Skip to Contents Skip to Accessibility Help

Politika zaštite privatnosti

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

1. OSNOVNE INFORMACIJE

1.1. Ova Politika zaštite privatnosti se odnosi na podatke i informacije povezane sa Vama, koje prikupljaju i obrađuju Operatori ili njihove povezane kompanije i bilo koje druge kompanije koje koriste naziv brenda LG (u nastavku se zajedničkim nazivom nazivaju: „LG”). U tekstu Politike zaštite privatnosti i povezanim informacijama na ovoj strani (u nastavku teksta: Politika zaštite privatnosti), svi termini napisani velikim početnim slovima, osim ako nije drugačije definisano na ovoj strani, imaju značenje koje je definisano u Uslovima korišćenja (u nastavku teksta: Uslovi). U pogledu ovog veb-sajta, rukovalac podacima je kompanija LG Electronics Magyar Kft. (registracioni broj kompanije: 01-09-169580, registrovano sedište: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A; u nastavku teksta: Rukovalac podacima) koji, tokom vođenja ovog veb-sajta, može da koristi usluge trećih lica koja obrađuju te podatke (u nastavku teksta: Obrađivač podataka). Informacije o identitetu određenog Obrađivača podataka, ako postoje, otkrivaju se među informacijama o datoj obradi određenih podataka.

2. DOLAZNI PODACI I BEZBEDNOST PODATAKA

2.1. Ovaj veb-sajt nije kreiran u svrhu da Korisnici šalju poverljive i slične podatke o ličnosti. Međutim, takvi zahtevi za podacima mogu se javiti na određenim stranama veb-sajta tako da je svrha takvih zahteva za podacima naznačena u svakom slučaju. U tim slučajevima, na zadatim mestima Operatori naznačavaju opseg zahtevanih podataka, pravne osnove i svrhu zahteva za podacima, metodu prikupljanja podataka, kao i trajanje skladištenja tih podataka.

3. OPSEG PRIKUPLJENIH PODATAKA

3.1. Prikupljene informacije mogu obuhvatati (u nastavku teksta: informacije i/ili podaci):

 • 3.1.1 Vaše ime i prezime i kontakt podatke, uključujući, na primer, Vašu poštansku i e-adresu, broj telefona i druge onlajn kontakt podatke;
 • 3.1.2 Vašu starost i pol, profesiju, lične i profesionalne interese, druge demografske podatke, kao i Vaša iskustva u vezi sa našim proizvodima;
 • 3.1.3 U vezi sa proizvodom koji ste Vi kupili, Vaše podatke o naplati, registraciju proizvoda, serijski broj proizvoda, koji podaci mogu biti pogodni da bismo Vas identifikovali.

3.2. Opseg podataka koje prikupljamo je u tom slučaju tačno definisan prilikom datog prikupljanja određenih podataka ili obrade podataka (kao što su, na primer, izvlačenja nagrada ili registracija proizvoda).

3.3. Neke informacije koje prikupljamo kvalifikuju se kao „Podaci o ličnosti” u skladu sa propisom (EU) 2016/679 (u nastavku teksta: Opšta uredba o zaštiti podataka). To znači da se podaci mogu dodeliti Vama ili da se Vi možete identifikovati putem podataka. Osetljivi podaci kao što su definisani u Opštoj uredbi o zaštiti podataka prikupljaju se samo ako Vi date zasebni pristanak. Zasebno ste informisani o svakom potencijalnom prikupljanju Osetljivih podataka u svakom slučaju tokom datog prikupljanja određenih podataka ili obrade podataka i od Vas se traži da date pristanak. Osetljivi podaci su podaci o ličnosti koji se odnose na Vaše rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, religiju ili uverenje, članstvo u sindikatima, genetičke ili biometrijske podatke i zdravstveni status sa ciljem pojedinačne identifikacije fizičkih lica, kao i podatke o ličnosti u vezi sa seksualnim životom i orijentacijom.

