eller spridning av skadlig kod, inklusive virus och skadliga data),

• använda LGE-tjänsten eller LGE-innehållet på ett sätt som hindrar andra Användare, skadar, överbelastar eller försämrar LGE-tjänsten eller ökar LGE-tjänstens sårbarhet för säkerhetsrisker eller

• försöka avkoda signaler som överförs mellan LGE-tjänsten och dess servrar eller samla in data eller uppgifter från LGE-tjänsten eller dess system.

Om du inte efterlever ovanstående förpliktelser kan vi stoppa din åtkomst till LGE-tjänsten under den tid som vi utreder din bristande efterlevnad. Om detta sker kommer vi att ansvara för att bevisa din bristande efterlevnad, men vi kommer dock att ta bort ett sådant stopp om du bevisar att du saknar avsikt eller försumlighet i samband med sådan bristande efterlevnad. Vi kan säga upp ditt Konto om sådan bristande efterlevnad inte har lösts inom en viss period.

Ditt ansvar

Om vi drabbas av en förlust som uppstår genom eller i samband med: (i) ditt brott mot dessa Användarvillkor, (ii) din användning av LGE-tjänsten på annat sätt än i enlighet med dessa Användarvillkor eller på annat sätt bryter mot tillämpliga lagar eller förordningar eller (iii) din användning av Tredjepartstjänster (enligt definitionen nedan) på annat sätt än i enlighet med de villkor som är tillämpliga för användning av sådana Tredjepartstjänster kan vi vidta rättsliga åtgärder mot dig för att erhålla ersättning av sådana förluster.

4. Licens

Licens för LGE-tjänsten

LGE beviljar dig en licens att använda LGE-tjänsten så att du kan använda LGE-tjänsten fritt. Licensen tillhandahålls dock på begränsad, icke-överlåtbar, återkallelig och icke-exklusiv basis och du får endast använda LGE-tjänsten och LGE-innehållet för personliga och icke-kommersiella ändamål. Den licens som beviljas omfattar programvara och andra data som är nödvändiga för att tillhandahålla LGE-tjänsten och LGE-innehållet, tillsammans med tillämpliga uppdateringar, uppgraderingar, förbättringar, modifieringar, ändringar och tillägg. När du samtycker till dessa Användarvillkor beviljas du en licens för att endast använda LGE-tjänsten och LGE-innehållet inom ramen för de villkor som framställs i dessa Användarvillkor och i det tillämpliga licensavtalet för slutanvändare (“EULA”) för LGE-innehållet (om tillämpligt). Du kommer inte att förvärva några immateriella rättigheter eller andra äganderätter relaterade till LGE-tjänsten och LGE-innehållet, utom så som uttryckligen framställs häri eller i det tillämpliga EULA. Vidare kan licensens detaljer och omfattning variera beroende på land, din enhet och typ av operativsystem, LGE:s och dess affärspartners interna policyer samt andra operativa eller tekniska behov. Du samtycker till att vi inte har något ansvar gentemot dig för någon bristande interoperabilitet mellan LGE-innehåll du hämtar och din mobila enhet eller för eventuella skador som orsakas av din felaktiga inmatning av informationen om din enhet.

Licens för Innehåll skapat av Användaren

På vissa LGE-tjänster kan du ladda upp, skicka, lagra, överföra, ta emot eller dela dina omdömen, inlägg, bilder, meddelanden, dokument och annat innehåll (“Innehåll skapat av Användaren”), till vilka du innehar upphovsrätten. Du behåller äganderätten till allt Innehåll skapat av Användaren som du skickar in och du behöver inte tillhandahålla sådant Innehåll skapat av Användaren på LGE-tjänsten. Vi gör inga framställningar och lämnar inga garantier avseende noggrannheten eller fullständigheten i Innehåll skapat av Användaren eller i Innehåll skapat av Användare som har laddats upp av någon annan användare.

Genom att ladda upp eller dela Innehåll skapat av Användaren på LGE-tjänsten beviljar du LGE en global, icke-exklusiv, avgiftsfri, återkallelig, överförbar och underlicensieringsbar licens att kopiera, redigera, distribuera, översätta, digitalomvandla, publicera, implementera, indikera, modifiera och skapa härledda arbeten av Innehåll skapat av Användaren så länge skyddet för immateriella rättigheter i Innehåll skapat av Användaren varar, i den utsträckning det är nödvändigt för drift, marknadsföring och förbättring av LGE-tjänsten.

LGE kan dessutom underlicensiera ovanstående licens till följande parter:

- andra Användare för att säkerställa att LGE-tjänsten fungerar så som den ursprungligen har utformats (t.ex. delning av inlägg med vissa personer) eller

- externa leverantörer som har en avtalsrelation med LGE, för det begränsade ändamålet att ge LGE möjlighet att tillhandahålla LGE-tjänsten i enlighet med dessa Användarvillkor.

