Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Pripojenie Bluetooth slúchadiel k mobilu

Používanie

Pripojenie Bluetooth slúchadiel k mobilu

 Ako spárovať Bluetooth Slúchadlá s mobilným telefónom.


1. Nastavte Bluetooth sluchádlá do párovacieho módu.

        a. Nájdite tlačidlo pre zapnutie, ale zatiaľ ho nepoužívajte.

        b. Priložte sluchádlo k uchu, aby ste si po zapnutí overili, že je Bluetooth funkčný.                     

        c. Zapnite tlačidlo do pozície ON (zapnuté) pre párovací mód.

Poznámka: Ak je to vaše prvé párovanie, spustí sa automatický párovací mód.
                    Ak už sluchádlá boli spárované, a nie je cieľové zariadenie v dosahu, prejdú do párovacieho módu po 10 sekundách.

                    LED indikátor bude sýto modrý a indikovať, že headset je pripravený k párovániu. Headset oznámí  "Zariadenie je pripravené k párovániu”.

2. Na Mobilním zariadení, na domovskej obrazovke stlačte Aplikácie  > Nastavenia  > Bluetooth

3. Stlačte Bluetooth do pozice ON   k aktivovaniu Bluetooth.

4. Stlačte Vyhľadať zariadenia v spodnej části obrazovky. Zobrazí sa zoznam dostupných zariadení.

5. Vyberte model z ponuky. Ak si vyžiada Heslo/PIN, zadajte 0000.

6. Po úspešnom spárování sa zobrazí Pripojené, na displeji mobilného telefónu, vedľa modelu Bluetooth sluchádiel.


*Required question