4. PRAVNI OSNOVI I SVRHA UPRAVLJANJA INFORMACIJAMA

4.1 Podaci i informacije povezani sa Vama mogu da se prikupljaju na osnovu sledećih pravnih osnova:

 • 4.1.1. Ugovor: U slučajevima gde se između Vas i naše Kompanije ili bilo kog trećeg lica uspostavlja ugovorni odnos (npr. ugovori sa potrošačima)
 • 4.1.2. Legitimni interes: u slučajevima gde naša Kompanija ili treće lice imaju legitimni interes za prikupljanje takvih podataka (npr. identifikacija nezakonitih radnji)
 • 4.1.3. Pristanak: u slučaju kada Vi posebno pristanete na prikupljanje i obradu podataka
 • 4.1.4. Zakonska obaveza: u slučaju kada su prikupljanje i obrada podataka obavezni na osnovu pravnih, zakonskih ili zvaničnih obaveza

4.2. Podaci i informacije povezani sa Vama koriste se u sledeće svrhe:

 • 4.2.1. za Vašu registraciju na našem veb-sajtu ili za pružanje naših usluga preko našeg veb-sajta (uključujući pretragu ili slanje upita za sve podatke i informacije povezane sa nama, našim proizvodima ili uslugama);
 • 4.2.2. u svrhu evaluacije i analize našeg tržišta, potrošača, proizvoda i usluga (uključujući traženje od Vas mišljenja o našim proizvodima i uslugama, kao i sprovođenje procene potreba potrošača);
 • 4.2.3. u svrhu posmatranja, unapređenja i razvoja proizvoda i usluga koje nudimo;
 • 4.2.4. u svrhu ispunjavanja naših ugovornih obaveza prema Vama (uključujući prodaju naših proizvoda i usluga Vama) kao i u okviru naših procesa zaštite potrošača i u svrhu ispunjavanja svih sličnih ugovornih obaveza;
 • 4.2.5. u svrhu organizovanja izvlačenja nagrada, takmičenja ili promocija;
 • 4.2.6. ako ste dostavili informacije nama ili u svrhu povezanu sa bilo kojim drugim brendovima kompanije LG, u svrhu donošenja odluke u vezi sa time; i
 • 4.2.7. u cilju komuniciranja sa Vama u vezi sa gorenavedenim.
 • 4.2.8. u svrhu direktne prodaje ako je to dozvoljeno zakonskim propisima.
 • 4.2.9. U interesu postizanja gorenavedenih ciljeva, obrada vaših podataka o ličnosti naročito može biti potrebna u različitim delovima veb-sajta gde se omogućava kontakt sa Vama, čiji je detaljni opis dat u tim odeljcima.

4.3. Vaše informacije i podaci koje obrađujemo mogu da se koriste da bismo Vas informisali o svojim proizvodima, uslugama, promocijama i specijalnim ponudama, kao i sve informacije koje prema našem mišljenju mogu biti od interesa za Vas.

4.4. Kada nam Vi omogućite pristup informacijama i podacima o sebi, mi Vam nudimo opciju da nas obavestite ako Vi ne želite da mi ili treća lica (uključujući naše komercijalne i poslovne partnere) koristimo te informacije u svrhe direktne prodaje.

4.5. U pogledu direktne prodaje, Vi možete u bilo kom trenutku da pregledate svoj raniji pristanak (kao što je goredefinisano) i da nam to saopštite tako što ćete stupiti u kontakt sa nama putem sledeće e-adrese: adatvedelem@lge.com; i pored toga, kada Vi primite materijale za direktnu prodaju bilo putem e-pošte ili SMS poruke, dobićete podsetnik u tom e-pismu ili SMS poruci da Vi imate mogućnost da pregledate ili povučete svoj pristanak u bilo kom trenutku. Ako promenite svoj raniji stav u vezi sa ovim pitanjem, u slučaju odluke u vezi sa time, vaši Podaci o ličnosti biće izbrisani iz naših baza podataka.

4.6. Budite obavešteni da tokom obrade informacija koje su povezane sa Vama, može doći do automatizovane obrade podataka isključivo korišćenjem IT uređaja, a u tom slučaju zatražićemo Vaš konkretni pristanak.

4.7. Informacije i podaci povezani sa Vama čuvaju se isključivo dok je potrebno postići cilj za koji su ti podaci i informacije prikupljeni ili dok je to dozvoljeno bilo kojim ugovorom, zakonskim propisom ili pristankom koji ste Vi dali.

4.8. Tačna trajanja skladištenja povezana sa informacijama i podacima koje dostavite Vi se u svakom slučaju definišu tokom datog prikupljanja određenih podataka ili obrade podataka (kao što su, na primer, izvlačenja nagrada ili registracija proizvoda). Na kraju perioda skladištenja, informacije i podaci koje skladištimo o Vama brišu se ili se u određenim slučajevima anonimizuju, čime se osigurava da se Vi više ne možete identifikovati. Pored toga, ako je prikupljanje podataka zasnovano na Vašem pristanku i ako ne postoje drugi pravni osnovi, nakon povlačenja Vašeg pristanka, vaši podaci se brišu.

5. NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA I INFORMACIJA

5.1. Informacije i podaci povezani sa Vama prikupljaju se koristeći različite načine, uključujući sledeće:

 • 5.1.1. kada nam Vi omogućite pristup njima putem bilo kog veb-sajta kompanije LG;
 • 5.1.2. kada Vi stupite u kontakt sa nama lično, putem telefona, pisanim putem, onlajn ili koristeći bilo koje druge načine, ili;
 • 5.1.3. kada Vi nama omogućite pristup tim podacima i informacijama na dobrovoljnoj bazi u svrhu onlajn komunikacije u vezi sa kompanijom LG.

5.2. Informacije u vezi sa Vama mogu da se obrađuju zajedno i, u vezi sa gorenavedenim svrhama primene, povezani sa podacima za koje ste Vi omogućili pristup nama na bilo koji drugi način ili koje smo mi dobili od trećih lica. Takve informacije i podaci mogu da se skladište u sjedinjenim ili zasebnim bazama podataka.

5.3. Ne prikupljamo informacije u nepotrebnoj meri, niti prikupljamo informacije i podatke koji nisu potrebni za postizanje definisanih ciljeva.

5.4. Ako je Vaš pristanak potreban za obradu vaših Podataka o ličnosti, on će biti zatražen naznačavanjem primenljivog polja „Pristanak” na strani na kojoj se traže date informacije. Primenljivo polje „Pristanak” može da se odnosi na različite vrste informacija i podataka, kao i na više tipova podataka u pogledu prodajnih ciljeva.

5.5. Pristanak definisan u Opštoj uredbi o zaštiti podataka za obradu Podataka o ličnosti dobija se od Vas na sledeće načine:

 • 5.5.1. putem onlajn platforme u zasebnom tekstualnom polju;
 • 5.5.2. koristeći štampani dokument, mi definišemo pisanim putem da dostavljanjem podataka o ličnosti u navedenom dokumentu Vi pristajete na obradu podataka;
 • 5.5.3. putem telefona, pre razgovora, obaveštavamo Vas da se razgovor sa operatorom i Vaš pristanak na obradu podataka snimaju;
 • 5.5.4. kada Vi nama omogućite pristup tim podacima i informacijama na dobrovoljnoj bazi u svrhu onlajn komunikacije u vezi sa kompanijom LG.
 • 5.5.5. Od Vas se traži da date zasebni pristanak u sledećim slučajevima:
 •  
 • • Automatizovano donošenje odluka
 • • U svrhe direktnog marketinga
 • • Obrada osetljivih podataka
 • • Prenos podataka izvan Evropske unije
 • • Deljenje podataka sa trećim licima
 • • Pristanak od strane roditelja ili staratelja u slučaju maloletnih lica

6. HTML KOLAČIĆI  

6.1 Preuzimanjem određenih delova našeg Sajta, na računar korisnika se postavlja mala količina podataka (pod nazivom: „kolačić”) – koji mogu da sadrže lične informacije korisnika. Korisnik o tome neće biti obavešten i neće dobijati dodatne informacije od strane Operatora u vezi sa preuzimanjem kolačića tokom korišćenja sajta. Kolačići su potrebni za pravilan rad našeg Sajta. Posećivanjem Sajta kolačići se skladište na Serveru i njima rukuju Operatori.

6.2 WWW.LG.COM/RS olakšava pregledanje Sajta korišćenjem kolačića. Cilj ovog Odeljka je da objasnimo šta je kolačić, koje vrste kolačića naš Sajt koristi, koja je svrha korišćenja kolačića i kako korisnik može da omogući, onemogući ili izbriše kolačiće.

6.3 Korišćenjem Sajta, u skladu sa našom Politikom zaštite privatnosti, Vi prihvatate upotrebu kolačića u skladu sa politikom o kolačićima. Ako Vi ne prihvatate korišćenje ovih kolačića, onemogućite ih prateći uputstva u odeljku 6.6 Politike zaštite privatnosti.

6.4 Šta je HTML-kolačić?

