Skip to Contents
Không

Phần mềm & Firmware

Tìm phiên bản phần mềm mới nhất cho sản phẩm LG

Việc cập nhật phần mềm cho điện thoại di động không thực hiện được qua trang web. Để cập nhật bằng cách sử dụng FOTA (Firmware-Over-The-Air), vui lòng xem hướng dẫn tại đây.

HOẶC
Chọn theo loại sản phẩm