Regulamin usługi LGE

LG Electronics - Warunki korzystania z usług

 

Firma LG Electronics, Inc. („LGE”) oraz jej podmioty zależne i stowarzyszone (dalej „Grupa LG”, „my”, „nasze” lub „nas”) wita wszystkich użytkowników końcowych (dalej „Użytkownik/Użytkownicy” lub „Ty/Wy”) w swojej usłudze.

Warunki korzystania (dalej „Warunki Korzystania”) wyszczególniają informacje, dzięki którym Użytkownicy mogą korzystać z różnych usług, takich jak aplikacje mobilne czy strony internetowe dostarczane na naszych produktach i urządzeniach inteligentnych (w tym spersonalizowane usługi na podstawie preferencji), wymienionych tutaj (dalej łącznie „Usługi LGE”). Warunki Korzystania opisują między innymi:

• sposoby korzystania z Usług LGE oraz metody ich dostarczania;

• prawa, obowiązki i zasady obowiązujące Użytkowników i LGE w związku z korzystaniem z Usług LGE;

• prawa własności intelektualnej dotyczące treści i oprogramowania Usług LGE oraz

• inne prawa Użytkowników w związku z korzystaniem z Usług LGE.

Warunkiem korzystania z Usług LGE jest akceptacja niniejszych Warunków. Warunkiem korzystania z niektórych usług może być założenie konta członka (”Członek/Członkowie”) i używanie urządzeń, które wytwarzamy. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszych Warunków. Zalecamy również zapoznanie się z innymi regulaminami, które mogą mieć zastosowanie do korzystania z Usługi LG, w tym z zapisami Polityki prywatności - można je znaleźć w Usługach LGE tutaj.

Co do zasady niniejsze Warunki mają zastosowanie do korzystania z Usług LGE. Jednakże w odniesieniu do korzystania z niektórych usług Użytkownik może podlegać dodatkowo pewnym warunkom szczegółowym. Na przykład podczas zakupu towarów i usług w Usługach LGE mogą obowiązywać Warunki zakupu. Zostaną one przedstawione i konieczna będzie ich akceptacja przed realizacją transakcji. W razie jakiegokolwiek konfliktu lub jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą umową a warunkami szczegółowymi znaczenie nadrzędne mają te drugie, ale tylko w odniesieniu do konkretnej usługi. Ponadto w przypadku niektórych usług mogą obowiązywać dodatkowe zasady, instrukcje, wytyczne i powiadomienia, w związku z czym zalecamy ich dokładne przeczytanie przed rozpoczęciem korzystania z takich usług.

1. Dostawca Usług LGE

Usługi LGE są świadczone zgodnie z niniejszymi Warunkami wiążącymi Użytkownika i następujący podmiot:

Wymieniono tutaj

2. Korzystanie z Usług LGE i subskrypcja

Subskrypcja - normy i procedury

Ograniczenia w subskrypcji Usług LGE mogą dotyczyć osób nieletnich, które nie ukończyły 18. roku życia.

Uwaga: Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18. roku życia, a chcieliby posiadać subskrypcję na korzystanie z Usług LGE, muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny odpowiada wtedy za korzystanie przez Użytkownika z Usług LGE oraz sprawuje odpowiedni nadzór. To on decyduje, czy Usługi LGE są odpowiednie dla Użytkownika.

Użytkownik może złożyć wniosek o subskrypcję Usług LGE po przeczytaniu i zaakceptowaniu niniejszych Warunków i Polityki prywatności. Następnie może rozpoczęć się e-mailowy proces weryfikacyjny. Po pomyślnej weryfikacji lub zatwierdzeniu wniosku do Użytkownika przypisane zostaje Konto Usług LGE („Konto”). Możemy wymagać od Użytkownika weryfikacji prawdziwego imienia i nazwiska podczas pierwszego logowania lub podczas korzystania z Usług LGE. Można przeglądać podane informacje i poprawiać ewentualne błędy po zalogowaniu na Konto.

Niniejsze Warunki zawierane są na czas nieokreślony.

Proszę pamiętać, że niniejsze warunki użytkowania nie wymagają podpisu i nie przechowujemy informacji o zaakceptowanych warunkach użytkowania. Warunki znajdziesz w aplikacji ThinQ > wybierając kolejno opcje Menu aplikacji > Ustawienia aplikacji > Warunki Korzystania, a także na stronie internetowej lg.com w sekcji Warunki Korzystania [tutaj]. Możesz także pobrać dokument, kontaktując się z nami [tutaj].

Obowiązki Użytkownika i Członka w związku z subskrypcją i korzystaniem z Konta

• Podanie pełnych i prawidłowych informacji przy rejestracji

• Niezwłoczna aktualizacja wszelkich zmian w podanych informacjach

• Zakaz przekazywania hasła do Konta innym osobom

• Niezwłoczne powiadomienie LGE, jeśli zaistnieje podejrzenie, że ktoś uzyskał dostęp do Konta Użytkownika bez autoryzacji

Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z Konta, w tym podejmowanie zasadnych środków mających na celu ochronę Konta. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z działań Użytkownika, w tym za zaniedbania w zarządzaniu hasłem do Konta, a LGE nie ponosi odpowiedzialności za  skutki zaniedbań w tym zakresie.

Możemy odrzucić wniosek Użytkownika o utworzenie Konta, w przypadku zaistnienia którekolwiek z wymienionych niżej zdarzeń:

• podanie niepoprawnych i niepełnych informacji podczas rejestracji;

• rejestracja w Usługach LGE w celach komercyjnych lub niezgodnych z prawem lub

• Użytkownik nie może uzyskać statusu Członka ze względu na przyczyny leżące po jego stronie, np. wcześniejsze naruszenie niniejszych Warunków.

Ponadto Użytkownicy mogą pobierać niektóre bezpłatne treści dostępne w Usługach LGE bez tworzenia Konta - pod warunkiem wyrażenia zgody na uwierzytelnienie urządzenia przez LGE w celu ustalenia, czy dany Użytkownik może pobrać żądaną treść.

Możemy zawiesić lub usunąć Twoje konta, jeśli wykryjemy, że masz wiele kont w Usłudze założonych na jeden adres e-mail, ewentualnie z ważnych przyczyn biznesowych. Jeśli zawiesimy lub usuniemy Twoje konto, postaramy się zawiadomić Cię o zawieszeniu lub usunięciu z przynajmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Komunikat prześlemy na adres e-mail powiązany z kontem. W takim przypadku możemy zakończyć świadczenie Usługi za pośrednictwem zawieszonego lub usuniętego konta.