Kolačići (na mađarskom: „süti”) su tekstualne datoteke koje sadrže male količine informacija koje se preuzimaju na vaš računar ili mobilni uređaj kada posetite veb-sajt. Kolačići se zatim šalju natrag na izvorni veb-sajt prilikom svake naredne posete ili na drugi veb-sajt koji prepoznaje dati kolačić. Kolačići su korisni jer omogućavaju veb-sajtu da prepozna korisnički uređaj.

Kolačići obavljaju mnoge različite poslove, na primer, omogućavaju vam efikasnu navigaciju između strana, pamteći vaše izbore i uopšteno poboljšavajući užitak korisnika. Takođe mogu da olakšaju da se obezbedi da reklame koje vidite onlajn vama budu od značaja i interesa.

Za dodatne informacije o kolačićima, uključujući o tome kako da vidite koji kolačići su podešeni na vašem uređaju i kako da upravljate njima i da ih izbrišete, posetite sledeći engleski veb-sajt: http://www.allaboutcookies.org/. Više informacija o rukovanju podešavanjima kolačića vašeg pregledača možete da pronađete u sklopu poslednjeg podstava.

6.5 Koju vrstu kolačića koristimo na svom sajtu?

Izričito neophodni kolačići:

To su kolačići koji su neophodni za korišćenje našeg veb-sajta. Na primer, obuhvataju kolačiće koji vam omogućavaju da se prijavite u bezbednim oblastima našeg veb-sajta. Ti kolačići ne prikupljaju podatke o vama koji mogu da se iskoriste za marketinške svrhe ili koji pamte šta ste posetili na internetu. Ova kategorija kolačića ne može da se onemogući.

Analitički kolačići:

Omogućavaju nam da prepoznamo i izračunamo broj posetilaca, kao i da vidimo kako se posetioci kreću po našem veb-sajtu kada ga koriste. To nam pomaže da poboljšamo način na koji naš veb-sajt radi, na primer, obezbeđivanjem da korisnici jednostavno nalaze ono što im treba.

Ti kolačići ne prikupljaju podatke koji mogu da vas identifikuju. Svi podaci koje ovi kolačići prikupljaju su anonimni i koriste se isključivo da bi se poboljšao način rada veb-sajta.

Naš veb-sajt koristi kolačiće Google analitike. Podaci koje prikupe kolačići Google analitike Google prenosi na servere u Sjedinjenim Američkim Državama i skladišti ih u skladu sa praksama zaštite privatnosti.

Da biste videli i pregledali pravila o privatnosti u kompaniji Google i način na koji se primenjuje na Google analitiku, posetite: http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/cookies.

Možete da otkažete praćenje Google analitike posetom https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en-GB.

Funkcionalni kolačići.

Koriste se da Vas prepoznaju kada se vratite na naš sajt. To nam omogućava da personalizujemo svoj sadržaj za Vas i da zapamtimo Vaše izbore.

Ti kolačići ne prikupljaju podatke koji mogu da Vas identifikuju. Svi podaci koje ovi kolačići prikupljaju su anonimni i koriste se isključivo da bi se poboljšao način rada veb-sajta.

6.6 Više informacija o pojedinačnim kolačićima koje koristimo i svrsi iz koje ih koristimo možete da pronađete u tabeli u nastavku:

Više informacija o pojedinačnim kolačićima koje koristimo i svrsi iz koje ih koristimo možete da pronađete u tabeli u nastavku
Vrsta kolačića Izričito neophodni kolačić
Promenljive kolačića FRONT_JSESSIONID, CS_JSESSIONID, DOWN_JSESSIONID , MOBR_JSESSIONID, plbw, WMONID
Mesto postavljanja Server veb aplikacije
Svrha Održavanje sesije
Vrsta kolačića analitički kolačić
Promenljive kolačića s_cc, s_sq, s_vis_invisit, s_nr, s_vnums_sv_sid, s_sv_s1, s_sv_p1
Mesto postavljanja Katalizator sajta
Svrha Agregacija saobraćaja sajta i ponašanja posetilaca
Vrsta kolačića analitički kolačić
Promenljive kolačića s_cc
Mesto postavljanja Katalizator sajta
Svrha Ovaj kolačić postavlja i očitava JavaScript kod u cilju određivanja da li su kolačići omogućeni (jednostavno podesite na vrednost „True”)
Vrsta kolačića analitički kolačić
Promenljive kolačića s_sq
Mesto postavljanja Katalizator sajta
Svrha Ovaj kolačić postavlja i očitava JavaScript kod kada je funkcija ClickMap omogućena; on sadrži informacije o prethodnoj vezi na koju je korisnik kliknuo
Vrsta kolačića analitički kolačić
Promenljive kolačića s_vi
Mesto postavljanja Katalizator sajta
Svrha Ovaj kolačić se koristi za identifikaciju jedinstvenog posetioca
Vrsta kolačića analitički kolačić
Promenljive kolačića s_sv_sid
Mesto postavljanja Adobe istraživanje
Svrha Skladišti jedinstveni broj da bi se osiguralo ispravno keširanje JavaScript datoteka koje se koriste za vizuelizaciju istraživanja u pregledaču
Vrsta kolačića analitički kolačić
Promenljive kolačića s_sv_s1
Mesto postavljanja Adobe istraživanje
Svrha Skladišti ID-jeve istraživanja koje je posetilac odložio klikom na opciju „Kasnije” kada je prikazan upit za istraživanje. 
Skladišti ID-jeve istraživanja koja mogu da se pokrenu na narednoj strani veb-sajta. 
Skladišti ID-jeve istraživanja čije pokretanje je počelo. 
Skladišti vreme početka izvršavanja sistema istraživanja (za odložene ankete).
Vrsta kolačića analitički kolačić
Promenljive kolačića s_sv_p1
Mesto postavljanja Adobe istraživanje
Svrha Skladišti ID-jeve istraživanja koja su obavljena ili odbijena. 
Skladišti informacije da bi se naznačilo da li posetilac odgovara stopi uzorkovanja. 
Skladišti sve veći broj koji se koristi prilikom pokretanja Site Exit istraživanja da bi se osiguralo da je posetilac napustio sajt. 
Skladišti oznaku koja naznačava da li je posetilac stigao do zamornih podešavanja koje naznačava korisnik i koje treba izuzeti iz istraživanja.
Vrsta kolačića SNS kolačić
Promenljive kolačića pid (twitter)datr, locale, c_user, L, lu, W, xs (Facebook)
Mesto postavljanja twitter.com, facebook.com
Svrha SNS Shares. Da bi se omogućila funkcija SNS deljenja, kolačići za identifikaciju korisnika se ubrizgavaju sa SNS sajtova. (Ne sadrže lične informacije)
Vrsta kolačića funkcionalni kolačić
Promenljive kolačića LG_COMPARE_CART
Mesto postavljanja LG.com
Svrha Ovaj kolačić se koristi da se omogući funkcija poređenja
Vrsta kolačića funkcionalni kolačić
Promenljive kolačića LG_RECENTLY_VIEW
Mesto postavljanja LG.com
Svrha Ovaj kolačić se koristi da se omogući funkcija „Nedavno pregledano”
Vrsta kolačića analitički kolačić
Promenljive kolačića s_vi_bikx6Becalgbkjkxx, s_vi_gqfjh(promenljive kolačića se postavljaju nasumično)
Mesto postavljanja Katalizator sajta
Svrha Agregacija saobraćaja sajta i ponašanja posetilaca.
Vrsta kolačića funkcionalni kolačić
Promenljive kolačića email_addr
Mesto postavljanja LG.com
Svrha Ovaj kolačić se koristi da se omogući pamćenje e-adrese koju korisnici unesu, prilikom naredne posete strani, a polje za e-adresu se popunjava automatski.
Vrsta kolačića funkcionalni kolačić
Promenljive kolačića pcVersion
Mesto postavljanja LG.com
Svrha Ovaj kolačić pamti izbor korisnika da pogleda desktop verziju.
Vrsta kolačića funkcionalni kolačić
Promenljive kolačića bc-visit-id
Mesto postavljanja Boldchat
Svrha Ovaj kolačić čuva podatke o poseti, koje funkcija ćaskanja može da zapamti
Vrsta kolačića funkcionalni kolačić
Promenljive kolačića bc-visitor-id
Mesto postavljanja Boldchat
Svrha Ovaj kolačić čuva podatke o posetiocu, koje funkcija ćaskanja može da zapamti
Vrsta kolačića funkcionalni kolačić
Promenljive kolačića _bcvm_vid_xxx
Mesto postavljanja Boldchat
Svrha Ovaj kolačić je primarno kolačić domena (LG.COM), čuva iste podatke kao kolačić za posetu, koje funkcija ćaskanja može da zapamti
Vrsta kolačića funkcionalni kolačić
Promenljive kolačića _bcvm_vrid_xxx
Mesto postavljanja _bcvm_vrid_xxx
Svrha Ovaj kolačić je primarno kolačić domena (LG.COM), čuva iste podatke kao kolačić za posetioca, koje funkcija ćaskanja može da zapamti
Vrsta kolačića funkcionalni kolačić
Promenljive kolačića _bcvm_vrid_xxx
Mesto postavljanja Boldchat
Svrha Ovaj kolačić je primarno kolačić domena (LG.COM), čuva podatke o posetiocu kada napusti stranu.

