ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

เสียงลากยาว

การแก้ไขปัญหา

 อาการ

เสียงลากยาว

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">


</span>

 การแก้ไข

1 หากแบตเตอรี่หมดก็จะได้เสียงที่ผิดปกติ ให้ทำการเปลีย่นแบตเตอรี่ใหม่ ทดลองฟังเสียงอีกคร้ัง

  สำหรับรุ่นที่ใช้ แบตเตอรี่

2. หากเป็นเครื่องเล่นเทป ในระบบคลาสเซ็ท การเล่นเพลงบ่อยจะทำให้เกิดอาการดังกล่าว

*คำถามที่จำเป็น