Podmínky používání služeb LGE

Podmínky používání služeb společnosti LG Electronics

LG Electronics, Inc. („LGE“) spolu se svými přidruženými společnostmi a pobočkami („Skupina LG“, „my“, „naše“ nebo „nás“) vítá vás, koncové uživatele („uživatel(é)“ nebo „vy“), v našich službách.

Tyto podmínky používání („Podmínky používání“) stanovují nezbytné informace pro uživatele, aby mohli používat různé služby, jako jsou mobilní aplikace a internetové stránky, které poskytujeme, ve spojení s našimi produkty a chytrými zařízeními (včetně přizpůsobených služeb, založených na vašich preferencích), uvedených zde (všeobecně „Služby LGE“). Tyto Podmínky užívání obsahují například následující:

• jak můžete používat služby společnosti LGE a jak vám poskytujeme služby společnosti LGE,

• práva, povinnosti a pravidla vztahující se na vás a společnost LGE v souvislosti s vaším používáním služeb společnosti LGE,

• práva duševního vlastnictví týkající se obsahu a softwaru dostupných v rámci služeb společnosti LGE a

• další práva, která vám náleží v souvislosti s používáním služeb společnosti LGE.

Chcete-li používat služby společnosti LGE, musíte souhlasit s těmito Podmínkami používání. Budete-li chtít použít určité služby, může být nutné, abyste si vytvořili účet jako člen („člen (členové)“) a používali námi vyráběná zařízení. Přečtěte si prosím pečlivě tyto Podmínky používání. Rovněž doporučujeme, abyste si přečetli další zásady, které se mohou vztahovat na vaše používání služeb společnosti LGE, včetně zásad ochrany osobních údajů, které naleznete v rámci služby společnosti LGE zde.

Tyto Podmínky používání se v zásadě vztahují na vaše používání služeb společnosti LGE. Nad rámec těchto Podmínek používání však můžete podléhat v souvislosti s používáním určitých služeb i podmínkám vztahujícím se na konkrétní služby. Například při nákupu zboží a služeb v rámci služeb společnosti LGE mohou platit nákupní podmínky. S těmito podmínkami, které bude třeba přijmout, aby bylo možné dokončit nákup, budete seznámeni. V případě jakéhokoli rozporu nebo nesouladu mezi touto smlouvou a  takovými podmínkami pro konkrétní službu platí, že podmínky pro konkrétní službu budou mít přednost, ale pouze ve vztahu k této službě. Kromě toho mohou platit další zásady, pokyny, instrukce a oznámení a doporučujeme vám, abyste si je pečlivě přečetli před používáním těchto služeb. 

1. Poskytovatel služeb společnosti LGE

Následující subjekt s vámi uzavírá tyto Podmínky používání, aby vám poskytoval služby společnosti LGE v souladu s těmito Podmínkami používání:

Uvedená zde

2. Používání a předplatné služeb společnosti LGE

Standard a postup týkající se předplatného

Nezletilé osoby mladší 18 let nemusí být oprávněny k přihlášení ke službám společnosti LGE.

Upozorňujeme, že pokud jste osobou mladší 18 let a chcete se přihlásit k odběru služeb společnosti LGE, musíte mít svolení svého rodiče nebo zákonného zástupce. Váš rodič nebo zákonný zástupce bude odpovědný za vaše používání služeb společnosti LGE, a musí proto dohlížet na vaše používání služeb společnosti LGE a rozhodnout, zda jsou služby společnosti LGE pro vás vhodné či nikoli.

Po přečtení a souhlasu s těmito Podmínkami používání a zásadami ochrany osobních údajů můžete požádat o přihlášení k odběru služeb společnosti LGE, po čemž může následovat proces ověření e-mailem. Po úspěšném ověření a/nebo přijetí vaší žádosti vám bude přidělen účet služeb společnosti LGE („účet“). Při prvním přihlášení nebo během používání služeb společnosti LGE můžeme vyžadovat ověření vašeho skutečného jména. Veškeré chyby ve svých informacích můžete zkontrolovat a opravit po přihlášení do svého účtu.

Tyto Podmínky používání jsou uzavřeny na dobu neurčitou.

Prosím povšimněte si, že nepovažujeme za nutné, aby Podmínky užívání byly v písemné formě a nevedeme si evidenci přijatých Podmínek užívání. Tyto Podmínky užívání jsou pro vás vždy přístupné v nabídce aplikace ThinQ App > Nastavení App > Podmínky užívání nebo na internetových stránkách lg.com > Podmínky užívání [zde]. Ohledně jejich stažení nás můžete také kontaktovat pomocí [zde].

Přihlášení se jako člen a používání účtu

• Při přihlášení musíte poskytnout přesné a úplné informace

• Všechny změny těchto informací musíte neprodleně aktualizovat

• Musíte zajistit, aby při používání účtu nedošlo k úniku vašeho hesla nebo aby bylo sdíleno s dalšími osobami 

• Máte-li podezření, že došlo k neoprávněnému přístupu k vašemu účtu, musíte okamžitě informovat společnost LGE

Jste odpovědní za používání svého účtu, včetně přijetí přiměřených nezbytných opatření k jeho ochraně. Nesete odpovědnost za jakýkoli následek svého jednání, který vám může být přičítán, včetně nedbalosti, při správě hesla k vašemu účtu, a společnost LGE nenese za takové následky odpovědnost.

Vaši žádost o vytvoření účtu můžeme odmítnout v kterémkoli z následujících případů:

• pokud při přihlášení poskytnete nesprávné a neúplné informace,

• pokud se přihlásíte k používání služeb společnosti LGE pro komerční nebo nezákonné účely nebo

• pokud vás nemůžeme přijmout jako člena z důvodů, které jsou vám přičitatelné, jako je například předchozí porušení těchto Podmínek používání.

Uživatelé mohou dále stahovat určitý obsah zdarma k dispozici ve službách společnosti LGE bez vytvoření účtu, pokud bude uživatel souhlasit s tím, že společnost LGE ověří jeho zařízení, aby zjistila, zda je uživatel oprávněn stáhnout příslušný obsah.