6.7 Kako se kolačići onemogućavaju ili brišu?

Kolačiće možete da onemogućite aktiviranjem podešavanja u svom pregledaču koje omogućava da odbijete podešavanje svih ili nekih kolačića. Međutim, ako podešavanja pregledača koristite da onemogućite sve kolačiće (uključujući strogo neophodne kolačiće), možda nećete imati pristup celom Sajtu ili nekim njegovim delovima.

Onemogućavanje kolačića ili kategorije kolačića ne dovodi do brisanja kolačića iz vašeg pregledača. To je potrebno da učinite zasebno u svom pregledaču.

Ako želite da izmenite podešavanja kolačića, idite u meni „Opcije” u pregledaču. Alternativno, idite u opciju „Pomoć” u svom pregledaču za više detalja.

Da biste saznali više o podešavanjima kolačića za svoj pregledač, izaberite veze u nastavku:

Internet Explorer: https://www.microsoft.com/sr-latn-rs/

Firefox: https://support.mozilla.org/sr/

Google Chrome: https://support.google.com/chrome?hl=sr#topic=7438008

Safari: https://www.apple.com/hr/

Ako ste onemogućili jedan ili više analitičkih kolačića, i dalje možemo da koristimo informacije prikupljene od kolačića pre nego što ste podesili zabranu, međutim, prestaćemo da koristimo onemogućeni kolačić za dalje prikupljanje informacija.

Osim kod strogo neophodnih kolačića, svi kolačići ističu nakon dve godine.

7. INFORMACIJE U VEZI SA MALOLETNIM LICIMA I OSOBAMA BEZ POSLOVNE SPOSOBNOSTI

7.1. Preporučujemo da roditelji i staratelji nauče svoju decu o bezbednom i odgovornom korišćenu njihovih Podataka o ličnosti tokom korišćenja interneta. Namerno ne prikupljamo informacije o deci i od dece (bilo putem ovog veb-sajta ili na bilo koji drugi način) bez odobrenja roditelja ili staratelja odgovarajućeg deteta. Omogućavanjem pristupa ovim informacijama, Vi tvrdite i garantujete da vaša poslovna sposobnost u vezi sa omogućavanjem pristupa tim informacijama nije ograničena. Ako u pogledu otkrivanja tih informacija iz pravne perspektive „niste poslovno sposobni” ili imate „ograničenu poslovnu sposobnost” i Vi niste kvalifikovani da dajete nezavisnu izjavu u pogledu takvih pitanja, Vi ste u obavezi da nabavite pristanak drugih povezanih trećih lica (npr. zakonski staratelj, negovatelj) u pogledu otkrivanja takvih informacija. U tom pogledu, Vi ste u obavezi da razmotrite da li je pristanak bilo kojih trećih lica potreban u pogledu otkrivanja tih informacija. Moguće je da kompanija LG neće imati lični odnos sa Vama, stoga je na Vama odgovornost da osigurate usklađenost sa ovim odeljkom, a kompanija LG ne preuzima odgovornost u tom pogledu. Ako otkrijemo da je korisnik veb-sajta dete koje veb-sajt koristi bez odobrenja roditelja ili staratelja, uložićemo sve razumne napore da bismo osigurali da sve informacije koje nam dostavi dete budu izbrisane i takođe ćemo osigurati da se ove informacije ne prenose na bilo koje treće lice ili da ih mi koristimo (bilo za direktnu prodaju ili u bilo koje druge svrhe). Obavestite nas bez odlaganja, koristeći kontakt podatke navedene u ovoj Politici zaštite privatnosti, ako uočite da je dete dostavilo informacije o sebi putem ovog veb-sajta bez odobrenja roditelje ili staratelja.

7.2. Ako je neophodan pristanak roditelja ili staratelja, to je u svakom slučaju precizno definisano i prikazano prilikom datog posebnog prikupljanja podataka ili obrade podataka (kao što su na primer izvlačenje nagrada ili registracija proizvoda).

