Skip to Contents Skip to Accessibility Help

Sales Policy

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1 Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“) společnosti SEB CZ, s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,, IČO: 11883090, DIČ: CZ11883090, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 355882 („prodávající“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a, nestanoví-li tato kupní smlouvy jinak, fyzickou osobou-spotřebitelem („kupující“).

1.2 K uzavření kupní smlouvy dochází distančním způsobem v prostředí internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.lg.com/cz („webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní obchodu“).

1.3 Kupující bere na vědomí, že prodávající není výrobcem ani dodavatelem zboží nabízeného na webové stránce, ale že pouze jedná jako prodávající takového zboží, které koupila od výrobce a dodavatele, jímž je společnost LG Electronics Polska Sp. z o.o., se sídlem ul. Wołoska 22, 02-675 Varšava, Polská republika, IČO: 0000121072 (KRS), jednající prostřednictvím své pobočky LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka A, oddíl 77660, IČO: 05634903 („LGE“).

1.4 Tyto obchodní podmínky se vztahují výlučně na kupní smlouvy s místem dodání zboží na území České republiky. Prodávající nedoručuje zboží nabízené na webové stránce mimo území České republiky. Platnou objednávku tak může kupující učinit pouze v případě, kdy objednávka obsahuje místo dodání na území České republiky, v opačném případě platí, že objednávka nebyla kupujícím platně učiněna a prodávající v takovém případě vrátí kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě kupní smlouvy, pokud k takové úhradě ze strany kupujícího došlo. V případě objednávek s místem dodání zboží na území Slovenské republiky je možné využít internetový obchod prodávajícího na adrese www.lg.com/sk od doby jeho otevření v budoucnu (předpoklad jeho otevření je od 30. června 2023).

1.5 Obchodní podmínky se použijí přiměřeně i na případy, kdy je kupující podnikatelem ve smyslu článku 1.6 těchto obchodních podmínek, vyjma zejména článku 8 těchto obchodních podmínek a vybraných ustanovení reklamačního řádu.

1.6 Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání kupní smlouvy vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo jiným obdobným způsobem samostatně, na vlastní účet a odpovědnost, se záměrem činit tak soustavně a za účelem dosažení zisku. Uvede-li kupující ve své objednávce své identifikační číslo (IČO), bere tím na vědomí, že pro něj platí automaticky pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro podnikatele.

1.7 Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné individuálně písemně dohodnout při uzavírání kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.8 Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.9 Znění těchto obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

2.1 V případě nákupu zboží distančním způsobem (zejména prostřednictvím webového rozhraní obchodu) dochází k uzavření kupní smlouvy akceptací objednávky ze strany prodávajícího, přičemž za takovou akceptaci se považuje písemné potvrzení prodávajícího kupujícímu. V případě, že do 30 pracovních dnů nedojde k akceptaci příslušné objednávky zboží ze strany prodávajícího, platí, že kupující není dále objednávkou vázán.

2.2 Nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

2.3 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s kupujícím, a to zejména jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči prodávajícímu.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

3.1 Kupní cena za zboží je vůči kupujícímu, který je spotřebitelem, uváděna vždy včetně všech daní a poplatků.

3.2 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby sjednanými v objednávce, resp. potvrzení objednávky, a to vždy v závislosti na aktuálních možnostech prodávajícího, typu a množství objednaného zboží, a to následujícími způsoby:

(a) online platba kartou přes platební bránu se zabezpečením 3D Secure;

(b) na splátky za podmínky podpisu úvěrové smlouvy uzavřené s poskytovatelem úvěru, přičemž zprostředkovatelem úvěru je společnost LG Electronics Polska Sp. z o.o., jednající prostřednictvím své pobočky LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod.

3.3 Úvěrovou smlouvu může kupující uzavřít prostřednictvím webového rozhraní obchodu. Konkrétní podmínky uzavření úvěrové smlouvy na požádání sdělí kupujícímu zprostředkovatel úvěru nebo je lze nalézt na webových stránkách www.lg.com/cz.