Utan hinder av föregående innehar LGE licensen till Innehåll skapat av Användare endast i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och förordningar och beviljas ingen rättighet utöver en sådan gräns.

5. Begränsning av användning av LGE-tjänsten och radering av Innehåll skapat av Användaren

Möjliga åtgärder i händelse av problem

Om någon av följande händelser inträffar förbehåller vi oss rätten att, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, stoppa eller säga upp din användning av LGE-tjänsten eller radera ditt Konto eller Innehåll skapat av Användaren:

• om du eller ditt Innehåll skapat av Användaren på väsentligt eller upprepat sätt gör dig skyldig till brott mot dessa Användarvillkor, ytterligare villkor som kan gälla för din användning av LGE-tjänsten, LGE:s andra policyer (som finns på LG ThinQ-appinformation.) eller tillämpliga lagar och förordningar,

• om du uttryckligen anger din brist på avsikt att efterleva dessa Användarvillkor och ytterligare villkor som kan gälla för din användning av LGE-tjänsten,

• om det är nödvändigt för att efterleva rättsliga förpliktelser eller domstolsbeslut eller

• om ditt beteende eller ditt Innehåll skapat av Användaren rimligen anses orsaka skada på eller skapa ansvarsskyldighet för andra, inklusive andra Användare och LGE (t.ex. hackning, nätfiske, trakasserier, överföring av spam, vilseledande uppförande, falsk information, intrång i andras integritet, förtal eller obehörig visning av innehåll som inte tillhör Användaren).

Meddelande

Om det rimligen anses möjligt kommer vi, innan vi vidtar ovanstående åtgärder, att informera dig om vår motivering för att vidta sådana åtgärder för att ge dig en chans att åtgärda det identifierade problemet. Vi kan dock besluta oss för att inte informera dig om meddelandet kan:

• skada eller skapa ansvarsskyldighet för andra Användare, tredje parter eller LGE,

• bryta mot tillämpliga lagar och förordningar eller ålägganden från en tillsynsmyndighet,

• störa tillsynsmyndigheters utredningar eller

• underminera LGE-tjänstens drift, integritet eller säkerhet.

Användarens ansvar avseende åtgärder som begränsning av användning

Den tillämpliga Användaren (dvs. Inte LGE) ansvarar för eventuella skador och förluster (inklusive avseende data och innehåll) som kan uppstå genom eller i samband med implementeringen av åtgärder som resultat av Användarens brott mot dessa Användarvillkor, t.ex. begränsning av Användarens användning av LGE-tjänsten eller uppsägning av Användarens Konto. I syfte att undvika dataförlust, uppmanas du att skapa säkerhetskopior eller säkerställa att data och innehåll som lagras via LGE-tjänsten också lagras på en annan plats, t.ex. genom att använda säkerhetskopieringstjänster online.

6. Förändring, stopp och uppsägning av LGE-tjänsten

Förändring av LGE-tjänsten

Om vi lägger till nya funktioner i eller lanserar en ny version av LGE-tjänsten eller i händelse av en förändring i tillämplig lag kan vi förändra LGE-tjänsten enligt följande:

• ändra, lägga till eller ta bort delar av eller funktioner i LGE-tjänsten, t.ex. för förbättrade funktioner, prestandasäkerhet, felkorrigeringar och tjänsteförbättringar,

• stoppa eller begränsa användning av eller åtkomst till LGE-tjänsten, inklusive åtkomst till Konton,

• undersöka, flagga, modifiera, vägra publicering, blockera åtkomst till eller radera LGE-innehåll utan meddelande eller ansvar eller

• på distans avaktivera åtkomst till, blockera eller ändra något LGE-innehåll som tidigare har hämtats från LGE-tjänsten till din enhet, om sådana åtgärder är nödvändiga eller lämpliga som resultat av LGE:s avtalsförpliktelser, lagändringar, ett domstolsbeslut eller av andra skäl.

Om LGE tar bort, avaktiverar eller på annat sätt blockerar din åtkomst till något LGE-innehåll måste du kontakta leverantören av det relevanta LGE-innehållet.

Stopp och uppsägning av LGE-tjänsten

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kan LGE när som helst stoppa eller säga upp hela eller delar av LGE-tjänsten vid något av följande tillfällen:

• för att driva eller förbättra LGE-tjänsten eller för att efterleva förpliktelser enligt tillämpliga lagar,

• om LGE:s affärspartner som tillhandahåller LGE delar av LGE-tjänsten bestämmer sig för att helt eller delvis avsluta tillhandahållandet av sådana delar av LGE-tjänsten eller

• i händelse av underhåll på, inspektion av eller utbyte av eller fel på informations- och kommunikationssystem (t.ex. datorer, servrar och telekommunikationsnätverk), kraftig ökning av trafik, avbrott i kommunikationen och annan rimlig grund som gör det svårt att fortsätta driften av LGE-tjänsten.

