Continue to content

Gebruiksvoorwaarden LGE-diensten

Gebruiksvoorwaarden voor LG Electronics-dienst

 

LG Electronics, Inc. ("LGE") samen met haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (de "LG Groep", "wij", "onze" of "ons") heet u, de eindgebruiker ("Gebruiker(s)" of "u"), welkom bij onze dienst.

In deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") wordt informatie uiteengezet die nodig is voor Gebruikers om gebruik te maken van verschillende diensten, zoals mobiele apps en websites, die wij aanbieden in verband met onze producten en slimme apparaten (inclusief aangepaste diensten op basis van uw voorkeur) die hier worden vermeld (gezamenlijk "LGE-dienst"). Deze Gebruiksvoorwaarden, bijvoorbeeld, omvatten het volgende:

hoe u gebruik kunt maken van de LGE-dienst en hoe wij de LGE-dienst aan u leveren;

rechten, verantwoordelijkheden en regels die van toepassing zijn op u en LGE in verband met uw gebruik van de LGE-dienst;

intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en software die beschikbaar zijn op de LGE-dienst; en

andere rechten waarover u beschikt in verband met het gebruik van de LGE-dienst.

Om gebruik te kunnen maken van de LGE-dienst, moet u instemmen met deze Gebruiksvoorwaarden. Om bepaalde diensten te kunnen gebruiken, kan het zijn dat u ook een account moet aanmaken als lid (“Lid/Leden”) en gebruik moet maken van apparaten die door ons zijn gefabriceerd. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. We raden u daarnaast aan andere richtlijnen door te lezen die van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van de LGE-dienst, waaronder het Privacybeleid, dat u hier op de LGE-dienst kunt vinden.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn in principe van toepassing op uw gebruik van de LGE-dienst. Het kan zijn dat u met betrekking tot uw gebruik van bepaalde diensten naast deze Gebruiksvoorwaarden ook onderworpen zult zijn aan voorwaarden die specifiek zijn voor die dienst. Bij de aankoop van goederen en diensten via de LGE-dienst zijn bijvoorbeeld de Inkoopvoorwaarden van toepassing en u zult deze voorwaarden aangeboden krijgen, die zullen  moeten worden geaccepteerd om uw aankoop af te kunnen ronden. In het geval van een conflict of tegenstrijdigheid tussen deze overeenkomst en bepaalde voorwaarden die specifiek zijn voor die dienst, zullen de specifieke voorwaarden prevaleren, maar alleen met betrekking tot die dienst. Daarnaast kunnen voor bepaalde diensten aanvullende beleidsregels, instructies, richtlijnen en kennisgevingen van toepassing zijn, en we raden u aan deze zorgvuldig door te lezen voordat u gebruikmaakt van die diensten.

1. De aanbieder van de LGE-dienst

De volgende entiteit gaat deze Gebruiksvoorwaarden met u aan om de LGE-dienst te leveren in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden:

Hier opgesomd

2. Gebruik van en abonnement op de LGE-dienst

Abonnementsnormen en -procedure

Voor minderjarigen onder de 18 jaar kan het abonnement op de LGE-dienst worden beperkt.

Houd er rekening mee dat als u jonger bent dan 18 jaar en u wilt abonneren op de LGE-dienst, u toestemming moet hebben van uw ouder of wettelijke voogd. Uw ouder of wettelijke voogd is verantwoordelijk voor uw gebruik van de LGE-dienst en moet daarom toezicht houden op uw gebruik van de LGE-dienst en bepalen of de LGE-dienst wel of niet geschikt is voor u.

U kunt zich op de LGE-dienst abonneren nadat u deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid heeft doorgelezen en geaccepteerd en vervolgens de eventuele e-mailverificatieprocedure heeft doorlopen. Na de succesvolle verificatie en/of onze acceptatie van uw aanvraag zult u een account voor de LGE-dienst toegewezen krijgen (“Account”). We kunnen u vragen om uw naam te verifiëren wanneer u voor de eerste keer inlogt of tijdens uw gebruik van de LGE-dienst. U kunt eventuele fouten in uw gegevens bekijken en corrigeren door in te loggen op uw Account.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden afgesloten voor onbepaalde tijd.

Wij wijzen u erop dat de Gebruiksvoorwaarden niet als schriftelijk worden beschouwd en dat wij de aanvaarde Gebruiksvoorwaarden niet archiveren. Deze Voorwaarden zijn altijd voor u toegankelijk via ThinQ App menu > App Setting > Gebruiksvoorwaarden of lg.com website > Gebruiksvoorwaarden [hier] . U kunt ook contact met ons opnemen via [hier] voor een download.

Bij het aanmelden als Lid en het gebruik van het Account

U moet bij de aanmelding correcte en volledige informatie verstrekken

U dient eventuele wijzigingen in deze gegevens onverwijld bij te werken

U dient ervoor te zorgen dat uw wachtwoord niet uitlekt of met anderen wordt gedeeld bij het gebruik van het Account

U dient LGE onmiddellijk op de hoogte te stellen als u vermoedt dat er zonder toestemming gebruik is gemaakt van uw Account

U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw Account, inclusief het nemen van redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen om uw Account te beschermen. U bent verantwoordelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit handelingen die aan u kunnen worden toegerekend, inclusief nalatigheid bij het beheer van het wachtwoord van uw Account en LGE is niet verantwoordelijk voor deze gevolgen.

We kunnen uw aanvraag voor het aanmaken van een Account afwijzen in een van de volgende gevallen:

als u bij de aanmelding onjuiste en onvolledige gegevens verstrekt;

als u zich aanmeldt om de LGE-dienst te gebruiken voor commerciële of onrechtmatige doeleinden; of

als wij u niet kunnen toelaten als Lid om redenen die aan u zijn toe te schrijven, zoals een eerdere overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden.