3.4 V případě platby:

(a) kartou online bude kupující na konci objednávky přesměrován na zabezpečenou platební bránu, kde zadá číslo, platnost a ověřovací kód jeho platební karty;

(b) na splátky je možné úvěrovou smlouvu uzavřít přímo v internetové aplikaci poskytovatele úvěru společnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, bd Haussmann 1, 750009 Paříž, Francie, vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902, jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČO: 03814742, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 77003 (pod obchodním jménem Hellobank by Cetelem!), na níž je kupující přesměrován po odeslání objednávky v rámci webového rozhraní. Zboží a daňový doklad vztahující se ke zboží je vydán po podpisu schválené úvěrové smlouvy, jejím ověření poskytovatelem úvěru, a připsání přímé platby uvedené na úvěrové smlouvě na účet podávajícího.

3.5 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, případně další náklady za zvolené služby (pojištění apod.), tak jak jsou kupujícím specifikovány v objednávce.

3.6 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy; při prodlení s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn od příslušné kupní smlouvy odstoupit.

3.7 V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží na účet prodávajícího společně s uvedením variabilního symbolu platby; tyto údaje budou v rámci potvrzení objednávky kupujícímu zaslány na sdělenou elektronickou adresu. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.8 Prodávající vystaví ohledně platby (učiněné v hotovosti či bezhotovostně) provedené na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů České republiky. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu až po uhrazení kupní ceny zboží, a to včetně všech náležitostí vyplývajících z právních předpisů. Prodávající zašle daňový doklad – fakturu v elektronické podobě na sdělenou elektronickou adresu; elektronický daňový doklad – faktura je rovněž k dispozici ke stažení v uživatelském účtu (viz článek 6 těchto obchodních podmínek).

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

4.1 Přeprava zboží z uzavřené kupní smlouvy je realizována způsobem prostřednictvím přepravní společnosti vybrané prodávajícím.

4.2 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.4 V případě platby za zboží na splátky je kupující povinen zboží převzít osobně a při převzetí předložit svůj doklad totožnosti k náhledu a kontrole, tj. bez pořizování jeho kopie.

4.5 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně anebo jiným způsobem, než bylo sjednáno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.6 Pokud prodávající dodá jiné než objednané zboží nebo pokud dodá sice zboží ve smlouvě dohodnuté, ale v jiném množství, je kupující oprávněn takové zboží odmítnout převzít.

4.7 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit příslušnému přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít a v takovém případě o tom sepíše s přepravcem nebo předávajícím příslušný protokol. Podpisem předávacího protokolu, dodacího listu nebo obdobné listiny kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňuje všechny podmínky a náležitosti a na případnou reklamaci z tohoto důvodu nemůže být brán zřetel. Za vady způsobené přepravcem prodávající neodpovídá a takové vady nejsou považovány za vady záruční.

4.8 Prodávající může umožnit kupujícímu sledování přepravy a dodání zboží na webových stránkách www.lg.com/cz.

4.9 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, resp. příslušného přepravce, se kterými byl kupující předem seznámen.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

5.2 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady a zárukou za jakost upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

6.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní („uživatelský účet“), kde je zejména vedena přehledná evidence všech předchozích kupních smluv. Pro aktivaci uživatelského účtu je nutné vyplnit veškerá povinná pole registračního formuláře a vzít na vědomí tyto obchodní podmínky a podmínky pro zpracování osobních údajů uvedené v Ochraně osobních údajů.

6.2 Při registraci na webové stránce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu jsou společností LGE považovány za aktuální a správné.

6.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není zejména oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

6.4 Společnost LGE je oprávněna zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy (i) kupující svůj uživatelský účet déle než 48 měsíců nevyužívá, (ii) informace zadané kupujícím v rámci registrace jsou úmyslně nesprávné. či (iii) v případě, kdy kupující poruší ustanovení těchto obchodních podmínek.

6.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení společnosti LGE, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO ROZHRANÍ OBCHODU

 

7.1 Kupující realizuje objednávky prostřednictvím webového rozhraní obchodu, primárně prostřednictvím svého uživatelského účtu.

7.2 V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. K realizaci nákupu je nezbytné vyplnit veškerá povinná pole objednávkového formuláře a při každém jednotlivém nákupu potvrdit souhlas s těmito obchodními podmínkami a podmínkami pro zpracování osobních údajů uvedenými v Ochraně osobních údajů.

