Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

[Displej chladničky LG] Displej stále mizne alebo sa vypína.

Oprava

Ak sú dvere zatvorené alebo nie je vykonané žiadne tlačidlo tlačidla, kontrolka displeja sa automaticky vypne asi po 20 sekundách, aby sa šetrila energia.
V závislosti od špecifikácií niektorých modelov LED môžu niektoré výrobky vypnúť všetky indikátory displeja, ale ponechať kontrolku [Zamknúť/Odomknúť] svietiť.
Kontrolka displeja teploty sa znova rozsvieti po stlačení tlačidla alebo otvorení dvierok chladničky.
Ak sa displej nezapne ani po zapnutí napájania, môže sa vyžadovať kontrola výrobku displeja alebo iných komponentov.

※ Ak je displej vypnutý, stlačením a podržaním skontrolujte, či sa dvierka dajú otvoriť a zatvoriť, alebo či tlačidlo [Zamknúť/Odomknúť] funguje normálne.


Odomknutie a nastavenie teploty chladničky
Keď je okno displeja vypnuté
  • Od zapnutia napájania uplynula minúta.
  • Po stlačení požadovaného tlačidla nebolo po dobu 20 sekúnd stlačené žiadne iné tlačidlo.
  • Od otvorenia a zatvorenia dvierok produktu (chladnička, mraznička a/alebo magický priestor) uplynulo 20 sekúnd.

Táto príručka bola vytvorená pre všetky modely, takže obrázky alebo obsah sa môžu líšiť od vášho produktu.

*Required question