Vaše účty můžeme dočasně přerušit nebo vymazat v případě, že budete mít více účtů u naší Služby pod jednou e-mailovou adresou anebo z nezbytných obchodních důvodů. Pokud dočasně přerušíme nebo vymažeme vaše účty, tak se vám to pokusíme oznámit nejméně 30 dní před takovým dočasným přerušením nebo vymazáním, a to na e-mailovou adresu, zaregistrovanou na vašem účtu. Ve výše zmíněných případech můžeme naši Službu ukončit pomocí dočasného přerušení nebo vymazání účtu. 

3. Práva a povinnosti uživatelů

Vaše zákonná práva

Tyto Podmínky používání vás neomezují nebo nezbavují vašich zákonných práv na (1) určitou kvalitu služeb a (2) řešení v případě jakýchkoli problémů. Pokud jste například spotřebitelem, který nakupuje produkty prostřednictvím služeb společnosti LGE, můžete požívat všech práv, která vám přísluší dle platných zákonů a předpisy. 

Právo ukončit Podmínky používání

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas s Podmínkami používání bez předchozího oznámení nebo uvedení důvodů odstraněním vašeho účtu nebo tím, že služby společnosti LGE přestanete používat. 

Vaše povinnosti

Musíte dodržovat následující podmínky při používání služeb společnosti LGE:

• dodržovat tyto Podmínky používání a veškeré platné zákony a předpisy,

• respektovat práva ostatních, včetně práv na osobní údaje, soukromí a duševní vlastnictví,

• zdržet se chování, které porušuje práva ostatních, je urážlivé nebo jinak poškozuje zájmy jakékoli jiné osoby, včetně společnosti LGE, a

• vyhýbat se jednání, které může vést ke zneužití, narušení, pozastavení nebo poškození služeb společnosti LGE.

Společnost LGE se snaží udržovat zabezpečení a bezpečnost všech uživatelů a umožnit uživatelům volný přístup ke službám společnosti LGE. Služby společnosti LGE a obsah poskytnutý prostřednictvím služeb společnosti LGE („obsah společnosti LGE“) nesmíte používat k těmto účelům:

• pokoušet se zjistit zdrojový kód nebo algoritmus služeb společnosti LGE nebo obsahu společnosti LGE tím, že budete např. provádět zpětnou rekonstrukci softwaru (s výjimkou případů povolených platnými zákony),

• pokoušet se svévolně upravit nebo deaktivovat určité funkce služeb společnosti LGE nebo obsahu společnosti LGE,

• vytvářet odvozená díla na základě služeb společnosti LGE nebo obsahu společnosti LGE,

• zapojovat se do služeb, jako je leasing, sublicencování nebo hostování pomocí služeb společnosti LGE nebo obsahu společnosti LGE,

• porušovat práva duševního vlastnictví, včetně autorských práv dalších osob, včetně společnosti LGE, v souvislosti s používáním služeb společnosti LGE nebo obsahu společnosti LGE,

• používat služby společnosti LGE nebo obsah společnosti LGE pro nezákonné účely nebo nezákonným způsobem, v rozporu s těmito Podmínkami používání nebo platnými zákony a předpisy,

• používat služby společnosti LGE nebo obsah společnosti LGE zlomyslným nebo škodlivým způsobem (např. hackování nebo šíření škodlivých kódů včetně virů a jakýchkoli škodlivých údajů),

• používat služby společnosti LGE nebo obsah společnosti LGE způsobem, který omezuje ostatní uživatele, poškozuje, přetěžuje nebo zhoršuje služby společnosti LGE nebo zvyšuje zranitelnost zabezpečení služeb společnosti LGE vůči bezpečnostním rizikům, nebo

• pokoušet se dekódovat signály přenášené mezi službami společnosti LGE a jejími servery nebo shromažďovat data nebo informace ze služeb společnosti LGE nebo jejího systému.

Z důvodu porušení výše uvedených povinností můžeme váš přístup ke službám společnosti LGE na dobu vyšetřování porušení výše uvedených povinností pozastavit. V takovém případě budeme odpovídat za prokázání vašeho porušení, a toto pozastavení zrušíme, pokud prokážete, že k jednání došlo neúmyslně nebo z nedbalosti ve vztahu k takovému porušení. Váš účet můžeme ukončit, pokud porušení, které vyvolalo pozastavení, nebude napraveno během určité lhůty.

Vaše odpovědnost

Utrpíme-li újmu v důsledku: (i) vašeho porušení těchto Podmínek používání, (ii) vašeho používání služeb společnosti LGE jinak než v souladu s těmito Podmínkami používání nebo jiným způsobem v rozporu s platnými zákony nebo předpisy, nebo (iii) vašeho používání služeb třetích stran (jak je definováno níže) jinak, než v souladu s podmínkami, které se vztahují na používání takových služeb třetích stran, můžeme vůči vám zahájit soudní řízení za účelem náhrady této újmy. 

4. Licence

Licence ke službám společnosti LGE

Společnost LGE vám uděluje licenci k používání služeb společnosti LGE, abyste mohli služby společnosti LGE volně používat. Licence je však poskytována na omezeném, nepřenosném, odvolatelném a nevýhradním principu a služby společnosti LGE a obsah společnosti LGE můžete používat pouze pro osobní a nekomerční účely. Udělená licence zahrnuje software a další údaje nezbytné pro poskytování služeb společnosti LGE a obsahu společnosti LGE spolu s příslušnými aktualizacemi, upgrady, vylepšeními, úpravami, změnami a dodatky. Po souhlasu s těmito Podmínkami používání vám bude udělena licence k používání služeb společnosti LGE a obsahu společnosti LGE pouze za podmínek stanovených v těchto Podmínkách používání a případně příslušnou licenční smlouvou s koncovým uživatelem („EULA“) pro obsah společnosti LGE. Nezískáváte žádná práva duševního vlastnictví ani jiná vlastnická práva ve vztahu ke službám společnosti LGE a obsahu společnost LGE, kromě případů výslovně uvedených v tomto dokumentu nebo v příslušné smlouvě EULA. Podrobnosti a rozsah licence se dále mohou lišit v závislosti na zemi, vašem zařízení a typu operačního systému, interních zásadách společnosti LGE a jejích obchodních partnerů a dalších provozních nebo technických potřebách. Souhlasíte s tím, že vůči vám neneseme žádnou odpovědnost za nedostatečnou interoperabilitu mezi obsahem společnosti LGE, který stahujete, a vašim mobilním zařízením, a veškeré škody způsobené vaším zadáním chybných údajů ohledně vašeho zařízení.