Verder kunnen Gebruikers, zonder een Account aan te maken, bepaalde gratis content downloaden die beschikbaar is op de LGE-dienst, als de Gebruiker akkoord gaat met de authenticatie door LGE van zijn/haar apparaat om te beoordelen of een bepaalde Gebruiker de relevante content mag downloaden.

Wij kunnen te allen tijde en om welke zakelijke reden dan ook een van uw accounts opschorten of verwijderen in het geval u meerdere accounts voor onze Dienst heeft onder een enkel e-mailadres. Indien wij een van uw accounts schorsen of verwijderen, zullen wij u ten minste 30 dagen voor de schorsing of verwijdering hiervan op de hoogte proberen te brengen via het e-mailadres dat bij uw account is geregistreerd. In het bovengenoemde geval kunnen wij onze Dienst beëindigen met de geschorste of verwijderde account.

3. Rechten en verplichtingen van de Gebruikers

Uw wettelijke rechten

Deze Gebruiksvoorwaarden zullen uw wettelijke rechten op (1) een bepaalde kwaliteit voor de dienstverlening en (2) het oplossen van eventuele problemen niet beperken of ontnemen. Als u bijvoorbeeld een consument bent die producten koopt via de LGE-dienst, beschikt u over alle rechten die u op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving zijn toegekend.

Recht om de Gebruiksvoorwaarden te beëindigen

U heeft het recht om uw instemming met betrekking tot de Gebruiksvoorwaarden te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen, door uw Account te verwijderen of door te stoppen met het gebruik van de LGE-diensten.

Uw verplichtingen

Bij uw gebruik van de LGE-dienst moet u:

voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele toepasselijke wet- en regelgeving;

de rechten van anderen respecteren, met inbegrip van rechten op persoonsgegevens, privacy en intellectueel eigendom;

zich onthouden van gedrag dat inbreuk maakt op de rechten van anderen, lasterlijk is of op andere wijze de belangen van anderen, waaronder LGE, schaadt; en

zich onthouden van handelingen die kunnen leiden tot misbruik, belemmering, onderbreking of aantasting van de LGE-dienst.

LGE doet zijn best om de beveiliging en veiligheid van alle Gebruikers te waarborgen en om Gebruikers vrij toegang te verschaffen tot de LGE-dienst. Hierbij is het niet toegestaan om de LGE-dienst, of content die via de LGE-dienst wordt geleverd (“Content van LGE”), te gebruiken om:

te proberen de broncode of het algoritme van de LGE-dienst of de Content van LGE te achterhalen bijvoorbeeld door middel van reverse engineering van de software (behalve voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving);

te proberen bepaalde functies van de LGE-dienst of de Content van LGE te wijzigen of te deactiveren;

afgeleide werken te creëren op basis van de LGE-dienst of de Content van LGE;

diensten te verlenen zoals leasing, sublicentiëring of hosting, met behulp van de LGE-dienst of de Content van LGE;

inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht van anderen, waaronder LGE, in verband met het gebruik van de LGE-dienst of de Content van LGE;

de LGE-dienst of de Content van LGE te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden of met onrechtmatige middelen, in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden of met de toepasselijke wet- en regelgeving;

de LGE-dienst of de Content van LGE op een kwaadwillende of schadelijke manier te gebruiken (bijv. door het hacken of verspreiden van schadelijke codes, waaronder virussen of schadelijke gegevens);

de LGE-dienst of de Content van LGE te gebruiken op een manier die andere Gebruikers hindert of de LGE-dienst belemmert, overbelast of aantast of de kwetsbaarheid van de LGE-dienst met betrekking tot veiligheidsrisico's verhoogt; of

te proberen de signalen te decoderen die tussen de LGE-dienst en zijn servers worden verzonden of om gegevens of informatie van de LGE-dienst of zijn systeem te verzamelen.

Wanneer u de bovenstaande verplichtingen niet nakomt, kunnen wij uw toegang tot de LGE-dienst opschorten zolang wij uw niet-naleving onderzoeken. In dat geval zijn wij verantwoordelijk voor het bewijzen van uw niet-naleving; maar wij zullen een dergelijke opschorting opheffen als u uw gebrek aan opzet of nalatigheid in verband met de niet-naleving bewijst. We kunnen uw Account beëindigen als de niet-naleving die de oorzaak was van de opschorting niet binnen een bepaalde periode is opgelost.

Uw verantwoordelijkheid

Als wij schade lijden die voortvloeit uit of verband houdt met: (i) uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (ii) uw gebruik van de LGE-dienst op een wijze die niet in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden of anderszins in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving; of (iii) uw gebruik van de diensten van derden (zoals hieronder gedefinieerd) op een wijze die niet in overeenstemming is met de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van dergelijke diensten van derden, kunnen we een juridische procedure tegen u aanspannen voor de vergoeding van de geleden schade.

4. Licentie

Licentie voor LGE-dienst

LGE verleent u de licentie om de LGE-dienst te gebruiken, zodat u vrijelijk gebruik kunt maken van de LGE-dienst. De licentie wordt echter op een beperkte, niet-overdraagbare, herroepbare en niet-exclusieve basis verstrekt en u mag de LGE-dienst en de Content van LGE alleen voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden gebruiken. De verleende licentie omvat software en andere gegevens die nodig zijn voor het leveren van de LGE-dienst en de Content van LGE, samen met de toepasselijke updates, upgrades, verbeteringen, aanpassingen, wijzigingen en aanvullingen. Wanneer u deze Gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd, zult u de licentie voor het gebruik van de LGE-dienst en de Content van LGE worden verleend, maar uitsluitend onder de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers (End User License Agreement, EULA) zijn gespecificeerd voor de Content van LGE, voor zover deze aanwezig is. U zult geen intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten met betrekking tot de LGE-dienst en de Content van LGE verwerven, behoudens voor zover uitdrukkelijk hierin of in de toepasselijke EULA is bepaald. Bovendien kunnen de details en de omvang van de licentie variëren, afhankelijk van het land, uw apparaat en het soort besturingssysteem, het interne beleid van LGE en zijn zakelijke partners en andere operationele of technische behoeften. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor niet-interoperabiliteit tussen de door u gedownloade Content van LGE en uw mobiele apparaat en voor schade die wordt veroorzaakt door uw onjuiste invoer van de gegevens met betrekking tot uw apparaat.

