Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Vấn đề về tính năng[LG webOS TV]

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/24/2015

Vấn đề về tính năng[LG webOS TV]

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề dưới đây trong khi sử dụng các sản phẩm, xin vui lòng kiểm tra như sau: Có thể  vấn đề không phải do sản phẩm.

symptom không thể xem bất kỳ nội dung trong Home

             - [Tính năng này có sẵn trong chỉ có một số quốc gia.]
           
Bạn có thể không thể nhìn thấy các nội dung nếu các thiết lập dịch vụ đất nước đã được thay đổi.
 hay đổi dịch vụ quốc gia mà bạn đang sử dụng các dịch vụ từ tronghome ► settings advanced setting General Location LG Services Country.

 

             ● Thông tin về dịch vụ khách hàng cho các vấn đề sản phẩm có sẵn trong home  ► settings  advanced setting  General About This TV on the TV.

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500