• “LG regisztrációs nyereményjáték” promóciós és adatkezelési szabályzat

  Az “LG regisztrációs nyereményjáték” promóciós szabályzata, részvételi feltételei

  KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ABBAN AZ ESETBEN VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL TELJES EGÉSZÉBEN EGYETÉRT.


  1. A Promóció szervezője
  A nyereményjáték szervezője az LG Electronics Magyar Kft. (Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a., adószám: 10790386-2-44, a továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet (továbbiakban: Játék). A Játék lebonyolítását és adatfeldolgozását az LG Electronics Magyar Kft. (továbbiakban: Szervező) végzi.

  2. Részvételi feltételek
  A Promócióban kizárólag magyarországi lakcímmel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt az alábbi feltételeknek megfelelően, aki a 3. pontban írt időtartam alatt teljesíti az 5. Pontban ismertetett Játékban való részvétel követelményeit.

  A Játékos feladata, hogy a Játék felhívásában és jelen Játékszabályzatban megfogalmazott feltételeket teljesítse. A Játékos a feltételek teljesítésével már elfogadja a jelen Játékszabályzatot és a jelen Játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt (a továbbiakban együtt:”Regisztráció”), valamint a Szervező rendelkezésére bocsátja a regisztráció során megadott adatait.

  A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. A Játékosok a regisztráció alatt megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

  Azok a Regisztrációk, amelyek a Szabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Regisztrációk számítógépes rögzítésre kerülnek. A Regisztrációkat a Szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Promócióból kizárhatja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely LG Electronics Magyar Kft. által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

  Egy Játékos a Játékban kizárólag egy darab Regisztrációval jogosult részt venni.

  3. A Játék Időtartama
  A Játék 2024. június 10. - 2024. július 11. között kerül megrendezésre.

  4. A Játék menete
     1) A Szervező meghirdeti a Játékot a https://www.lg.com/hu/regisztraciosjatek weboldalon, az 5. pontban meghatározottak szerint
     2) A Játékos regisztrálja magát a https://www.lg.com/hu/sajat-lg/bejelentkezes Regisztrálás menüpontra kattintva adatai megadásával és elfogadja a Játékban való részvétel feltételeit, oly módon:
        a. hogy beikszeli a “Hozzájárulok ahhoz, hogy az LG Electronics Inc. és leányvállalatai marketing célú üzenetekkel megkeressenek.” mondat melletti kockát
        b. és beikszeli az “Elolvastam és megértettem a Regisztrációs nyereményjáték játékszabályzatát és részvételi feltételeit.” mondat melletti kockát
     3) Az időszak lezárultát követő 30 napon belül a Szervező kisorsolja a nyertest, majd értesíti őket és egyeztet a nyeremény átvételével kapcsolatban

  5. A Játékban való részvétel feltételei
  Az a Játékos, aki a 2024. június 10. - 2024. július 11. közötti időszakban regisztrál a https://www.lg.com/hu Regisztrálás menüpontjára kattintva (https://www.lg.com/hu/sajat-lg/bejelentkezes) és az ott található utolsó 2 fent említett jelölőnégyzetet (is) beikszeli, elfogadja az aktuális Játékszabályzatot, részt vesz egy sorsoláson, amely során megnyerheti az alábbi nyeremények egyikét:
        • 1 db OLED55C41LA OLED evo AI 4K Smart tévé
        • 1 db 27GR95QL-B UltraGear OLED QHD gaming monitor
        • 1 db RC90V9AV2Q Eco Hybrid™ DUAL Inverter hőszivattyús szárítógép
        • 6 db TONE-T90S Bluetooth vezetéknélküli fülhallgató
        • 2 db XL5S XBOOM party hangszóró.

  A Regisztráció során az alábbi adatokat kell megadnia minden Játékosnak: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, mobiltelefonszám.

  A Szervezőnek joga van csalás, vagy hamisítás gyanújának felmerülése esetén a Regisztráció törlésére és a Játékosnak a Játékból történő azonnali kizárására. A Szervező kizárási döntése nem kérdőjelezhető meg.

  6. Nyeremények
        • 1 db OLED55C41LA OLED evo AI 4K Smart tévé
        • 1 db 27GR95QL-B UltraGear OLED QHD gaming monitor
        • 1 db RC90V9AV2Q Eco Hybrid™ DUAL Inverter hőszivattyús szárítógép
        • 6 db TONE-T90S Bluetooth vezetéknélküli fülhallgató
        • 2 db XL5S XBOOM party hangszóró,

  amelyből 1-1 darab kerül kisorsolásra. Emellett minden regisztrált kap egy 11%-os "Kezdő 11" regisztrációs kedvezménykupont a személyes fiókjába, amelyet az LG Webáruházban használhat fel bármely LG termékre, amely az LG Webáruházban kapható. A kupon egy vásárlás alkalmával váltható be; akár egy, vagy több termék együttes vásárlásakor. A kupon beváltási határideje: 2024. július 31. A kupon más kedvezménnyel nem vonható össze.

  A nyeremények készpénzre, készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vagy egyéb termékre nem válthatók át. A nyeremények más személy részére nem átruházhatók.