LGE kan stänga av eller avsluta alla eller delar av LGE-tjänsten när som helst och för alla affärsskäl genom att ge dig ett skriftligt meddelande minst 30 dagar före sådan avstängning eller borttagning.

Meddelanden, ersättning och skadeståndsansvar i händelse av förändring, stopp eller uppsägning

Väsentliga förändringar, stopp och uppsägning som har negativ inverkan på användningen av LGE-tjänsten kommer att meddelas Användare i förväg via den e-postadress som är registrerad på Kontot eller på andra rimliga sätt, inklusive publicering på LGE-tjänsten. Ändringar kan dock träda i kraft omedelbart utan föregående meddelande om det förekommer en ändring i någon tillämplig lag eller förordning eller om det finns säkerhetsrisker som innebär att förändring, stopp eller uppsägning måste genomföras. Om du inte vill fortsätta använda LGE-tjänsten efter en väsentlig förändring, stopp eller uppsägning kan du säga upp ditt Konto.

Om inget annat krävs enligt tillämpliga lagar och förordningar har Användare inte rätt till någon ersättning i samband med förändring, stopp eller uppsägning av hela eller delar av LGE-tjänsten.

Användarens och LGE:s rättigheter och förpliktelser enligt dessa Användarvillkor ska överleva uppsägning av LGE-tjänsten eller Användarens Konto.

7. LGE:s ansvar och garantier

Ansvar

Ingenting i dessa Användarvillkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för: (i) dödsfall eller personskada som orsakas av vår försumlighet, (ii) bedrägeri eller bedräglig oriktig framställning samt (iii) alla ärenden för vilka det skulle vara olagligt för oss att utesluta eller begränsa vårt ansvar.

Om vi underlåter att efterleva dessa Användarvillkor är vi ansvariga för förlust eller skada som du drabbas av och som är ett förutsägbart resultat av vår brott mot dessa Användarvillkor eller vår försumlighet, men vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som inte är förutsägbar. En förlust eller skada är förutsägbar om den är ett uppenbart resultat av vår överträdelse eller om den övervägdes av dig och oss när vi ingick dessa Användarvillkor.

Vi tillhandahåller LGE-tjänsten uteslutande för hushålls- och privat bruk. Du samtycker till att inte använda LGE-tjänsten eller något LGE-innehåll för kommersiella eller affärsändamål och vi har inget ansvar gentemot dig för någon utebliven vinst, förlust av affärer, avbrott i verksamheten eller förlust av affärstillfällen.

Vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada som du drabbas av som resultat av: (i) din försumlighet när du använder LGE-tjänsten, (ii) ditt brott mot dessa Användarvillkor eller (iii) i händelse av force majeure.

Användning av LGE-tjänsten och LGE-innehållet kan kräva åtkomst till internet. Observera att beroende på abonnemanget på din telekommunikationstjänst kan ytterligare mobilavgifter gälla för din åtkomst till internet. Vi ansvarar inte för anslutningen till eller hastigheten i din internettjänst.

Garantier

LGE:s garanti med avseende på LGE-tjänsten (inklusive innehållet i LGE-tjänsten, LGE-tjänstens funktioner, trovärdighet, tillgänglighet och tillfredsställelse med användarnas behov) och LGE-innehållet är begränsad (1) till de ärenden som framställs i dessa Användarvillkor och ytterligare villkor som kan gälla för din användning av LGE-tjänsten och LGE-innehållet eller (2) i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och förordningar. Ingen annan garanti lämnas i samband med LGE-tjänsten och LGE-innehållet. I synnerhet kan en smart enhet som är ansluten till LGE-tjänsten och LGE-innehållet kopplas från LGE-tjänsten eller bli oanvändbar på grund av en dålig nätverksanslutning eller uppdatering av LGE-tjänsten.

I den största utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar tillhandahålls LGE-tjänsten och LGE-innehållet i befintligt skick eller så som tillgängliga och utan någon garanti av något slag, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive men ej begränsat till säljbarhet, upprätthållande av god kvalitet, förmåga att hantera enheter, lämplighet för ett visst syfte, integritet, tillräcklighet, frihet från virus, lugn miljö och icke-intrång med avseende på LGE-tjänsten och LGE-innehållet.

Observera att vissa jurisdiktioner inte tillåter uteslutande eller begränsning av underförstådda garantier eller villkor eller begränsning av tillfälliga eller följdskador. Därför kan tillämpningen av ovanstående begränsningar och uteslutanden vara begränsad i ditt fall och du kan ha ytterligare rättigheter. Om du behöver mer information om dina lagstadgade rättigheter kan du kontakta din lokala myndighet, ett handelsreglerande organ, en konsumentrådgivare eller motsvarande.