Licentie voor Door de gebruiker gecreëerde content

U kunt op bepaalde LGE-diensten uw beoordelingen, bijdragen, foto's, berichten, documenten en andere content (“Door de gebruiker gecreëerde content”), waarover u de auteursrechten bezit, uploaden, indienen, opslaan, verzenden, ontvangen of delen. U behoudt het eigendom van alle Door de gebruiker gecreëerde content die u indient en u bent niet verplicht om deze Door de gebruiker gecreëerde content op de LGE-dienst ter beschikking te stellen. We geven geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de Door de gebruiker gecreëerde content of enige door de Gebruiker gegenereerde content die door een andere Gebruiker is geüpload.

Door het uploaden of delen van Door de gebruiker gecreëerde content op de LGE-dienst, verleent u LGE een wereldwijde, niet-exclusieve, kosteloze, herroepbare, overdraagbare en sublicentieerbare licentie om de Door de gebruiker gecreëerde content te kopiëren, bewerken, verspreiden, vertalen, digitaliseren, publiceren, implementeren, vermelden, wijzigen en er afgeleide werken van te maken voor de duur van de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de Door de gebruiker gecreëerde content, voor zover dit nodig is voor de werking, ondersteuning en verbetering van de LGE-dienst.

Bovendien kan LGE de bovenstaande licentie in sublicentie geven aan de volgende partijen:

- andere Gebruikers om ervoor te zorgen dat de LGE-dienst functioneert zoals deze oorspronkelijk is bedoeld (bijv. het delen van berichten met bepaalde personen); of

- externe dienstverleners die een contractuele relatie met LGE hebben, uitsluitend om LGE in staat te stellen de LGE-dienst te leveren in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

Onverminderd het voorgaande beschikt LGE uitsluitend over de licentie voor de Door de gebruiker gecreëerde content voor zover toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving en worden geen rechten verleend die deze norm overschrijden.

5. Beperking van het gebruik van de LGE-dienst en verwijdering van Door de gebruiker gecreëerde content

Mogelijke maatregelen in geval van problemen

In elk van de volgende gevallen behouden wij ons het recht voor om, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, uw gebruik van de LGE-dienst op te schorten of te beëindigen of uw Account of Door de gebruiker gecreëerde content te verwijderen:

indien de Gebruiker of Door de gebruiker gecreëerde content opzettelijk – materieel of herhaaldelijk – deze Gebruiksvoorwaarden schendt, of de aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van de LGE-dienst, de overige beleidslijnen van LGE (die beschikbaar zijn op Informatie LG ThinQ-app) of enige toepasselijke wet- en regelgeving;

indien u expliciet aangeeft dat u niet van plan bent deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de LGE-dienst na te leven;

indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of gerechtelijke bevelen; of

indien uw gedrag of Door de gebruiker gecreëerde content redelijkerwijs geacht wordt schade te veroorzaken aan of aansprakelijkheid te creëren voor anderen, inclusief andere Gebruikers en LGE (bijv. hacken, phishing, elektronisch lastigvallen, het versturen van spam, misleidend gedrag, valse informatie, inbreuk op de privacy van anderen, smaad of ongeoorloofde weergave van content die niet aan de Gebruiker toebehoort).

Kennisgeving

Voor zover dit redelijkerwijs mogelijk wordt geacht, zullen wij u voorafgaand aan het nemen van bovenstaande maatregelen op de hoogte stellen van onze beweegredenen om deze maatregelen te nemen, om u de kans te geven het geconstateerde probleem te corrigeren. We kunnen echter besluiten om u niet op de hoogte te stellen als de kennisgeving:

schade kan veroorzaken aan of aansprakelijkheid kan creëren voor andere Gebruikers, derden of LGE;

de toepasselijke wet- en regelgeving of bevelen van een regelgevende instantie overtreedt;

het onderzoek van de regelgevende instanties kan verstoren; of

de werking, de integriteit of de veiligheid van de LGE-dienst ondermijnt.

Verantwoordelijkheid van de Gebruiker met betrekking tot maatregelen zoals de beperking van het gebruik

De betreffende Gebruiker en niet LGE, is verantwoordelijk voor eventuele schade en verlies (inclusief met betrekking tot gegevens en content) die kan voortvloeien uit of in verband met de uitvoering van maatregelen als gevolg van de schending van deze Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, zoals de beperking van het gebruik van de LGE-dienst door de Gebruiker of de beëindiging van het Account van de Gebruiker. Om verlies van gegevens te voorkomen, dient u back-ups te maken of ervoor te zorgen dat de via de LGE-dienst opgeslagen gegevens en content ook op een andere locatie worden opgeslagen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van online back-updiensten.

