Przejdź do spisu treści Skip to Accessibility Help

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE OGÓLNE O ZASADACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O.


Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest LG Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 22 (dalej jako: „LGE PL”).

Inspektor ochrony danych
W razie wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych możliwy jest kontakt z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem dpo-eu@lge.com lub iodo@lge.pl bądź pisemnie na adres Administratora.

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych prawem, przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia,
g) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Skarga do organu nadzorczego
Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich
Uwzględniając strukturę administratora oraz jego podporządkowanie organizacyjne w związku z przynależnością do grupy LG, Państwa dane mogą być przekazywane do znajdującej się w Korei Południowej centrali LG, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera tzw. standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO zapewniające bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej.

Zautomatyzowanie przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
Mogą jednak pojawić się wyjątki, które zostały szczegółowo opisane poniżej w ramach poszczególnych procesów.

Konieczność podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ramach poszczególnych procesów, wymienionych poniżej.


Powyższe informacje dotyczą każdego z procesów, w ramach których Państwa dane są przetwarzane przez LGE PL. Szczegóły odnoszące do celów oraz czasu przetwarzania danych osobowych, a także odbiorców danych osobowych w ramach poszczególnych procesów znajdą Państwo poniżej:

 

SKLEP INTERNETOWY


PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO LGE PL (https://www.lg.com/pl)

Administratorzy danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym
Administratorami Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego są:

I. W zakresie obsługi witryny sklepu internetowego oraz dostawy produktów, zamówionych za jej pośrednictwem:
LG Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępnych przez LG Electronics Polska znajduje się  w Polityce prywatności.
Odnośnie przetwarzania danych osobowych przez LG Electronics Polska sp. z o.o.  aktualne są informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

II. W ramach zawierania umów sprzedaży produktów dostępnych w sklepie internetowym oraz realizacji płatności związanych ze sprzedażą:
Digital River Ireland Ltd z siedzibą: Unit 153 Free Zone West, Tullyglass, Shannon, Co. Clare, Irlandia.
Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Digital River Ireland Ltd znajduje się  w https://store.digitalriver.com/store/defaults/pl_PL/DisplayDRPrivacyPolicyPage/eCommerceProvider.Digital+River+Ireland+Ltd.#lawful_basis

Źródło pochodzenia i kategorie danych osobowych
Co do zasady, przetwarzamy dane podawane bezpośrednio przez Państwa. W sytuacji, w której otrzymali Państwo towar a go nie zamawiali, Państwa dane osobowe zostały przekazane do Administratora przez kupującego towar i mogą obejmować następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres mailowy, adres dostawy, numer telefonu.

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) świadczenia usług drogą elektroniczną związanych z obsługą  sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym, jeśli ma to zastosowanie - prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć:
- zapewnienie prawidłowej realizacji umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem sklepu internetowego a sprzedawcą produktów tj. DIGITAL RIVER,
- prowadzenie działań marketingu bezpośredniego - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
- badania zadowolenia użytkownika sklepu internetowego z jego funkcjonowania - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
- ustalenie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami,
- prowadzenie działań statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy oraz jakości świadczonych usług.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
a) przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń;
b) w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu;
c) w odniesieniu do działań marketingowych do czasu wycofania zgody na przesyłanie tego typu informacji drogą elektroniczną bądź telefoniczną lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym zakresie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze;
d) do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Digital River Ireland Ltd. jako oficjalny sprzedawca produktów i usług dostępnych w ramach sklepu internetowego;
b) Podmioty prowadzące działania marketingowe.
c) Podmioty świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
d) Podmioty obsługujące infolinię oraz formularz kontaktowy.
e) Podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
f) Podmioty wspierające Administratora w zakresie realizacji usług serwisowych.
g) Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej administratora.

Zautomatyzowanie przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie
Dane osobowe użytkownika sklepu internetowego mogą być przetwarzane w celu profilowania jego osoby. W tym zakresie Administrator wykorzystuje: informacje o dokonywanych zakupach, informacje wynikające z działań podejmowanych w ramach portalu (w tym: przeglądania poszczególnych treści/towarów, rejestracji produktów), oraz dane podawane przez użytkownika portalu w związku z korzystaniem z jego funkcjonalności (np. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania).
Administrator przetwarza również dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. Ich wykorzystanie następuje jednak tylko w sytuacji gdy użytkownik sklepu internetowego zaakceptował wykorzystanie plików cookie. Ustawienia plików cookie mogą być w każdym momencie zmienione w sposób opisany szczegółowo w części: POLITYKA COOKIES.
Opisane działania Administrator podejmuje aby dostosować informacje marketingowe do indywidualnych preferencji użytkowników portalu internetowego (reklama behawioralna).