8. Tredjepartstjänst

Vi samarbetar med globala affärspartner för att tillhandahålla användbart innehåll via LGE-tjänsten. LGE-tjänsten kan omfatta innehåll (t.ex. information, länkar och annonser), produkter, tjänster, appar och annat material som tillhandahålls av en tredje part (“Tredjepartstjänst”). Du kan dra fördel av olika förmåner via Tredjepartstjänsten. Vi har dock ingen kontroll över Tredjepartstjänsten och därför är vi i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag inte ansvariga för eventuella skador eller förluster som uppstår genom din användning av Tredjepartstjänsten. Vi gör inga framställningar och lämnar inga garantier och i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag åtar vi oss inget ansvar med avseende på Tredjepartstjänsten. Du samtycker till att din användning av Tredjepartstjänsten sker på egen risk och till att vi inte har något ansvar gentemot dig som resultat av din tillgång till Tredjepartstjänsten.

9. Reklam

Vi tillhandahåller olika LGE-tjänster utan avgift och därför kan vissa LGE-tjänster omfatta (anpassade) annonser som kan tillhandahållas baserat på vissa Användares inställningar. LGE-tjänsten kan omfatta annonser och marknadsföring som tillhandahålls av oss eller en tredje part och för de annonser och den marknadsföring som tillhandahålls av externa annonsörer kan vi inte kontrollera användbarheten, noggrannheten eller fullständigheten i sådan information. Följaktligen kommer vi, om informationen inte kan hänföras till oss, inte att åta oss något skadeståndsansvar som uppstår genom sådana annonser och meddelanden eller någon transaktion mellan dig och en sådan annonsör, inklusive eventuella skador som kan uppstå genom att du förlitar dig på sådana annonser.

10. Tvistlösningsprocedur

Hantering av klagomål

Du kan rapportera alla klagomål om användningen av LGE-tjänster med hjälp av följande kontaktuppgifter:

Listad här

Vi kommer att hantera alla klagomål enligt följande procedur: vi tilldelar ditt klagomål ett ID-nummer och vi skickar ut en bekräftelse på mottagandet av ditt klagomål till dig utan dröjsmål, dock ej senare än inom 72 timmar efter mottagandet av ditt klagomål. Vi kommer att utreda ditt klagomål omgående. Om vi godkänner ditt klagomål kommer vi omedelbart att tillhandahålla gottgörelse och skicka ett svar på din motivering för klagomålet inom 30 dagar efter mottagandet av ditt klagomål. Om vi inte godkänner ditt klagomål eller om det inte är möjligt att utreda det utan dröjsmål kommer vi att registrera klagomålet och vår ståndpunkt i en rapport som vi skickar ut till dig tillsammans med vårt svar på din motivering för klagomålet. Om vi inte godkänner ditt klagomål kommer vi också att informera dig om orsakerna till vårt svar på din motivering för klagomålet. Om du motsätter dig avvisandet av ditt klagomål kan du lämna in ett klagomål i enlighet med bestämmelserna för tvistlösning nedan.

Utom i den utsträckning det är förbjudet enligt lokal lagstiftning ska alla tvister som uppstår genom eller i samband med dessa Användarvillkor, inklusive eventuella frågor avseende dess existens, giltighet eller uppsägning, hänvisas till och slutligen lösas genom skiljeförfarande (i) enligt reglerna i den sydkoreanska Commercial Arbitration Board (vars regler anses vara införlivade i denna klausul genom hänvisning), (ii) där antalet skiljedomare ska vara en, (iii) sätet eller domsplatsen för skiljeförfarandet ska vara Seoul i Sydkorea, (iv) det språk som ska användas i skiljeförfarandet ska vara engelska samt (v) avtalet ska avgöras i enlighet med sydkoreansk materiell rätt.

I den utsträckning det krävs enligt lokal lagstiftning för att skiljeförfarandet ska vara giltigt och ha rättslig verkan som ett medel för tvistlösning, inklusive mot en konsument, ska hänvisningar till den sydkoreanska Commercial Arbitration Board-reglerna i (i) det ovanstående anses hänvisa till reglerna från det mest framträdande skiljedomsorganet (“Lokala skiljedomsregler”) i ditt land, och hänvisningar till Seoul i Sydkorea i (ii) det ovanstående ska anses hänvisa till huvudstaden i ditt land.

Du får endast lösa tvister med oss på individuell basis och inte som en kärande eller gruppmedlem i någon påstådd grupp eller något representativt förfarande.

Om du är en konsument som är bosatt i Storbritannien eller EU kan du ta upp rättsliga förfaranden avseende dessa Användarvillkor i en domstol i det land där du bor. Om du är bosatt i Storbritannien eller EU och vi riktar denna webbplats till det land där du bor kommer du dessutom att dra fördel av alla obligatoriska lagbestämmelser i det land där du bor. Ingenting i dessa Användarvillkor påverkar dina rättigheter som konsument att förlita dig på sådana obligatoriska bestämmelser i lokal lagstiftning.

