Skip to Contents
ปิด

ข้อมูลการรับประกันสินค้า

We will give you LG warranty information here

การรับประสินค้า

การรับประสินค้า
สินค้า ระยะเวลาการรับประกัน (เดือน)
ตัวสินค้า และอะไหล่ อะไหล่รับประกันพิเศษ
ประเภทครัวเรือน เครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้าฝาหน้า 12 มอเตอร์ 120
เครื่องซักผ้าฝาบน 12 มอเตอร์ 120
เครื่องซักผ้า 2ถัง 12 มอเตอร์ 60
เครื่องอบผ้า 12 มอเตอร์ 60
เครื่องปรับอากาศ ธรรมดา 12 คอมเพลสเซอร์ 60
อินเวอร์เตอร์ 12 คอมเพลสเซอร์ 120
คอยล์ร้อน 36
คอยล์เย็น 36
แอลอีดีทีวี/โอเลดทีวี 12
มอนิเตอร์ ธรรมดา 36
ทีวีจูนเนอร์ (MT-) 12
เครื่องเสียง/โฮมเทียเตอร์/ซาวด์บาร์ 12
ซีดีรอม 12
ตู้เย็น ธรรมดา 12 คอมเพลสเซอร์ 60
ระบบอินเวอร์เตอร์ 12 คอมเพลสเซอร์ 120
ไมโครเวฟ 12 แมกนีตรอน 60
12 หลอดความร้อนชาร์โคล 120
12 สารฉาบเคลือบEasy Clean 120
เครื่องดูดฝุ่น ธรรมดา/ฮอมบอท 12 มอเตอร์ 12
สมาร์ทอินเวอร์เตอร์มอเตอร์ 120
ฮอมบอทสมาร์ทอินเวอร์เตอร์ 12
เครื่องฟอกอากาศ 12
ประเภทธุรกิจ เครื่องปรับอากาศเพื่อการพานิชย์ แบบแยกส่วน 12 คอมเพลสเซอร์ 60
มัลติ-วี 12 คอมเพลสเซอร์ 12
ดิจิตอลไซเนจ มอนิเตอร์ไซเนจ 36 36
จอภาพเพื่อการพานิชย์ ทีวีไซเนจ 24 24
ทีวีโรงแรม 24 24
โอเลดไซเนจ (ประกันเฉพาะกรณีแสดงภาพเคลื่อนไหวเท่านั้น) 36 36
มีเดียเพลเยอร์ 12
เซททอปบ๊อกสำหรับทีวีโรงแรม 24
เอดีบ๊อก 12

Warranty

Warranty
Product Warranty Period (Month)
Product & Parts Specia Spare Parts
B2C
Product
Washing Machine Front Load 12 Motor 120
Top Load 12 Motor 120
Twin Tubs 12 Motor 60
Dryer 12 Motor 60
Room Air-Conditioner (RAC) On-Off 12 Compressor 60
Inverter 12 Compressor 120
Condenser 36
Evaporator 36
LED/OLED 12
Monitor General 36
TV Tuner (MT-) 12
Audio/Home Theatre/Soundbar 12
D-CD-ROM 12
Refrigerator General 12 Compressor 60
Inverter 12 Compressor 120
Microwave Oven 12 Magnetron 60
12 Charcoal Heater 120
12 Cavity Surface 120
Vacuum Cleaner General/HOM-BOT 12 Motor 12
Smart Inverter Motor 120
HOM-BOT Smart Inverter 12 Motor 120
Air Purifier 12
B2B
Product
Commercial Air-Conditioner (CAC) Single 12 Compressor 60
Multi-V 12 Compressor 12
Digital Signage Monitor Signage 36 36
Commercial TV TV Signage 24 24
Hotel TV 24 24
OLED Sinage (Only static display) 36 36
Media Player 12
Set Top Box for Hotel TV 24
AD Box 12

