Skip to Contents Skip to Accessibility Help

Politika zaštite privatnosti

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

1. OSNOVNE INFORMACIJE

1.1. Ova Politika zaštite privatnosti se odnosi na podatke i informacije povezane sa Vama, koje prikupljaju i obrađuju Operatori ili njihove povezane kompanije i bilo koje druge kompanije koje koriste naziv brenda LG (u nastavku se zajedničkim nazivom nazivaju: „LG”). U tekstu Politike zaštite privatnosti i povezanim informacijama na ovoj strani (u nastavku teksta: Politika zaštite privatnosti), svi termini napisani velikim početnim slovima, osim ako nije drugačije definisano na ovoj strani, imaju značenje koje je definisano u Uslovima korišćenja (u nastavku teksta: Uslovi). U pogledu ovog veb-sajta, rukovalac podacima je kompanija LG Electronics Magyar Kft. (registracioni broj kompanije: 01-09-169580, registrovano sedište: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A; u nastavku teksta: Rukovalac podacima) koji, tokom vođenja ovog veb-sajta, može da koristi usluge trećih lica koja obrađuju te podatke (u nastavku teksta: Obrađivač podataka). Informacije o identitetu određenog Obrađivača podataka, ako postoje, otkrivaju se među informacijama o datoj obradi određenih podataka.

2. DOLAZNI PODACI I BEZBEDNOST PODATAKA

2.1. Ovaj veb-sajt nije kreiran u svrhu da Korisnici šalju poverljive i slične podatke o ličnosti. Međutim, takvi zahtevi za podacima mogu se javiti na određenim stranama veb-sajta tako da je svrha takvih zahteva za podacima naznačena u svakom slučaju. U tim slučajevima, na zadatim mestima Operatori naznačavaju opseg zahtevanih podataka, pravne osnove i svrhu zahteva za podacima, metodu prikupljanja podataka, kao i trajanje skladištenja tih podataka.

3. VRSTE PRIKUPLJENIH PODATAKA

3.1. Prikupljene informacije mogu obuhvatati (u nastavku teksta: informacije i/ili podaci):

• 3.1.1 Vaše ime i prezime i kontakt podatke, uključujući, na primer, Vašu poštansku i e-adresu, broj telefona i druge onlajn kontakt podatke;
• 3.1.2 Vašu starost i pol, profesiju, lične i profesionalne interese, druge demografske podatke, kao i Vaša iskustva u vezi sa našim proizvodima;
• 3.1.3. Vašu sliku i glas u slučaju obraćanja našem servisnom centru, kao i serijski broj uređaja;
• 3.1.4 U vezi sa proizvodom koji ste Vi kupili, Vaše podatke o naplati, registraciju proizvoda, serijski broj proizvoda, koji podaci mogu biti pogodni da bismo Vas identifikovali.

3.2. Opseg podataka koje prikupljamo je u tom slučaju tačno definisan prilikom datog prikupljanja određenih podataka ili obrade podataka (kao što su, na primer, izvlačenja nagrada ili registracija proizvoda).

3.3. Neke informacije koje prikupljamo kvalifikuju se kao „Podaci o ličnosti” u skladu sa propisom (EU) 2016/679 (u nastavku teksta: Opšta uredba o zaštiti podataka)  i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Zakon“). To znači da se podaci mogu dodeliti Vama ili da se Vi možete identifikovati putem podataka. Osetljivi podaci kao što su definisani u Opštoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu prikupljaju se samo ako Vi date zasebni pristanak. Zasebno ste informisani o svakom potencijalnom prikupljanju Osetljivih podataka u svakom slučaju tokom datog prikupljanja određenih podataka ili obrade podataka i od Vas se traži da date pristanak. Osetljivi podaci su podaci o ličnosti koji se odnose na Vaše rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, religiju ili uverenje, članstvo u sindikatima, genetičke ili biometrijske podatke i zdravstveni status sa ciljem pojedinačne identifikacije fizičkih lica, kao i podatke o ličnosti u vezi sa seksualnim životom i orijentacijom.