3. Prawa i obowiązki Użytkowników

Prawa ustawowe

Niniejsze Warunki w żadnym stopniu nie ograniczają ani nie wyłączają praw ustawowych Użytkownika do (1) określonej jakości usług oraz (2) rozwiązań pojawiających się problemów. Przykładowo, jeśli jesteś nabywasz produkty poprzez Usługi LGE jako, przysługują Ci wszelkie prawa zagwarantowane na mocy obowiązujących przepisów i regulacji.

Prawo do rozwiązania Warunków

Użytkownik ma prawo rozwiązania umowy dot. Warunków bez wypowiedzenia ani podawania przyczyn w dowolnym momencie poprzez usunięcie swojego Konta lub zaprzestanie korzystania z Usług LGE.

Obowiązki Użytkownika

Obowiązki Użytkownika w związku z wykorzystywaniem Usług LGE:

• przestrzeganie niniejszych Warunków oraz wszelkich mających zastosowanie przepisów i regulacji;

• szanowanie praw innych osób, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, prywatności i własności intelektualnej;

• niepodejmowanie zachowań naruszających prawa innych osób, noszących znamiona oszczerstw czy też w inny sposób szkodliwych dla interesów innych osób, w tym LGE; oraz

• niepodejmowanie działań, które mogą skutkować nadużyciem, zakłóceniem, zawieszeniem lub uszkodzeniem Usług LGE.

LGE dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich Użytkowników oraz umożliwiać im swobodny dostęp do Usług LGE. W związku z tym Użytkownikom nie wolno korzystać z Usług LGE ani żadnych treści dostarczanych za pośrednictwem Usług LGE („Treści LGE”) w celu:

• podejmowania prób zdefiniowania kodu źródłowego lub algorytmu Usług LGE lub Treści LGE poprzez np. stosowanie inżynierii wstecznej (z wyjątkiem sytuacji dozwolonych na mocy obowiązującego prawa);

• podejmowania prób samodzielnej modyfikacji czy dezaktywacji określonych funkcjonalności Usług LGE lub Treści LGE;

• tworzenia utworów zależnych na podstawie Usług LGE lub Treści LGE;

• prowadzenia usług takich jak leasing, podnajmowanie czy hosting z wykorzystaniem Usług LGE lub Treści LGE;

• naruszania praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich innych osób, w tym LGE, w związku z korzystaniem z Usług LGE lub Treści LGE;

• wykorzystywania Usług LGE lub Treści LGE w celach niezgodnych z prawem lub prowadzenia działalności niezgodnej z prawem, z zapisami niniejszych Warunków czy mających zastosowanie przepisów bądź regulacji;

• wykorzystywania Usług LGE lub Treści LGE w sposób złośliwy lub szkodliwy (np. poprzez hakowanie lub rozpowszechnianie złośliwych kodów, w tym wirusów i szkodliwych danych);

• wykorzystywanie Usług LGE lub Treści LGE w sposób utrudniający korzystanie z nich innym Użytkownikom bądź w sposób szkodliwy, skutkujący przeciążeniem lub pogorszeniemUsług LGE, ewentualnie z myślą o zwiększaniu narażenia Usług LGE na ryzyko;

• podejmowania prób dekodowania sygnałów przesyłanych pomiędzy Usługami LGE a ich serwerami, tudzież gromadzenia danych lub informacji z Usług LGE lub ich systemu.

W przypadku nieprzestrzegania powyższych zobowiązań możemy zawiesić dostęp Użytkownika do Usług LGE na czas przeprowadzenia niezbędnego dochodzenia w zakresie naruszenia ww. zobowiązań. W takim przypadku musimy udowodnić winę Użytkownika. Niemniej odstąpimy od ww. zawieszenia, jak tylko Użytkownik wykaże brak intencji w ww. zakresie czy zaniedbań w swoim postępowaniu. Możemy usunąć Konto Użytkownika, jeśli nieprzestrzeganie zasad, które było przyczyną zawieszenia, nie ustanie w określonym czasie.

Odpowiedzialność Użytkowników

Jeżeli poniesiemy straty w związku z: (i) naruszeniem przez Użytkownika niniejszych Warunków; (ii) wykorzystywaniem przez Użytkownika Usług LGE niezgodnie z Warunkami lub mającymi zastosowanie przepisami czy regulacjami; (iii) korzystaniem przez Użytkownika z Usług Stron Trzecich (zob. definicja poniżej) w sposób niezgodny z warunkami świadczenia tychże usług, zastrzegamy sobie prawo do wszczęcia postępowania prawnego przeciwko Użytkownikowi celem dochodzenia odszkodowania za poniesione szkody.

4. Licencja

Licencja na Usługi LGE

LGE udziela Użytkownikowi licencji na swobodne korzystanie z Usług LGE. Jednakże licencja ta ma charakter ograniczonej, nieprzenoszalnej, odwołalnej i niewyłącznej, zaś Użytkownik może korzystać z Usług LGE i Treści LGE wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych. Udzielona licencja obejmuje oprogramowanie i inne dane niezbędne do świadczenia Usług LGE i przekazywania Treści LGE, wraz z odpowiednimi aktualizacjami, uaktualnieniami, ulepszeniami, modyfikacjami, zmianami i dodatkami. Po wyrażeniu zgody na niniejsze Warunki Użytkownik otrzymuje licencję na korzystanie z Usług LGE i Treści LGE wyłącznie na zasadach określonych w niniejszych Warunkach oraz w odpowiedniej Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego (dalej „Umowa licencyjna”) dotyczącej Treści LGE (jeśli dotyczy). Użytkownik nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej ani innych praw własności związanych z Usługami LGE i Treścią LGE, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach lub odpowiedniej Umowie licencyjnej. Poza tym szczegóły i zakres licencji mogą się różnić w zależności od kraju, urządzenia i rodzaju systemu operacyjnego, wewnętrznych polityk firmy LGE i jej partnerów biznesowych oraz innych potrzeb operacyjnych i technicznych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za brak interoperacyjności między pobranymi Treściami LGE a urządzeniem mobilnym Użytkownika, ani za jakiekolwiek szkody spowodowane niewłaściwym wprowadzeniem informacji odnoszących się do urządzenia Użytkownika.