Licence k obsahu vytvořenému uživatelem

V rámci určitých služeb společnosti LGE můžete nahrávat, odesílat, ukládat, přenášet, přijímat nebo sdílet své recenze, příspěvky, fotografie, zprávy, dokumenty a další obsah („obsah vytvořený uživatelem“), ve vztahu k němuž jste držitelem autorských práv. Ponecháváte si vlastnictví k jakémukoli obsahu vytvořenému uživatelem, který odešlete, a nejste povinni takový obsah vytvořený uživatelem poskytnout ve službě LGE. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky týkající se přesnosti nebo úplnosti obsahu vytvořeného uživatelem nebo jakéhokoli obsahu vytvořeného uživatelem, který je nahrán jiným uživatelem.

Tím, že budete nahrávat nebo sdílet obsah vytvořený uživatelem ve službě LGE, udělujete společnosti LGE celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou, odvolatelnou, přenosnou a sublicencovatelnou licenci ke kopírování, úpravám, šíření, překládání, digitalizaci, publikování, implementaci, označování, úpravě a vytváření odvozených děl ve vztahu k obsahu vytvořenému uživatelem v rozsahu nezbytném pro provoz, propagaci a zlepšování služeb společnosti LGE.

Společnost LGE může dále sublicencovat výše uvedené licence následujícím stranám:

- dalším uživatelům za účelem zajištění fungování služeb společnosti LGE tak, jak byly původně vytvořeny (např. sdílení příspěvků s vybranými osobami), nebo

- poskytovatelům služeb třetích stran, kteří mají smluvní vztah se společností LGE, za omezeným účelem umožnění toho, aby společnost LGE mohla poskytovat služby společnosti LGE v souladu s těmito Podmínkami používání.

Bez ohledu na výše uvedené je společnost LGE držitelem licence k obsahu vytvořenému uživatelem pouze v rozsahu povoleném platnými zákony a předpisy a nejsou jí udělena žádná práva nad rámec takového omezení.

5. Omezení používání služeb společnosti LGE a vymazání obsahu vytvořeného uživatelem

Možná opatření v případě problémů

V kterémkoli z následujících případů, v rozsahu povoleném platnými zákony, si vyhrazujeme právo pozastavit nebo ukončit vaše používání služeb společnosti LGE nebo odstranit váš účet nebo obsah vytvořený uživatelem:

• pokud vy nebo váš obsah vytvořený uživatelem podstatným způsobem nebo opakovaně zaviněně porušuje tyto Podmínky používání, další podmínky, které se mohou vztahovat na vaše používání služeb společnosti LGE, další zásady LGE (které jsou k dispozici na adrese Informace o aplikaci LG ThinQ) nebo jakékoli platné zákony a předpisy,

• pokud výslovně vyjádříte svůj úmysl nedodržovat tyto Podmínky používání a další podmínky, které se mohou vztahovat na vaše používání služeb společnosti LGE,

• pokud je to nezbytné za účelem dodržení zákonných povinností nebo soudních příkazů, nebo

• pokud se lze důvodně domnívat, že vaše chování nebo váš obsah vytvořený uživatelem způsobuje škodu nebo zakládá odpovědnost dalších osob, včetně dalších uživatelů a společnosti LGE (např. hacking, phishing, obtěžování, přenos spamu, podvodné chování, falešné informace, narušení soukromí jiných osob, urážka nebo neoprávněné zobrazení obsahu, který nepatří k uživateli).

Oznámení

Bude-li to považováno za přiměřeně možné, před přijetím výše uvedených opatření vás upozorníme na naše důvody pro jejich přijetí, abychom vám umožnili napravit zjištěný problém. Můžeme se však rozhodnout, že vás neupozorníme, pokud by oznámení mohlo:

• způsobit škodu nebo vyvolat odpovědnost na straně jiných uživatelů, třetích stran nebo společnosti LGE,

• porušit platné zákony a nařízení nebo příkazy dozorového orgánu,

• zasahovat do vyšetřování dozorových úřadů nebo

• oslabit provoz, integritu nebo zabezpečení služeb společnosti LGE.

Odpovědnost uživatelů v souvislosti s opatřeními, jako je omezení používání

Příslušný uživatel, nikoli společnost LGE, nese odpovědnost za veškeré škody a ztráty (včetně ve vztahu k údajům a obsahu), které mohou vzniknout následkem zavedení opatření nebo v souvislosti s ním, v důsledku porušení těchto Podmínek používání uživatelem, jako je omezení používání služeb společnosti LGE nebo ukončení účtu uživatele. Abyste se vyhnuli ztrátě údajů, vytvořte si prosím zálohy nebo zajistěte, aby údaje a obsah uložené prostřednictvím služeb společnosti LGE byly uloženy rovněž na jiném místě, např. pomocí online zálohovacích služeb.

6. Změna, pozastavení a ukončení služeb společnost LGE

Změna služeb společnost LGE

Pokud přidáme novou funkci nebo spustíme novou verzi služeb společnost LGE nebo pokud dojde ke změně platných právních předpisů, můžeme změnit služby společnosti LGE následovně:

• změnit, přidat nebo odstranit prvky nebo funkce službeb společnosti LGE, například za účelem vylepšení funkcí, zabezpečení výkonu, oprav chyb a zlepšování služeb,

• pozastavit nebo omezit používání nebo přístup ke službám společnosti LGE, včetně přístupu k účtům,

• prozkoumat, označit, upravit, odmítnout zveřejnit, blokovat přístup nebo odstranit jakýkoli obsah společnosti LGE bez oznámení nebo odpovědnosti, nebo

• znemožnit přístup k jakémukoli obsahu společnosti LGE, který byl dříve stažen ze služeb společnosti LGE, blokovat jej nebo jej na dálku upravit, pokud jsou takové úkony nezbytné nebo vhodné v důsledku smluvních povinností společnosti LGE, změn zákona, soudního příkazu nebo z jiných důvodů.