7.3 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen v odůvodnitelných případech uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

7.4 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní

obchodu, čímž není dotčen článek 7.15 těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

7.5 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, včetně způsobů doručení zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

7.6 Pro objednání zboží vyplní/potvrdí kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

(a) objednávaném zboží (objednávané zboží kupující vloží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);

(b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;

(c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží; a

(d) těchto obchodních podmínkách a podmínkách pro zpracování osobních údajů uvedených v Ochraně osobních údajů.

 

7.7 Před zasláním objednávky prodávajícímu webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

7.8 Kupující je před odesláním objednávky rovněž seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží.

7.9 Objednávku, resp. návrh na uzavření kupní smlouvy, odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

7.10 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce („elektronická adresa kupujícího“), přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ve smyslu článku 2.1 těchto obchodních podmínek.

7.11 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího před uzavřením kupní smlouvy o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

7.12 Kupující má právo zrušit objednávku (měnit ji a opravovat), tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ve smyslu článku 2.2 těchto obchodních podmínek.

7.13 Objednávku, která není se souhlasem prodávajícího učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami, je prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.

7.14 Pro vyloučení pochybností platí, že kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka kupujícího není prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou.

7.15 Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech objednané zboží kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že webové rozhraní obchodu uvádělo omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží

vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě kupní smlouvy.

7.16 Uzavřením kupní smlouvy kupující (ať již s registrací nebo bez registrace) souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením. Tyto obchodní podmínky jsou kupujícímu kdykoli dostupné na této adrese: https://www.searchengine.group/seb/tc-cz.html a jsou též kupujícímu zasílány v příloze e-mailu současně s potvrzením přijetí (akceptace) objednávky ve smyslu článku 2.1 těchto obchodních podmínek.

7.17 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

7.18 Informace o realizovaných objednávkách a uzavřených kupních smlouvách jsou archivovány ve webovém rozhraní obchodu, a to po dobu nejméně 10 let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů. Tyto informace nejsou přístupné třetím stranám.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM-SPOTŘEBITELEM

8.1 Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.

8.2 Nejedná-li se o případ uvedený v § 1837 občanského zákoník či o jiný případ, kdy nelze dle platných právních předpisů od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu v písemné formě odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla či provozovny LGE nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího.

8.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle článku 8.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.4 V případě odstoupení od smlouvy dle článku 8.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky, tj. cenu zboží, včetně nákladů na dodání zboží, přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.6 V případech, kdy má kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím.

8.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8.8 V případě odstoupení od kupní smlouvy, zaniká též úvěrová smlouva, kterou kupující uzavřel za účelem uhrazení kupní ceny zboží. O této skutečnosti je kupující a prodávající povinen poskytovatele úvěru bez zbytečného odkladu informovat.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.2 Vyřizování stížností zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: lg.info@lge.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

9.4 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

10.1 Prodávající společně se společností LGE za účelem plnění kupní smlouvy zpracovává osobní údaje kupujícího, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a s dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto údaje zahrnují zejména údaje, které kupující poskytne při uzavírání kupní smlouvy a v rámci vzájemné komunikace s prodávajícím.

10.2 Bližší informace o zpracování osobních údajů, včetně problematiky ukládání tzv. cookies, jsou obsaženy v samostatném dokumentu Ochrana osobních údajů, který je součástí každé kupní smlouvy.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

11.1 Kupující, který je podnikatelem na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.2 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co

nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří zásady zpracování osobních údajů, vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační řád.

11.5 Aktuální kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny na webové stránce.

11.6 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2023.

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

1.1 Tento reklamační řád společnosti SEB CZ, s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Praha, Česká republika, PSČ 186 00, IČO: 11883090, DIČ: CZ11883090, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 355882 („prodávající“) upravuje základní vzájemná práva a povinnosti kupujícího v souvislosti s uplatněním práva z vadného plnění (reklamace) při uzavírání kupních smluv distančním způsobem prostřednictvím e-shopu na webové stránce www.lg.com/cz.

1.2 Tento reklamační řád neupravuje práva kupujícího související s úvěrem a jeho zprostředkováním, má-li kupující uzavřenou příslušnou úvěrovou smlouvu. Případné stížnosti týkající se úvěru je kupující povinen uplatnit u poskytovatele úvěru společnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, bd Haussmann 1, 750009 Paříž, Francie, vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902, jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČO: 03814742, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 77003 (pod obchodním jménem Hellobank by Cetelem!) či zprostředkovatele úvěru LG Electronics Polska Sp. z o.o., se sídlem ul. Wołoska 22, 02-675 Varšava, Polská republika, IČO: 0000121072 (KRS), jednající prostřednictvím své pobočky LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka A, oddíl 77660, IČO: 05634903. Konkrétní podmínky týkající se úvěrové smlouvy, kterou kupující uzavřel za účelem uhrazení kupní ceny zboží, na požádání sdělí kupujícímu zprostředkovatel úvěru nebo je lze nalézt na webových stránkách www.lg.com/cz.

1.3 Práva a povinnosti neupravené tímto reklamačním řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky. Kupující je povinen se seznámit s tímto reklamačním řádem ještě před koupí zboží.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

 

2.1 Kupující bere na vědomí, že prodávající není ani výrobcem, ani dodavatelem zboží nabízeného prostřednictvím webových stránek www.lg.com/cz, ale jedná pouze jako maloobchodní prodejce zboží, které prodávající koupil od výrobce a dodavatele, LG Electronics Polska Sp. z o.o., se sídlem ul. Wołoska 22, 02-675 Varšava, Polsko, IČO: 0000121072 (KRS), jednající prostřednictvím své pobočky, LG Electronics Polska Sp. z o.o, odštěpný závod, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77660, IČO: 05634903 („výrobce“).

2.2 Je-li kupující spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží, není-li sjednáno jinak. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal (i) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, (ii) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá a (iii) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2.3 Dobrovolná záruka za jakost se vztahuje na vady, které se vyskytnou v záruční době výslovně poskytované prodávajícím, bez zřetele na to, zda existovaly již v době převzetí zboží kupujícím, nebo vznikly později. Prodávající se tak zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

2.4 V případě, že kupní smlouva, záruční list (podmínky), reklama či obal zboží určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

2.5 V případě, že zboží neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

2.6 Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

2.7 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 

 

2.8 V případě uznání výrobní nebo materiálové vady zboží bude toto zboží bezplatně opraveno nebo prodávající zajistí dodání nového zboží bez vad.

2.9 V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, zaniká též úvěrová smlouva, kterou kupující uzavřel za účelem uhrazení kupní ceny zboží. O této skutečnosti je kupující a prodávající povinen poskytovatele úvěru bez zbytečného odkladu informovat.

 

 1. VÝLUKY Z ODPOVĚDNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADNÉ PLNĚNÍ A ZE ZÁRUKY ZA JAKOST

 

3.1 Ustanovení uvedená v tomto reklamačním řádu se nepoužijí u zboží (i) kde vada vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci, (ii) je-li vada již v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny, (iii) jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím, (iv) kde je vada způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním nebo nesprávnou údržbou v rozporu s pokyny prodávajícího a výrobce či jiným zásahem kupujícího nebo mechanickým poškozením, nebo (v) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

 

 1. PRŮBĚH REKLAMACE

 

4.1 Kupující je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a mohl vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje; v opačném případě mu nemusí být právo z vadného plnění či záruky za jakost přiznáno. Kupující je zejména povinen zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní anebo kvalitativní vady.

4.2 Kupující má právo uplatnit reklamaci u servisních partnerů výrobce, jejichž seznam je dostupný na adrese https://www.lg.com/cz/podpora/vyhledat-servis. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

4.3 Prodávající nebo jím pověřený pracovník je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení; později je prodávající povinen kupujícímu vydat i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.4 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne v reklamačním protokolu nebo jinak na delší lhůtě.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

5.1 Je-li kupující spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení případných sporů (ADR) ze smlouvy s prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh kupujícího, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce. Žádné z ustanovení tohoto článku nevylučuje možnost kupujícího obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.

5.2 Znění tohoto reklamačního řádu může prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé z kupních smluv uzavřených před účinností nového reklamačního řádu.

5.3 Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2022. 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy najdete ZDE