Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Nastavenie zvuku v LG G4?

Používanie

Nastavenie zvuku v LG G4

 

function Základy o funkcii

 

              Manage alerts, notifications, and vibration from the sound settings screen.  V nastaveniach zvuku je možné nastaviť upozornenia, notifikácie, a vibrácie.

              Pre prístup k nastaveniam zvuku: z domovskej obrazovky, ťuknite na  Aplikácie   > Nastavenia   > Zvuk a notifikácie

              Poznámka: niektoré položky v nastaveniach, v menu, alebo ikony sa môžu líšiť v závislosti na použitej verzii softwaru a poskytovateľovi služieb.


           1. Základné nastavenia zvuku

 

                  ① Ťuknite na Zvukový profil   a zvoľte  Zvuk alebo  Len vibrácie

                  ② Ťuknite na  Hlasitosť     pre nastavenie hlasitosti  Zvonení a Zvuky upozornení , Odozvy na dotyk a systém, a  Hudbavideo,

                       hry a ostatné médiá

                       Posuvníkom  icon môžete ovládať každé nastavenia zvlášť. Ťuknite na  OK pre potvrdenie nastavenia.

                  ③ Ťuknite na  Zvonenie   a vyberte nové zvonenie zo zoznamu ťuknutím na konkrétne zvonenie. Ťuknite  OK pre nastavenie zvonenia,  ALEBO

                       ťuknite na ikonu pridania   vpravo hore na obrazovke a ťuknite na hudobný súbor pre nastavenie zvonenia. V zozname sa zobrazia len kompatibilné súbory.

                  ④ Ťuknite na  Ringtone ID   a potom na posubník pre zapnutie    ak chcete počuť ako zvonenie melódie, ktoré sú vytvárané z telefónnych čísiel.

                       Pri číslach, kde táto funkcia nemôže byť použitá, , sa použije posledne nastavené štandartné zvonenie.  Zvonenia Ringtone ID je možné použiť selektívne pre Všetky čísla , Jednotlivé kontakty,

                       alebo Obľúbené.

 

           2.  Vibrácie
 

                         Ťuknite na intenzitu   vibrácií pre  Zvonenia a Zvuky upozornení  a  Vibrovať pri dotyku..

                       Posuvníkom  icon nastavte intenzitu pre každú položku zvlášť . Ťuknite na OK pre nastavenie.

                  ② Označte    Zvuk s vibráciou   pre povolenie zariadeniu vibrovať spol so zvukom, napríklad pri zvonení.

                  ③ Ťuknite na  Typ vibrácie    a vyberte vyhovujúcu možnosť.  Po dokončení ťuknite na OK.

 

           3.  Notifikácie

 

                  ① Pre kontrolu zobrazovaných notifikácií , ťuknite na  Nerušiť   

                      - Zvonenia a zvuky upozornení .Zvoľte, ktoré hovory môžu byť počuť aj pri vypnutých zvukoch. Je možné si zvoliť z týchto možností:

                            a. Všetky – všetky prerušenia prejdú.

                            b. Len dôležité – povoľuje len dôležité prerušenia. Ikona hviezdy sa objaví na paneli notifikácií, keď je táto funkcia aktívna

                            c. Žiadne– všetky prerušenia sú deaktivované , vrátane zvuku Alarmu.

                      - Len dôležité: označte, ktoré druhy notifikácií máte prijímať: Udalosti kalendára, Prichádzajúci hovor, Nová správa.

                      - Plán: Nastavte čas a deň/dni v týždni, kedy nemáte prijímať ŽIADNE notifikácie, aj pri nastavení "Všetky".

                  ② Ťuknite na Uzamykaciu obrazovku    a zvoľte jednu z možností:  Ukázať všetky notifikácie, Skryť všetky notifikácie, alebo Skryť len citlivé.

                       Poznámka : Pokiaľ nemáte zabezpečenú obrazovku odomykacám vzorom, alebo kódon, možnosť Skryť len citlivé sa nezobrazí.

                  ③ Ťuknite na  Aplikácie   a posunom si zvoľte aplikáciu. Označte aplikácie    od ktorých si neželáte prijímať notifikácie, alebo označte

                       aplikácie    v móde Len dôležité, aby ste označili aplikácie, ktoré majú priroritu. Pre ukončenie nastavenia ťuknite na  tlačidlo späť   alebo tlačidlo Domov   .

                  ④ Ťuknite na   LED notifikácií  , potom ťuknite na spínač   pre aktiváciu funkcie.  Označte všetky možnosti    ktoré si želáte povoliť.

 

           4.  Rozšírené nastavenia 
 

                  ① Ťuknite na  Zvuk notifikácií  a zvoľte nový zvuk zo zoznamu ťuknutím na daný súbor.

                       Ťuknite na  OK pre nastavenie zvonenia ALEBO  ťuknite na ikonu     vpravo hore na obrazovke a  ťuknite na súbor, ktorý si želáte mať ako notifikačný zvuk. Zobrazia sa len kompatibilné súbory.

                  ② Označte    Vibrovať pri dotyku  pre vibrovanie pri dotyku tlačidiel Domov, alebo iných navigačných tlačidiel.

                  ③ Ťuknite  Zvukové efekty a označte nasledovné:

                       - Tóny číselnej klávesnice : Hrá tóny pri stláčaní čísiel

                       - Zvuk dotyku: prehrá zvuk pri stlačení položky na obrazovke

                       - Zvuky uzamknutia obrazovky: prehrávanie zvukov pri zamknutí a odomknutí obrazovky

                  ④ Ťuknite na  Hlasové oznámenia správ/hovorov pre hlasné oznámenie o hovoroch a správach. Ťuknite na posuvník   pre povolenie.

 

*Required question