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

1. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
a) promowania marki Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b) w celu prowadzenia i ułatwienia korzystania z naszego konta na portalu społecznościowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) przyjmowania skarg, wniosków, reklamacji i pozostałych rodzajów zgłoszeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności powiązanych z przesłanymi zgłoszeniami (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane osobowe przetwarzamy także w związku z realizacją pozostałych uzasadnionych interesów administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
a) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
b) w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Portal społecznościowy.
b) Podmioty prowadzące działania marketingowe.
c) Podmioty świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy. Należy jednak pamiętać, że pomimo wycofania się z grupy dane nadal będą przechowywane przez właściciela portalu społecznościowego. Każdy użytkownik danego fanpage, konta lub grupy, poza ich opuszczeniem, w każdej chwili może także usunąć publikowane przez siebie posty lub całkowicie usunąć swoje konto na portalu.

 

PORTALE POWIĄZANE


PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH PORTALI INTERNETOWYCH LGE PL (https://www.strefalg.pl/)

Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
a) zapewnienia funkcjonalności i korzystania z portali internetowych LGE PL oraz konta użytkownika w przypadku rejestracji na zasadach określonych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) przyjęcia, rozpatrzenia oraz realizacji złożonej przez Państwa reklamacji lub zgłoszenia w ramach gwarancji bądź pogwarancyjnego oraz związanej z powyższym usługi serwisowej (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO);
c) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym, jeśli ma to zastosowanie - prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO);
d) realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), rozumianych jako:
- odpowiedzi na Państwa pytania zadane za pośrednictwem formularzy kontaktowych bądź infolinii,
- ustalenie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami,
- prowadzenie działań statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.
- prowadzenie działań marketingu bezpośredniego - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
a) przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń;
b) w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu;
c) w odniesieniu do działań marketingowych do czasu wycofania zgody na przesyłanie tego typu informacji drogą elektroniczną bądź telefoniczną lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym zakresie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze;
d) do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Podmioty prowadzące działania marketingowe.
b) Podmioty świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
c) Podmioty obsługujące infolinię oraz formularz kontaktowy.
d) Podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
e) Podmioty wspierające Administratora w zakresie realizacji usług serwisowych.
f) Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej administratora.

Zautomatyzowanie przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie
Dane osobowe użytkownika sklepu internetowego mogą być przetwarzane w celu profilowania jego osoby. W tym zakresie Administrator wykorzystuje: informacje o dokonywanych zakupach, informacje wynikające z działań podejmowanych w ramach portalu (w tym: przeglądania poszczególnych treści/towarów, rejestracji produktów), oraz dane podawane przez użytkownika portalu w związku z korzystaniem z jego funkcjonalności (np. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania).
Administrator przetwarza również dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. Ich wykorzystanie następuje jednak tylko w sytuacji gdy użytkownik sklepu internetowego zaakceptował wykorzystanie plików cookie. Ustawienia plików cookie mogą być w każdym momencie zmienione w sposób opisany szczegółowo w części: POLITYKA COOKIES.
Opisane działania Administrator podejmuje aby dostosować informacje marketingowe do indywidualnych preferencji użytkowników portalu internetowego (reklama behawioralna).

 

MARKETING


PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
b) w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez które należy rozumieć:
- prowadzenia działań marketingowych (w tym: newsletter, przekazywania informacji o najnowszych produktach, promocjach, ofertach i usługach, składania propozycji zawarcia lub zmian umów) - ze względu na przepisy szczególne działania marketingowy za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji
- ustalanie, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami,
- prowadzenie działań statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy Administratora oraz jakości świadczonych usług.

Okres przetwarzania danych:
W przypadku działań marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami.
W odniesieniu do pozostałych działań podejmowanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, dane przetwarzane będą, do czasu wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Podmioty prowadzące działania marketingowe.
b) Podmioty świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
c) Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej administratora.

 

SERWIS I INFOLINIA


PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH SERWISU PRODUKTÓW ORAZ INFOLINII

Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
a) przejęcia oraz realizacji zgłoszeń serwisowych dotyczących produktów administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) realizacja usługi serwisowej z wykorzystaniem połączenia wideo – usługi TELEPRESENCE (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
c) zapisu Państwa danych w systemie serwisowym, w przypadku wyrażenia zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
d) realizacji obowiązków z przepisów prawa w tym prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
e) w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez które należy rozumieć:
- obsługę zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem infolinii a dotyczącego wszelkich innych kwestii niż określone w punkcie a) powyżej,
- prowadzenie badania satysfakcji klienta - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
- ustalanie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami.
- prowadzenia działań marketingowych (w tym: przekazywania informacji o najnowszych produktach, promocjach, ofertach i usługach, składania propozycji zawarcia lub zmian umów) - ze względu na przepisy szczególne działania marketingowy za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji

Okres przechowywania danych
Nagrania z infolinii będą przetrzymywane maksymalnie do trzech miesięcy.
Ponadto, Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
- przez czas realizacji serwisu, a po jego zakończeniu przez okres 5 lat;
- w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu wniesienia przez Państwa zasadnego sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach;
- do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną bądź telefoniczną lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania w tym zakresie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze;
- po wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Podmioty prowadzące działania marketingowe.
b) Podmioty świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
c) Podmioty obsługujące infolinię.
d) Podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
e) Podmioty wspierające Administratora w zakresie realizacji usług

 