Om du är en konsument som är bosatt i Norge kan du kontakta det norska Forbrukerrådet (eller andra relevanta organ för överklagande) i händelse av en tvist. Ytterligare information finns på https://www.forbrukerradet.no/.

Om du är en konsument som är bosatt i EU och vill ha mer information om tvistlösning online kan du följa denna länk till Europeiska kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Denna länk tillhandahålls endast för informationsändamål och i enlighet med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013. Vi är inte skyldiga att delta i tvistlösning online.

11. Ändring av dessa Användarvillkor

LGE kan då och då ändra dessa Användarvillkor och ytterligare villkor som kan gälla för din användning av LGE-tjänsten i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och förordningar. En sådan ändring och anledningen till den kommer att meddelas dig och läggas upp på LGE-tjänsten minst tio dagar innan ändringen träder i kraft. Vidare kommer alla väsentliga ändringar som kan vara till nackdel för Användare att meddelas på den relevanta LGE-tjänsten och via elektroniska medel (t.ex. e-post) minst 30 dagar i förväg.

Du måste samtycka till de ändrade Användarvillkoren. Användning av LGE-tjänsten efter att de ändrade Användarvillkoren träder i kraft utgör ditt samtycke till ändringen. Du kan ta tillbaka eller inte ge ditt samtycke till dessa Användarvillkor (och eventuella ändringar) genom att säga upp ditt Konto när som helst, varvid du inte kommer att vara föremål för de ändrade Användarvillkoren.

12. Allmänna frågor

• Du har vissa lagstadgade rättigheter som inte får begränsas av dessa Användarvillkor. Ingenting i dessa Användarvillkor ska begränsa sådana lagstadgade rättigheter. Rådgivning om dina lagstadgade rättigheter är tillgänglig från din lokala konsumentrådgivare eller handelsreglerande organ.

• Dessa Användarvillkor beskriver relationen mellan dig och LGE. Även om en tredje part drar fördel av relationen mellan dig och LGE ska ingen lagstadgad rättighet gälla för en sådan tredje part.

• I händelse av motstridighet mellan dessa Användarvillkor och ytterligare tjänstespecifika villkor som kan gälla för din användning av LGE-tjänsten ska de ytterligare villkoren gälla med avseende på den relevanta LGE-tjänsten.

• I händelse av att någon bestämmelse i dessa Användarvillkor befinns vara ogiltig, olaglig eller ogenomförbar ska giltigheten, lagligheten och genomförbarheten avseende övriga bestämmelser inte påverkas eller försämras på något sätt.

• Vi tillhandahåller inte LGE-tjänsten i enlighet med en uppförandekod.

• Om vi underlåter att hävda någon rättighet eller bestämmelse i dessa Användarvillkor kommer en sådan underlåtenhet inte att utgöra ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse.

• Var och en av klausulerna i dessa Användarvillkor gäller för sig. Om någon domstol eller relevant myndighet fastställer att någon av dem är olaglig eller ogenomförbar ska de återstående klausulerna vara oförändrade.

• I samband med att vi tillhandahåller dig LGE-tjänsten kan vi förse dig med diverse information via meddelande inom LGE-tjänsten eller via reguljär post, e-post, sms eller mms osv. Om du uttryckligen anger att du inte vill ta emot sådan information kommer du dock inte längre att få sådan information, varvid LGE inte kommer att hållas ansvarigt för någon nackdel som du kan uppleva på grund av sådant uteslutande.

• Alla översättningar av dessa Användarvillkor genomförs för att efterleva lokala krav och i händelse av avvikelser mellan den engelska versionen och versioner på andra språk ska den engelska versionen av dessa Användarvillkor gälla i den utsträckning det inte är förbjudet enligt lokal lagstiftning i din jurisdiktion.

• Vi kan överlåta, ingå underleverantörsavtal eller på annat sätt överföra vissa eller samtliga av våra rättigheter och förpliktelser enligt dessa Användarvillkor till något företag, någon firma eller någon person. Vi kan endast göra detta om det inte har väsentlig inverkan på dina rättigheter enligt dessa Användarvillkor och tillämplig lag. Om vi avser att överlåta, ingå underleverantörsavtal eller på annat sätt överföra vissa eller samtliga av våra rättigheter och förpliktelser enligt dessa Användarvillkor kommer vi att ge dig minst 30 dagars varsel. Om du inte vill fortsätta att använda LGE-tjänsten efter överföring eller tilldelning kan du ta tillbaka ditt samtycke till dessa Användarvillkor genom att säga upp ditt Konto. Du får inte överlåta, ingå underleverantörsavtal eller på annat sätt överföra dina rättigheter eller förpliktelser enligt dessa Användarvillkor till någon annan, såvida du inte först skickar en skriftlig begäran om det till LGE och parterna når en överenskommelse.

