• Részvételi feltételek és játékszabályzat

  KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT.

  1. A játék neve, szervezője, lebonyolítója, időtartama
  1.1. A játék szervezője: Az „#ERGOVAGYOK fotópályázat nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője az LG Electronics Magyar Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3.) (a továbbiakban: ”Szervező”).
  1.2. A játék lebonyolítója:
  A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Noguchi & Peters Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30.) (a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.
  1.3. A Játék időtartama:
  A Játék 2020. szeptember 15. 10:00 óra 00 perc 00 másodperc – 2020. október 16. 23:59:59-ig tart.
  1.4. A részvétel feltételeiről a https://www.lg.com/hu/ergo-kreativ-nyeremenyjatek-2020 oldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) tájékozódhat.

  2. Részvételi feltételek, regisztráció, mechanizmus
  2.1. Részvételi feltételek
  A Játékban részt vehet minden saját NYILVÁNOS Instagram profillal (a továbbiakban: „Instagram profil”) rendelkező, a 2.4 pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék 1.3. pontjában írt időtartama alatt
  2.1.1. legalább 1 (egy) darab a jelen Játékszabályzat 3.2. pontjában leírtaknak mindenben megfelelő fényképet (a továbbiakban: „Fénykép”) készít, amelyet
  2.1.2. az Instagram telefonos alkalmazás segítségével saját Instagram profilján keresztül megoszt és ellát a @lg.magyarorszag és #ergovagyok jelölésekkel.
  2.1.3. A Játékos a Játékban történő részvételével és a Fénykép feltöltésével egyben kijelenti, hogy a jelen Játékszabályzatot (a továbbiakban: Játékszabályzat”) és az Instagram által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt: http://instagram.com/about/legal/terms megismerte, és azok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadta (a továbbiakban együttesen: „Pályázat”).
  2.2. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető, módosítható. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt korlátlan számú Pályázatot jogosult beküldeni.
  2.3. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
  2.4. A Játékosok a Pályázat beküldésekor az Instagram profiljuk (nick név) alapján ke-rülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
  2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.
  2.6. A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező vagy a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 1 pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 1 pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban az LG Magyarország hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/LGMagyarorszag/), vagy Instagram oldalán (https://www.instagram.com/lg.magyarorszag/) nyújtunk felvilágosítást. A promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat automatikus elfogadását jelenti.
  2.7. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabály szerint történik. Amennyiben a Játékszabály valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
  2.8. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket saját nyilvános Instagram profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vagy Instagram profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók vagy Instagram profil használati jogosultságokból fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
  2.9. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
  2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Instagram profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan igazolt kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
  2.11. Szervező nem tekinti érvényesnek és fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy kizárja a Játékból azokat a Pályázatokat, amelyek:
  - bármilyen okból jogszabályba ütköznek;
  - káromkodást tartalmaznak;
  - megbotránkoztató tartalmúak;
  - obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
  - pornográf vagy szexuális tartalmúak;
  - bármely személlyel, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek;
  - a Játékosra nézve sértő jellegűek;
  - harmadik személyekre nézve sértőek;
  - harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;
  - más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg;
  - reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;
  - más honlapra irányítanak;
  - más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik;
  - a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Nyereményjáték koncepciójába.
  2.12. Amennyiben a Pályázat tartalma a Szervező szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint a fent felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, a Szervező azt kizárja a Játékból. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen Pályázatot feltöltő Játékos teljes egészében kizárásra kerüljön a Játékból.
  2.13. A Játékos által beküldött tartalomért teljes mértékben a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok, illetve egyéb jogsértés vonatkozásában harmadik személynek a beküldött Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező, illetve Lebonyolító jogosult a Játékosra áthárítani.
  2.14. A Játékban való részvétellel és a Fénykép 2.1. pont szerinti feltöltésével a Játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a nyertes játékos nevét, Instagram nick nevét és a Fényképet a Játékkal összefüggésben a saját Facebook és Instagram oldalán nyilvánosságra hozza.

