• Политика за обработка на данните за промоция
  „Регистрация в лятната игра за награди на LG“

  Политика за обработка на данните за промоция „Регистрация в лятната игра за награди на LG“
  Условия за участие


  ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРАВИЛАТА И УЧАСТВАЙТЕ В ИГРАТА, АКО СТЕ НАПЪЛНО СЪГЛАСНИ С ТЯХ


  1. Организатор на промоцията
  Организатор е местният представител на LG Electronics Magyar Kft. (Адрес: 1784 София, България, бул. Цариградско шосе 115 Г, офис А, ет.5, наричан по-долу: Организатор) на рекламна игра за печалби (наричана по-долу: Игра). Управлението и обработката на данните от Играта се извършва от LG Electronics Magyar Kft. (наричани по-долу: Организатор).

  2. Условия за участие
  В промоцията могат да участват само български граждани на възраст на и над 18 години с валидна лична карта, издадена от български органи, в съответствие с посочените по-долу условия, които отговарят на изискванията за участие в играта, описани в Част 5 и през периода на промоцията в Част 3.

  Участниците са отговорни да изпълняват условията, установени в „Поканата за играта“ и настоящите правила на играта. Изпълнявайки условията, Участникът приема правилата на играта и всички посочени условия (наричани общо „Регистрация“), и подава към Организатора своите данни за регистрация.

  Служителите на Организатора и свързаните с тях лица, дефинирани в съответствие със закона, не могат да участват в играта. Участниците се идентифицират въз основа на данните, които са подали по време на регистрацията. Организаторът не носи отговорност за възможните технически проблеми, които биха могли да възникнат при вероятна промяна в данните, които са извън обсега на интересите на Организатора (в частност, но не само, изтриване на имейл адреси и недостъпност).

  Регистрациите, които не удовлетворяват изискванията за формат и съдържание, посочени в „Разпоредби“, автоматично се изключват от Играта. В компютрите ще се записват само валидни регистрации. Организаторът може да разглежда регистрациите, за да изпълни условията на Разпоредбата и ако те или подалият ги Участник не ги удовлетворяват поради някаква причина, съответният Участник е възможно да бъде изключен от Промоцията. Организаторът си запазва правото да изключва от всички текущи и бъдещи промоции лицата, които упражняват измама или фалшификация в произволна промоция, организирана от LG Electronics Magyar Kft.

  Участникът може да участва в Играта само с една регистрация.

  3. Продължителност на играта
  Играта се провежда от 26 август 2022г, до 11 септември 2022г.

  4. Ход на играта
     1) Организаторът рекламира Играта на следната уеб страница https://www.lg.com/bg/summerregistration, както е дефиниран в точка 5.
     2) Регистрацията на участниците се извършва на https://www.lg.com/bg/my-lg/login?state=/bg/my-lg чрез кликване върху компонента от менюто „Регистриране“, въвеждане на данни и приемане на условията за участие в Играта, както следва:
        a. Поставяне на знака „Х“ до следните тврдения: „Съгласен съм LG Electronics Inc и неговите филиали да се свързват с мен чрез маркетингови съобщения.”
     3) В рамките на 10 дни след края на играта Организаторът ще изтегли победителя и ще координира с него доставката на наградата.

  5. Условия за участие в играта
  Участникът трябва да се регистрира от 26 август 2022г, до 11 септември 2022г. чрез кликване върху елемента на менюто за регистриране на следната уеб страница https://www.lg.com/bg (https://www.lg.com/bg/my-lg/login?state=/bg/my-lg) и да постави отметка в последното поле, като приеме правилата на играта, да участва в жребия, в които Участникът може да спечели 1 брой Bluetooth говорител LG XBOOM GO PL2.

  По време на регистрирането участниците трябва да подадат следните данни: Фамилия, собствено име, имейл адрес, мобилен телефонен номер.

  В случай, че има подозрения за измама или фалшификация, Организаторът има право да прекрати регистрацията и незабавно да изключи Участника от Играта. Взетото от организатора решение за изключване не може да се оспорва.

  6. Награда
  1 брой Bluetooth говрител LG XBOOM GO PL2.

  Наградата не може да се разменя за пари, инструмент, заменящ парично плащане или други продукти. Наградата не може да се прехвърля на други лица.

  7. Уведомяване на Участника, доставка на наградата
  Победителите ще бъдат уведомени от Организатора за тяхната награда не по-късно от 30 дни след края на Играта. Освен това победителят ще бъде обявен на уеб страницата на поканените в Играта. Публикацията във Facebook ще бъде обявена по всички канали във Facebook на LG България.

  Организаторът ще уведоми участниците на посочения имейл адрес по време на регистрацията. Ако Участникът не отговори на известието в рамките на 5 работни дни или не получи наградата си в съгласуваното време, той/тя повече няма да може да участва в получаването й. Организаторът ще изключи от Играта Участник, чиято награда не може да бъде доставена поради посочените в регистрацията неверни лични данни, непълна или незавършена регистрация, или ако Участникът, който е подал регистрацията, не удовлетворява условията, описани в настоящата разпоредба поради друга причина. Организаторът не носи отговорност за подадена от Участника неверна информация.

  В случай че Участникът не отговари в рамките на 5 дни или не изиска наградата си, тя ще бъде присъдена на друг изтеглен Участник.

