Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

[TV] TV Firmware Update δεν ολοκληρωνεται

Επίλυση προβλημάτων

 

TV Firmware Update Does Not Complete

 

 

Some software updates require the downloading of large files which may take

longer to complete. The status bar indicates the completion rate.

If the download seems to be taking too long without any change  in the status,

then the download may have failed.

Proceed with the following steps to reinitiate the software update.

 

1. Unplug the TV power cord.

 

2. Wait for 30 seconds before plugging in the power cord again and then turn on the TV.

 

3. Refer to the Software Update section and repeat the download process.

 

 

 

*Απαιτούμενη ερώτηση