  3. A Játék leírása, menete
  3.1. A Játékos a 3.2. pontban meghatározottaknak megfelelő Fénykép Instagramra történő feltöltésével és a Fénykép @lg.magyarorszag és #ergovagyok jelölésekkel történő ellátásával vesz részt a Játékban.
  3.2. Fénykép
  3.2.1. A Játékban résztvevő Fényképnek valamilyen szokatlan, egyedi helyzetben történő munkaszituációt kell bemutatnia. A Fényképhez a @lg.magyarorszag és #ergovagyok jelöléseket hozzá kell írni.
  3.2.2. A Játékos a fénykép feltöltésével kijelenti, hogy:
  - az általa feltöltött fénykép (amennyiben az képmást tartalmaz) kizárólag a saját képmását és olyan személyek képmását tartalmazza, akik hozzájárultak a kép elkészítéséhez és az Instagramra, valamint a jelen Játékba történő beküldéséhez, valamint a 2.14 pont szerinti nyilvánosságra hozatalhoz;
  - az általa feltöltött fényképet a Játékos készítette, illetve korlátozásmentesen rendelkezik a fénykép felhasználási jogaival, valamint azok engedélyezési jogával;
  - a fénykép nem tartalmaz harmadik személyeket illető védjegyeket, illetve kereskedelmi megjelöléseket, nem sérti bármely személy szabadalmát, védjegyét, üzleti titkot, szerzői jogot vagy egyéb tulajdonjogot;
  - a fénykép nem sérti harmadik személyek személyes adattal kapcsolatos, szerzői vagy más törvény által védett jogait, törvényes érdekeit;
  - a fényképen nem szerepel egyéb, törvény vagy más jogszabály által tiltott tartalom.
  3.2.3. A Játékos a Játékban történő részvétellel és a Fénykép feltöltésével a Fénykép tekintetében az LG Electronics Magyar Kft. részére átengedhető felhasználási jogot biztosít Magyarországon, a játék indulásától (2020.09.15.) a Szervező részére annak érdekében, hogy a Fényképet kizárólag a jelen Játékszabályban, illetve különösen a 4.1. pontban rögzítettek szerint felhasználja, bárminemű ellentételezés (díjazás) nélkül.
  3.2.4. Azzal, hogy a Játékos úgy dönt, hogy a nyilvános Instagram profilján a Fényképet hozzáférhetővé teszi, tudomásul veszi, hogy a Fénykép és a profilján elérhető minden tartalom – az Instagram felhasználási feltételeinek megfelelően – nyilvánosan hozzáférhető.
  3.2.5. Amennyiben a Játékos:
  - által feltöltött Fénykép nem felel meg a Játékszabályzat rendelkezéseinek, vagy
  - az általa feltöltött Fényképet más Játékos már feltöltötte, vagy
  - valószínűsíthető, hogy nem valós adatokkal vesz részt a Játékban, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel, vagy
  - valószínűsíthető, hogy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja, vagy
  - jelen Játékszabályzat bármely rendelkezését megsérti,
  a Szervező a Játékost jogosult a Játékból kizárni.
  3.2.6. A Szervező bármikor kérheti a Játékost, hogy igazolja, hogy a Fényképet ő készítette és a Játékban való részvételre jogosult volt. Ilyen esetben a Játékosnak 5 munka-napon belül egyértelműen bizonyítania kell a kép eredetét. Amennyiben a Játékos a felszólításnak nem tesz eleget, vagy a részvételi jogosultságát és/vagy a kép megfelelőségét nem igazolja hitelt érdemlően, a Szervező jogosult a Játékost a Játékból kizárni.
  3.2.7. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét a Játékosok által feltöltött Fényképek tekintetében harmadik személyek által támasztott minden igénnyel szemben. Ilyen igények esetén a Játékos köteles a Szervező helyett közvetlenül helytállni, illetve a Szervezőt kártalanítani.
  3.2.8. A feltöltött Fényképre vonatkozóan a Játékos vagy bármely más, harmadik személyek a Szervezővel szemben díjazás, kártérítés, sérelem díj jogcímén követelést, igényt nem támaszthatnak.
  3.2.9. Ha Fényképek kapcsán a Játékosnak problémája, észrevétele van, az lg@noguchi.hu e-mail címen jelezheti azt.
  3.3. A Pályázatok elbírálása:
  3.3.1. Szervező a Játék időtartama alatt beérkezett érvényes Pályázatokat a Játék zárása után összesíti, és a következőképpen választja ki a nyertest: A Játék végét követően, a fenti feltételt teljesítő Játékosok közül a LG Electronics Magyar Kft. munkatársaiból álló zsűri választja ki a Játék nyertesét. Az elbírálás 2020. október 17. és 2020. október 19. között történik. Az elbírálás során a zsűri egy nyertest, valamint egy tartaléknyertest választ. A tartaléknyertes Pályázat a kiválasztás sorrendjében az 5. pontban meghatározott feltételek szerint válik jogosulttá a Nyereményre, ha a Nyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy az azt beküldő Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.
  3.3.3. A zsűri a nyertes Játékost 2020. október 19. napján Instagram poszt és Facebook poszt formájában, valamint a Kreativ.hu oldalon hirdeti ki. A nyilvánosságra hozatal során a Nyertes Instagram neve (profil betagelése) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.
  3.3.4. A Szervező privát Instagram üzenetben kéri el a nyertes Játékos telefonszámát és e-mail címét, amelyen keresztül a Felek egyeztetik a Nyeremény átadásának részleteit. Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítés kézhezvételét követő 2 napon belül visszaigazolni az Értesítést az lg@noguchi.hu címre, a Szervező pedig adategyeztetés céljából a nyertes Játékost az általa megadott elérhetőségen (lehetőleg: telefonszámon) az Értesítés visszaigazolását követő 5 napon belül felhívhatja. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, illetve a Nyeremény egyeztetéshez szükséges adatait nem adja meg, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult a soron következő tartaléknyertest értesíteni, részére a Nyereményt átadni. Amennyiben a kölcsönösen egyeztetett időpontban a nyertes nyereményét nem veszi át, és a nyertes előzetesen minimálisan 48 órával nem jelzi akadályoztatását, úgy a Szervező nem köteles a nyeremény átadására. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja azt a jogot, hogy a bármely okból át nem vett Nyereményt a sorrendben következő tartaléknyertesnek adja át.
  3.3.5. Szervező fenntartja a jogát arra, hogy kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

  4. Nyeremények
  4.1. A 3.3. pontban és a Játékszabályzatban meghatározott feltételek szerint a Játék során kiosztásra kerül összesen egy darab új LG 32UN880 típusú 32 hüvelykes, 4K felbontású monitor, melynek ajánlott fogyasztói ára 280 000 Forint.
  4.2. Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egy darab Nyereményre lehet jogosult.
  4.3. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

  5. Adózás, költségek
  A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti biztosításán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

  6. Adatkezelés
  Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban GDPR) alapján minden személyes adatokat kezelő, ez alapján adatkezelőnek minősülő személy köteles megfelelően tájékoztatni az érintetteket, mielőtt megkezdené a személyes adatok kezelését. Az LG Electronics Magyar Kft. mint adatkezelő, Játékos, mint érintett személyes jogainak védelme érdekében és egyben jogszabályi kötelezettségeinek is eleget téve a következő információkat osztja meg:
  6.1 Az adatkezelési tevékenység megnevezése
  ERGOVAGYOK - Instagram nyereményjáték
  6.2 Az adatkezelő adatai
  Az adatkezelő adatai: LG Electronics Magyar Kft. (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3.),
  6.3 Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo-eu@lge.com
  6.4 A kezelt adatok
  6.4.1 A kezelt adatok kategóriái: személyes adatok
  6.4.2 A konkrét kezelt adatok:
  A. a nyereményjáték nyertesének vagy pótnyertesének polgári neve, Instagram felhasználóneve, e-mail címe és telefonszáma.
  B. a nyereményjátékban résztvevők által az Instagramra feltöltött nem nyertes fényképek
  C. a nyertesek vagy pótnyertesek által az Instagramra feltöltött fényképek
  D. polgári név, lakcím, születési idő
  E. születési idő
  6.5 Az adatkezelés célja:
  A 6.4.2 pont
  A. pontjában meghatározott adatok esetében kapcsolattartás a Nyeremény igénybevételének biztosítása céljából,
  B. a nyereményjátékban résztvevők által az Instagramra feltöltött fényképek kezelésének célja az elbírálás
  C. pontjában meghatározott adatok esetében a nyertes fényképek az LG Magyarország hivatalos Facebook oldalán és Instagram profilján való közzététel céljából
  D. pontjában meghatározott adatok esetében adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése
  E. a nyereményjátékban való részvételi feltétel teljesülésének ellenőrzése.
  6.6 Az adatkezelés jogalapja
  A 6.4.2 pont
  A. pontjában meghatározott adatok esetében: szerződés teljesítése,
  B. pontjában meghatározott adatok esetében: szerződés teljesítése
  C. pontjában meghatározott adatok esetében: szerződés teljesítése
  D. jogszabályi kötelezettség teljesítése
  E. jogszabályi kötelezettség teljesítése
  Az adatkezelés jogszabályi alapja:
  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:42 és 2:48;
  az Információs önrendelkezési jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete.
  6.7 Adatfeldolgozók, adattovábbítás
  A. Adatfeldolgozó neve: Noguchi & Peters Kft.
  Adatfeldolgozó székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 30.
  Általa kezelt adatok: a nyertes és pótnyertes Instagram felhasználóneve, e-mail címe- telefonszáma, polgári neve, lakcíme, születési ideje. EGT-n kívülre nem történik adattovábbítás.
  6.8 Az adatkezelés időtartama:
  A. Instagram felhasználónév, e-mail, telefonszám esetében a nyeremény igénybevételét követő 30 nap,
  B. a nyereményjájékban résztvevők által az Instagramra feltöltött nem nyertes fényképeket sem az adatkezelő, sem az adatfeldolgozók nem őrzik meg,
  C. a nyertesek vagy pótnyertesek által az Instagramra feltöltött fényképek esetében az adatkezelés 2020.12.31-ig tart,
  D. a 6.4.2 E. pontban meghatározott adatot a 6.5 E. pontban meghatározott célból a nyereményjáték lezárásától számított 30 napig.
  E. a 6.4.2 pontban megjelölt adatok esetében a 6.5 D. pontban meghatározott célból az adójogi elévülés bekövetkeztéig,
  F. pontjában meghatározott polgári név, Instagram felhasználónév, e-mail cím és telefonszám esetében 2020.12.31-ig
  6.9 Az érintettek jogai
  Játékost tájékoztatjuk arról, hogy jogában áll kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.
  Amennyiben az adatkezelés a hozzájárulásán alapul, joga van a hozzájárulást bármely időpontban visszavonni. A hozzájárulás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
  6.10 Panasz és jogorvoslat
  Adatvédelmi jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu) nyújthat be panaszt.
  Játékos személyes adatai kezelésével összefüggésben az okozott kár megtérítése érdekében az illetékes bírósághoz fordulhat.
  6.11 Automatizált döntéshozatal
  Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra (beleértve a profilalkotást is) nem kerül sor.
  6.12 Kapcsolattartás adatvédelmi kérdésben
  Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb tájékoztatást (beleértve az érintetti jogokkal kapcsolatos tájékoztatást is) az adatvedelem@lge.com e-mail címre küldött e-maillel kérhet az adatkezelőtől.

