Informovat se o posledních novinkách a oznámeních LG Electronics Informovat se o posledních novinkách a oznámeních LG Electronics
Oznámení
Informovat se o zárukách a oznámeních LG Electronics

Zaruční podmínky prodloužené 10 leté záruky

Zaruční podmínky prodloužené záruky  10 let některé součástky platné od 1.1.2019

Záruční list v PDF stáhněte zde

Záruka za jakost

Prodávající poskytuje kupujícímu jako spotřebiteli (§ 419 občanského zákoníku) na zboží zakoupené v maloobchodní síti záruku za jakost v délce 24 měsíců. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.

Informace pro kupující o zákonných záručních podmínkách

Záruční doba běží od převzetí výrobku kupujícím. Dodá-li prodávající výrobek na místo určené kupujícím, běží záruční doba od dodání výrobku kupujícímu.  Má-li koupený výrobek podle dohody mezi prodávajícím a kupujícím uvést do provozu jiná osoba než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení výrobku do provozu, pokud kupující objedná uvedení věci do provozu nejpozději do tří týdnů od jeho převzetí a poskytne k tomu potřebnou součinnost.  

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady (reklamaci), která se u výrobku vyskytne v době 24 měsíců od data prodeje či převzetí uvedeného na nákupním dokladu nebo na záručním listě.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena nebo u osoby určené k opravě (viz níže), pokud je taková osoba v místě prodávajícího anebo v místě pro kupujícího bližším.  Osoba určená k opravě zajišťuje pouze provedení záruční opravy výrobku.  S jinými případnými nároky se obraťte na prodávajícího.

Při reklamaci musí kupující vždy předložit ke kontrole výrobek a nákupní doklad nebo prodávajícím potvrzený záruční list.

Prodávající nebo osoba určená k opravě jsou povinni vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího uplatnění.  V opačném případě má kupující právo na výměnu výrobku anebo na odstoupení od smlouvy.

Uplatní-li kupující reklamaci, potvrdí mu prodávající anebo osoba určená k opravě v písemné formě, kdy reklamaci uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Záruční doba se prodlužuje o dobu od dne, kdy kupující uplatnil nárok na záruční opravu u prodejce nebo u pověřené osoby až do dne určeného k převzetí opraveného výrobku. Prodejce nebo osoba určená k opravě vydá kupujícímu Záznam o opravě, jako potvrzení o tom, kdy své právo na záruční opravu uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Doklad/záznam o opravě vždy pečlivě překontrolujte a uschovejte.

Povinnosti kupujícího před uvedením výrobku do provozu

Prosím, požádejte prodávajícího o potvrzení tohoto záručního listu. Není-li datum převzetí výrobku shodný s datem prodeje, vyžadujte potvrzení data převzetí na nákupní doklad i na záruční list.

Před prvním zapnutím a použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte a prostudujte návod k obsluze a záruční list. Současně si prostudujte podmínky prodloužených záruk, jsou-li pro Váš výrobek poskytnuty. Podrobné podmínky prodloužených záruk naleznete na internetových stránkách www.lg.cz.

Bez prostudování těchto dvou dokumentů neuvádějte výrobek do provozu.

Doporučujeme Vám po dobu záruční doby uchovat původní obaly výrobku pro případnou přepravu, aby se během reklamačního řízení předešlo poškození výrobku během přepravy a manipulace.Co dělat, když výrobek přestane fungovat?

V případě, že se po dobu záruční doby objeví na výrobku vada podléhající záruce, obraťte se na svého prodejce, popř. na některou z osob určených k opravě (autorizovaných servisních míst), jejichž seznam naleznete na internetových stánkách www.lg.cz anebo kontaktujte infolinku LG na telefonním čísle 810 555 810. Prodejce či servisní místo Vaši reklamaci vyřídí a vada výrobku bude bezplatně odstraněna.

Osoba určená k opravě

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v provozovně autorizovaného servisu LG Electronics Polska Sp. Z o.o., Czech branch (dále jen „LGECZ“) na adrese uvedené na webových stránkách www.lg.cz.  Kupující musí v autorizovaném servisu předložit ke kontrole výrobek a nákupní doklad.