8. DELJENJE PODATAKA O LIČNOSTI SA TREĆIM LICIMA

8.1. Dostupnost vaših Podataka o ličnosti ne omogućava se trećim licima bez Vašeg izričitog pristanka. Ako date zasebni pristanak, vaši Podaci o ličnosti se mogu podeliti sa sledećim trećim licima:

 • 8.1.1. ako to zahtevaju naši zaposleni, agenti, dobavljači i/ili poslovni partneri za svrhu obavljanja zadataka povezanih sa ciljem obrade podataka (uključujući usluge povezane sa prodajom, pomoć pruženu tokom prodaje, istraživanje tržišta, usluge obezbeđene korisnicima, upravljanje fakturama, upravljanje proizvodima i uslugama koji se obezbeđuju za Vas, izvlačenje nagrada, takmičenja i promocije);
 • 8.1.2. ako je otkrivanje podataka povezanih sa Vama drugim kompanijama, finansijskim organizacijama ili organima za primenu zakona (u skladu sa odredbama pravnih propisa) neophodno ili poželjno za sprečavanje kriminala ili za svrhe zaštite potrošača;
 • 8.1.3. ako je propisano ili dozvoljeno zakonskim propisima.
  Ako je neophodan pristanak roditelja ili staratelja, to je u svakom zasebnom slučaju precizno definisano i prikazano prilikom datog posebnog prikupljanja podataka ili obrade podataka (kao što su na primer izvlačenje nagrada ili registracija proizvoda).

8.2. Ako se vaši Podaci o ličnosti dele sa pažljivo izabranim trećim licem ili bilo kojim gorenavedenim trećim licem, u svakom datom slučaju pridržavaćemo se odredbi zakona za zaštitu podataka obezbeđujući, putem ugovornih odredbi koje su ugovorene sa datim trećim licima, da dato treće lice:

 • 8.2.1. sme da koristi Vaše Podatke o ličnosti isključivo u svrhe koje smo naznačili ili izložili u ovoj Politici zaštite privatnosti, i;
 • 8.2.2. preduzima odgovarajuće bezbednosne mere da bi se obezbedilo da su vaši Podaci o ličnosti zaštićeni od neovlašćene ili nezakonite obrade, ili od oštećenja ili uništenja iz bilo kog razloga.

8.3. Ako izaberete da nam pružite svoje lične informacije, LGEMK može da pošalje te informacije svojim podružnicama i filijalama ili drugim kompanijama, u inostranstvu, i da ih čuva na mestu izvan Evropskog ekonomskog prostora ("EEA"). Te informacije možda će obrađivati i osoblje izvan EEA koje radi za nas, za našu matičnu kompaniju u Republici Koreji ili za nekog od naših dobavljača. Među njih spadaju zaposleni uključeni, između ostalog, u izvršenje vaše narudžbine i u obezbeđivanje usluga podrške. Imajte na umu da širom sveta postoje drugačija zakonodavstva, u kojima možda ne postoje isti zakoni o zaštiti podataka kao u vašoj državi, ali gde god je moguće preduzećemo razumne mere u cilju zaštite vaših podataka, tj. potpisaćemo odgovarajuće ugovore (o prenosu podataka) sa svakim primaocem(primaocima) podataka i/ili ćemo se postarati da primaoci podataka budu sertifikovani mehanizmima kao što je Privacy Shield (Zaštitnik podataka) (primenjivo samo na SAD).”

8.4. Naši operatori preduzimaju sve neophodne mere predostrožnosti da obezbede da zaposleni kojima je dozvoljen pristup informacijama i podacima o Vama dobiju odgovarajuću obuku, i kao takvi mogu da upravljaju vašim informacijama i podacima i da ih obrađuju u skladu sa ovim obavezama Politike zaštite privatnosti i obavezama izloženim u zakonima za zaštitu podataka.

8.5. Aktuelna Politika zaštite privatnosti odnosi se isključivo na podatke o ličnosti prikupljene putem veb-sajta. U nekim slučajevima veb-sajt može da Vas usmeri i preusmeri na veb-sajtove kojima upravljaju treća lica (npr. sajtovi društvenih medija). Kompanija LG ne preuzima odgovornost za prikupljanje i obradu podataka na datim veb-sajtovima.