6. Wijziging, opschorting en beëindiging van de LGE-dienst

Wijzigingen in de LGE-dienst

Als wij nieuwe functionaliteiten toevoegen aan de LGE-dienst, een nieuwe versie van de LGE-dienst lanceren of in het geval van een wijziging in de toepasselijke wetgeving, kunnen wij de LGE-dienst als volgt wijzigen:

elementen of functies van de LGE-dienst wijzigen, toevoegen of verwijderen, bijvoorbeeld met verbeterde functies, beveiliging van prestaties, bugfixes en verbetering van de diensten;

het gebruik van of de toegang tot de LGE-dienst opschorten of beperken, inclusief de toegang tot Accounts;

Content van LGE onderzoeken, markeren, wijzigen, weigeren te plaatsen of de toegang ertoe blokkeren of verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid; of

de toegang tot Content van LGE – die eerder van de LGE-dienst naar uw apparaat is gedownload – afsluiten of blokkeren of de Content van LGE op afstand wijzigen, als deze handelingen noodzakelijk of gepast zijn als gevolg van de contractuele verplichtingen van LGE, wetswijzigingen, een gerechtelijk bevel of om andere redenen.

Als LGE de toegang tot Content van LGE afsluit, uitschakelt of op andere wijze blokkeert, dient u contact op te nemen met de aanbieder van de betreffende Content van LGE.

Opschorting en beëindiging van de LGE-dienst

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan LGE de LGE-dienst te allen tijde geheel of gedeeltelijk opschorten of beëindigen in een van de volgende gevallen:

om de LGE-dienst te beheren of te verbeteren of om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving;

indien de zakenpartners van LGE, die elementen van de LGE-dienst leveren, besluiten om de levering van deze elementen of een deel ervan te beëindigen; of

in geval van onderhoud, inspectie of vervanging of uitval van de informatie- en communicatiefaciliteiten (zoals computers, servers en telecommunicatienetwerken), overbelasting, onderbreking van de communicatie en andere redelijke gronden die het lastig maken om de werking van de LGE-dienst voort te zetten.

LGE kan de LGE-dienst te allen tijde en om welke zakelijke reden dan ook geheel of gedeeltelijk opschorten of beëindigen door u ten minste 30 dagen voor de opschorting of beëindiging hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Kennisgeving, schadevergoeding en aansprakelijkheid in geval van wijziging, opschorting of beëindiging

Materiële wijziging, opschorting en beëindiging die het gebruik van de LGE-dienst nadelig beïnvloeden, zullen vooraf aan Gebruikers worden gemeld via de e-mail die in het Account is geregistreerd of op een andere redelijke manier, inclusief het plaatsen van een bericht op de LGE-dienst. Wijzigingen kunnen echter onmiddellijk van kracht worden zonder voorafgaande kennisgeving als er een wijziging is in de toepasselijke wet- of regelgeving of als er veiligheidsredenen zijn die een dergelijke wijziging, opschorting of beëindiging noodzakelijk maken. Als u de LGE-dienst niet wilt blijven gebruiken na een materiële wijziging, opschorting of beëindiging, kunt u uw Account beëindigen.

Tenzij anders vereist onder de toepasselijke wet- en regelgeving, hebben Gebruikers geen recht op enige vergoeding in verband met de wijziging, opschorting of beëindiging van de gehele of een deel van de LGE-dienst.

De rechten en verplichtingen van de Gebruiker en LGE onder deze Gebruiksvoorwaarden blijven ook na beëindiging van de LGE-dienst of het Gebruikersaccount bestaan.

7. Aansprakelijkheid en garanties van LGE

Aansprakelijkheid

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor: (i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; (ii) fraude of een bedrieglijke voorstelling van zaken; en (iii) elke kwestie waarvoor het onrechtmatig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.

Als we niet voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden, zijn we verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van onze schending van deze Gebruiksvoorwaarden of onze nalatigheid, maar we zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet te voorzien was. Verlies of schade is voorzienbaar als het een duidelijk gevolg is van onze inbreuk of als er door u en ons rekening mee is gehouden ten tijde van het aangaan van deze Gebruiksvoorwaarden.

Wij leveren de LGE-dienst alleen voor huishoudelijk en particulier gebruik. U gaat ermee akkoord de LGE-dienst en de Content van LGE, niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, zakelijk verlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die u lijdt als gevolg van: (i) uw nalatigheid tijdens het gebruik van de LGE-dienst; (ii) uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden; of (iii) in geval van overmacht.

Voor het gebruik van de LGE-dienst en de Content van LGE kan toegang tot het internet nodig zijn. Houd er rekening mee dat, afhankelijk van uw telecommunicatieabonnement, extra mobiele kosten in rekening kunnen worden gebracht voor uw internettoegang. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verbinding of snelheid van uw internetdienst.

Garanties

De garantie van LGE met betrekking tot de LGE-dienst (inclusief de inhoud van de LGE-dienst, functies van de LGE-dienst, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en het voldoen aan de behoeften van de Gebruikers) en de Content van LGE is beperkt (1) tot de zaken die zijn opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden en aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van de LGE-dienst en de Content van LGE, of (2) voor zover toegestaan onder de toepasselijke wet- en regelgeving. Er wordt geen andere garantie gegeven in verband met de LGE-dienst en de Content van LGE. In het bijzonder kan een smart device dat met de LGE-dienst en de Content van LGE is verbonden, worden losgekoppeld van de LGE-dienst of onbruikbaar worden door een slechte netwerkverbinding of een update van de LGE-dienst.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden de LGE-dienst en de Content van LGE geleverd ‘in de staat waarin het zich bevindt’ en ‘zoals beschikbaar’ en bestaat er geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot, de verhandelbaarheid, het onderhoud van de goede kwaliteit, de deskundige behandeling van apparaten, geschiktheid voor een bepaald doel, integriteit, toereikendheid, afwezigheid van virussen, een rustige omgeving en afwezigheid van schendingen van de LGE-dienst en de Content van LGE.