Pokud společnost LGE odstraní, znemožní přístup k jakémukoli obsahu společnosti LGE nebo vás jinak zablokuje, budete muset kontaktovat poskytovatele příslušného obsahu společnosti LGE.

Pozastavení a ukončení služeb společnosti LGE

V rozsahu povoleném platnými zákony může společnost LGE kdykoli pozastavit nebo ukončit všechny služby společnosti LGE v kterémkoli z následujících případů:

• za účelem provozování nebo vylepšení služeb společnosti LGE nebo dodržování povinností podle platných zákonů,

• pokud se obchodní partneři společnosti LGE, kteří poskytují společnosti LGE prvky služeb společnosti LGE, rozhodnou ukončit poskytování všech nebo části takových prvků služeb společnosti LGE, nebo

• v případě údržby, inspekce nebo výměny nebo selhání informačních a komunikačních zařízení (jako jsou počítače, servery a telekomunikační sítě), prudkého nárůstu provozu, přerušení komunikace a dalších přiměřených důvodů ztěžujících pokračování v provozu služeb společnosti LGE.

LGE může kdykoli pozastavit platnost nebo ukončit všechny nebo část Služeb LGE, a to z jakéhokoli obchodního důvodu tak, že vám poskytne předchozí písemné oznámení a to nejméně 30 dnů před takovým pozastavením platnosti nebo ukončením.

Oznámení, kompenzace a odpovědnost v případě změny, pozastavení nebo ukončení

Podstatná změna, pozastavení a ukončení nepříznivě ovlivňující používání služeb společnosti LGE budou uživatelům předem oznámeny prostřednictvím e-mailu zaregistrovaného v rámci účtu nebo jiným přiměřeným způsobem, včetně zveřejnění ve službě LGE. Změny však mohou nabýt účinnosti okamžitě bez předchozího oznámení, pokud dojde ke změně v jakémkoli platném zákoně nebo nařízení nebo existují-li bezpečnostní důvody, které činí takovou změnu, pozastavení nebo ukončení nutnými. Pokud si po podstatné změně, pozastavení nebo ukončení nepřejete nadále používat služby společnosti LGE, můžete svůj účet zrušit.

Pokud není vyžadováno jinak podle platných zákonů a předpisů, nebudou mít uživatelé nárok na jakoukoli kompenzaci v souvislosti se změnou, pozastavením nebo ukončením všech nebo části služeb společnosti LGE.

Práva a povinnosti uživatele a společnosti LGE podle těchto Podmínek používání zůstávají v platnosti i po ukončení služeb společnosti LGE nebo účtu uživatele.

7. Odpovědnost a záruky společnosti LGE

Odpovědnost

Tyto Podmínky používání nevylučují ani neomezují naši odpovědnost za: (i) smrt nebo újmu na zdraví způsobenou naší nedbalostí, (ii) podvod nebo podvodné prohlášení a (iii) jakékoli záležitosti, v jejichž případě by bylo nezákonné naši odpovědnost vyloučit nebo omezit.

Nedodržíme-li tyto Podmínky používání, odpovídáme za ztrátu nebo škodu, které utrpíte a které jsou předvídatelným výsledkem našeho porušení těchto Podmínek používání nebo naší nedbalosti, ale neneseme odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které nejsou předvídatelné. Ztráta nebo škoda jsou předvídatelné, pokud jsou zjevným důsledkem našeho porušení nebo pokud byly vámi i námi vzaty v úvahu v době uzavření těchto Podmínek používání.

Služby společnosti LGE dodáváme pouze pro domácí a soukromé používání. Souhlasíte s tím, že nebudete používat služby společnosti LGE ani jakýkoli obsah společnosti LGE k jakýmkoli komerčním nebo obchodním účelům a neneseme odpovědnost za žádné ztráty zisku, ztráty podnikání, přerušení podnikání nebo ztrátu obchodní příležitosti.

Neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, které utrpíte v důsledku: (i) svojí nedbalosti při používání služeb společnosti LGE, (ii) porušení těchto Podmínek používání nebo (iii) v případě vyšší moci.

Používání služeb společnosti LGE a obsahu společnosti LGE může vyžadovat přístup k internetu. Upozorňujeme, že v závislosti na vašem plánu telekomunikačních služeb se na váš přístup k internetu mohou vztahovat další mobilní poplatky. Neneseme odpovědnost za připojení nebo rychlost vašich internetových služeb.

Záruky

Záruka společnosti LGE v souvislosti se službami společnosti LGE (včetně obsahu služeb společnosti LGE, funkcí služeb společnosti LGE, jejich spolehlivosti a dostupnosti a uspokojení potřeb uživatelů) a obsahem společnosti LGE je omezena na (1) záležitosti uvedené v těchto Podmínkách používání a dalších podmínkách, které se mohou vztahovat na vaše používání služeb společnosti LGE a obsahu společnosti LGE nebo (2) v rozsahu povoleném platnými zákony a předpisy. V souvislosti se službami společnosti LGE a obsahem společnosti LGE není poskytována žádná jiná záruka. Zejména může dojít k tomu, že chytré zařízení připojené ke službám společnosti LGE a obsahu společnosti LGE může být odpojeno od služeb společnosti LGE nebo se může stát nepoužitelným kvůli špatnému připojení nebo aktualizaci služeb společnosti LGE.

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony jsou služby společnosti LGE a obsah společnosti LGE poskytovány „tak, jak jsou“ nebo „tak, jak jsou k dispozici“ a jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, ať již výslovné nebo konkludentní, mimo jiné včetně záruky obchodovatelnosti, zachování dobré kvality, kvalifikované manipulace se zařízeními, způsobilosti pro konkrétní účel, integrity, přiměřenosti, nepřítomnosti virů, klidného prostředí a neporušení práv ve vztahu k službám společnosti LGE a obsahu společnosti LGE.

