• Tốc độ cao hơn (lên đến 120hz) của LG Dual Inverter Compressor™ cho phép làm mát nhanh hơn 40%.

*Thử nghiệm của TUV cho thấy điều hòa không khí biến tần LG (US-Q242K*) làm mát nhanh hơn tới 40% so với điều hòa không có bộ biến tần của LG (TS-H2465DAO).
*Thử nghiệm của TUV cho thấy điều hòa không khí biến tần LG (US-Q242K*) tiết kiệm năng lượng hơn tới 70% so với điều hòa không khí không có biến tần của LG (TS-H2465DAO).
*Theo thử nghiệm nội bộ của LG, điều hòa không khí biến tần kép của LG có tiếng ồn thấp hơn 19dBA (Model-V10API).

Xem điều hòa không khí của LG

Sản phẩm không có sẵn

So sánh

0