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้าทั่วไป

 • 1. บริการซ่อมฟรี พร้อมอะไหล่ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของแอลจีฯ เมื่อท่านใช้บริการกับศูนย์บริการแอลจี หรือศูนย์บริการแอลจีแต่งตั้ง ทุกแห่งทั่วประเทศ กรุณาตรวจสอบที่อยู่ศูนย์บริการแอลจีได้ที่ โทร.(02) 878-5757 หรือ www.lg.com/th
 • 2. สำหรับการรับประกันเพิ่มเติมของอะไหล่บางชนิดมากกว่า 1 ปีในสินค้าบางประเภท กรุณาตรวจสอบเพิ่มเติมได้ ณ จุดขาย, ศูนย์บริการข้อมูลแอลจี โทร.(02) 878-5757, หรือ www.lg.com/th โดยทางบริษัทสงวนสิทธิ์การรับประกันเฉพาะตัวอะไหล่เท่านั้น ไม่นับรวมถึงค่าบริการ ค่าน้ำยา หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในกรณีที่ตัวเครื่องอยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน
 • 3. เมื่อต้องการใช้สิทธิ์การรับประกันลูกค้าต้องแสดงใบเสร็จการซื้อขายที่มีข้อความสมบูรณ์และไม่มีรอยแก้ไขในสาระสำคัญเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ณ วันที่รับบริการต่อพนักงานแอลจีฯทุกครั้ง
 • 4. ในกรณีที่ทำใบเสร็จหรือหลักฐานการซื้อขายหาย หรือ กรณีวันที่ซื้อไม่สามารถตรวจสอบได้จากใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในรับประกันสินค้าโดยเริ่มนับจากวันที่ผลิตจากโรงงาน ซึ่งแสดงอยู่บนหมายเลขเครื่องของสินค้านั้นๆ
 • 5. สำหรับสินค้าที่เงื่อนไขพิเศษ : สินค้าขายตามสภาพเฉพาะ ที่มีรอยขีดข่วน, โค้งงอ, รอยบุ๋ม, แตกหัก และอื่นๆ จะรับประกันเฉพาะในส่วนของฟังก์ชั่นการทำงานเท่านั้น. ส่วนของแถมซึ่งเป็นสินค้าของทางบริษัทฯ มีการรับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าหลัก. สำหรับสินค้าตัวโชว์ ตัวเครื่องและอะไหล่รับประกัน 6 เดือนโดยไม่สามารถขอเปลี่ยนเครื่องได้ในทุกกรณี
 • 6. รับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
 • 7. บริการซ่อมนอกสถานที่สำหรับสินค้าทีวีและมอนิเตอร์ตั้งแต่ขนาดตั้งแต่ 29" ขึ้นไป, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า, และเครื่องปรับอากาศเท่านั้น หรือสินค้าขนาดใหญ่อื่นๆ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการแอลจี โทร.(02) 878-5757 (ไม่คิดค่าพาหนะในระยะประกัน)
 • 8. เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัดเท่านั้น โดยเงื่อนไขการรับประกันจะครอบคลุมถึงประเทศ พม่า, ลาว, และกัมพูชา โดยท่านจะสามารถเข้ารับบริการได้ในประเทศที่ท่านซื้อสินค้าเท่านั้น
 • 9. บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการและค่าเดินทางสำหรับสินค้านอกประกันตามอาการชำรุด แม้ในกรณีที่อาการชำรุดนั้นจะไม่ถูกตรวจพบในตอนแรกก็ตาม
 • 10. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าบริการในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง, พื้นที่ที่ห้ามเข้า, พื้นที่ที่เสี่ยงอันตราย หรือพื้นทิ่อื่นใดที่บริษัทฯ เห็นว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
 • 11. ในการพิจาณาลักษณะความชำรุดบกพร่องของสินค้า รวมไปถึงดุลยพินิจในการตัดสินใจเงื่อนไขในการรับประกันต่างๆอันเกี่ยวกับสินค้าทุกประการ ให้ถือว่าพนักงานของบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการและให้ถือว่าการพิจารณาดังกล่าวเป็นที่สุด
 • 12. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 13. สำหรับการรับประกันตัวสินค้า หรืออะไหล่มากกว่ากว่าระยะการประกันปกติ 1 ปี ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการรับประกันเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 0-2878-5757 หรือ www.lg.com/th

ข้อยกเว้นการรับประกันสินค้า

 • 1. ความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่ง อุบัติเหตุ การแตกหัก การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงตัวเครื่องหรืออะไหล่หรือความประมาทเลินเล่อของลูกค้าหรือบุคคลภายนอก
 • 2. อาการชำรุดและความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุแปลกปลอมตกค้าง เหงื่อ ของเหลว อาหาร ความชื้น ฟ้าผ่า กระแสไฟที่ไม่เสถียร แผ่นดินไหว น้ำท่วม อุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก หรือการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดประเภท
 • 3. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม รอยขูดขีด รอยเปรอะเปื้อน ความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว,ส่วนประกอบภายนอกและภัยจากสัตว์หรือแมลงทำให้เกิดความเสียหาย
 • 4. การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปจากตัวเครื่องหลังจากเลยกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
 • 5. ส่วนประกอบใดๆ ซึ่งถูกเปลี่ยน ซ่อม หรือตรวจสอบ โดยชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบโดยแอลจี อีเลคทรอนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด หรือ กระทำโดยบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่พนักงานจากบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 6. อาการชำรุดหรือผิดปรกติอันเนื่องมาจากการใช้งานเชิงพาณิชย์ เชิงอุตสาหกรรม หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ของคุณสมบัติในทางการใช้งานปกติของเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
 • 7. อาการผิดปกติที่เกิดจากการไม่ได้บำรุงรักษาและทำความสะอาดตามระยะเวลาอย่างเหมาะสม ทำให้อุปกรณ์ภายในเครื่องสกปรกและ/หรือ การติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานหรือผิดวิธี, การใช้ปลั๊ก หรือ สายไฟและตัวตัดไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือผิดขนาด ฯลฯ
 • 8. สินค้าโทรทัศน์ที่มีอาการผิดปกติหรือมีอะไหล่เสียที่เกิดจากติดตั้ง, การใช้เสาอากาศไม่ถูกประเภท, หรือมีการเชื่อมต่อสัญญาณกับอุปกรณ์ประเภทอื่นๆอันเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้า
 • 9. เครื่องเสียงและชุดโฮมเธียเตอร์ไม่รับประกันลำโพง และอุปกรณ์ลำโพง
 • 10. ไม่รับประกันตัวรีโมทคอนโทรลทุกชนิด ยกเว้นเมจิกรีโมทที่มีการรับประกัน 1 ปี
 • 11. ฉลากผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า, สูญหายหรือทำลาย และ/หรือ บัตรรับประกันถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ
 • 12. สำหรับสินค้าที่เงื่อนไขพิเศษ : สินค้าขายตามสภาพ โดยความเสียหายจากฟังก์ชันการทำงานของตัวเครื่องนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า, ของแถมที่ไม่ใช่สินค้าของบริษัทฯ จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