• Vi är inte ansvariga för förseningar i utförandet av eller underlåtenhet att utföra någon av våra förpliktelser enligt dessa Användarvillkor som orsakas av händelser utanför vår rimliga kontroll (“Force majeure”), i synnerhet (men inte begränsat till) (a) lagar, påbud, lagstiftning, förordningar eller begränsningar från någon myndighet, (b) utebliven tillgång till offentliga eller privata telenät, eller (c) strejk, lockout eller andra stridsåtgärder, folkuppror, kravaller, invasion, terroristattacker eller hot om terroristattacker, krig (oavsett om det är förklarat eller ej) eller naturkatastrofer. Vårt utförande enligt dessa Användarvillkor anses vara stoppat under den tid Force majeure-tillståndet pågår och vi kommer att ha en tidsförlängning för utförandet så länge den perioden varar. Vi kommer att vidta våra rimliga ansträngningar för att avsluta Force majeure-tillståndet eller för att hitta en lösning genom vilken våra förpliktelser enligt dessa Användarvillkor kan utföras trots Force majeure-tillståndet.

• Licens för eller användning av myndigheter i USA: Om LGE-tjänsten används av eller licensieras till myndigheter i USA gäller följande: LGE-tjänsten som licensieras enligt dessa Användarvillkor är “commercial computer software” så som termen beskrivs i 48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1). Om den har förvärvats av eller på uppdrag av en civil byrå förvärvar USA-myndigheterna denna kommersiella datorprogramvara och/eller dokumentationen till denna kommersiella datorprogramvara med förbehåll för villkoren i dessa Användarvillkor enligt 48 C.F.R. 12.212 (Computer Software) och 48 C.F.R. 12.211 (Technical Data) i Federal Acquisition Regulations (“FAR”) och dess efterföljare. Om den har förvärvats av eller på uppdrag av en byrå inom Department of Defense (“DoD”) förvärvar USA-myndigheterna denna kommersiella datorprogramvara och/eller dokumentationen till denna kommersiella datorprogramvara med förbehåll för villkoren i dessa Användarvillkor enligt 48 C.F.R. 227.7202-3 i DoD FAR Supplement (“DFAR”) och dess efterföljare.

• Exportrestriktioner: Du samtycker till att inte exportera eller återexportera någon LGE-tjänst eller medföljande dokumentation (eller några kopior därav) i strid mot några tillämpliga lagar och förordningar i USA. Du samtycker till att efterleva alla tillämpliga exportlagar och -förordningar i USA och andra länder. Dessa lagar omfattar restriktioner avseende destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Du garanterar att du inte är förbjuden att ta emot export eller tjänster enligt USA:s eller andra tillämpliga exportlagar.

 

Dessa Användarvillkor träder i kraft den 03 / 07 / 2023.

 

Bilaga: Ytterligare villkor som gäller för LGE-tjänsten

 

A. APPLICENSAVTAL

FÖLJANDE VILLKOR GÄLLER FÖR DIN ANVÄNDNING AV VARJE APP SOM DU HÄMTAR FRÅN LGE-TJÄNSTEN (VARDERA EN “APP”) OCH KOMPLETTERAR ANVÄNDARVILLKOREN. LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER NÅGON APP.

 

Du bekräftar att den licens som beviljas häri beviljas dig av leverantören av Appen (“Appleverantör”) och inte av LG Electronics, Inc. (“LGE”). Om Appleverantören tillhandahåller ett licensavtal för slutanvändare (“EULA”) med Appen ska dessa villkor komplettera detta Applicensavtal. På samma sätt som mellan dig och Appleverantören ska eventuella ytterligare eller andra villkor i sådant EULA ha företräde framför villkoren i detta Applicensavtal.

 

Du bekräftar och samtycker till att LGE är en tredje parts förmånstagare med avseende på detta Applicensavtal och varje EULA (om tillhandahållna). Du bekräftar och samtycker till att LGE kommer att ha rätt (och anses ha accepterat rätten) att hävda en sådan licens mot dig som tredje parts förmånstagare med avseende på dessa avtal.

 

1. Licensbeviljande: Appleverantören beviljar dig härmed en begränsad, icke-överlåtbar licens att använda Appen på mobila enheter som tillverkas av LGE och/eller dess närstående företag (“LGE-mobilenhet”) och på det sätt som framställs i LGE:s Användarvillkor. Du får inte hyra ut, leasa, låna ut, sälja, återdistribuera eller underlicensiera Appen. Du får inte baklängeskonstruera, dekompilera eller ta isär Appens kod, utom och endast i den utsträckning sådana aktiviteter uttryckligen är tillåtna enligt tillämplig lag. Alla försök att göra detta är ett brott mot Appleverantörens rättigheter. Om du bryter mot detta förbud kan du bli föremål för åtal och skadestånd. Licensvillkoren reglerar alla uppgraderingar som tillhandahålls av Appleverantören och som ersätter och/eller kompletterar den ursprungliga Appen, såvida inte sådan en uppgradering åtföljs av en separat licens, varvid villkoren för den licensen ska gälla. Appleverantören förbehåller sig alla rättigheter i och till Appen som inte uttryckligen beviljas dig enligt detta Applicensavtal.

