ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

[TV] การแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

การแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

 

Self-troubleshooting

 

 

หากคุณประสบปัญหาดังต่อไปนี้กับผลิตภัณฑ์ของท่าน  โปรดตรวจสอบอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทำงานได้ตามปกติ 

 

1. ไม่สามารถเปิดโทรทัศน์

 

     - ตรวจสอบว่าสายไฟเสียบเข้ากับเต้าเสียบหรือยัง 

     - ตรวสอบสายไฟเสียบถูกต้องกับเต้าเสียบ

 

2. รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

 

     - ตั้งค่ารีโมทคอนโทรลของคุณ โดยกดปุ่มล้อ (Wheel) บนรีโมท

     - ตวจสอบให้แน่ใจไม่มีอุปสรรคระหว่างการควบคุมระยะไกลจากรีโมทคอนโทรล กับทีวี

     - ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่มีการติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่

     - หากพบแบตเตอรี่ที่ชำรุด  ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทดแทนใหม่อีกครั้ง

 

3. เครื่องปิดเองอัตโนมัติ

 

     - ปฏิบัติตามดังนี้   กดปุ่มตั้งค่า  Smart  è เวลา è ปิดเวลา

     - ตรวจสอบว่าโปรแกรมมีการแสดง หรืออุปกรณ์ภายนอกมีการทำงาน

       ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ มีคุณสมบัติปิดอัตโนมัติ 

        คุณสมบัติปิดเองอัตโนมัติ -  เมื่อไม่มีสัญญาณ หรือไม่มีการกดปุ่ม  ทีวีจะทำการปิดเองอัตโนมัติหลัง 15 นาที    

 

4. ประเมินความปลอดภัยด้วยตนเอง สำหรับทีวีที่ใช้มาเป็นระยะเวลานาน

 

     • ไม่มีอะไรปรากฏบนขึ้นเมื่อทีวีเปิดอยู่ 
     • ควันหรือกลิ่นไหม้เกิดขึ้นหรือไม่
     • มีน้ำ หรือเศษผงภายในเครื่อง
     • ภาพไม่มีปรากฏ .
     • มีเสียงแปลกๆ ออกมาจากภายในเครื่องทีวี บ่อยครั้งหรือไม่
     • หน้าจอ หรือเสียงยังปรากฏอยู่เมื่อทีวีถูกปิด .
     • มีปัญหาอื่น ๆ หรือข้อผิดพลาด
 
     หากคุณมีปัญหาข้างต้น ให้หยุดใช้งานผลิตภัณฑ์
 
       - สำหรับความปลอดภัยของท่าน , ให้ปิดเครื่อง และถอดปลั๊กออกเมื่อไม่ได้ใช้งาน
      - ติดต่อห้างร้านที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์มา หรือศูนย์บริการของบริษัท .
      - อย่าพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
 
 

 

*คำถามที่จำเป็น