Licencja na Treści tworzone przez Użytkownika

Korzystając z niektórych Usług LGE, można przesyłać, przekazywać lub otrzymywać recenzje, posty, zdjęcia, wiadomości, dokumenty i inne treści (”Treści tworzone przez Użytkownika”), a Użytkownik zachowuje do nich prawa autorskie. Użytkownik zachowuje prawo własności do wszelkich Treści tworzonych przez Użytkownika, które sam przesłał. Nie jest przy tym zobowiązany do umieszczania tychże treści w Usługach LGE. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność Treści tworzonych przez Użytkownika ani treści przesyłanych przez innych użytkowników.

Przesłanie Treści tworzonych przez Użytkownika do Usług LGE oznacza, iż Użytkownik udziela LGE nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, darmowej, odwołalnej, podlegającą cesji  licencji z prawem do udzielania sublicencji na kopiowanie, edytowanie, dystrybucję, tłumaczenie, dygitalizację, publikowanie, wdrażanie, wskazywanie, modyfikowanie oraz tworzenie dzieł pochodnych na podstawie Treści tworzonych przez Użytkownika przez okres ochrony praw własności intelektualnej dot. Treści tworzonych przez Użytkownika - w zakresie wymaganym ze względu na wdrażanie, promowanie i ulepszanie Usług LGE.

Ponadto na licencję, o której mowa powyżej, LGE może udzielać sublicencji wymienionym niżej podmiotom:

- innym Użytkownikom w celu zapewnienia, że funkcjonalności Usług LGE działają zgodnie z pierwotnym założeniem (np. udostępnianie postów wybranym osobom) lub

- usługodawcom zewnętrznym, którzy mają relację umowną z LGE w ograniczonym celu umożliwiającym LGE świadczenie Usług LGE zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Niezależnie od powyższego LGE posiada licencję na Treści tworzone przez Użytkownika wyłącznie w zakresie dozwolonym przez mające zastosowanie przepisy i regulacje, ale nie ma żadnych praw wykraczających poza przedmiotowy zakres.

5. Ograniczenie korzystania z Usług LGE i usuwanie Treści tworzonych przez Użytkownika

Możliwe środki w przypadku problemów

W każdym z podanych niżej przypadków, w zakresie dozwolonym przez mające zastosowanie przepisy prawa, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia możliwości korzystania z Usług LGE lub usunięcia Konta lub Treści utworzonych przez Użytkownika:

• jeśli Użytkownik lub Treści tworzone przez Użytkownika poważnie lub wielokrotnie naruszają niniejsze Warunki, dodatkowe warunki korzystania z Usług LGE, inne polityki LGE (dostępne pod adresem Informacje o aplikacji LG ThinQ) lub mające zastosowanie przepisy i regulacje;

• jeśli Użytkownik wyraźnie wskaże brak woli przestrzegania niniejszych Warunków oraz dodatkowych warunków korzystania z Usług LGE;

• jeśli jest to konieczne ze względu na przestrzeganie zobowiązań prawnych lub nakazów sądowych lub

• jeśli uznano, że zachowanie Użytkownika lub Treści tworzonych przez Użytkownika powoduje szkody lub prowadzi do odpowiedzialności innych osób, w tym innych Użytkowników i LGE (np. hacking, phishing, molestowanie, przekazywanie spamu, zniesławianie, naruszanie prywatności innych osób, przekazywanie fałszywych informacji lub nieupoważnione wyświetlanie treści, które nie należą do Użytkownika).

Powiadomienie

W uzasadnionych przypadkach, przed podjęciem powyższych działań, powiadamiamy Użytkowników o powodach stosowania tychże działań, dając im możliwość naprawienia zidentyfikowanych problemów. Możemy jednak zdecydować, że nie wyślemy powiadomienia, jeśli powiadomienie to mogłoby:

• powodować szkody lub generować odpowiedzialność innych Użytkowników, stron trzecich lub LGE;

• naruszać obowiązujące przepisy i regulacje, tudzież nakazy organów nadzorczych;

• zakłócać prowadzenie dochodzeń przez organy regulacyjne lub

• negatywnie wpływać na działalność, integralność lub bezpieczeństwo Usług LGE.

Odpowiedzialność Użytkowników w zakresie środków takich jak ograniczenie użytkowania

To Użytkownik, a nie LGE, odpowiada za wszelkie szkody i straty (w tym odnośnie do danych i treści), które mogą wyniknąć w wdrażania środków związanych z naruszeniem przez Użytkownika niniejszych Warunków, takich jak ograniczenie użytkowania Usługi LGE czy likwidacja Konta Użytkownika. Aby uniknąć utraty danych, należy tworzyć kopie zapasowe lub zadbać o to, aby dane i treści przechowywane w Usługach LGE były również przechowywane w innej lokalizacji, korzystając np. z usług kopii zapasowych on-line.

6. Zmiana, zawieszenie i zakończenie Usług LGE

Zmiana Usług LGE

Jeśli dodamy nową funkcjonalność lub uruchomimy nową wersję Usług LGE lub w przypadku zmiany mających zastosowanie przepisów prawa, możemy zmienić Usługi LGE w następujący sposób:

• zmiana, dodanie lub usunięcie elementów bądź funkcjonalności Usług LGE - np. w celu usprawnienia funkcjonalności, zabezpieczenia wydajności, naprawy błędów lub usprawnienia usług;

• zawieszenie lub ograniczenie korzystania z Usług LGE, w tym dostępu do Kont;

• analiza, oznaczenie, modyfikacja, nieumieszczenie w sieci, zablokowanie dostępu lub usunięcie dowolnej Treści LGE - bez powiadomienia ani odpowiedzialności;

• wyłączenie dostępu, zdalna blokada lub modyfikacja Treści LGE pobranych wcześniej z Usług LGE na urządzenie Użytkownika, jeśli działania te będą niezbędne lub odpowiednie ze względu na zobowiązania umowne LGE, zmiany przepisów, nakaz sądowy lub inne przyczyny.

Jeśli LGE zdecyduje się na usunięcie lub zablokowanie Treści LGE, Użytkownik musi skontaktować się z dostawcą odpowiednich Treści LGE.