9. TRAŽENJE INFORMACIJA O VAŠIM PODACIMA O LIČNOSTI I POTREBE IZMENA I DOPUNA

9.1. U skladu sa Opštom odredbom za zaštitu podataka imate pravo da zatražite informacije o obradi vaših Podataka o ličnosti u svakom trenutku. Takvo obezbeđivanje informacija je besplatno. Sa tim ciljem ćemo ispuniti vaš zahtev u roku od 30 dana od prijema zahteva. Ako imate bilo koja pitanja ili komentare u vezi sa ovom Politikom zaštite privatnosti ili obradom vaših podataka o ličnosti koju obavlja kompanija LGE, obratite se našem Službeniku za zaštitu podataka na dpo-eu@lge.com. Takođe imate pravo da uložite žalbu kod nadležnog organa za zaštitu podataka iako Vas savetujemo da se najpre direktno obratite nama da razrešimo sve zabrinutosti.

9.2. Ako smatrate da su bilo koji podaci koje obrađujemo u vezi sa Vama neispravni ili nepotpuni, obratite nam se koristeći gore naznačene detalje za kontakt. Ispravićemo ili ažurirati sve takve informacije u najkraćem mogućem roku.

9.3. Odjava

Ako ste Vi prethodno posebno dali pristanak nama da povremeno kontaktiramo sa Vama putem e-adrese ili telefona (npr. pretplata za bilten, Vi imate opciju da povučete svoj pristanak, što znači da više nećemo kontaktirati sa Vama. U svakom slučaju, Vi možete da povučete svoj pristanak u zavisnosti od datog prikupljanja podataka (na primer, u slučaju kontakta putem e-pošte, dostavićemo Vam direktnu opciju za „odjavu”). Nakon povlačenja pristanka, učinićemo sve što je u našoj moći da osiguramo da se podaci izbrišu bez neopravdanog odlaganja i da više ne budete uznemiravani nikakvim sličnim kontaktima.

9.4. Promene i izmene i dopune

Operatori zadržavaju pravo da jednostrano izmene ovu Politiku zaštite privatnosti tako što će Vas obavestiti unapred i dati Vam opciju da odlučite o prihvatanju takvih izmena. U pogledu ove činjenice, preporučujemo Vam da redovno posećujete ovaj veb-sajt da biste pratili prihvatljivost promena i izmena i dopuna. Za upotrebu veb-sajta i naših usluga, preporučujemo da prihvatite aktuelnu Politiku zaštite privatnosti, jer u suprotnom Vi nećete moći da sveobuhvatno koristite naše usluge. Ova Politika zaštite privatnosti je poslednji put ažurirana na sledeći dan: 15. maj 2018. Ako se ova strana ne prikazuje iz bilo kog razloga u budućnosti, na zahtev ćemo Vam poslati primerak aktuelne Politike zaštite privatnosti putem e-pošte.

10. MERE PREDUZETE U CILJU ZAŠTITE PODATAKA I INFORMACIJA

10.1. Naša je obaveza da osiguramo zaštitu podataka i informacija u vezi sa Vama. Da bismo sprečili neovlašćeni pristup ili upotrebu, izmenu, uništavanje ili prenos podataka, uložili smo razumne fizičke, elektronske i administrativne procedure da bismo zaštitili te informacije prikupljene u vezi sa Vama. U okviru ove aktivnosti, posebnu pažnju obraćamo tome da osiguramo da se svi neovlašćeni i nezakoniti procesi spreče i blokiraju tokom obrade vaših Podataka o ličnosti. Uprkos svim ovim merama, ne možemo u potpunosti i sveobuhvatno da garantujemo bezbednost vaših informacija.

Bezbednost vaših informacija se štiti sledećim alatkama:

 • 10.1.1. šifrovanjem, tamo gde je to moguće;
 • 10.1.2. korišćenjem zaštite lozinkom, tamo gde je to moguće;
 • 10.1.3. ograničavanjem pristupa informacijama (pristup je dostupan samo zaposlenima kojima su podaci potrebni da bi postigli gorenavedene ciljeve).

10.2. Ako imate pitanja ili primedbe u vezi sa ovom Politikom zaštite privatnosti, pre korišćenja ovog veb-sajta ili dostavljanja bilo kojih informacija Operatorima ili otkrivanja informacija u skladu sa gorenavedenim, obratite se odeljenju za korisničku podršku koristeći e-adresu adatvedelem@lg.hu ili broj telefona 011/36-30-500.