*Được kiểm định bởi Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc: Giảm vi khuẩn/ virus MRSA (99%, 10 phút), S. pneumonia (95%, 30 phút), Adeno (96%, 60 phút) và H1N1 (96%, 120 phút)
*Được kiểm định bởi Phòng thí nghiệm Hợp quy Hàn Quốc: Làm sạch trên 99% PM10↓ trong vòng 45 phút. PM 2,5 ↓ trong vòng 52 phút, PM1,0 ↓ trong vòng 65 phút.