Zawieszenie i zakończenie Usług LGE

W zakresie dozwolonym przez mające zastosowanie przepisy prawa LGE może zawiesić lub zakończyć świadczenie wszystkich lub niektórych Usług LGE w dowolnym momencie w przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych niżej przesłanek:

• w celu wdrażania lub ulepszania Usług LGE, tudzież przestrzegania zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

• jeśli partnerzy biznesowi LGE, którzy dostarczają elementy Usług LGE, podejmą decyzję o niedostarczaniu tychże elementów (wszystkich lub niektórych);

• w przypadku konserwacji, kontroli, wymiany lub awarii urządzeń informacyjno-komunikacyjnych (takich jak komputery, serwery i sieci telekomunikacyjne), wzmożonego ruchu, zakłóceń komunikacji i innych uzasadnionych przyczyn, które utrudniają ciągłość działania Usług LGE.

Firma LGE może zawiesić lub usunąć wszystkie Usługi LGE lub ich część w dowolnej chwili z dowolnej przyczyny biznesowej, dostarczając uprzednie pisemne zawiadomienie przynajmniej 30 dni przed takim zawieszeniem lub wypowiedzeniem.

Powiadomienia, odszkodowanie i odpowiedzialność w przypadku zmiany, zawieszenia lub zakończenia

O wszelkich istotnych zmianach, zawieszeniu i zakończeniu, które wywierają negatywny wpływ na korzystanie z Usług LGE Użytkownik będzie informowany e-mailem wskazanym przy rejestracji Konta lub w inny stosowny sposób, w tym poprzez umieszczenie stosownej informacji w ramach stron internetowych do świadczenia Usług LGE. Jednakże zmiany mogą też wchodzić w życie w trybie natychmiastowym bez uprzedniego powiadomienia, na skutek zmiany mających zastosowanie przepisów lub regulacji, tudzież jeśli pojawią się przesłanki w zakresie bezpieczeństwa, co oznaczać będzie, że przedmiotowe zmiany, zawieszenie lub zakończenie okaże się  niezbędna. W przypadku, gdy w efekcie wprowadzonej istotnej zmiany, zawieszenia lub zakończenia, o których mowa powyżej, Użytkownik nie będzie chciał kontynuować korzystania z Usług LGE, może usunąć swoje Konto.

O ile nie stanowią inaczej mające zastosowanie przepisy i regulacje, Użytkownikom nie przysługuje żadne odszkodowanie za zmiany, zawieszenie ani zakończenie świadczenia całości lub części Usług LGE.

Prawa i obowiązki zarówno Użytkownika, jak i LGE, wynikające z niniejszych Warunków, pozostają w mocy po zakończeniu świadczenia Usług LGE lub usunięcia Konta Użytkownika.

7. Odpowiedzialność i gwarancje LGE

Odpowiedzialność

Żadne postanowienia niniejszych Warunków nie ograniczają ani nie zwalniają nas z odpowiedzialności za: (i) śmierć lub uszczerbek na zdrowiu spowodowane naszym zaniedbaniem; (ii) oszustwa lub fałszywe przedstawianie faktów oraz (iii) wszelkie kwestie, względem których nie wolno nam - na mocy prawa - ograniczać ani wyłączać odpowiedzialności.

W przypadku nieprzestrzegania niniejszych Warunków ponosimy odpowiedzialność za straty i szkody poniesione przez Użytkownika, które stanowią przewidywalny rezultat złamania tychże Warunków. Jednak nie odpowiadamy za straty i szkody, których nie dało się przewidzieć. Przyjęto, że straty i szkody są przewidywalne, jeśli stanowią oczywistą konsekwencję naruszenia przez nas Warunków lub była o nich mowa w momencie podpisywania Warunków.

Usługi LGE świadczymy wyłącznie z myślą o użytkowaniu domowym i prywatnym. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usługi LGE ani Treści LGE w celach komercyjnych ani biznesowych, a my nie ponosimy wobec Użytkownika żadnej odpowiedzialności za utratę zysków, klientów, przerwę w działalności czy też utratę możliwości biznesowych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty ani szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku: (i) zaniedbań Użytkownika w trakcie korzystania z Usług LGE; (ii) naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków; (iii) oddziaływania siły wyższej.

Korzystanie z Usług LGE i Treści LGE może wymagać dostępu do Internetu. Należy pamiętać, że w zależności od planu telekomunikacyjnego, mobilny dostęp do Internetu może być obciążony dodatkowymi opłatami. Nie ponosimy odpowiedzialności za połączenie ani szybkość łącz internetowych wykorzystywanych przez Użytkownika.

Gwarancje

Gwarancja LGE w odniesieniu do Usług LGE (w tym do zawartości Usług LGE, funkcjonalności Usług LGE, wiarygodności, dostępności i zadowolenia Użytkowników) oraz Treści LGE ogranicza się do (1) kwestii określonych w niniejszych Warunkach i w warunkach dodatkowych odnoszących się do wykorzystywania Usług LGE i Treści LGE, (2) zakresu dopuszczalnego na mocy mających zastosowanie przepisów i regulacji. Nie udziela się żadnej innej gwarancji w związku z Usługami LGE i Treściami LGE. W szczególności urządzenie typu smart podłączone do Usług LGE i Treści LGE może zostać rozłączone lub stać się nieużyteczne ze względu na słabe połączenie sieciowe lub aktualizację Usług LGE.

W maksymalnym zakresie dozwolonym mającymi zastosowanie przepisami prawa Usługi LGE i Treści LGE dostarcza się w „stanie, w jakim są” i „w miarę dostępności”, bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych czy domniemanych, co do - między innymi - zbywalności, utrzymania dobrej jakości, umiejętnej obsługi urządzeń, przydatności do określonego celu, integralności, adekwatności, braku wirusów, spokojnego środowiska i braku naruszeń odnośnie do Usług LGE i Treści LGE.

Proszę pamiętać, że niektóre jurysdykcje nie dopuszczają wyłączeń ani ograniczeń gwarancji domniemanych, warunków, tudzież ograniczeń odszkodowań za szkody przypadkowe bądź wtórne. W związku z tym ograniczenia i wyłączenia, o których mowa powyżej, mogą mieć niepełne zastosowanie wobec Użytkownika, a Użytkownik może mieć dodatkowe uprawnienia. Szczegółowych informacji na temat praw ustawowych udzielają władze lokalne, departamenty zajmujące się normami handlowymi, biura konsultacyjne dla obywateli i inne podmioty tego rodzaju.

8. Usługi stron trzecich

Współpracujemy z globalnymi partnerami biznesowymi w celu dostarczenia użytecznych treści za pośrednictwem Usług LGE. Usługi LGE mogą zawierać treści (np. informacje, łącza i reklamy), produkty, usługi, aplikacje i inne materiały dostarczane przez stronę trzecią („Usługi stron trzecich”). Użytkownik może korzystać z różnych korzyści za pośrednictwem Usług stron trzecich. Jednakże nie kontrolujemy Usług stron trzecich i w zakresie dozwolonym przez mające zastosowanie przepisy prawa nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody ani straty wynikające z korzystania przez Użytkownika z Usług stron trzecich. Nie składamy żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących Usług stron trzecich. W zakresie dopuszczonym przez mające zastosowanie przepisy prawa nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności za te usługi. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług stron trzecich na własną odpowiedzialność, a my nie mamy żadnych zobowiązań z tytułu kontaktów Użytkownika z Usługami stron trzecich.

9. Reklamy

Oferujemy różne Usługi LGE bezpłatnie, w związku z czym niektóre Usługi LGE mogą obejmować (dostosowane) reklamy, które mogą być dostarczane w oparciu o określone preferencje Użytkowników. Usługi LGE mogą obejmować reklamy i informacje marketingowe dostarczone przez nas lub stronę trzecią. Odnośnie do reklam i informacji marketingowych dostarczanych przez reklamodawców zewnętrznych - nie jesteśmy w stanie kontrolować ich przydatności, poprawności, kompletności i dokładności. W związku z tym, o ile nie ciąży na nas odpowiedzialność, nie mamy żadnych zobowiązań w związku z reklamami, komunikacją i transakcjami na linii Użytkownik - reklamodawca zewnętrzny. Mowa tu również o wszelkich szkodach, które mogą wynikać z wiary Użytkownika w prawdziwość przedmiotowych reklam.

10. Procedura rozwiązywania sporów

Obsługa reklamacji

Wszelkie skargi dotyczące korzystania z Usług LGE można zgłaszać wymienionym niżej podmiotom:

Wymieniono tutaj

Skargi i zażalenia rozpatrujemy zgodnie z następującą procedurą: do reklamacji Użytkownika przypisujemy numer identyfikacyjny. Niezwłocznie przekazujemy mu potwierdzenie odbioru reklamacji, najpóźniej w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od jej otrzymania. Analiza reklamacji prowadzona jest bez zbędnej zwłoki. W przypadku, gdy uznamy reklamację za zasadną, postaramy się ją szybko rozwiązać. Przesyłamy wtedy Użytkownikowi stosowne informacje w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji za bezzasadną lub niemożliwości zbadania jej bez zbędnej zwłoki, rejestrujemy reklamację i nasze stanowisko wobec niej w specjalnym raporcie, który przekazujemy Użytkownikowi razem z odpowiedzią i stosownymi wyjaśnieniami. W takiej sytuacji przekazujemy również uzasadnienie odpowiedzi na reklamację. W przypadku nieuznania przez Użytkownika odrzucenia reklamacji, może on złożyć zażalenie zgodnie z zapisami dotyczącymi rozwiązywania sporów, określonymi poniżej:

Z wyłączeniem przepisów prawa lokalnego o charakterze bezwzględnie wiążącym, których stosowania nie można wyłączyć, wszelkie spory powiązane z niniejszymi Warunkami, w tym wątpliwości dotyczące ich istnienia, ważności i terminu obowiązywania, rozwiązuje organ arbitrażowy (i) w myśl zasad określonych przez Koreańską Radę Handlowo-Arbitrażową (przy czym uznaje się, że zasady te wprowadzono w drodze odniesienia do niniejszego punktu), (ii) złożoną z jednego sędziego rozjemczego, (iii) siedzibą i prawną lokalizacją arbitrażu jest Seul w Republice Korei, (iv) rozprawy arbitrażowe będą prowadzone w języku angielskim, natomiast (v) prawem nadrzędnym jest prawo materialne Republiki Korei.

W zakresie wymaganym na mocy prawa lokalnego, celem zapewnienia ważności i skuteczności prawnej arbitrażu, w tym w sprawach przeciwko konsumentom, odniesienie do zasad określonych przez Koreańską Radę Handlowo-Arbitrażową w (i) powyżej należy traktować jako odniesienie do zasad określonych przez najważniejszy organ arbitrażowy („lokalne zasady arbitrażu”) w kraju Użytkownika, natomiast odniesienie do Seulu w Republice Korei w (iii) powyżej należy traktować jako odniesienie do stolicy kraju Użytkownika.

Spory z nami można rozwiązywać, występując przed stosownie umocowanym organem jako osoba fizyczna, nie jako powód ani członek postępowania zbiorowego w domniemanym sporze zbiorowym.

Konsumenci zamieszkujący w Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej mogą wszcząć postępowanie w zakresie niniejszych Warunków w sądach posiadających jurysdykcję w kraju ich zamieszkania. Ponadto w odniesieniu do tych osób, jeśli działanie niniejszej strony internetowej jest skierowane do kraju miejsca zamieszkania Użytkownika, Użytkownik ten może korzystać z mających zastosowanie przepisów prawa kraju jego miejsca zamieszkania. Żadne postanowienia niniejszych Warunków nie mają wpływu na prawa Użytkownika jako konsumenta w zakresie polegania na obowiązkowych zapisach prawa lokalnego.

Konsumenci zamieszkujący w Norwegii mogą w przypadku sporu kontaktować się z Norweską Radą Konsumencką (lub innymi właściwymi organami odwoławczymi). Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://www.forbrukerradet.no/.

Konsumenci zamieszkujący w Unii Europejskiej pragnący uzyskać więcej informacji w sprawie rozwiązywania sporów w trybie on-line mogą wejść na stronę internetową Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Łącze to zostało udostępnione zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady wyłącznie w celach informacyjnych. Nie jesteśmy zobowiązani do udziału w rozwiązywaniu sporów w trybie on-line.

11. Zmiany w niniejszych Warunkach

Firma LGE może w odpowiednim momencie wprowadzać zmiany do niniejszych Warunków i dodatkowych warunków dotyczących korzystania przez Użytkowników z Usług LGE - w zakresie dozwolonym na mocy mających zastosowanie przepisów i regulacji. O każdej zmianie tego typu oraz przyczynach jej wprowadzenia Użytkownikjest informowany (stosowne informacje pojawiają się również w ramach Usług LGE) z przynajmniej 10-dniowym wyprzedzeniem. O wszelkich istotnych zmianach, które mogą być niekorzystne dla Użytkowników, informujemy w odpowiednich Usługach LGE i drogą elektroniczną (np. e-mailem) z przynajmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

Konieczne jest zaakceptowanie Warunków, które uległy zmianie. Korzystanie z Usług LGE po wprowadzeniu zmian w Warunkach jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na ww. zmiany. Użytkownik może odwołać zgodę (albo jej nie wyrażać) na przestrzeganie niniejszych Warunków (i wprowadzanych do nich zmian) poprzez usunięcie Konta w dowolnym momencie, w rezultacie czego zmienione Warunki nie będą mieć do niego zastosowania.

12. Postanowienia ogólne

• Użytkownikom przysługują określone prawa ustawowe, które nie podlegają ograniczeniu na mocy niniejszych Warunków. Żadne postanowienia niniejszych Warunków nie ograniczają tych praw. Porad na temat praw ustawowych udzielają lokalne biura konsultacyjne dla obywateli i departamenty zajmujące się normami handlowymi.

• W niniejszych Warunkach określono relację między Użytkownikiem a LGE. W przypadku gdy strona trzecia uzyskuje jakiekolwiek korzyści w związku ze stosunkiem prawnym pomiędzy Użytkownikiem a LGE, nie uzyskuje ona w związku z tym jakichkolwiek praw.

• W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między niniejszymi Warunkami a dodatkowymi warunkami świadczenia usług, które mogą mieć zastosowanie do korzystania przez Użytkownika z Usług LGE, znaczenie nadrzędne mają te drugie, ale tylko odnośnie do konkretnej usługi.

• W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień nie może być kwestionowana.

• Do Usług LGE nie mają zastosowania kodeksy postępowania.

• Niewyegzekwowanie jakiegoś prawa lub zapisu określonego w niniejszych Warunkach nie stanowi zrzeczenia się tegoż prawa czy zapisu.

• Każdy z punktów niniejszych Warunków należy interpretować odrębnie. Jeśli sąd lub właściwy organ uzna, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem lub niewykonalny, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

• W trakcie świadczenia Usług LGE możemy dostarczać Użytkownikowi różne powiadomienia za pośrednictwem Usług LGE, e-maila, SMS-ów, MMS-ów, itd. Jeśli jednak Użytkownik wyraźnie zaznaczy, iż nie chce otrzymywać takich informacji, to nie będzie ich otrzymywać, ale LGE nie ponosi w tym przypadku żadnej odpowiedzialności za negatywne skutki tej decyzji.

• Wszelkie tłumaczenia niniejszych Warunków są wykonywane w związku z wymogami lokalnymi. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską a inną wersją językową, znaczenie nadrzędne ma ta pierwsza - w zakresie dozwolonym na mocy prawa lokalnego w kraju Użytkownika.

• Możemy przenieść, podzlecić lub w inny sposób przekazać nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków dowolnej firmie lub osobie. Możemy to zrobić tylko wtedy, gdy nie wpłynie to znacząco na prawa Użytkownika wynikające z niniejszych Warunków i obowiązującego prawa. W przypadku decyzji o przeniesieniu, podzleceniu lub innym przekazaniu naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków powiadamiamy Użytkownika z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Jeśli Użytkownik nie będzie chciał dalej korzystać z Usług LGE po przeniesieniu lub przekazaniu praw, może anulować swą zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków w drodze zamknięcia Konta. Użytkownikowi nie wolno przenosić, podzlecać ani w inny sposób przekazywać swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków osobom trzecim, chyba że Użytkownik złoży na piśmie stosowny wniosek do LGE, a wniosek tek zostanie uwzględniony.

• Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w wykonywaniu czy też niewykonanie obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, jeśli jest to spowodowane wydarzeniami, które pozostają poza naszą kontrolą („siła wyższa”). Mowa tu zwłaszcza o (a) aktach, dekretach, przepisach, regulacjach i restrykcjach wdrażanych przez organy państwowe; (b) niedostępności publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych; (c) strajkach, lokautach lub innych akcjach protestacyjnych, zamieszkach społecznych, inwazjach, atakach terrorystycznych lub zagrożeniu takimi atakami, wojnie (wypowiedzianej bądź nie) lub klęskach żywiołowych. Nasze działania prowadzone zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania uznaje się za zawieszone w okresie trwania siły wyższej. Działania te zostaną wydłużone o przedmiotowy okres. Dołożymy wszelkich starań, aby likwidować negatywne skutki oddziaływania siły wyższej, tudzież znaleźć rozwiązanie, na podstawie którego nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków będą mogły być realizowane pomimo siły Wyższej.

• Licencja dla organów rządowych USA lub wykorzystywanie Usług LGE przez organy rządowe USA: W przypadku korzystania z Usług LGE przez organy rządowe USA, tudzież udzielenia stosownej licencji tymże organom, zastosowanie znajdują następujące postanowienia: Usługi LGE objęte licencją na mocy niniejszych Warunków stanowią „komercyjne oprogramowanie komputerowe” zgodnie z definicją w 48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1). W przypadku nabycia Usług LGE przez agencję cywilną bądź w jej imieniu organy rządowe USA nabywają przedmiotowe komercyjne oprogramowanie komputerowe i/lub powiązaną z nim dokumentację z zastrzeżeniem postanowień niniejszych Warunków zgodnie z 48 C.F.R. 12.212 (Oprogramowanie komputerowe) i 48 C.F.R. 12.211 (Dane techniczne) Federalnych Regulacji w Sprawie Nabycia („FAR”) oraz później wprowadzonych przepisów. W przypadku nabycia Usług LGE przez Departament Obrony („DOD”) bądź w jego imieniu organy rządowe USA nabywają przedmiotowe komercyjne oprogramowanie komputerowe i/lub powiązaną z nim dokumentację z zastrzeżeniem zapisów niniejszych Warunków zgodnie z 48 C.F.R. 227.7202-3 Załącznika FAR DOD („DFAR") oraz późniejszych przepisów.

• Ograniczenia eksportu: Użytkownik zobowiązuje się nie eksportować ani reeksportować Usług LGE ani powiązanej dokumentacji (tudzież kopii tychże) z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa i regulacji Stanów Zjednoczonych. Użytkownik zobowiązują się przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji dotyczących eksportu, obowiązujących w Stanach Zjednoczonych. Przepisy te obejmują ograniczenia dotyczące miejsc docelowych, użytkowników końcowych i końcowego przeznaczenia. Użytkownik zaświadcza, iż nie obejmuje go zakaz otrzymywania produktów/usług eksportowych w myśl przepisów USA i innych regulacji eksportowych.

 

 

Załącznik: Usługi LGE - Warunki dodatkowe

 

A. UMOWA LICENCJI NA APLIKACJE

PONIŻSZE WARUNKI OBOWIĄZUJĄ W ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH APLIKACJI POBIERANYCH Z USŁUG LGE (KAŻDA Z NICH NAZYWANA DALEJ „APLIKACJĄ”) I STANOWIĄ UZUPEŁNIENIE WARUNKÓW. PRZED UŻYCIEM JAKIEJKOLWIEK APLIKACJI NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ UMOWY.

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że licencja udzielona na mocy niniejszej Umowy została przyznana przez Dostawcę Aplikacji („Dostawca Aplikacji”), a nie przez LG Electronics, Inc. („LGE”). Jeżeli Dostawca Aplikacji dostarcza wraz z Aplikacją Umowę licencyjną, to jej zapisy stanowią uzupełnienie niniejszej Umowy licencji na aplikacje. W relacjach pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą Aplikacji postanowienia dodatkowe lub odmienne w Umowie licencyjnej mają moc nadrzędną wobec zapisów niniejszej Umowy licencji na Aplikacje.

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że LGE jest beneficjentem zewnętrznym niniejszej Umowy licencji na aplikacje oraz ewentualnej Umowy licencyjnej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że LGE przysługuje prawo (uznane przez pozostałe strony) egzekwowania zapisów licencji wobec Użytkownika w charakterze beneficjenta zewnętrznego przedmiotowych umów.

 

1. Udzielenie licencji: Dostawca Aplikacji niniejszym udziela Użytkownikowi ograniczonej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Aplikacji na dowolnym urządzeniu mobilnym wytwarzanym przez firmę LGE lub jej podmioty stowarzyszone („Urządzenie mobilne LGE”), w sposób określony w Warunkach LGE. Użytkownikowi nie ma prawa wynajmować, leasingować, wypożyczać, sprzedawać, redystrybuować ani udzielać na sublicencji na korzystanie z Aplikacji. Użytkownikowi nie wolno stosować inżynierii wstecznej, dekompilować ani demontować Aplikacji, z wyjątkiem zakresu, w jakim takie działanie jest wyraźnie dozwolone przez mające zastosowanie przepisy prawa. Wszelkie próby podjęcia takich działań wbrew mającym zastosowanie przepisom stanowią naruszenie praw Dostawcy Aplikacji. Naruszenie tego ograniczenia może skutkować wszczęciem postępowania prawnego i zasądzeniem odszkodowania. Warunki licencji odnoszą się do wszelkich uaktualnień wdrażanych przez Dostawcę Aplikacji, które zastępują lub uzupełniają oryginalną Aplikację, chyba że do aktualizacji dołączona zostanie odrębna licencja, w którym to przypadku znaczenie nadrzędne mają zapisy tejże licencji. Dostawca Aplikacji zastrzega sobie wszelkie prawa do Aplikacji, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi w ramach niniejszej Umowy licencji na aplikacje.

 

2. Zgoda na wykorzystywanie danych: Użytkownik zgadza się na to, aby Dostawca Aplikacji gromadził i wykorzystywał informacje techniczne i powiązane, pozyskane w dowolny sposób, w ramach usług wsparcia produktów związanych z Aplikacją. Dostawca Aplikacji może wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu ulepszania swoich produktów lub dostarczania Użytkownikowi specjalnie dopasowanych usług lub technologii. Dostawca Aplikacji może ujawniać te informacje innym osobom, ale nie w formie, która pozwala ustalić tożsamość Użytkownika.

 

3. Rozwiązanie licencji: Licencja obowiązuje do momentu rozwiązania przez Użytkownika lub Dostawcę Aplikacji. Prawa Użytkownika wynikające z niniejszej licencji wygasają automatycznie bez wypowiedzenia ze strony Dostawcy Aplikacji, jeżeli Użytkownik nie przestrzega postanowień licencji. Po wygaśnięciu licencji Użytkownik zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Aplikacji i zniszczyć wszelkie jej kopie (pełne lub częściowe), w tym powiązaną dokumentację.

 

4. Materiały stron trzecich; Treści budzące zastrzeżenia: Użytkownik rozumie, przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że niektóre Aplikacje mogą zapewniać dostęp do produktów, usług, treści internetowych lub innych materiałów stron trzecich, zaś LGE nie ponosi odpowiedzialności za treści stron trzecich. Użytkownik zgadza się, że firma LGE nie ponosi odpowiedzialności za badanie ani ocenę treści stron trzecich, tudzież sprawdzania ich poprawności. LGE nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji dotyczących treści stron trzecich i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w ramach uzyskiwania dostępu do Aplikacji z Usług LGE i pobierania ich, może natknąć się na materiały, które mogą zostać uznane za jawne lub obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia, a także na to, że nie zostanie ostrzeżony wcześniej o takich materiałach. Użytkownik zgadza się, że pobieranie i wykorzystywanie wszelkich Aplikacji odbywa się na jego własne ryzyko, zaś LGE nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu narażenia na przedmiotowe Aplikacje.