Rozsah záruky

Kupujícímu práva z vadného plnění zejména nenáleží, pokud vada výrobku vznikla v důsledku:

−          poškození výrobku po převzetí věci kupujícím vnější událostí;

−          opotřebení výrobku a jeho částí způsobené jejich běžným užíváním (např. opotřebení mechanických či zobrazovacích částí, opotřebení přívodních kabelů, sluchátek apod.);

−          vady způsobená jiným než obvyklým používáním výrobku;

−          poškození výrobku způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo veřejné telefonní síti;

−          poškození výrobku způsobené nehodou, mechanickým poškozením nebo nesprávnou manipulací s výrobkem;

−          poškození výrobku způsobená použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze;

−          znečištění snímačů přístroje a jejich čištění;

−          čištění a provádění pravidelné údržby;

−          poškození způsobená při neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používáním nesprávným způsobem, který je v rozporu s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice;

−          vady výrobku způsobené používáním jiného než originálního spotřebního materiálu;

−          vybité baterie, snížení kapacity baterie způsobené jejím opotřebením nebo vyteklým elektrolytem;

−          vady výrobku způsobené používáním tohoto výrobku v prašném, vlhkém, znečištěném, agresivním či zakouřeném nebo jinak nevhodném prostředí;

−          vady výrobku způsobené jeho používáním k jinému než domácímu provozu;

−          vadné zobrazovací body LCD, pokud jejich počet odpovídá technické specifikaci (ISO 13406-2 (Class II) a plazmových displejů, pokud jejich počet odpovídá technické specifikaci výrobce;

−          opotřebení zobrazovací části, zejména způsobené statickým obrazem u plazmových displejů (např. vypálení loga apod.);

−          reklamace vlastností výrobku, které nejsou uvedeny v návodu ani v jiné obchodně technické dokumentaci, včetně inzerce či závazných technických normách;

−          tiskové chyby a nesprávnosti v přehledových katalozích a propagačních letácích;

−          vady způsobené třetí osobou (například poskytovatel internetového připojení, poskytovatel kabelové televize, provozovatele satelitního vysílání apod.).

Podmínky služby Servis u Vás doma

Kupující je oprávněn využít služby Servis u Vás doma pouze v případě, pokud byl výrobek dovezen prostřednictvím LGECZ. Kupující si musí připravit ke kontrole výrobek, nákupní doklad a řádně vyplněný a potvrzený záruční list

Službu je možno objednat na infolince LG na telefonním čísle 810 555 810. Služba se řídí zvláštními podmínkami služby Servis u Vás doma uvedenými na internetové adrese www.lg.cz.

Infolinka LG není osoba určená k opravě ve smyslu § 2166 obč. zákoníku a požadavek na poskytnutí služby Servis u Vás doma není uplatněním práva z vadného plnění podle § 2172 občanského zákoníku. 

Podmínky prodloužené záruky 10 let  na součástky elektrických výrobků LG

1.          Tyto Podmínky desetileté záruky na vybrané typy elektrických výrobků (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti společnosti LG Electronics Polska Sp. Z o.o., Czech branch (dále jen „LGECZ“) jako poskytovatele prodloužené záruky na Direct Drive motory, lineární a rotační kompresory a motory akumulátorových vysavačů.

2.          Prodloužená záruka se poskytuje pouze na následující vybrané díly:

-         Direct Drive motor praček (rotor a stator);

-         Direct Drive motor myček (celý motor);

-         Lineární kompresor ledniček;

-         rotační kompresor ledniček;

-         rotační kompresor styleru;

-         motor akumulátorových vysavačů.

-         Inverter Magnetron (pouze magnetron)

-         Inverter motor + kompresor sušiček

3.          Prodloužená záruka se vztahuje výlučně na výroky a vybrané díly specifikované v čl. 2., které byly zakoupeny na území České anebo Slovenské republiky po 1. lednu 2019 a které byly zároveň dovezeny do České republiky anebo do Slovenské republiky prostřednictvím LGECZ.

4.          Prodloužená záruka se poskytuje kupujícímu jako spotřebiteli (§ 419 občanského zákoníku) pouze na vybraný díl výrobku sloužícího běžnému používání v domácnosti. Výrobky kryté prodlouženou zárukou nejsou určeny k průmyslovému použití a poskytování služeb. Nárok na prodlouženou záruku tedy nelze uplatnit s daňovým dokladem vystaveným tzv. na IČO.

5.          Prodloužená desetiletá záruka (osm let nad rámec dvouleté zákonné záruky) začíná běžet dnem následujícím po uplynutí dvouleté záruční doby a skončí uplynutím deseti let od začátku běhu dvouleté zákonné záruční doby.  Prodloužená záruka se neprodlužuje o dobu reklamačního řízení.