Vezměte prosím na vědomí, že některé jurisdikce nedovolují vyloučení nebo omezení konkludentních záruk, podmínek nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže aplikace výše uvedených omezení a výjimek vůči vám může být omezena a mohou vám náležet další práva. Pro další informace o vašich zákonných právech se prosím obraťte na svůj místní úřad, orgán pro obchodní standardy, občanskou poradnu apod.

8. Služba třetí strany

Spolupracujeme s globálními obchodními partnery, abychom mohli poskytovat užitečný obsah prostřednictvím služeb společnosti LGE. Služby společnosti LGE mohou zahrnovat obsah (např. informace, odkazy a reklamy), produkty, služby, aplikace a další materiály poskytované třetí stranou („služby třetí strany“). Prostřednictvím služeb třetí strany můžete využívat různé výhody. Služby třetí strany však neřídíme a v souladu s platnými předpisy ani neneseme odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty vyplývající z používání služeb třetí strany. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky a v rozsahu povoleném platnými zákony nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za služby třetí strany. Souhlasíte s tím, že vaše používání služeb třetí strany bude na vaše výhradní riziko, a my vůči vám neponeseme žádnou odpovědnost v důsledku vašeho použití služeb třetí strany.

9. Reklama

Různé služby společnosti LGE poskytujeme zdarma a z tohoto důvodu mohou některé služby společnosti LGE zahrnovat (přizpůsobené) reklamy, které mohou být poskytovány na základě preferencí uživatelů. Služby společnosti LGE mohou obsahovat reklamy a marketingové informace poskytnuté námi nebo třetí stranou a u těchto reklam a marketingových informací poskytovaných inzerenty třetích stran nemůžeme kontrolovat užitečnost, přesnost nebo úplnost takových informací. V souladu s tím neneseme odpovědnost za jakékoli škody vyplývající z takových reklam a komunikace nebo transakcí mezi vámi a takovým inzerentem, včetně jakékoli škody, která může vzniknout v důsledku spoléhání se na takové reklamy, ledaže nám je lze přičítat.

10. Postup pro řešení sporů

Vyřizování stížností

Jakoukoli stížnost týkající se používání služeb společnosti LGE můžete nahlásit na následující kontaktní údaje:

Uvedená zde

Stížnostmi se budeme zabývat v souladu s následujícím postupem: vaší stížnosti přidělíme identifikační číslo a bez prodlení, ale nejpozději do sedmdesáti dvou (72) hodin po přijetí vaší stížnosti, vám zašleme potvrzení o jejím přijetí. Vaši stížnost neprodleně prošetříme. Pokud s vaší stížností budeme souhlasit, neprodleně zajistíme nápravu a zašleme vám odpověď týkající se předmětu stížnosti do třiceti (30) dnů od jejího přijetí. Pokud s vaší stížností nebudeme souhlasit nebo ji nebude možné okamžitě prošetřit, zaznamenáme stížnost a naši pozici ve zprávě, kterou vám zašleme společně s naší odpovědí týkající se předmětu stížnosti. Pokud s vaší stížností nebudeme souhlasit, rovněž vám poskytneme důvody v naší odpovědi týkající se předmětu stížnosti. Pokud nebudete souhlasit se zamítnutím své stížnosti, můžete vznést stížnost v souladu s níže uvedenými podmínkami řešení sporů.

S výjimkou případů a v rozsahu, kdy tak místní zákony zakazují, bude jakýkoli spor vzniklý z těchto Podmínek používání nebo v souvislosti s těmito Podmínkami používání, včetně jakékoli otázky týkající se jejich existence, platnosti nebo ukončení, předložen a konečným způsobem vyřešen v rámci rozhodčího řízení (i) v souladu s pravidly Korejské obchodní arbitrážní komise (jejíž pravidla se považují za začleněná do tohoto ustanovení odkazem), (ii) s jedním rozhodcem, (iii) místem jednání bude Seoul, Korea, (iv) jazykem používaným v rámci rozhodčího řízení bude angličtina a (v) rozhodným právem smlouvy bude hmotné právo Korejské republiky.

V rozsahu požadovaném místními zákony k tomu, aby rozhodčí řízení bylo platné a právně účinné jako prostředek řešení sporů, včetně vůči spotřebiteli, odkaz na pravidla Korejské obchodní arbitrážní komise v bodě (i) výše bude považován za odkaz na pravidla nejvýznamnějšího rozhodčího orgánu (dále jen „pravidla místního rozhodčího řízení“) ve vaší zemi a odkaz na Seoul, Korejská republika v bodu (iii) výše bude považován za odkaz na hlavní město vaší země.

Spory s námi můžete řešit pouze na individuální bázi, a nikoli jako žalobce nebo účastník hromadné nebo obdobné žaloby.

Pokud jste spotřebitelem a jste rezidentem ve Spojeném království nebo Evropské unii, můžete zahájit soudní řízení v souvislosti s těmito Podmínkami používání u soudů země, ve které žijete. Pokud jste rezidentem ve Spojeném království nebo v Evropské unii a my směrujeme tuto webovou stránku do země, ve které jste rezidentem, budete požívat výhod jakýchkoli kogentních ustanovení země, ve které jste rezidentem. Nic v těchto Podmínkách používání nemá vliv na vaše právo spotřebitele spoléhat se na tato mandatorní ustanovení místních zákonů.

Pokud jste spotřebitelem a jste rezidentem v Norsku, v případě sporu můžete kontaktovat Norskou spotřebitelskou radu (nebo jiné relevantní odvolací orgány). Další informace naleznete na adrese https://www.forbrukerradet.no/.

Pokud jste spotřebitelem, který je rezidentem v Evropské unii, a chcete získat více informací o řešení sporů, přejděte prosím na webové stránky Evropské komise: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tento odkaz je poskytován podle požadavku nařízení (EU) č. 524/2013 Evropského parlamentu a Rady pouze pro informativní účely. Nejsme povinni se zúčastnit online řešení sporů.