 

2. Samtycke till användning av data: Du samtycker till att Appleverantören kan samla in och använda teknisk och relaterad information som samlas in på valfritt sätt som en del av produktsupporttjänster som är relaterade till Appen. Appleverantören får endast använda denna information för att förbättra sina produkter eller för att tillhandahålla dig anpassade tjänster eller tekniker. Appleverantören kan lämna denna information till andra, men inte på ett sätt som identifierar dig personligen.

 

3. Uppsägning: Licensen gäller tills den sägs upp av dig eller av Appleverantören. Dina rättigheter enligt denna licens kommer att upphöra automatiskt utan meddelande från Appleverantören om du underlåter att efterleva något eller några villkor i denna licens. När licensen sägs upp måste du sluta använda Appen och förstöra alla kopior, kompletta eller delar, av Appen, inklusive all medföljande dokumentation.

 

4. Material från tredje part, anstötligt innehåll: Du förstår, bekräftar och samtycker till att vissa Appar kan ge åtkomst till produkter, tjänster, webbinnehåll eller annat material från tredje part och att LGE inte ansvarar för sådant material från tredje part. Du samtycker till att LGE inte ansvarar för att undersöka eller utvärdera material från tredje part eller sådant materials korrekthet. LGE gör inga framställningar och lämnar inga garantier och åtar sig inget ansvar avseende sådant material från tredje part.

 

Du förstår, bekräftar och samtycker till att du genom att skaffa åtkomst till och hämta Appar från LGE-tjänsten kan påträffa material som du kan anse vara explicit eller är stötande, oanständigt eller anstötligt för dig och att du eventuellt inte blir varnad om sådant material i förväg. Du samtycker till att din hämtning och användning av alla Appar sker på egen risk och att LGE inte har något ansvar gentemot dig som ett resultat av någon exponering via sådana Appar.

 

5. INGEN GARANTI: DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT ANVÄNDNING AV APPEN SKER HELT PÅ EGEN RISK OCH ATT ÅTKOMST TILL APPEN TILLHANDAHÅLLS DIG I BEFINTLIGT SKICK OCH I MÅN AV TILLGÅNG OCH UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI. APPLEVERANTÖREN GARANTERAR INTE ATT ANVÄNDNING AV APPEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG FRÅNSÄGER APPLEVERANTÖREN SIG UTTRYCKLIGEN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE VILLKOR ELLER GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT, NOGGRANNHET, KORRESPONDENS MED BESKRIVNING, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET OCH UTEBLIVET INTRÅNG. APPLEVERANTÖREN LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE NÅGON PROGRAMVARA FRÅN TREDJE PART ELLER PROGRAMVARA MED ÖPPEN KÄLLKOD.

 

6. ANSVARSBEGRÄNSNING: I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG SKA APPLEVERANTÖREN INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR TILLFÄLLIGA, PÅFÖLJANDE, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER STRAFFANDE SKADESTÅND AV NÅGOT SLAG ELLER FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DATA, FÖRLUST AV INTÄKT, FÖRLUST AV AFFÄRER ELLER ANNAN EKONOMISK FÖRLUST SOM UPPSTÅR GENOM ELLER I SAMBAND MED LICENSEN ELLER ANVÄNDNING AV APPEN, OAVSETT OM DET ÄR BASERAT PÅ AVTAL, ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), STRIKT PRODUKTANSVAR ELLER NÅGON ANNAN TEORI, ÄVEN OM APPLEVERANTÖREN HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADESTÅND OCH ÄVEN OM EN BEGRÄNSAD GOTTGÖRELSE ANSES HA MISSLYCKATS MED SITT HUVUDSAKLIGA SYFTE. I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG SKA APPLEVERANTÖRENS HELA SKADESTÅNDSANSVAR BEGRÄNSAS TILL UTBYTE, REPARATION ELLER ÅTERBETALNING AV DET INKÖPSPRIS SOM HAR BETALATS FÖR APPEN (OM TILLÄMPLIGT), ENLIGT APPLEVERANTÖRENS VAL. APPLEVERANTÖREN SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIG GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, STRAFFANDE, AVSKRÄCKANDE, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER PÅFÖLJANDE SKADESTÅND SOM UPPSTÅR GENOM NÅGON PROGRAMVARA FRÅN TREDJE PART ELLER PROGRAMVARA MED ÖPPEN KÄLLKOD, ÄVEN OM APPLEVERANTÖREN HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADESTÅND ELLER FÖRLUSTER.

 

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande eller begränsning av underförstådda garantier eller begränsning av tillfälliga eller påföljande skadestånd och därför kan det hända att ovanstående begränsningar och uteslutanden kan ha begränsad verkan i ditt fall.