Houd er rekening mee dat sommige rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van impliciete garanties, algemene voorwaarden of de beperking van incidentele of gevolgschade niet toestaan, waardoor het mogelijk is dat de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen niet op u van toepassing zullen zijn en het is mogelijk dat u over aanvullende rechten beschikt. Voor meer informatie over uw wettelijke rechten kunt u contact opnemen met uw lokale overheid, een consumentenloket (consuwijzer.nl) of een vergelijkbare instantie.

8. Diensten van derden

We werken samen met wereldwijde zakenpartners om via de LGE-dienst nuttige inhoud aan te bieden. De LGE-dienst kan inhoud (bijvoorbeeld informatie, links en advertenties), producten, diensten, apps en ander materiaal dat door een derde partij wordt geleverd (“Diensten van derden”) bevatten. U kunt via de Diensten van derden profiteren van verschillende voordelen. Wij hebben echter geen controle over de Diensten van derden, en daarom zijn wij, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van uw gebruik van de Diensten van derden. Wij geven geen garanties en, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de Diensten van derden. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Diensten van derden op uw eigen risico is en dat wij niet aansprakelijk jegens u zijn voor uw gebruik van de Diensten van derden.

9. Advertenties

Wij bieden kosteloos verschillende LGE-diensten aan en om die reden kunnen sommige LGE-dienstsen (gepersonaliseerde) advertenties bevatten, die op basis van bepaalde voorkeuren van de Gebruikers kunnen worden aangeboden. De LGE-dienst kan advertenties en marketinginformatie bevatten die door ons of een derde partij worden verstrekt, en wij kunnen met betrekking tot die door externe adverteerders verstrekte advertenties en marketinginformatie geen controle uitoefenen op de bruikbaarheid, juistheid of volledigheid van dergelijke informatie. Hierdoor zullen we, tenzij dit aan ons kan worden toegerekend, niet verantwoordelijk zijn voor enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit dergelijke advertenties en communicatie of transactie tussen u en dergelijke adverteerders, met inbegrip van schade die kan voortvloeien uit het feit dat u op dergelijke advertenties vertrouwt.

10. Procedure voor het oplossen van geschillen

 Afhandeling van klachten

U kunt klachten over het gebruik van de LGE-dienst melden bij de volgende contactgegevens melden:

Hier opgesomd

Wij zullen alle klachten volgens de volgende procedure afhandelen: wij zullen een identificatienummer aan uw klacht toekennen en wij zullen u onverwijld, maar uiterlijk binnen tweeënzeventig (72) uur na ontvangst van uw klacht, een ontvangstbevestiging sturen. Wij zullen uw klacht zo spoedig mogelijk onderzoeken. Als wij het met uw klacht eens zijn zullen wij u zo spoedig mogelijk een oplossing bieden en zullen wij u binnen dertig (30) dagen na ontvangst van uw klacht een antwoord sturen over de gegrondheid van uw klacht. Als wij het niet met uw klacht eens zijn, of als het niet mogelijk is om de klacht tijdig te onderzoeken, zullen wij de klacht en ons standpunt opnemen in een rapport dat wij u samen met onze reactie over de gegrondheid van uw klacht zullen toesturen. Als wij het niet met uw klacht eens zijn zullen wij u in onze reactie over de gegrondheid van uw klacht ook een motivering geven. Als u het niet eens bent met de afwijzing van uw klacht kunt u een klacht indienen volgens onderstaande geschillenregeling.

Behoudens voor zover verboden door de lokale wetgeving, zal elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief elke vraag met betrekking tot het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan, worden verwezen naar en uiteindelijk worden beslecht door middel van arbitrage (i) volgens het Reglement van de Koreaanse commerciële arbitragecommissie (waarvan de regels geacht worden te zijn opgenomen door middel van verwijzing in deze clausule), (ii) waarbij het aantal arbiters één is, (iii) de overeengekomen plaats of de wettelijke plaats van arbitrage is Seoel, Republiek Korea, (iv) de taal die in de arbitrageprocedure zal worden gebruikt is Engels en (v) het toepasselijke recht van de overeenkomst is het materiële recht van de Republiek Korea.

Voor zover vereist door de lokale wetgeving om de arbitrage geldig en rechtsgeldig te laten zijn als een manier om geschillen te beslechten, inclusief tegen een consument, zal een verwijzing naar het Reglement van de Koreaanse commerciële arbitragecommissie in (i) hierboven, geacht worden te verwijzen naar de regels van de belangrijkste arbitrage-instantie (het “Lokale Arbitragereglement”) in uw land, en een verwijzing naar Seoel, Republiek Korea in (iii) hierboven geacht worden te verwijzen naar de hoofdstad van uw land.

U mag geschillen met ons alleen op individuele basis beslechten, en niet als eiser of groepslid in een groeps- of collectieve vordering.

Als u een consument bent en als u in het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie woont, kunt u met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden een rechtszaak aanspannen bij de rechtbank van het land waar u woont. Als u in het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie woont en wij deze website doorverwijzen naar het land waar u woont, kunt u bovendien gebruikmaken van eventuele dwingende bepalingen van de wetgeving van het land waar u woont. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden doet afbreuk aan uw rechten als consument om u te beroepen op dergelijke dwingende bepalingen van de lokale wetgeving.

Als u een consument bent en u in Noorwegen woont, kunt u in geval van een geschil contact opnemen met de Noorse Consumentenbond (of andere relevante beroepsinstanties). Meer informatie vindt u op https://www.forbrukerradet.no/.

Als u een consument bent die in de Europese Unie woont en u wilt meer informatie over online geschillenbeslechting, volg dan deze link naar de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Deze link wordt verstrekt zoals vereist door Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad en dient uitsluitend ter informatie. We zijn niet verplicht om deel te nemen aan online geschillenbeslechting.

11. Wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden

LGE kan deze Gebruiksvoorwaarden en aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van de LGE-dienst van tijd tot tijd wijzigen, voor zover dit is toegestaan onder de toepasselijke wet- en regelgeving. Een dergelijke wijziging en de reden daarvoor zal ten minste 10 dagen voor de inwerkingtreding van de wijziging aan u en op de LGE-dienst worden meegedeeld. Bovendien wordt elke materiële wijziging die nadelig kan zijn voor Gebruikers, ten minste 30 dagen van tevoren gemeld op de betreffende LGE-dienst en op elektronische wijze (zoals e-mail).

U dient de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te accepteren. Het gebruik van de LGE-dienst na het van kracht worden van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden houdt in dat u instemt met een dergelijke wijziging. U kunt uw toestemming voor deze Gebruiksvoorwaarden (en eventuele wijzigingen daarvan) te allen tijde intrekken of niet verlenen door uw Account te beëindigen, waarna u niet meer onderworpen zult zijn aan de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

12. Algemene zaken

U beschikt over bepaalde wettelijke rechten die niet beperkt kunnen worden door deze Gebruiksvoorwaarden. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden kan deze wettelijke rechten beperken. Advies over uw wettelijke rechten kunt u vinden op consuwijzer.nl.

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt de relatie tussen u en LGE beschreven. Zelfs als een derde partij profiteert van de relatie tussen u en LGE, kan deze derde partij geen enkel wettelijk recht hieraan ontlenen.

In geval van tegenstrijdigheden tussen deze Gebruiksvoorwaarden en aanvullende specifieke voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van de LGE-dienst, prevaleren de aanvullende voorwaarden met betrekking tot de betreffende LGE-dienst.

In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, worden de geldigheid, wetmatigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze beïnvloed of aangetast.

Wij verstrekken de LGE-dienst niet op basis van een gedragscode.

Als wij nalaten een recht of bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, betekent dit niet dat afstand wordt gedaan van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

Alle bepalingen van deze Voorwaarden gelden afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een van deze bepalingen onwettig of niet rechtsgeldig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

In verband met de levering van de LGE-dienst aan u, kunnen wij u verschillende soorten informatie verstrekken via kennisgevingen binnen de LGE-dienst of via post, e-mail, sms of mms, etc. Als u echter expliciet aangeeft dat u deze informatie niet wenst te ontvangen, zult u deze informatie niet meer ontvangen en zal LGE niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel dat u als gevolg van een dergelijke uitsluiting zou kunnen ondervinden.

Elke vertaling van deze Gebruiksvoorwaarden is uitgevoerd ten behoeve van lokale vereisten en in geval van een discrepantie tussen de Engelse en niet-Engelse versies zal de Engelse versie van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, voor zover dit niet verboden is door de lokale wetgeving in uw rechtsgebied.

Wij kunnen bepaalde of al onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden toewijzen, uitbesteden of anderszins overdragen aan een bedrijf, onderneming of persoon. We kunnen dit alleen doen als dit geen wezenlijke invloed heeft op uw rechten onder deze Gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving. Als wij voornemens zijn een of meer van onze rechten en verplichtingen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden toe te wijzen, uit te besteden of anderszins over te dragen, zullen wij u daarvan ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen. Als u de LGE-dienst na de toewijzing of overdracht niet meer wenst te gebruiken, kunt u uw instemming met deze Gebruiksvoorwaarden opzeggen door uw Account te beëindigen. U mag uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden niet toewijzen, uitbesteden of anderszins overdragen aan een ander, tenzij u een dergelijk verzoek eerst schriftelijk bij LGE indient en partijen tot overeenstemming zijn gekomen.

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor vertragingen in de nakoming van, of het niet nakomen van onze verplichtingen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden die worden veroorzaakt door gebeurtenissen die buiten onze redelijke macht vallen (“Overmacht”), in het bijzonder (maar niet beperkt tot) (a) handelingen, besluiten, wet- en regelgeving of beperkingen van een regering; (b) het niet beschikbaar zijn van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken; of (c) stakingen, blokkades of andere arbeidsconflicten, burgerlijke onrust, rellen, invasies, terroristische aanslagen of dreigingen van terroristische aanslagen, oorlog (al dan niet verklaard) of een natuurramp. Onze nakoming op grond van deze Gebruiksvoorwaarden wordt geacht te zijn opgeschort voor de periode dat de Overmacht voortduurt en we zullen een verlenging krijgen voor de nakoming voor de duur van die periode. Wij zullen ons naar redelijkheid inspannen om de Overmacht te beëindigen of om een oplossing te vinden waardoor onze verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden ondanks de Overmacht toch kunnen worden nagekomen.

Licentie of gebruik door de Amerikaanse overheid: als de LGE-dienst wordt gebruikt door of in licentie is gegeven aan de Amerikaanse overheid, is het volgende van toepassing: de LGE-dienst waarvoor deze Gebruiksvoorwaarden gelden, is “commerciële computersoftware” zoals beschreven in 48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1). Indien verworven door of namens een civiele instantie, verwerft de Amerikaanse overheid deze commerciële computersoftware en/of de documentatie voor deze commerciële computersoftware met inachtneming van de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden zoals beschreven in 48 C.F.R. 12.212 (Computersoftware) en 48 C.F.R. 12.211 (Technische gegevens) van de Federal Acquisition Regulations (“FAR”) en de opvolgers daarvan. Indien verworven door of namens een instantie binnen het Ministerie van Defensie (Department of Defense, DOD), verwerft de Amerikaanse overheid deze commerciële computersoftware en/of de documentatie van deze commerciële computersoftware met inachtneming van de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden zoals gespecificeerd in 48 C.F.R. 227.7202-3 van het FAR-supplement (“DFAR”) van het DOD en de opvolgers daarvan.