11. Změny těchto Podmínek používání

Společnost LGE může příležitostně tyto Podmínky používání a další podmínky, které se mohou vztahovat na vaše používání služeb společnosti LGE, změnit v rozsahu povoleném platnými zákony a předpisy. Taková změna a její důvod budou oznámeny jak vám tak ve službách společnosti LGE alespoň 10 dní před tím, než taková změna nabude účinnosti. Dále bude jakákoliv podstatná změna, která může být nevýhodná pro uživatele, oznámena v příslušné službě společnosti LGE a prostřednictvím elektronických prostředků (například e-mailem) alespoň 30 dní předem.

Budete muset přijmout Podmínky používání v platném znění. Používání služeb společnosti LGE po nabytí účinnosti pozměněných Podmínek používání bude představovat váš souhlas s takovou změnou. Svůj souhlas s těmito Podmínkami používání (a veškerými jejich změnami) můžete kdykoli odvolat ukončením svého účtu a poté se již na vás změněné Podmínky používání nebudou vztahovat.

12. Obecné záležitosti

• Máte určitá zákonná práva, která nesmí být těmito Podmínkami používání omezena. Nic v těchto Podmínkách používání neomezuje taková zákonná práva. Informace o svých zákonných právech můžete získat u své místní občanské poradny nebo orgánu pro obchodní standardy.

• Tyto Podmínky používání stanovují vztah mezi vámi a společností LGE. I pokud má ze vztahu mezi vámi a společností LGE prospěch třetí strana, nevzniknou žádná práva ve prospěch této třetí strany.

• V případě jakéhokoli rozporu mezi těmito Podmínkami používání a dalšími podmínkami pro konkrétní služby, které se mohou vztahovat na vaše používání služeb společnosti LGE, budou mít přednost další podmínky týkající se příslušné služby společnosti LGE.

• V případě, že bude některé z ustanovení těchto Podmínek používání shledáno neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, platnost, zákonnost a vynutitelnost kteréhokoli ze zbývajících ustanovení tím není ovlivněna nebo snížena.

• Neposkytujeme služby společnosti LGE v souladu s kodexem chování.

• Pokud nebudeme vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek používání, nebude to znamenat zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.

• Každé z ustanovení těchto Podmínek používání působí samostatně. Pokud kterýkoli soud nebo příslušný orgán rozhodne, že kterékoli z nich je nezákonné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

• V průběhu poskytování služeb společnosti LGE vám můžeme poskytovat různé informace prostřednictvím oznámení v rámci služeb společnosti LGE nebo prostřednictvím pošty, e-mailu, SMS nebo MMS atd. Pokud výslovně uvedete, že si nepřejete tyto informace dostávat, nebudete tyto informace nadále dostávat a společnost LGE neponese odpovědnost za jakoukoli nevýhodu, kterou v důsledku toho můžete pocítit.

• Jakýkoli překlad těchto Podmínek používání je prováděn pro vyhovění místním požadavkům a v případě rozporu mezi anglickou verzí a jakýmikoli neanglickými verzemi bude rozhodující anglická verze těchto Podmínek používání v rozsahu, v němž toto není zakázáno místními zákony ve vaší jurisdikci.

• Můžeme postoupit, uzavřít smlouvu se subdodavatelem nebo jinak převést jakákoli nebo všechna naše práva a povinnosti vyplývající z těchto Podmínek používání na jakoukoli společnost, firmu nebo osobu. Toto můžeme učinit pouze tehdy, pokud to podstatně neovlivní vaše práva vyplývající z těchto Podmínek používání a platných zákonů. Pokud máme v úmyslu postoupit, uzavřít smlouvu se subdodavatelem nebo jinak převést jakákoli svá práva a povinnosti podle těchto Podmínek používání, oznámíme vám to alespoň 30 dní předem. Pokud si nebudete přát nadále používat služby společnosti LGE po tomto postoupení nebo převodu, můžete svůj souhlas s těmito Podmínkami používání zrušit ukončením svého účtu. Nesmíte postoupit, uzavřít smlouvu se subdodavatelem nebo jinak převést svá práva nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek používání na kohokoli jiného, pokud nejprve nepředložíte písemný požadavek společnosti LGE a smluvní strany nedosáhnou dohody.

• Neneseme odpovědnost za zpoždění při plnění nebo nesplnění jakýchkoli našich povinností podle těchto Podmínek používání, která jsou způsobena událostmi mimo naši přiměřenou kontrolu („vyšší moc“), jako jsou zejména (nikoliv však výlučně) (a) jakékoli vládní zákony, vyhlášky, právní předpisy, nařízení nebo omezení, (b) nedostupnost veřejných nebo soukromých telekomunikačních sítí nebo (c) stávky, výluky nebo jiné protestní akce, invaze, teroristické útoky nebo výhružky teroristickými útoky, válka (ať již vyhlášená či nikoli) nebo jakékoli přírodní katastrofy. Naše plnění podle těchto Podmínek používání je považováno za pozastavené po dobu, po kterou vyšší moc trvá, a budeme mít nárok na prodloužení času k plnění v délce trvání tohoto období. Vynaložíme přiměřené úsilí k tomu, abychom vyšší moc ukončili nebo abychom našli řešení, kdy naše povinnosti podle těchto Podmínek používání budou moci být plněny navzdory vyšší moci.

• Licence nebo používání vládou USA: Pokud jsou služby společnosti LGE používány vládou Spojených států nebo jí jsou licencovány, platí následující: Službami společnosti LGE licencovanými podle těchto Podmínek používání je „komerční počítačový software“, jak je tento výraz popsán v 48 C.F.R 252.227-7014(a)(1). Pokud byly získány civilní agenturou nebo jejím jménem, vláda USA získává tento komerční počítačový software a/nebo komerční počítačový software za podmínek těchto Podmínek používání, jak je uvedeno v 48 C.F.R 12.212 (počítačový software) a 48 CFR 12.211 (technická data) federálních předpisů o akvizici („FAR“) a jejich nástupcích. Pokud byly získány jakoukoli agenturou v rámci ministerstva obrany („Department of Defense, DOD“) nebo jejím jménem, vláda USA získává tento komerční počítačový software a/nebo dokumentaci ke komerčnímu počítačovému softwaru za podmínek těchto Podmínek používání, jak je uvedeno v 48 C.F.R 227.7202-3 přílohy DOD FAR („DFAR“) a jejich nástupcích.

