• Jelen Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztató az Online márkabolt (továbbiakban „Webáruház”) használatának konkrét adatkezeléséhez készült, így az egyéb jelen Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az LG Electronics Magyar Kft. Általános Adatvédelmi Tájékoztatója irányadó (http://www.lg.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato).

  Jelen Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztatóban a Vásárló alatt azon személyeket értjük, akik a https://www.lg.com/hu Webáruházban terméket és/vagy szolgáltatást vásárolnak.

  1. Kifejezett hozzájárulás: azáltal, hogy a Vásárló a https://www.lg.com/hu oldalon vásárol, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatokat az LG Electronics Magyar Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-169580; székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A; adószám: 10990386-2-44; a továbbiakban: Adatkezelő vagy LGEMK) a termékek és szolgáltatások értékesítéséhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek teljesítése céljából az Általános Adatvédelmi rendelet [Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről] rendelkezéseinek megfelelően kezelje. A Vásárló kijelenti, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.

  2. Adatkezelés célja: a Webáruházon keresztül történő termék- és/vagy szolgáltatásértékesítéshez kapcsolódó jogok és kötelezettségek teljesítése.

  3. Az adatkezelés jogalapja: Vásárló és az Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítése, és/vagy a Vásárló önkéntes kifejezett hozzájárulása.

  4. A kezelt (feldolgozott) személyes adatok köre: Vásárló következő személyes adatai kerülnek kezelésre (feldolgozásra): vezetéknév és keresztnév (együttesen: Teljes név), lakcím, telefonszám és e-mail cím, számla adatai, vásárolt termék azonosító adatai (modellnév, modellszám, sorozatszám).

  5. Adatkezelő tevékenysége: a személyes adatok kezelését az LGEMK végzi.

  6. Az adatkezelés időtartama: LGEMK az érintett személy személyes adatait a vásárlástól számított észszerű határidőn belül törli, de legkésőbb 3 év elteltét követően, kivéve, ha a Vásárló korábban kérte személyes adatainak törlését.

  7. Kapcsolattartó: A Vásárló az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival Adatvédelmi tisztviselőnkhöz, Sumin Kim-hez, a dpo-eu@lge.com vagy az adatvedelem@lge.com email címen fordulhat.

  8. Vásárlói jogai: Vásárlót megilleti az Általános Adatvédelmi rendeletben, és az LGEMK Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt minden jog, így kifejezetten, de nem kizárólagosan kérheti kezelt adatainak megismerését, törlését, zárolását vagy helyesbítését.

  9. Adattovábbítás: A Vásárlók által megadott adatok a Webáruház működését biztosító Search Engine Business Hungary Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-382211; székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105., Balance Hall. IV. ép., adószám: 29177116-2-41), illetve a kiszállítást és/vagy beüzemelést végző Schenker Kft. (Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Prologis Park Budapest-Sziget, Leshegy utca 30., Cégjegyzékszám: 13-09-173114, Adószám: 10966925-2-44), valamint az általa igénybe vett közreműködő kivételével harmadik félnek nem kerülnek átadásra, illetve továbbításra.

  10. Adattovábbítás az EU-n kívülre: a Résztvevők által megadott adatok az LG Electronics Incorporation (128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Dél-Korea) és az LG CNS (székhely, LG Sciencepark E13 71 Magokjungang 8-ro Seoul Seoul, 07795 Dél-Korea) részére kerülnek továbbításra.

  Hatályos: 2023. február 23-tól
  LG Electronics Magyar Kft.