  7. Vegyes rendelkezések
  7.1. A Szervező kizárja felelősségét a Játékos valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.
  7.2. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Az Instagram teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal kedvezőtlenül befolyásolhatják a Szervezőn kívül álló tényezők (pl. kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, stb.). Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve az azt tartalmazó Weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el, túlterhelt vagy esetlegesen leáll.
  7.3. A Játékos kizárólag saját Instagram profiljával jogosult részt venni a Játékban. A Játékkal kapcsolatos Instagram, illetve e-mail fiók használat jogosultságából fakadó esetleges vitákkal kapcsolatban a Szervező a felelősségét kizárja.
  7.4. Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, a Nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból hiúsul meg, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor. A Szervező fenntartja a jogot, hogy ilyen előre nem látható, a Nyeremények átadásának meghiúsulását eredményező okok miatt a nyereményeket bármikor megváltoztassa, vagy visszavonja.
  7.5. Visszaélés gyanúja esetén a Szervező jogosult a Játékost a Játékból kizárni, a kizárással a Játékos addig nevezett Fényképei automatikusan törlésre kerülnek. A Játékos kártérítésre vagy egyéb ellenszolgáltatásra nem jogosult, ezzel kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező kizár.
  7.6. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
  7.7. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.
  7.8. Ha a Játékos képfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
  7.9. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a https://www.instagram.com/lg.magyarorszag/ és https://www.facebook.com/LGMagyarorszag/ Facebook és Instagram profil rajta kívül-álló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
  7.10. A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.
  7.11. A Játékkal kapcsolatban tájékoztatást kérni, illetve panaszt tenni a következő elérhetőségen lehetséges: lg@noguchi.hu
  7.12. A Szervező fenntartja a jogát, hogy a Játék szabályait a Játék időtartama alatt bármikor megváltoztassa vagy a teljes Játékot törölje. Ebben az esetben a Részvételi szabályzat változásairól vagy a Játék törléséről a https://www.instagram.com/lg.magyarorszag/ és https://www.facebook.com/LGMagyarorszag/ internetes címeken nyilvánosságra kerül a szükséges tájékoztatás.

  Budapest, 2020. szeptember 14.