• Omezení vývozu: Souhlasíte s tím, že nebudete vyvážet ani opětovně vyvážet jakékoli služby společnosti LGE nebo doprovodnou dokumentaci (nebo její kopie) v rozporu s platnými zákony a předpisy Spojených států. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy Spojených států a mezinárodní vývozní předpisy. Tyto předpisy zahrnují omezení ohledně destinací, koncových uživatelů a koncového použití. Prohlašujete a zaručujete, že nemáte zakázáno přijímat vývoz nebo služby podle amerických nebo jiných platných exportních zákonů.

 

 

Příloha: Další podmínky vztahující se na služby společnosti LGE

 

A. LICENČNÍ SMLOUVA PRO APLIKACI

NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA POUŽÍVÁNÍ KAŽDÉ APLIKACE, KTEROU STÁHNETE ZE SLUŽEB SPOLEČNOSTI LGE (KAŽDÁ OZNAČOVÁNA JAKO „APLIKACE“) A DOPLŇUJÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ. PŘED POUŽÍVÁNÍM JAKÉKOLI APLIKACE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU.

 

Berete na vědomí, že licence udělená vám podle této smlouvy je vám udělena poskytovatelem aplikace (dále jen „poskytovatel aplikace“), a nikoli společností LG Electronics, Inc. („společnost LGE“). Pokud poskytovatel aplikace poskytuje licenční smlouvu s koncovým uživatelem (dále jen „EULA“), její podmínky doplňují tuto licenční smlouvu pro aplikaci. Stejně jako mezi vámi a poskytovatelem aplikace budou mít jakékoli další nebo odlišné podmínky v takové EULA smlouvě přednost před podmínkami této licenční smlouvy pro aplikaci.

 

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost LGE je třetí stranou této licenční smlouvy pro aplikaci a jakékoli EULA smlouvy, pokud je tak stanoveno. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost LGE bude mít právo (a bude se mít za to, že toto právo přijala) vymáhat takovou licenci vůči vám jako třetí strana oprávněná z těchto smluv.

 

1. Udělení licence: Poskytovatel aplikace vám uděluje omezenou, nepřenosnou licenci k používání aplikace na jakémkoli mobilním zařízení vyráběném společností LGE a/nebo jejími přidruženými společnostmi („mobilní zařízení společnost LGE“) a způsobem uvedeným v Podmínkách používání společnosti LGE. Aplikaci nesmíte pronajmout, půjčovat, prodávat, distribuovat nebo sublicencovat. Nesmíte provádět zpětnou rekonstrukci nebo dekompilaci aplikace či ji rozebírat, kromě případů a pouze v rozsahu, v němž je taková činnost výslovně povolena platnými zákony. Jakýkoli pokus o to je porušením práv poskytovatele aplikace. Pokud toto omezení porušíte, můžete být vystaveni trestnímu stíhání a povinnosti k náhradě škody. Podmínky licence se budou vztahovat na jakékoli upgrady poskytované poskytovatelem aplikace, které nahradí a/nebo doplní původní aplikaci, pokud taková aktualizace není doprovázena samostatnou licencí, v kterémžto případě budou mít přednost podmínky takové licence. Poskytovatel aplikace si vyhrazuje všechna práva k aplikaci, která vám nejsou výslovně udělena podle této licenční smlouvy pro aplikaci.

 

2. Souhlas s používáním údajů: Souhlasíte s tím, že poskytovatel aplikace může shromažďovat a používat technické a související informace, které jsou shromažďovány jakýmkoli způsobem v rámci služeb podpory produktů souvisejících s aplikací. Poskytovatel aplikace smí tyto informace použít výhradně k vylepšování svých produktů nebo k poskytování přizpůsobených služeb nebo technologií. Poskytovatel aplikace může tyto informace předat ostatním, ale ne ve formě, která by umožňovala vás osobně identifikovat.

 

3. Ukončení: Licence je účinná až do doby, kdy ji ukončíte vy nebo poskytovatel aplikace. Vaše práva na základě této licence budou automaticky ukončena bez předchozího oznámení ze strany poskytovatele aplikace, pokud nedodržíte jakoukoli podmínku (podmínky) této licence. Po ukončení licence musíte ukončit veškeré používání aplikace a zničit všechny její kopie, úplné nebo částečné, včetně jakékoli doprovodné dokumentace.

 

4. Materiál třetích stran, problematický obsah: Rozumíte, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že určité aplikace mohou poskytovat přístup k produktům, službám, webovému obsahu nebo jiným materiálům třetích stran a že společnost LGE nenese odpovědnost za takový obsah třetích stran. Souhlasíte s tím, že společnost LGE neodpovídá za zkoumání nebo hodnocení obsahu třetích stran nebo přesnosti takového obsahu. Společnost LGE neposkytuje žádná prohlášení ani záruky týkající se takového obsahu třetích stran a nepřijímá za něj žádnou odpovědnost.

 

Rozumíte, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že přístupem a stahováním aplikací ze služeb společnosti LGE se můžete setkat s materiálem, který můžete považovat za pohoršující nebo který je urážlivý, neslušný nebo problematický, a že nemusíte být na takový materiál upozorněni předem. Souhlasíte s tím, že stahování a používání všech aplikací bude na vaše výhradní riziko a společnost LGE vůči vám v důsledku jakékoli expozice prostřednictvím těchto aplikací neponese žádnou odpovědnost.

 

5. ŽÁDNÁ ZÁRUKA: VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ APLIKACE JE NA VAŠE VÝHRADNÍ NEBEZPEČÍ A ŽE PŘÍSTUP K APLIKACI JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ A „JAK JE K DISPOZICI“ A BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU ČI POVAHY. POSKYTOVATEL APLIKACE NEZARUČUJE, ŽE POUŽÍVÁNÍ APLIKACE BUDE NEPŘERUŠOVÁNO NEBO BEZCHYBNÉ. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY POSKYTOVATEL APLIKACE VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI KONKLUDENTNÍ NEBO ZÁKONNÉ PODMÍNKY NEBO ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICTVÍ, PŘESNOSTI, SHODY S POPISEM, USPOKOJIVÉ KVALITY A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB. POSKYTOVATEL APLIKACE NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNOU NEBO KONKLUDENTNÍ S OHLEDEM NA JAKÝKOLI SOFTWARE TŘETÍCH STRAN NEBO SOFTWARE S OTEVŘENÝM ZDROJOVÝM KÓDEM.

 

6. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY NENÍ POSKYTOVATEL APLIKACE ODPOVĚDNÝ ZA NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO REPRESIVNÍ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU NEBO ZTRÁTY INFORMACÍ NEBO DAT, ZTRÁTY PŘÍJMŮ, ZTRÁTY OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO JINÉ FINANČNÍ ZTRÁTY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S LICENCÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM APLIKACE, AŤ JIŽ VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ Z NEDBALOSTI) NEBO JAKÉHOKOLI JINÉHO DŮVODU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYL POSKYTOVATEL APLIKACE UPOZORNĚN NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD, I V PŘÍPADĚ, ŽE SE MÁ ZA TO, ŽE JAKÝKOLI OMEZENÝ OPRAVNÝ PROSTŘEDEK NESPLNIL SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY BUDE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE APLIKACE OMEZENA NA VÝMĚNU, OPRAVU NEBO VRÁCENÍ KUPNÍ CENY PŘÍPADNĚ ZAPLACENÉ ZA APLIKACI, PODLE VOLBY POSKYTOVATELE APLIKACE. POSKYTOVATEL APLIKACE NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÝ VŮČI VÁM NEBO JAKÉKOLI TŘETÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, REPRESIVNÍ, EXEMPLÁRNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU JAKÉHOKOLI SOFTWARU NEBO SOFTWARU S OTEVŘENÝM ZDROJOVÝM KÓDEM, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE POSKYTOVATEL APLIKACE BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD NEBO ZTRÁT.

 

Některé jurisdikce nepovolují vyloučení nebo omezení konkludentních záruk nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení a výjimky se na vás nemusí vztahovat.

 

7. Souhlasíte s tím, že nebudete vyvážet ani opětovně vyvážet aplikaci nebo doprovodnou dokumentaci (nebo jejich kopie) v rozporu s platnými zákony nebo předpisy. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat veškeré platné a mezinárodní zákony a předpisy o vývozu. Tyto předpisy zahrnují omezení ohledně destinací, koncových uživatelů a koncového použití. Prohlašujete a zaručujete, že se na vás nevztahuje zákaz přijímat vývoz nebo služby podle platných zákonů o vývozu.

 

8. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy se tato licenční smlouva pro aplikaci řídí zákony státu New Jersey ve Spojených státech amerických a federálními zákony Spojených států amerických, s vyloučením jejich kolizních ustanovení. Pokud jste spotřebitelem a jste rezidentem ve Spojeném království nebo Evropské unii, můžete zahájit soudní řízení v souvislosti s touto licenční smlouvou pro aplikaci u soudů země, ve které žijete. Pokud jste rezidentem ve Spojeném království nebo v Evropské unii a my směrujeme tuto webovou stránku do země, ve které jste rezidentem, budete požívat výhod jakýchkoli kogentních ustanovení země, ve které jste rezidentem. Nic v této licenční smlouvě pro aplikaci nemá vliv na vaše právo spotřebitele spoléhat se na tato kogentní ustanovení místních zákonů.

 

Pokud jste spotřebitelem a jste rezidentem v Norsku, v případě sporu můžete kontaktovat Norskou spotřebitelskou radu (nebo jiné relevantní odvolací orgány). Další informace naleznete na adrese https://www.forbrukerradet.no/.

 

9. Pokud poskytovatel aplikace nebude vymáhat kterékoli právo nebo ustanovení v této licenční smlouvě pro aplikaci, nebude to znamenat zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.

 

 

 

B. Proaktivní služba péče o zákazníky („Proactive Customer Care, PCC“)

 

Prostřednictvím služby PCC poskytujeme uživatelům, kteří zaregistrovali určité domácí spotřebiče v jedné z našich aplikací, informace týkající se bezplatných a placených služeb údržby a oprav prostřednictvím tzv. push zpráv v aplikaci nebo telefonicky, pravidelným kontrolováním stavu zařízení a spotřebních částí použitých na zařízení za účelem zjištění poruchy, anomálií a nutnosti výměny spotřebních částí. Před poskytnutím služby PCC sdělíme uživateli příslušné informace nebo si od něj vyžádáme souhlas.

 

Tyto Podmínky používání vstoupí v platnost a účinnost dne 10 / 07 / 2024.

 

 

 

Subjekty LG

Země

Subjekt LG

Zapsaná adresa

Kontaktní údaje

Registrační číslo

Č. DPH

Korea

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korejská republika

(+82) 02-3777-1114 (Korea)

110111-2487050, zapsáno v Koreji

107-86-14075

Česká republika

LG Electronics Polska Sp. z o.o.

(Pobočka v České republice)

LG Electronics Polska Sp. z o.o.: ul. Wołoska 22, 02-675 Varšava, Polská republika

 

 Pobočka v České republice: Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika

infogdpr@lge.com

www.lg.com/cz/podpora/email

LG Electronics Polska Sp. z o.o.: KRS: 0000121072 REGON: 012449587

LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod: IČO: 056 34 903

CZ684008207

 

Služby

Služba

Subjekt LG

Zapsaná adresa

Kontaktní údaje

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korejská republika

thinq@lge.com

https://www.lg.com/cz

LG Electronics Polska Sp. z o.o.

(Pobočka v České republice)

LG Electronics Polska Sp. z o.o.: ul. Wołoska 22, 02-675 Varšava, Polská republika

 

 Pobočka v České republice: Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika

infogdpr@lge.com

www.lg.com/cz/podpora/email

Amazon Web Services Inc

 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA

FAX: +1-206-266-7010

 

C. Dodatečné podmínky Podmínek používání: Specifická jurisdikce – česká

Česká obchodní inspekce, se sídlem Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2, http://www.coi.cz, je orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

Uživatel, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů a jeho využitím není dotčeno oprávnění účastníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.