GENERAL TERMS & CONDITIONS

 • 1. Free Service including spare parts for 1 year after purchased under LG Conditions if bring the product to all LG Service Centers or authorize service centers. Please contact LG Call Center at 0-2878-5757 or www.lg.com/th for nearby service center
 • 2. For additional warranty of some spare parts which more than 1 year, please check more details at Sales Point, LG Call Center at 0-2878-5757, or www.lg.com/th. Warranty will apply only spare parts and not include for labor fee, visit fee, and other materials in case of product is in out of warranty condition
 • 3. To obtain warranty protection, customers have to show proof of purchased (tax invoice/receipt) with completely information and no erased to our service representative every time
 • 4. In case of lost of proof of purchased or purchased date is not show on proof of purchased, LG Electronics (Thailand) Co., Ltd reserves all right to use manufacturing date as purchased date which is verified on the serial no. on the product
 • 5. For the special sales conditions: products are sold as in condition outlook (scratch/bent/dent/others), LG will provide warranty only for functional problem only. Premium or complimentary gift if belong to LG brands which sell in current market also have 1 year warranty from purchased date. For display sets, warranty period only 6 months for both product and spare parts and unable to replace for new set in any cases
 • 6. Only defected caused by production from manufacturing process are warranted
 • 7. Within warranty period, LG will not charge for visiting fee for the product with large size: TV/Monitor from 29” up, Refrigerator, Washing Machine, Dryer, and Air-Conditioner or others which customer can check at LG Call Center 0-2878-5757
 • 8. Warranty condition will apply for all LG products sold by LG Electronics (Thailand) Co., Ltd and sell in Thailand, Myanmar, Laos, and Cambodia. Therefore Customers have to request for service in country which product purchased.
 • 9. LG Electronics (Thailand) Co., Ltd reserves all right to charge the labor and visit fee for out of warranty service even if problem could not be found at first time or came from nature
 • 10. LG Electronics (Thailand) Co., Ltd reserves all right to refuse to service for inaccessible, crisis, dangerous area, or other areas which may not safe
 • 11. The consideration of LG’s employee under terms and conditions hear of shall be final
 • 12. LG Electronics (Thailand) Co., Ltd reserves all right to change warranty conditions at any time with or without any notices
 • 13. For warranty of product or parts over standard 1 year, please check more information at LG Call Center 0-2878-5757 or www.lg.com/th

WARRANTY EXCLUSION AND UNCOVERAGES

 • 1. This warranty does not cover for dam the accident, broken, wrong usage, demonstration, test, maintenance, adjust or modify part or product or any accidents which is arising out of the customers or third party
 • 2. Product defected or damage resulting from external factor ,environment or disaster such as remainder material, sweat, liquid, foods, humidity , thunderbolt, unstable electricity in some area, earthquake, flooding or wrong voltage system
 • 3. Has been damaged by wear and tear, corrosion, scratches, dirty, rusty or stains on outer surface areas, external exposed parts and defects caused by animals or insects
 • 4. Claim for damage parts or accessories lost after 7 days from the date of purchased
 • 5. Has been tampered, checked, or repaired by using tools or spare parts which not be sold by LG or approved by LG Electronics (Thailand) Co., Ltd or take action by anyone not from LG Electronics (Thailand) Co., Ltd or LG Authorize Service Center
 • 6. Defected or damage by using for the commercial business, industrial environment, or wrong purpose of household general usage
 • 7. Defected or damaged cause from lack of maintenance undertake on schedule that effect to product dirty, wrong installation site or method, wrong spec or not in standard of plug type, lever, electric wire, or circuit breaker size
 • 8. For TV problem caused from wrong installation, wrong antenna, or connected with other system that caused product defected
 • 9. No warranty for speaker, speaker accessories for audio products
 • 10. Remote Control of all products not included in warranty condition except magic remote which is 1 year warranty
 • 11. If any equipments and products which has its product label or serial number removed or made illegible and warranty card is being altered defaced or erased in any manner whatsoever
 • 12. The products are sold as in condition of functional damage, premium/gift (Not LG Products) is not in warranty condition