 

5. BRAK GWARANCJI: UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE KORZYSTANIE Z APLIKACJI ODBYWA SIĘ NA JEGO WŁASNE RYZYKO I ŻE DOSTĘP DO APLIKACJI JEST UDZIELANY W STANIE „TAKIM, JAKIM JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. DOSTAWCA APLIKACJI NIE GWARANTUJE, ŻE KORZYSTANIE Z APLIKACJI BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO DOSTAWCA APLIKACJI WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH WARUNKÓW I GWARANCJI, W TYM GWARANCJI ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU, DOKŁADNOŚCI, ZGODNOŚCI Z OPISEM, ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI I NIENARUSZALNOŚCI. DOSTAWCA APLIKACJI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI - WYRAŹNYCH BĄDŹDOROZUMIANYCH - W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA STRONY TRZECIEJ LUB OPROGRAMOWANIA TYPU "OPEN SOURCE".

 

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA DOSTAWCA APLIKACJI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE ANI RETORSYJNE, ZA UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRATĘ KLIENTÓW ORAZ INNE STRATY FINANSOWE WYNIKAJĄCE Z LICENCJI BĄDŹ KORZYSTANIA Z APLIKACJI - NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SZKODY TE POWSTAJĄ NA BAZIE ZAWARTEJ UMOWY, W WYNIKU DELIKTU (W TYM ZANIEDBAŃ), BEZWZGLĘDNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT CZY TEŻ INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI DOSTAWCA APLIKACJI ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I NAWET JEŚLI UZNANO, ŻE OGRANICZONE ŚRODKI ZARADCZE NIE SPEŁNIŁY SWEJ ROLI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA CAŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI DOSTAWCY APLIKACJI OGRANICZA SIĘ DO WYMIANY LUB NAPRAWY APLIKACJI, TUDZIEŻ ZWROTU CENY JEJ ZAKUPU (JEŚLI OBOWIĄZUJE) - ZALEŻNIE OD DECYZJI DOSTAWCY APLIKACJI. POD ŻADNYM POZOREM DOSTAWCA APLIKACJI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI STRON TRZECICH ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, RETORSYJNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE ANI WYNIKOWE POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTYWANIEM OPROGRAMOWANIA STRON TRZECICH LUB OPROGRAMOWANIA OTWARTEGO, NAWET JEŚLI DOSTAWCA APLIKACJI ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PRZEDMIOTOWYCH SZKÓD BĄDŹ STRAT.

 

Niektóre jurysdykcje nie dopuszczają stosowania wyłączeń ani ograniczeń gwarancji domniemanych, tudzież ograniczeń odszkodowań za szkody przypadkowe bądź wtórne. W związku z tym ograniczenia i wyłączenia, o których mowa powyżej, mogą mieć niepełne zastosowanie wobec Użytkownika.

 

7. Użytkownik zobowiązuje się nie eksportować ani reeksportować Aplikacji ani powiązanej dokumentacji (tudzież ich kopii) z naruszeniem mających zastosowanie przepisów prawa i regulacji. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich mających zastosowanie przepisów i regulacji dotyczących eksportu. Przepisy te obejmują ograniczenia dotyczące miejsc docelowych, użytkowników końcowych i końcowego przeznaczenia. Użytkownik zaświadcza, iż nie obejmuje go zakaz otrzymywania produktów/usług eksportowych w myśl przepisów i regulacji eksportowych.

 

8. W zakresie dozwolonym przez mające zastosowanie przepisy prawa niniejsza Umowa licencji na aplikacje podlega przepisom prawa stanu New Jersey w USA oraz przepisom federalnym USA z wyłączeniem przepisów prawa kolizyjnego. Konsumenci zamieszkujący w Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej mogą wszcząć podstępowanie związane z niniejszą Umową licencji na aplikacje w sądach posiadających jurysdykcję w kraju ich miejsca zamieszkania. Ponadto w odniesieniu do tych osób, jeśli działanie niniejszej strony internetowej będzie skierowane do kraju, w którym zamieszkuje Użytkownik, Użytkownik ten może korzystać z bezwzględnie wiążących przepisów prawa kraju, w którym mieszka. Żadne postanowienia niniejszej Umowy licencji na aplikacje nie mają wpływu na prawa Użytkownika jako konsumenta w zakresie zastosowania bezwzględnie wiążących przepisów prawa lokalnego, których stosowania nie można wyłączyć.

 

Konsumenci zamieszkujący w Norwegii mogą w przypadku sporu kontaktować się z Norweską Radą Konsumencką (lub innymi właściwymi organami odwoławczymi). Więcej informacji podano na stronie https://www.forbrukerradet.no/.

 

9. Niewyegzekwowanie jakiegoś prawa lub zapisu określonego w niniejszej Umowie licencji na aplikacje nie stanowi zrzeczenia się tegoż prawa czy zapisu przez Dostawcę Aplikacji.

 

 

B. Usługa proaktywnej obsługi klienta („PCC”)

 

W ramach usługi PCC dostarczamy Użytkownikom, którzy zarejestrowali urządzenia domowego użytku na jednej z naszych aplikacji, informacje dotyczące darmowej lub płatnej konserwacji tych urządzeń oraz ich napraw. Komunikacja w tym zakresie odbywa się za pośrednictwem komunikatów push i telefonicznie. Regularnie sprawdzany jest stan danego urządzenia i powiązanych z nim elementów eksploatacyjnych celem wykrycia ewentualnych wad, awarii, anomalii czy też potrzeby wymiany elementów eksploatacyjnych. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi PCC powiadamiamy Użytkowników o istotnych kwestiach lub uzyskujemy od nich odpowiednie pozwolenie.

 

Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem 2024 / 10 / 07.

 

 

 

Podmioty LG

Kraj

Podmiot LG

Adres rejestracji

Informacje kontaktowe

Numer rejestracyjny

NIP

Korea

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seul, Republika Korei

(+82) 02-3777-1114 (Korea)

110111-2487050, zarejestrowany w Korei

107-86-14075

Polska

LG Electronics Polska Sp. z o.o.

Warszawa (02-675) ul. Wołoska 22

www.lg.com/pl/wsparcie/email

LG Electronics Polska Sp. z o.o. : IČO: 0000121072 (KRS)

 

 

Usługi

Usługa

Podmiot LG

Adres rejestracji

Informacje kontaktowe

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seul, Republika Korei

thinq@lge.com

https://www.lg.com/pl

https://www.strefalg.pl

LG Electronics Polska Sp. z o.o.

Warszawa (02-675) ul. Wołoska 22

www.lg.com/pl/wsparcie/email

Amazon Web Services Inc

 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA

FAX: +1-206-266-7010