Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

Χωρίς ήχο

Επίλυση προβλημάτων

Αιτίες και συμπτώματα

  • Δεν υπάρχει ήχος.

Ελέγξτε εάν η σύνδεση καλωδίου στο ηχείο έχει γλιστρήσει.

Εικόνα για σύνδεση στο home cinema σύμφωνα με το χρώμα του καλωδίου του ηχείου

Σε περίπτωση σύνδεσης οπτικού καλωδίου, ελέγξτε την κατάσταση της σύνδεσης οπτικού καλωδίου.

Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η αθόρυβη λειτουργία.

Εάν εκτελείται η αθόρυβη λειτουργία, τότε, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, το ηχείο θα εμφανίσει ένα σημάδι ×.

Εικόνα που εμφανίζει ένδειξη σίγασης στην οθόνη

Ελέγξτε εάν η λειτουργία εισόδου έχει ρυθμιστεί σωστά.

Όταν συνδέετε ένα οπτικό καλώδιο, πατήστε το κουμπί [F] ή [Func] για να το ρυθμίσετε σε OPTICAL.
Όταν συνδέετε μια συσκευή Bluetooth, πατήστε το κουμπί [F] ή [Func] για να τη ρυθμίσετε σε BLUETOOTH.
※ Οι μέθοδοι ρύθμισης εξαρτώνται από το μοντέλο.

Αυτός ο οδηγός δημιουργήθηκε για όλα τα μοντέλα, επομένως οι εικόνες ή το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν από το προϊόν σας.

*Απαιτούμενη ερώτηση