4. PRAVNI OSNOVI I SVRHA UPRAVLJANJA INFORMACIJAMA

4.1 Podaci i informacije povezani sa Vama mogu da se prikupljaju na osnovu sledećih pravnih osnova:

• 4.1.1. Ugovor: U slučajevima gde se između Vas i naše Kompanije ili bilo kog trećeg lica uspostavlja ugovorni odnos (npr. ugovori sa potrošačima)
• 4.1.2. Legitimni interes: u slučajevima gde naša Kompanija ili treće lice imaju legitimni interes za prikupljanje takvih podataka (npr. identifikacija nezakonitih radnji)
• 4.1.3. Pristanak: u slučaju kada Vi posebno pristanete na prikupljanje i obradu podataka
• 4.1.4. Zakonska obaveza: u slučaju kada su prikupljanje i obrada podataka obavezni na osnovu pravnih, zakonskih ili zvaničnih obaveza

4.2. Podaci i informacije povezani sa Vama koriste se u sledeće svrhe:

• 4.2.1. za Vašu registraciju na našem veb-sajtu ili za pružanje naših usluga preko našeg veb-sajta (uključujući pretragu ili slanje upita za sve podatke i informacije povezane sa nama, našim proizvodima ili uslugama);
• 4.2.2. u svrhu evaluacije i analize našeg tržišta, potrošača, proizvoda i usluga (uključujući traženje od Vas mišljenja o našim proizvodima i uslugama, kao i sprovođenje procene potreba potrošača);
• 4.2.3. u svrhu posmatranja, unapređenja i razvoja proizvoda i usluga koje nudimo;
• 4.2.4. u svrhu ispunjavanja naših ugovornih obaveza prema Vama (uključujući prodaju naših proizvoda i usluga Vama) kao i u okviru naših procesa zaštite potrošača i u svrhu ispunjavanja svih sličnih ugovornih obaveza, kao što je usluga servisa u garantnom periodu i usluga popravke proizvoda;
• 4.2.5. u svrhu organizovanja izvlačenja nagrada, takmičenja ili promocija;
• 4.2.6. ako ste dostavili informacije nama ili u svrhu povezanu sa bilo kojim drugim brendovima kompanije LG, u svrhu donošenja odluke u vezi sa time;
• 4.2.7. u cilju komuniciranja sa Vama u vezi sa gorenavedenim.
• 4.2.8. u svrhu direktne prodaje ako je to dozvoljeno zakonskim propisima.
• 4.2.9. U interesu postizanja gorenavedenih ciljeva, obrada vaših podataka o ličnosti naročito može biti potrebna u različitim delovima veb-sajta gde se omogućava kontakt sa Vama, čiji je detaljni opis dat u tim odeljcima.

4.3. Vaše informacije i podaci koje obrađujemo mogu da se koriste da bismo Vas informisali o svojim proizvodima, uslugama, promocijama i specijalnim ponudama, kao i sve informacije koje prema našem mišljenju mogu biti od interesa za Vas.

4.4. Kada nam Vi omogućite pristup informacijama i podacima o sebi, mi Vam nudimo opciju da nas obavestite ako Vi ne želite da mi ili treća lica (uključujući naše komercijalne i poslovne partnere) koristimo te informacije u svrhe direktne prodaje.

4.5. U pogledu direktne prodaje, Vi možete u bilo kom trenutku da pregledate svoj raniji pristanak (kao što je gore definisano) i da nam to saopštite tako što ćete stupiti u kontakt sa nama putem sledeće e-adrese: adatvedelem@lge.com; i pored toga, kada Vi primite materijale za direktnu prodaju bilo putem e-pošte ili SMS poruke, dobićete podsetnik u tom e-pismu ili SMS poruci da Vi imate mogućnost da pregledate ili povučete svoj pristanak u bilo kom trenutku. Ako promenite svoj raniji stav u vezi sa ovim pitanjem, u slučaju odluke u vezi sa time, vaši Podaci o ličnosti biće izbrisani iz naših baza podataka.

4.6. Budite obavešteni da tokom obrade informacija koje su povezane sa Vama, može doći do automatizovane obrade podataka isključivo korišćenjem IT uređaja, a u tom slučaju zatražićemo Vaš konkretni pristanak.