Exportbeperkingen: u gaat ermee akkoord dat u geen LGE-dienst of bijbehorende documentatie (of kopieën daarvan) zult exporteren of herexporteren in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving van de Verenigde Staten. U gaat ermee akkoord alle toepasselijke Amerikaanse en internationale exportwetten en -voorschriften na te leven. Deze wetten bevatten beperkingen met betrekking tot bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. U verklaart en garandeert dat het u op grond van de Amerikaanse of andere toepasselijke exportwetten niet verboden is om exportproducten of -diensten te ontvangen.

 

Deze Gebruiksvoorwaarden treden in werking vanaf 03 / 07 / 2023.

 

Bijlage: Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de LGE-dienst

 

A. LICENTIEOVEREENKOMST APPLICATIE

DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN ALLE APPLICATIES DIE U DOWNLOADT VAN DE LGE-DIENST (ELK EEN “APPLICATIE”) EN VORMEN EEN AANVULLING OP DE GEBRUIKSVOORWAARDEN. LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U EEN APPLICATIE GEBRUIKT.

 

U erkent dat de licentie die onder deze overeenkomst wordt verleend, aan u wordt verleend door de leverancier van de applicatie (“Leverancier van de applicatie”) en niet door LG Electronics, Inc. (“LGE”). Als de Leverancier van de applicatie een licentieovereenkomst voor eindgebruikers (End User License Agreement, EULA) bij de applicatie levert, zullen deze voorwaarden een aanvulling vormen op deze Licentieovereenkomst Applicatie. Tussen u en de Leverancier van de applicatie hebben eventuele aanvullende of afwijkende voorwaarden in een dergelijke EULA voorrang op de voorwaarden in deze Licentieovereenkomst Applicatie.

 

U erkent en gaat ermee akkoord dat LGE een derde-begunstigde is van deze Licentieovereenkomst Applicatie en van een eventuele EULA, als deze is verstrekt. U erkent en gaat ermee akkoord dat LGE het recht heeft (en geacht wordt het recht te hebben aanvaard) om als derde-begunstigde van deze overeenkomsten een dergelijke licentie jegens u af te dwingen.

 

1. Licentieverlening: de Leverancier van de applicatie verleent u hierbij een beperkte, niet-overdraagbare licentie om de applicatie te gebruiken op elk mobiel apparaat dat door LGE en/of haar gelieerde ondernemingen (“Mobiel apparaat van LGE”) is geproduceerd en op de wijze zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden van LGE. U mag de applicatie niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, verspreiden of in sublicentie geven. U mag de applicatie niet reverse engineeren, decompileren of demonteren, behalve voor zover deze activiteit uitdrukkelijk is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Elke poging daartoe vormt een inbreuk op de rechten van de Leverancier van de applicatie. Als u deze beperking overtreedt, kunt u worden vervolgd en aansprakelijk worden gesteld voor de schade. De voorwaarden van de licentie zijn van toepassing op alle upgrades die door de Leverancier van de applicatie worden verstrekt en die de oorspronkelijke applicatie vervangen en/of aanvullen, tenzij een dergelijke upgrade vergezeld gaat van een aparte licentie, in welk geval de voorwaarden van die licentie van toepassing zullen zijn. De Leverancier van de applicatie behoudt alle rechten in en op de applicatie die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend onder deze Licentieovereenkomst Applicatie.

 

2. Toestemming voor het gebruik van gegevens: u gaat ermee akkoord dat de Leverancier van de applicatie technische en gerelateerde informatie kan verzamelen en gebruiken, verzameld op welke manier dan ook, als onderdeel van product ondersteunende diensten met betrekking tot de applicatie. De Leverancier van de applicatie mag deze informatie alleen gebruiken om zijn producten te verbeteren of om gepersonaliseerde diensten of technologieën aan u te leveren. De Leverancier van de applicatie kan deze informatie openbaar maken aan anderen, maar niet in een vorm die u persoonlijk identificeert.

 

3. Beëindiging: de licentie is van kracht totdat deze door u of door de Leverancier van de applicatie wordt beëindigd. Uw rechten onder deze licentie worden automatisch beëindigd zonder kennisgeving van de Leverancier van de applicatie als u zich niet houdt aan de voorwaarden van deze licentie. Bij beëindiging van de licentie dient u elke vorm van gebruik van de applicatie te staken en alle volledige of gedeeltelijke kopieën van de applicatie, met inbegrip van eventuele bijbehorende documentatie, te vernietigen.

 

4. Materiaal van derden; verwerperlijke content: u begrijpt, erkent en gaat ermee akkoord dat bepaalde applicaties toegang kunnen bieden tot producten, diensten, web content of andere materialen van derden en dat LGE niet verantwoordelijk is voor deze content van derden. U gaat ermee akkoord dat LGE niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of beoordelen van de content van derden of de nauwkeurigheid van deze content. LGE geeft geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke content van derden.

 

U begrijpt, erkent en gaat ermee akkoord dat u door het openen en downloaden van applicaties van de LGE-dienst geconfronteerd kunt worden met materiaal dat u als expliciet of beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk zou kunnen aanmerken, en dat u wellicht niet vooraf gewaarschuwd zult worden voor dergelijk materiaal. U gaat ermee akkoord dat het downloaden en gebruiken van alle applicaties op uw eigen risico geschiedt en dat LGE niet aansprakelijk is jegens u voor een eventuele blootstelling via dergelijke applicaties.

 

5. GEEN GARANTIE: U ERKENT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE OP UW EIGEN RISICO GESCHIEDT EN DAT U TOEGANG KRIJGT TOT DE APPLICATIE “IN DE STAAT WAARIN HET ZICH BEVINDT” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” EN ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. DE LEVERANCIER VAN DE APPLICATIE GARANDEERT NIET DAT HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST DE LEVERANCIER VAN DE APPLICATIE UITDRUKKELIJK ALLE IMPLICIETE OF WETTELIJKE BEPALINGEN, VOORWAARDEN OF GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM, NAUWKEURIGHEID, OVEREENSTEMMING MET DE BESCHRIJVING, TOEREIKENDE KWALITEIT EN DE AFWEZIGHEID VAN INBREUK. DE LEVERANCIER VAN DE APPLICATIE GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT SOFTWARE VAN DERDEN OF OPEN SOURCE SOFTWARE.

 

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS DE LEVERANCIER VAN DE APPLICATIE NIET AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE, GEVOLG-, INDIRECTE, BIJZONDERE OF PUNITIEVE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OF VOOR VERLIES VAN INFORMATIE OF GEGEVENS, VERLIES AAN INKOMSTEN, VERLIES VAN ZAKEN OF ANDERE FINANCIËLE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE LICENTIE OF HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE, OF DIT NU GEBASEERD IS OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE THEORIE, ZELFS ALS DE LEVERANCIER VAN DE APPLICATIE OP DE HOOGTE WAS GESTELD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS ALS EEN BEPERKT RECHTSMIDDEL GEACHT WORDT TE HEBBEN GEFAALD IN ZIJN ESSENTIËLE DOEL. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEVERANCIER VAN DE APPLICATIE BEPERKT TOT VERVANGING, REPARATIE OF TERUGBETALING VAN DE BETAALDE AANKOOPPRIJS VOOR DE APPLICATIE (INDIEN VAN TOEPASSING), NAAR KEUZE VAN DE LEVERANCIER VAN DE APPLICATIE. IN GEEN GEVAL ZAL DE LEVERANCIER VAN DE APPLICATIE AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, REPRESENTATIEVE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTKOMT UIT SOFTWARE VAN DERDEN OF OPEN SOURCE SOFTWARE, ZELFS ALS DE LEVERANCIER VAN DE APPLICATIE OP DE HOOGTE WAS GESTELD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIEZEN.

 

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van impliciete garanties of de beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toe, waardoor het mogelijk is dat de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen niet op u van toepassing zullen zijn.

 

7. U gaat ermee akkoord dat u de applicatie of begeleidende documentatie (of kopieën daarvan) niet zult exporteren of herexporteren in strijd met de toepasselijke wet- of regelgeving. U gaat ermee akkoord alle geldende en internationale exportwetten en -voorschriften na te leven. Deze wetten bevatten beperkingen met betrekking tot bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. U verklaart en garandeert dat het u op grond van de toepasselijke exportwetten niet verboden is om exportproducten of -diensten te ontvangen.

 

8. Voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, is deze Licentieovereenkomst Applicatie onderworpen aan de wetten van de staat New Jersey in de Verenigde Staten van Amerika en aan de federale wetten van de Verenigde Staten van Amerika, met uitzondering van hun bepalingen inzake wetsconflicten. Als u een consument bent en in het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie woont, kunt u met betrekking tot deze Licentieovereenkomst Applicatie een rechtszaak aanspannen bij de rechtbank van het land waar u woont. Als u in het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie woont en wij deze website doorverwijzen naar het land waar u woont, kunt u bovendien gebruikmaken van eventuele dwingende bepalingen van de wetgeving van het land waar u woont. Niets in deze Licentieovereenkomst Applicatie doet afbreuk aan uw rechten als consument om u te beroepen op dergelijke dwingende bepalingen van de lokale wetgeving.

 

Als u een consument bent en u in Noorwegen woont, kunt u in geval van een geschil contact opnemen met de Noorse Consumentenbond (of andere relevante beroepsinstanties). Meer informatie vindt u op https://www.forbrukerradet.no/.

 

9. Als de Leverancier van de applicatie nalaat om een recht of bepaling in deze Licentieovereenkomst Applicatie af te dwingen, betekent dit niet dat afstand wordt gedaan van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

 

Deze Gebruiksvoorwaarden treden in werking vanaf 03 / 07 / 2023.

 

B. Proactieve klantenservice (Proactive Customer Care, PCC)

 

Via de PCC-dienst verstrekken wij Gebruikers, die bepaalde huishoudelijke apparaten op een van onze apps hebben geregistreerd, informatie over gratis en betaalde onderhouds- en reparatiediensten via push-berichten in de app of via de telefoon, door regelmatig de status van het apparaat en de gebruikte producten te controleren om eventuele storingen, afwijkingen en noodzakelijke vervanging van producten te ontdekken. Voorafgaand aan het verlenen van de PCC-dienst, zullen wij de Gebruikers op de hoogte stellen van de relevante details of vragen wij toestemming hiervoor.

 

Deze Gebruiksvoorwaarden treden in werking vanaf 03 / 07 / 2023.

 

 

 

LG Entiteiten

Land

LG Entiteit

Geregistreerd adres

Contactgegevens.

Registratienummer

BTW-nr

Korea

LG Electronics, Inc

LG Twin Tower, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republiek Korea

(+82) 02-3777-1114 (Korea)

110111-2487050, geregistreerd in Korea

107-86-14075

Nederland

LG Electronics Benelux Sales BV

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen

lgebn.privacy@lge.com
www.lg.com/nl/ondersteuning/email

01-09-169580 geregistreerd in Hongarije

 

 

Diensten

Dienst

LG Entiteit

Geregistreerd adres

Contactgegevens

ThinQ

LG Electronics, Inc

LG Twin Tower, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republiek Korea

thinq@lge.com

https://www.lg.com/nl

LG Electronics Benelux Sales BV

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen

lgebn.privacy@lge.com
www.lg.com/nl/ondersteuning/email

Amazon Web Services Inc

 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA

FAX: +1-206-266-7010