  7. Játékos értesítése, Nyeremény átadása
  A nyerteseket legkésőbb a játék lezárását követő 30 napon belül értesíti Szervező a nyereményükről, a nyertesek a játékra felhívó Facebook és Instagram poszt alatt is kihirdetésre kerülnek. A Facebook és Instagram poszt az LG Magyarország Facebook és Instagram csatornáján lesz megjelenítve.

  A Játékosokat a Szervező a Regisztráció során megadott e-mail címen értesíti.
  Amennyiben a Játékosok az értesítést követő 5 napon belül az értesítésre nem válaszolnak, vagy a nyereményt az egyeztetett időpontban nem veszik át, úgy a nyereményre a továbbiakban nem lesznek jogosultak. A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, amelynek nyereményét a Játékos részére azért nem lehet kézbesíteni, mert a Regisztrációjában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Regisztrációt beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

  Abban az esetben, ha egy Játékos a megkeresésre 5 napon belül nem reagál, vagy a nyereményét nem veszi át, a nyeremény újrakiosztásra kerül egy másik kisorsolt Játékos személyében.

  A nyeremény esetleges adó és járulék vonzatát a Szervező viseli.

  A nyereményeket a Játékosok az LG Electronics Magyar Kft. székházában (cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a.) vehetik át előre egyeztetett időpontban.

  8. Információ a Játékról
  A Játékkal kapcsolatos információk és jelen hivatalos Játékszabályzat megtalálhatóak a(z) LG Electronics Magyar Kft. által létrehozott https://www.lg.com/hu/regisztraciosjatek weboldalon. A Szervező fenntartja a jogát jelen Játékszabályzat egyoldalú módosítására.

  9. Adatvédelem
  Csak úgy, mint a Játékban való részvétel, az adatszolgáltatás is önkéntes. Az Adatok kezelését és feldolgozását a Szervező a Szervező általános adatvédelmi tájékoztatója (https://www.lg.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato) valamint a Szabályzathoz kapcsolódó Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztató az “LG regisztrációs nyereményjáték” –hoz című dokumentumban foglaltaknak megfelelően végzi.

  10. Vegyes rendelkezések
  Amennyiben a Játékos a nyereményt nem veszi át az előre egyeztetett időpontig és egyeztetett módon, úgy további kézbesítésre nincs lehetőség, valamint a nyereményt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

  Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül egyoldalúan módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését, visszavonását is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

  Szervező a Játék kapcsán a felelősségét - a jogszabályok által megengedett legszélesebb körben – kizárja.

  A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

  A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel és a Játékkal összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

  Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.

  Játékos a Játékban való részvételével jelen Játékszabályzatot, valamint a kapcsolódó adatkezelési tájékoztatást kifejezetten elfogadja, az adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

  Jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Szervező weboldalán megtalálható LGE Szolgáltatások Szerződési Feltételek irányadók.

  Kelt: Budapest, 2024. június 10.
  LG Electronics Magyar Kft.

 • Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztató az “LG regisztrációs nyereményjáték” -hoz

  Jelen Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztató az “LG regisztrációs nyereményjáték” konkrét adatkezeléséhez készült, így az egyéb jelen Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az LG Electronics Magyar Kft. Általános Adatvédelmi Tájékoztatója irányadó (https://www.lg.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato).

  1. Kifejezett hozzájárulás: azáltal, hogy a Játékos az lg.com/hu weboldalon regisztrálásra kerül és kifejezett hozzájárulását adja (a jelölő négyzet kipipálásával) ahhoz, hogy az általa megadott adatokat az LG Electronics Magyar Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-169580, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A; a továbbiakban: Adatkezelő vagy LGEMK) az “LG regisztrációs nyereményjáték” –ban szereplő jogok és kötelezettségek teljesítése céljából az Általános Adatvédelmi rendelet (2016/679 rendelet) rendelkezéseinek megfelelően kezelje. A résztvevő kijelenti, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.

  2. Adatkezelés célja: az “LG regisztrációs nyereményjáték” –hoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek teljesítése.

  3. Az adatkezelés jogalapja: Játékos önkéntes kifejezett hozzájárulása és részvétele.

  4. A kezelt (feldolgozott) személyes adatok köre: Játékos következő személyes adatai kerülnek kezelésre (feldolgozásra): vezetéknév és keresztnév (együttesen: Teljes név), telefonszám és e-mail cím.

  5. Adatkezelő tevékenysége: a személyes adatok kezelését az LGEMK végzi.

  6. Kapcsolattartó: A Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival Adatvédelmi tisztviselőnkhöz, a dpo-eu@lge.com vagy az adatvedelem@lge.com email címen fordulhat.

  7. Játékos jogai: Játékost megilleti az Általános Adatvédelmi rendeletben (2016/679 rendelet), és az LGEMK Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt minden jog, így kifejezetten, de nem kizárólagosan kérheti kezelt adatainak megismerését, törlését, zárolását vagy helyesbítését.

  Kelt: Budapest 2024. június 10.
  LG Electronics Magyar Kft.