4.7. Informacije i podaci povezani sa Vama čuvaju se isključivo dok je potrebno postići cilj za koji su ti podaci i informacije prikupljeni ili dok je to dozvoljeno bilo kojim ugovorom, zakonskim propisom ili pristankom koji ste Vi dali.

4.8. Tačna trajanja skladištenja povezana sa informacijama i podacima koje dostavite Vi se u svakom slučaju definišu tokom datog prikupljanja određenih podataka ili obrade podataka (kao što su, na primer, izvlačenja nagrada ili registracija proizvoda). Na kraju perioda skladištenja, informacije i podaci koje skladištimo o Vama brišu se ili se u određenim slučajevima anonimizuju, čime se osigurava da se Vi više ne možete identifikovati. Pored toga, ako je prikupljanje podataka zasnovano na Vašem pristanku i ako ne postoje drugi pravni osnovi, nakon povlačenja Vašeg pristanka, vaši podaci se brišu.

5. NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA I INFORMACIJA

5.1. Informacije i podaci povezani sa Vama prikupljaju se koristeći različite načine, uključujući sledeće:

• 5.1.1. kada nam Vi omogućite pristup njima putem bilo kog veb-sajta kompanije LG;
• 5.1.2. kada Vi stupite u kontakt sa nama lično, putem telefona, pisanim putem, onlajn ili koristeći bilo koje druge načine, ili;
• 5.1.3. kada Vi nama omogućite pristup tim podacima i informacijama na dobrovoljnoj bazi u svrhu onlajn komunikacije u vezi sa kompanijom LG.

5.2. Informacije u vezi sa Vama mogu da se obrađuju zajedno i, u vezi sa gorenavedenim svrhama primene, povezani sa podacima za koje ste Vi omogućili pristup nama na bilo koji drugi način ili koje smo mi dobili od trećih lica. Takve informacije i podaci mogu da se skladište u objedinjenim ili zasebnim bazama podataka.

5.3. Ne prikupljamo informacije u nepotrebnoj meri, niti prikupljamo informacije i podatke koji nisu potrebni za postizanje definisanih ciljeva.

5.4. Ako je Vaš pristanak potreban za obradu vaših Podataka o ličnosti, on će biti zatražen naznačavanjem primenljivog polja „Pristanak” na strani na kojoj se traže date informacije. Primenljivo polje „Pristanak” može da se odnosi na različite vrste informacija i podataka, kao i na više tipova podataka u pogledu prodajnih ciljeva.

5.5. Pristanak definisan u Opštoj uredbi o zaštiti podataka za obradu Podataka o ličnosti i u Zakonu dobija se od Vas na sledeće načine:

• 5.5.1. putem onlajn platforme u zasebnom tekstualnom polju;
• 5.5.2. koristeći štampani dokument, mi definišemo pisanim putem da dostavljanjem podataka o ličnosti u navedenom dokumentu Vi pristajete na obradu podataka;
• 5.5.3. putem telefona, pre razgovora, obaveštavamo Vas da se razgovor sa operatorom i Vaš pristanak na obradu podataka snimaju;
• 5.5.4. kada Vi nama omogućite pristup tim podacima i informacijama na dobrovoljnoj bazi u svrhu onlajn komunikacije u vezi sa kompanijom LG.
• 5.5.5. Od Vas se traži da date zasebni pristanak u sledećim slučajevima:
◦ Automatizovano donošenje odluka
◦ U svrhe direktnog marketinga
◦ Obrada osetljivih podataka
◦ Prenos podataka izvan Evropske unije
◦ Deljenje podataka sa trećim licima
◦ Pristanak od strane roditelja ili staratelja u slučaju maloletnih lica

6. HTML KOLAČIĆI   

6.1 Preuzimanjem određenih delova našeg Sajta, na računar korisnika se postavlja mala količina podataka (pod nazivom: „kolačić”) – koji mogu da sadrže lične informacije korisnika. Korisnik o tome neće biti obavešten i neće dobijati dodatne informacije od strane Operatora u vezi sa preuzimanjem kolačića tokom korišćenja sajta. Kolačići su potrebni za pravilan rad našeg Sajta. Posećivanjem Sajta kolačići se skladište na Serveru i njima rukuju Operatori.