  Организаторът ще заплати възможните данъци и такси за наградата.

  Наградата ще бъде доставена на псочения от Участника адрес от съгласувания с Участника куриер. Ак Участникът не се намира на посочения адрес и наградата не може да се достави, не се извършва друга доставка и Организаторът не носи отговорност за това.

  8. Информация за играта
  Информация за играта и настоящите правила можете да намерите на страницата https://www.lg.com/bg/summerregistration, създадена от LG Electronics Magyar Kft. Организаторът си запазва правото за неограничени поправки в настоящите правила на играта.

  9. Защита на данните
  Също както участието в Играта, подаването на данни е доброволно. Управлението и обработката на данните от Организатора се управлява от общата информция за защита на данните на Организатора (https://www.lg.com/bg/uslovia-za-konfidencialnost) и се извършва в съответствие с разпоредбите на документа „Регистрация в лятната игра за награди на LG“ и допълнителната забележка за поверителността, свързана с разпоредбите.

  10. Разни
  Ако Участникът не получи наградата си в предварително уговореното време и по съгласувания начин, не се предлага друго доставяне и наградата повече не може да се изисква от Организатора.

  Организаторът си запазва правото неограничено да променя условията на Играта без да обяснява причините, включително и прекъсването и прекратяването на Играта. Съответната информация ще бъде публикувана от Организатора при същата публичност, както и останалите свързани с Играта обяви.

  Организаторът не поема отговорност във връзка с Играта до разрешаваната от законите степен.

  Организаторът не поема отговорност за подадени от Участника неверни, неправилни, неточни или непълни данни за регистриране на хора с ограничени възможности и възприятия без съгласието на юридическо лице, или за малолетни, както и за загубата на изпратеното по електронен път известие на победителя, което не може да му бъде предадено, или за други причини за нанесени на Участника или трети страни щети, произтичащи от доставката или нейното закъснение. Организаторът не може да провери коректността на данните по време (или след) регистрирането в Играта. В тази връзка отговорността и всички свързани с нея юридически или финансови последици са за сметка на Участника.

  Организаторът не поема отговорност за грешки в наградата, освен ако изключването на отговорност не е изрично забранено от законодателството на България. Организаторът не поема никаква отговорност за никакви искове за компенсиране или обезщетяване във връзка с участието в Играта и свързаните с нея, както и за никакви разходи, щети или загуби, произтичащи от свързани с грешки недостатъци на Играта или нейното съдържание. Организаторът не е отговрен, ако Играта или съдържащият я уебсайт са временно недостъпни поради технически причини в периода на активност.

  Организаторът не поема отговорност за непредвидими събития извън техния контрол (форсмажорни обстоятелства) или дейности на трети страни, за които не е отговорен, включително случая, при който наградата не може да се достави по независими от тях причини или ако Играта трябва да се прекрати преждевременно.

  Чрез участието в Играта, Участникът изрично приема настоящите правила на Играта и свързаната с нея информация за управление на данни и изрично приема тяхното обработване.

  Дата: София, 2022. 26 август
  LG Electronics Magyar Kft.

 • Допълнителна информация за защитата на данните в
  „Регистрация за лятната игра за награди на LG“

  Настоящата допълнителна забележка за поверителността е изготвена за конкретното управление на данните за „Регистрация в лятната игра за награди на LG“, така че общата забележка за поверителността на данните на LG Electronics Magyar Kft. е приложима за други въпроси, които не са свързани с настоящата забележка (https://www.lg.com/bg/uslovia-za-konfidencialnost).

  1. Изрично съгласие: с регистрирането си на уебсайта на https://www.lg.com/bg и давайки изричното си съгласие (с отмятането на полето за отметка) на LG Electronics Magyar Kft. (Регистрационен номер на компанията: 01-09-169580, Head Office: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A; наричани по-долу: Компания за управление на данните или LGEMK) за целта на изпълнение на правата и задълженията на Организацията, включени в „Регистрация в лятната игра за награди на LG“ данните ще се обработват в съответствие с Общите разпоредби за защита на данните (Разпредба 2016/679). Участниците декларират, че подаването на данните е доброволно.

  2. Цел на управлението на данните: изпълнение на правата и задълженията, описани в „Регистрация в лятната игра за награди на LG“.

  3. Юридическа основа за управлението на данните: Изразяването на съгласие и участието са доброволни.

  4. Обхват на управляваните (обработвани) лични данни: Управляват се (обработват се) следните лични данни на Участника: фамилия и собствено име (наричани общо: „Цяло име“), телефонен номер и имейл адрес.

  5. Дейност на контрольора на данните: личните данни се управляват от LGEMK.

  6. Лице за контакт: Участникът може да се свърже с нашия отговорник за защита на данните: Юнг Риу на dpo-eu@lge.com или adatvedelem@lge.com със запитвания и искания, свързани с управлението и обработването на данните.

  7. Права на Участника Участникът е носител на всички права, описани в Разпоредба за защита на данните(2016/679) и на общата информация за защита на данните на LGEMK, така че да могат изрично, но не ексклузивно, да изискат да узнаят, да изтриват, да блокират или коригират обработваните данни.

  Дата: София, 2022. 26 август
  LG Electronics Magyar Kft.