Informovat se o posledních novinkách a oznámeních LG Electronics Informovat se o posledních novinkách a oznámeních LG Electronics
Oznámení
Informovat se o zárukách a oznámeních LG Electronics

Pravidla a podmínky 10leté záruky na Direct Drive motor DD u LG praček platné od 1.1.2014

Platnost:

Prodávající poskytuje kupujícímu jako spotřebiteli (§ 419 občanského zákoníku) prodlouženou záruku na Direct drive motor. Prodloužená záruční doba 8let  nad rámec zákonné záruky začíná běžet dnem následujícím po uplynutí dvouleté zákonné záruční doby a řídí se zvláštními podmínkami prodloužené záruky uvedenými na webových stránkách www.lg.cz.

Prodlužená záruka na Direct Drive motor se vztahuje na pračky prodané na území České a nebo Slovenské republiky od 1. ledna 2014 obsahující Direct Drive motor (dále jako „DD“)), které byly do České republiky a Slovenské republiky dovezeny prostřednictvím společnosti LG Electronics CZ, s.r.o. (dále jako „LGECZ“). Začíná běžet dnem prodeje výrobku koncovému zákazníkovi.

Zákonná záruční doba 2 roky běží od převzetí výrobku kupujícím (§2115 občanského zákoníku.) Dodá-li prodávající výrobek na místo určené kupujícím, běží záruční doba od dodání výrobku kupujícímu.

 

Rozsah prodloužené záruky:

Prodloužená záruka se vztahuje pouze na funkční vady DD. (stator a rotor)

Doklady nutné k uplatnění prodloužené záruky: 

Pro uplatnění prodloužené záruky je nutné v autorizovaném servisu LGECZ pro bílou techniku předložit současně (i) originální a řádně vyplněný záruční list LGECZ  a (ii) originál dokladu o zakoupení výrobku (faktura nebo účtenka) s typovým označením výrobku a uvedením data prodeje.

Dodatečně vystavené doklady o zakoupení, záruční listy či fotokopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, doklady změněné, nevyplněné, dodatečně doplněné nebo poškozené nebudou považovány za doklady prokazující oprávněnost prodloužené záruky.

Kde lze uplatnit prodlouženou záruku:

Prodlouženou záruku na LC je možné uplatnit pouze v autorizovaném servisu LGECZ. Autorizované servisy LGECZ jsou uvedeny na platném seznamu, který naleznete na webových stránkách www.lg.cz (pro Českou republiku) anebo www.lge.sk (pro Slovenskou republiku).

Záruka se nevztahuje na:

 

 • individuálně dovezené výrobky a výrobky, které nebyly do ČR a SR dovezeny společností LGECZ;
 • výrobky zakoupené v rámci podnikatelské činnosti kupujícího (tzv. na IČO/DIČ);
 • výrobky, u kterých nebyl záruční a pozáruční servis prováděn autorizovaným servisem LGECZ;
 • výrobky, u kterých nebyly při opravě použity originální náhradní díly LG;
 • problémy spojené s hlučností výrobku, výkonem, poruchou těsnění.ložisek a na jiné závady;
 • vady vzniklé použitím výrobku k jinému účelu než k jakému je určen (např. k podnikání) nebo nedodržením pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku, který je popsán v návodu k použití;
 • nedodržením pokynů čištění a provádění pravidelné údržby;
 • poškození způsobená při neodborné či nesprávné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používání výrobku nesprávným způsobem neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice nebo Slovenské Republice;
 • poškození výrobku během přepravy, které bylo způsobeno nesprávnou manipulací;
 • poškození způsobená ohněm a vodou;
 • vady výrobku způsobené používáním jiného než originálního spotřebního materiálu;
 • poškození DD vzniklé v důsledku jiné vady; ;(příklad:v důsledku úniku  vniknutí či zatečení vody do DD )
 • vady výrobku způsobené používáním tohoto výrobku v prašném, znečištěném, agresivním či zakouřeném nebo jinak nevhodném prostředí;
 • poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.);
 • vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu či jinému záření nebo elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, kolísání sítě, přepětí nebo zkratu na vstupech, výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém  výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů.

 

Způsob odstranění vad :

LGECZ zaručuje odstranění vady v  co nejkratší době v závislosti na povaze vady,nejpozději do 60 pracovních dnů od data potvrzení vady DD autorizovaným servisem LGECZ , tedy od uznání nároku na opravu  v rámci prodloužené záruky DD. Společnost LGECZ si vyhrazuje právo volby řešení reklamace prodloužené záruky bezplatnou opravou.

V případě, že vadu na DD v době trvání prodloužené záruky nelze z  jakéhokoliv důvodu odstranit  nebo oprava DD nebude provedena do 60 pracovních dnů, vyhrazuje si společnost LGECZ právo volby řešení reklamace prodloužené záruky způsobem výměny celého přístroje za výrobek nový, se  srovnatelnými technickými parametry po odečtení příslušné amortizace přístroje.

Počet oprav/uplatnění nároků na odstranění vad zboží v době prodloužené záruky není omezen. Prodloužená záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl produkt v opravě.

Záruční doba na opravu provedenou v prodloužené záruce je tři měsíce na práci a tři měsíce na materiál. Záruční doba na opravu začíná běžet dnem převzetí opraveného výrobku zákazníkem . Rozhodnutí o reklamaci vyžaduje odborné posouzení dle § 19 ost. 3 zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Opravný list slouží jako záruční list na opravu a na vyměněné náhradní díly. Zákazník je povinen je pečlivě uschovat.