6.2 www.lg.com/rs olakšava pregledanje Sajta korišćenjem kolačića. Cilj ovog Odeljka je da objasnimo šta je kolačić, koje vrste kolačića naš Sajt koristi, koja je svrha korišćenja kolačića i kako korisnik može da omogući, onemogući ili izbriše kolačiće.

6.3 Korišćenjem Sajta, u skladu sa našom Politikom zaštite privatnosti, Vi prihvatate upotrebu kolačića u skladu sa politikom o kolačićima. Ako Vi ne prihvatate korišćenje ovih kolačića, onemogućite ih prateći uputstva u odeljku 6.6 Politike zaštite privatnosti.

6.4 Šta je HTML-kolačić?

Kolačići  su tekstualne datoteke koje sadrže male količine informacija koje se preuzimaju na vaš računar ili mobilni uređaj kada posetite veb-sajt. Kolačići se zatim šalju natrag na izvorni veb-sajt prilikom svake naredne posete ili na drugi veb-sajt koji prepoznaje dati kolačić. Kolačići su korisni jer omogućavaju veb-sajtu da prepozna korisnički uređaj.

Kolačići obavljaju mnoge različite poslove, na primer, omogućavaju vam efikasnu navigaciju između strana, pamteći vaše izbore i uopšteno poboljšavajući užitak korisnika. Takođe mogu da olakšaju da se obezbedi da reklame koje vidite onlajn vama budu od značaja i interesa.

Za dodatne informacije o kolačićima, uključujući o tome kako da vidite koji kolačići su podešeni na vašem uređaju i kako da upravljate njima i da ih izbrišete, posetite sledeći engleski veb-sajt: http://www.allaboutcookies.org/. Više informacija o rukovanju podešavanjima kolačića vašeg pregledača možete da pronađete u sklopu poslednjeg podstava.

6.5 Koju vrstu kolačića koristimo na svom sajtu?

Izričito neophodni kolačići:

To su kolačići koji su neophodni za korišćenje našeg veb-sajta. Na primer, obuhvataju kolačiće koji vam omogućavaju da se prijavite u bezbednim oblastima našeg veb-sajta. Ti kolačići ne prikupljaju podatke o vama koji mogu da se iskoriste za marketinške svrhe ili koji pamte šta ste posetili na internetu. Ova kategorija kolačića ne može da se onemogući.

Analitički kolačići:

Omogućavaju nam da prepoznamo i izračunamo broj posetilaca, kao i da vidimo kako se posetioci kreću po našem veb-sajtu kada ga koriste. To nam pomaže da poboljšamo način na koji naš veb-sajt radi, na primer, obezbeđivanjem da korisnici jednostavno nalaze ono što im treba.

Ti kolačići ne prikupljaju podatke koji mogu da vas identifikuju. Svi podaci koje ovi kolačići prikupljaju su anonimni i koriste se isključivo da bi se poboljšao način rada veb-sajta.

Naš veb-sajt koristi kolačiće Google analitike. Podaci koje prikupe kolačići Google analitike Google prenosi na servere u Sjedinjenim Američkim Državama i skladišti ih u skladu sa praksama zaštite privatnosti.

Da biste videli i pregledali pravila o privatnosti u kompaniji Google i način na koji se primenjuje na Google analitiku, posetite: http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/cookies.

Možete da otkažete praćenje Google analitike posetom https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en-GB.

Funkcionalni kolačići.

Koriste se da Vas prepoznaju kada se vratite na naš sajt. To nam omogućava da personalizujemo svoj sadržaj za Vas i da zapamtimo Vaše izbore.

Ti kolačići ne prikupljaju podatke koji mogu da Vas identifikuju. Svi podaci koje ovi kolačići prikupljaju su anonimni i koriste se isključivo da bi se poboljšao način rada veb-sajta.

6.6 Više informacija o pojedinačnim kolačićima koje koristimo i svrsi iz koje ih koristimo možete da pronađete u tabeli u nastavku: