ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

# ไม่มีสัญญาณบนจอภาพ

การดำเนินการ

ไม่มีสัญญาณบนจอภาพ


 ลักษณะอาการ

เมื่อเราทำการเปิดเครื่องแล้วเลือกรับสัญญาณจากแหล่งกำเนิดต่างๆ อาทิ สัญญาณระบบดิจิตอล เครื่องเล่น player เคเบิล หรือจานรับดาวเทียม

แต่ยังไม่มีสัญญาณภาพ
 

 การแก้ไข

1.  ตรวจสอบสัญญาณทางเข้าจากแหล่งกำเนิดทั้งหมด

※ ถ้าเราเชื่อมต่อสัญญาณสายอาากาศ ให้ทำการเลือก สัญญาณจากระบบทีวี และถ้าเชื่อมต่อกับ Set top box ให้ดูว่าเชื่อมต่อผ่านสายสัญญาณมาทางช่องทางใดอาทิ สาย HDMI หรือสาย AV

 2.  ตรวจสอบสภาพของสายอากาศตั้งแต่ต้นทางจนถึง ปลายทาง

 3.  ตรวจสอบเครื่องรับสัญญาณ ว่าเปิดเครื่องในสภาพปกติหรือไม่โดย ทำการเปิดเครื่อง จูนการรับสัญญาณใหม่ หากตัวเครื่องรับใช้ได้แล้วมีการเปิดเครื่องจะมีสัญญาณ

      ออกมาเมือเราทำการกดปุ่มคำสั่งตั้งค่าหรือเมนูใดๆ จะมีรายการขึ้นมา


หากยังไม่มีสัญญาณใดๆที่จอภาพกรุณาเรียกศูนย์บริการที่ไกล้บ้าน 

   

*คำถามที่จำเป็น