Continue to content

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN LG ELECTRONICS BENELUX SALES B.V.

ALGEMEEN:

Deze algemene actievoorwaarden (hierna 'Actievoorwaarden') zijn van toepassing op de te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen en andersoortige acties (hierna de 'Actie'), die georganiseerd wordt door LG Electronics Benelux Sales B.V., kantoorhoudende Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederlands; geregistreerd bij de kamer van koophandel te Amsterdam nummer 39091823, met een bijkantoor gevestigd en kantoorhoudende Prins Boudewijnlaan 41, 2650 Edegem, België (hierna: "LG"). Naast deze Algemene Actievoorwaarden gelden per Actie aanvullende voorwaarden, die per Actie zullen worden gepubliceerd op de actie site. Deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende actievoorwaarden worden hierna gezamenlijk aangeduid als 'Actievoorwaarden'.

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

Alle beslissingen van LG zijn zonder verhaal. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt LG zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer van de deelname uit te sluiten.

LG is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actie en/of de algemene en/of de aanvullende actievoorwaarden gedurende de actieperiode te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, zonder dat LG daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging van de actie en/of de actievoorwaarden dan wel staking van de actie, zal door LG bekend worden gemaakt op de website.

Op de actie, de algemene actievoorwaarden en alle met de actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de actie of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorziet beslist LG.

Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.

DEELNAME:

Per Actie wordt op de actiesite vermeld op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen en onder welke Actievoorwaarden.

Door deelname aan de Actie verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van de actievoorwaarden.

In geval de deelnemer op het moment van de deelname jonger dan 18 jaar is, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn/haar ouders en/of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger te beschikken en deze goedkeuring op eerste verzoek over te leggen aan LG.

Tenzij anders opgenomen in de aanvullende actievoorwaarden, zijn deze Actievoorwaarden bedoeld voor consumenten die voldoen aan de gestelde eisen (hierna: "deelnemers") in de aanvullende actievoorwaarden. Uitgezonderd van deelname zijn: (a) groothandelaren en winkeliers die LG producten verkopen, en (b) medewerkers of contractanten van LG of aan LG gelieerde bedrijven of hun families, LG-agenten en iedereen die betrokken is bij de organisatie of het beheer van de Actie.

Indien aan deelname kosten verbonden zijn (anders dan kosten in verband met van het verzenden van een e-mail of elektronisch deelnameformulier) dan zullen deze kosten nadrukkelijk in de aanvullende actievoorwaarden worden vermeld.

PRIJSWINNAARS:

Tenzij anders vermeld in de aanvullende actievoorwaarden zullen de winnaars op onpartijdige wijze worden aangewezen, bijvoorbeeld door een onafhankelijke jury, stemming of op andere wijze.

Tenzij anders vermeld in de aanvullende actievoorwaarden, zullen de winnaars vermeld worden op de website van LG en zullen zij per email, post of per telefoon bericht ontvangen met betrekking tot de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres of telefoonnummer.

Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Prijswinnaars zullen, indien daartoe verzocht, hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten verbandhoudend met de Actie zoals foto- of filmopnamen en interviews. LG behoudt zich het recht voor deze foto- en/of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. LG is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de prijswinnaars.

PRIJZEN

Per Actie wordt vermeld hoeveel en welke prijzen kunnen worden gewonnen.

Tenzij anders opgenomen in de aanvullende voorwaarden, zal binnen enkele weken na de bekendmaking van de prijswinnaar(s) de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of, indien dit in de aanvullende actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd

Indien een winnaar niet binnen redelijke termijn heeft gereageerd c.q. kan worden bereikt behoudt LG zich het recht voor een volgende winnaar aan te wijzen op dezelfde wijze waarop de oorspronkelijke winnaar is aangewezen. De oorspronkelijke winnaar kan dan geen aanspraak meer maken op de prijs.

Een gewonnen prijs is persoonlijk en niet-overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor contant geld of iets anders. LG behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, een alternatief product of gelijkwaardig bedrag te leveren mocht één of verschillende prijzen niet langer beschikbaar zijn.

Indien de te winnen prijs een reis betreft dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart en, indien vereist, visum) en komen een eventuele reis- en annuleringsverzekering, zakgeld en consumpties voor rekening van de deelnemer, tenzij anders vermeld in de aanvullende actievoorwaarden.

KANSSPELBELASTING:

Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door LG. De kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer.

KOSTEN ACTIE:

Indien een Actie een web-based-service betreft, dient de deelnemer er rekening mee te houden dat er (extra)kosten in rekening kunnen worden gebracht met betrekking tot bijvoorbeeld het downloaden van bestanden. Deelnemers dienen zich ervan bewust te zijn dat er mogelijk data kosten verbonden zijn aan het downloaden van bestanden van een website naar hun PC of mobiele telefoon. LG raadt de deelnemers aan de grootte van de bestanden vooraf te checken en bij voorkeur een wifi-verbinding of ongelimiteerd mobiele internet verbinding te gebruiken, om zo de kosten te beperken tot een minimum. LG is niet aansprakelijk voor de kosten die hiermee gemoeid zijn.

ALGEMENE PRIVACY:

Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Op uw gegevens is het privacy statement van LG van toepassing. Dit statement is terug te vinden op Privacy statement op lg.com/nl. Deelnemers hebben het recht om informatie te verkrijgen over hun gegevens die in handen zijn van LG en om rectificatie of verwijdering hiervan te verzoeken of verzet tegen verwerking aan te tekenen. Deze verzoeken dienen aan LG gericht te zijn via e-mailadres lgebn.privacy@lge.com of via LG Electronics Benelux Sales B.V., Afdeling Legal Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen.

AANSPRAKELIJKHEID:

LG is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de Promotiemodellen.. Actiemodellen zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

LG noch enige door haar ingeschakelde (hulp)persoon en/of onderneming zijn aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie.

LG noch enige door haar ingeschakelde (hulp)persoon en/of onderneming is aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de actiewebsite of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten of internet die kunnen voorkomen.

LG noch enige door haar ingeschakelde (hulp)persoon en/of onderneming is aansprakelijk voor enige kosten, schade, aanspraken of tekortkomingen als gevolg van dan wel veroorzaakt door fouten en/of tekortkomingen in de door een deelnemer verstrekte informatie en/of gegevens

Behalve in geval van opzet of grove schuld is LGEBN niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van (deelname aan) de Actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van: het niet kunnen deelnemen aan de Actie; uitsluiting van deelname of diskwalificatie; gebreken aan de prijs; te late ontvangst van de prijs; geringe afwijkingen in de ontvangen prijs ten opzichte van de gepubliceerde prijs; beschadiging of vermissing van de prijs tijdens verzending; het niet gebruik kunnen maken van de prijs; of het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Zie eveneens verwijzing naar Legal statement op lg.com/nl.

Voor onze algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op uw aankoop op onze website zie https://www.lg.com/nl/algemene-verkoopvoorwaarden

CONTACT:

Vragen, klachten en opmerkingen over een actie kunt u een e-mail sturen naar https://www.lg.com/nl/ondersteuning/email of telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 0900 543 54 54(NL, lokaal tarief) Ma t/m Vr. 8.30-18.00 uur

Fileindex.jsp Help
New Form Entry New Page Import Edit Submit