 

7. Du samtycker till att inte exportera eller återexportera Appen eller medföljande dokumentation (eller några kopior därav) i strid mot några tillämpliga lagar eller förordningar. Du samtycker till att efterleva alla tillämpliga och internationella exportlagar och -förordningar. Dessa lagar omfattar restriktioner avseende destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Du garanterar att du inte är förbjuden att ta emot export eller tjänster enligt tillämpliga exportlagar.

 

8. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag ska detta Applicensavtal regleras av lagarna i delstaten New Jersey i USA och USA:s federala lagar, exklusive deras bestämmelser om motstridande lagar. Om du är en konsument som är bosatt i Storbritannien eller EU kan du ta upp rättsliga förfaranden avseende detta Applicensavtal i en domstol i det land där du bor. Om du är bosatt i Storbritannien eller EU och vi riktar denna webbplats till det land där du bor kommer du dessutom att dra fördel av alla obligatoriska lagbestämmelser i det land där du bor. Ingenting i detta Applicensavtal påverkar dina rättigheter som konsument att förlita dig på sådana obligatoriska bestämmelser i lokal lagstiftning.

 

Om du är en konsument som är bosatt i Norge kan du kontakta det norska Forbrukerrådet (eller andra relevanta organ för överklagande) i händelse av en tvist. Ytterligare information finns på https://www.forbrukerradet.no/.

 

9. Om Appleverantören underlåter att hävda någon rättighet eller bestämmelse i detta Applicensavtal kommer en sådan underlåtenhet inte att utgöra ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse.

 

Dessa Användarvillkor träder i kraft den 03 / 07 / 2023.

 

B. Tjänsten Proactive Customer Care (“PCC”)

 

Via PCC-tjänsten tillhandahåller vi Användare som har registrerat vissa hushållsapparater i en av våra appar information om avgiftsfria och avgiftsbelagda underhålls- och reparationstjänster via push-meddelanden i appen eller via telefon. Detta görs genom att regelbundet kontrollera status i enheten och de förbrukningsmateriel som används i enheten för att upptäcka eventuella fel, avvikelser och nödvändigt utbyte av förbrukningsmateriel. Innan vi tillhandahåller PCC-tjänsten informerar vi Användare om relevanta uppgifter eller också erhåller vi samtycke från dem.

 

Dessa Användarvillkor träder i kraft den 03 / 07 / 2023.

 

 

 

LG Enheter

Land

LG Enhet

Registrerad adress

Kontaktinformation.

Org. nummer

MOMS nr.

Korea

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republiken Korea

(+82) 02-3777-1114 (Korea)

110111-2487050, registrerad i Korea

107-86-14075

Sverige

LG Electronics Nordic AB

Box 83, SE-164 94 Kista, Sverigen

https://www.lg.com/se/support/email

   

 

Services

Service

LG Enhet

Registrerad adress

Kontaktinformation.

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republiken Korea

thinq@lge.com

• http://www.lg.com/se ;

• Alla andra webbplatser och tjänster som kontrolleras av LGESW där denna sekretesspolicy publiceras eller hänvisas till.;

• kundtjänstsamtal till eller från LGESW, en LGESW-partners kundtjänstföretag (vilket kan inkludera samtalsinspelning);

• information insamlade via produktregistreringskort ( gemensamt kallade "webbplatserna").

LG Electronics Nordic AB

Box 83, SE-164 94 Kista, Sverigen

https://www.lg.com/se/support/email

Amazon Web Services Inc

 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA

FAX: +1-206-266-7010

 

Betala med Klarna
Köpnu. Betala senare med Klarna.
Så här fungerar det
 • Steg1
  Läggvarorna i din kundvagn och välj "Klarna" i kassan
 • Steg2
  Klarnaskickar en e-postbekräftelse och påminnelser när det är dags att betala
 • Steg3
  Du kan genomföra dina framtida Klarna-köp med bara ett klick
Betalasenare

Betala inom 30 dagar. Prova sakerna i lugn och ro hemma och bestäm vad du vill behålla. Inga räntor eller avgifter när du betalar i tid. Varavillkor

Dela upp
 • Delbetalningsplan Betala enligt en plan, så att köpet är fullt betalt efter till exempel 12månader. Vill du betala mer en månad går det bra och du kan närsomhelst betala den resterande skulden.
 • Flexibla delbetalningar Betala ett minimibelopp varje månad. Du väljer själv om du vill betala minimibeloppet eller valfritt belopp över minimibeloppet.

Närdu godkänts kan du hantera dina betalningar och få betalningspåminnelser iKlarna-appen. Varavillkor

Om Klarna

LG har ett samarbete med Klarna för att ge våra kunder flexibla betalningsalternativ för köp på LG.com. Läs mer

Vanliga frågor

Besök vår sida med vanliga frågor och läs mer om hur man använder Klarna. Läs mer

Klarnas dataskydd

Läs mer