6.          Prodlouženou záruku je možné uplatnit pouze u autorizovaného servisního centra. Seznam autorizovaných servisních center je dostupný na infolince LG 810 555 810 anebo na internetových stránkách www.lge.com/cz.

7.          Pro uplatnění prodloužené záruky je nutné předložit originál dokladu o zakoupení výrobku (faktura nebo účtenka) s typovým označením výrobku, výrobním číslem a uvedením data prodeje.

8.          Nebude-li zjištěna vada krytá prodlouženou zárukou podle těchto podmínek, může servisní centrum po zákazníkovi požadovat úhradu nákladů na vyslání a práci servisního technika nutných k posouzení oprávněnosti reklamace.

9.          V rámci prodloužené záruky bude reklamace řešena vždy pouze opravou nebo výměnou vadného dílu.

10.       V případě výměny vadného dílu nemá zákazník nárok na novou záruční dobu; záruka je mu v těchto případech poskytnuta nejdéle po dobu, která zbývá z původní prodloužené záruky.  Počet oprav v prodloužené záruce není omezen. Vyměněný vybraný díl se zákazníkovi nevrací.

11.       Rozhodnutí o reklamaci vyžaduje odborné posouzení dle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.  Reklamace v rámci prodloužené záruky bude vyřízena ve lhůtě 60 dnů; lhůta se může prodloužit o dobu nezbytnou k zajištění náhradního dílu nezbytného k opravě.

12.       Zákazník nemá v době prodloužené záruky právo na odstoupení od kupní smlouvy z důvodu vady výrobku, bez ohledu na počet vad nebo počet předchozích oprav. Ustanovení § 2169 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

13.       Bude-li reklamace podle těchto Podmínek posouzena jako oprávněná, ale výrobek nebude možno opravit, bude vyplacena zákazníkovi zůstatková hodnota výrobku vypočtená odečtením 0,7% z kupní ceny výrobku uvedené na nákupním dokladu za každý započatý měsíc ode dne nákupu.

14.       Záruka se nevztahuje na:

-         výrobky, do nichž zasahoval neautorizovaný servis;

-         individuálně dovezené výrobky a výrobky, které nebyly do ČR a SR dovezeny společností LGECZ;

-         výrobky, u kterých nebyl záruční a pozáruční servis prováděn autorizovaným servisním centrem;

-         výrobky, u kterých nebyly při předchozí opravě použity originální náhradní díly LG;

-         problémy spojené s hlučností výrobku, výkonem, poruchou těsnění, ložisek a na jiné závady;

-         vady vzniklé použitím výrobku k jinému účelu než k jakému je určen (např. k podnikání) nebo nedodržením pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku, který je popsán v návodu k použití;

-           nedodržením pokynů týkajících se čištění a provádění pravidelné údržby;

-           poškození způsobená při neodborné či nesprávné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používání výrobku nesprávným způsobem neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice nebo Slovenské Republice;

-           poškození výrobku během přepravy, které bylo způsobeno nesprávnou manipulací;

-           poškození způsobená ohněm a vodou;

-           vady výrobku způsobené používáním jiného než originálního spotřebního materiálu;

-           poškození vybraného dílu vzniklé v důsledku jiné vady (např. v důsledku úniku, vniknutí či zatečení vody);

-           vady výrobku způsobené používáním tohoto výrobku v prašném, znečištěném, agresivním či zakouřeném nebo jinak nevhodném prostředí;

-           poškození výrobku živelní pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.);

-           vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu či jinému záření nebo elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, kolísání sítě, přepětí nebo zkratu na vstupech, výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů.

15.       Společnost LGECZ si vyhrazuje právo na změnu podmínek prodloužené záruky s účinností od zveřejnění změny.

16.       Tyto podmínky jsou účinné od 1. ledna 2019.

 

Prodloužená záruka se vztahuje jen na výše uvedené výrobky, které byly do České republiky dovezeny prostřednictvím LGECZ.  Tuto skutečnost prokáže kupující řádně vyplněným a potvrzeným záručním listem.

Prodejce poskytne záruční podmínky prodloužené záruky v tištěné podobě zákazníkovi pouze na jeho výslovnou žádost.  Zákazník je povinen se s podmínkami prodloužené záruky seznámit před uvedením výrobku do provozu.

 

Attachment

Záruční list v PDF ke stažení