WYDARZENIA


PRZETWARZANIE DANYCH UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ

Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu organizacji wydarzenia, w tym obsługi zgłoszeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b) w celu realizacji postanowień regulaminu wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO)
d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez które należy rozumieć:
- organizację wydarzenia, w tym obsługę zgłoszeń,
- prowadzenie marketingu i promocji wydarzenia przez Administratora,
- realizację przysługujących Administratorowi uprawnień prawnoautorskich (w tym zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku oraz rozpowszechniania wizerunku osób publicznych lub osób stanowiących jedynie szczegół całości),
- ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń,
- prowadzenie działań statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy Administratora oraz jakości świadczonych usług.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji wydarzenia, a po jego zakończeniu - przez okres przedawnienia roszczeń. W przypadku realizacji uprawnień prawnoautorskich – przez okres, w którym przysługują Administratorowi.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Firmy prowadzące działania marketingowe.
b) Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
c) Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty.
d) Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
e) Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej administratora.

 

WIADOMOŚCI


KORESPONDENCJA Z LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O.

Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), przez który należy rozumieć:
- prowadzenie korespondencji przez administratora w związku z wiadomościami przesłanymi przez klientów, przedstawicieli kontrahentów administratora oraz inne osoby lub podmioty w formie papierowej i elektronicznej,
- ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymiany korespondencji albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, uznanego przez administrator za zasadny. Ponadto dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Firmy prowadzące działania marketingowe.
b) Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
c) Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty.
d) Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
e) Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej administratora.

 

POLITYKA COOKIES


 

LG Electronics Polska Sp. z o.o. (zwana dalej „LGEPL”), będąca właścicielem niniejszej strony internetowej, informuje użytkowników, że może korzystać z narzędzi do przechowywania i pobierania danych (ogólnie zwanych „plikami cookies”), podczas przeglądania strony przez użytkownika.

1. Czym są pliki cookies?
LG Electronics Polska Sp. z o.o. (zwana dalej „LGEPL”), będąca właścicielem niniejszej strony internetowej, informuje użytkowników, że może korzystać z narzędzi do przechowywania i pobierania danych (ogólnie zwanych „plikami cookies”), podczas przeglądania strony przez użytkownika.

2. Jakie pliki cookies używamy?
W ramach stron internetowych LGEPL stosowane są następujące rodzaje plików cookie:
a) „niezbędne” (techniczne) pliki cookie, umożliwiające korzystanie z poszczególnych usług, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach stron internetowych; pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych; konieczne dla prawidłowego przesyłu informacji, świadczenia usług żądanych przez użytkownika oraz identyfikacji użytkownika po jego rejestracji
b) „wydajnościowe” (analityczne) pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
c) „funkcjonalne” pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Ponadto, pliki cookies wykorzystywane w ramach stron internetowych LGEPL, możemy podzielić na:

a) Pliki cookies wewnętrzne (first-party cookies)
Wewnętrzne pliki cookies są zapisywane w przeglądarce i/lub na twardym dysku użytkownika przez obecnie przeglądaną stronę. Użytkownik otrzymuje unikatowy identyfikator w celu śledzenia przebywania na aktualnie przeglądanej stronie. LGEPL jako operator strony internetowej używa tych plików do zarządzania sesją i w celach rozpoznawania użytkowników.

b) Pliki cookies zewnętrzne (third-party cookies)
Strona internetowa używa również marketingowych i analitycznych plików cookies, których dostawcami są podmioty zewnętrzne, będący jednocześnie odbiorcami informacji wynikającymi z przywołanych plików cookies.
W każdym przypadku LGEPL informuje użytkownika, że może odrzucić pliki cookies, konfigurując przeglądarkę (domyślnie przeglądarka akceptuje pliki cookies) lub instalując narzędzia oferowane przez dostawców stosownych usług, co uniemożliwi zbieranie informacji dotyczących wizyt użytkownika na stronie.
Jednakże użytkownik może w każdej chwili skonfigurować swoją przeglądarkę tak, by uniemożliwić wykorzystywanie plików cookies lub otrzymywać powiadomienia w momencie, gdy są one generowane.
Pliki cookies, w zależności od ich rodzaju, są wykorzystywane maksymalnie przez okres 6 lat.

3. Jak zaakceptować lub odrzucić pliki cookies?
Przypominamy, że użytkownik podczas przeglądania strony może w każdej chwili dokonać konfiguracji przeglądarki w celu odrzucenia plików cookies lub otrzymywania powiadomienia w momencie, gdy są one generowane. Pod podanymi niżej linkami zawarto informacje, jak zarządzać wykorzystaniem plików cookies oraz jak anulować zgodę na ich wykorzystywanie w zależności od używanej przeglądarki:
• Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Safari na Ipady i Iphone’y

Aby dowiedzieć się więcej na temat usuwania plików cookies, użytkownik może skorzystać z sekcji pomocy w swojej przeglądarce.
Ponadto, użytkownik przy wejściu na stronę internatową LGEPL może samodzielnie dokonać zmiany ustawień plików cookies wykorzystywanych w ramach portalu. Panel do wprowadzenia odpowiednich zmian wyświetla się w górnej części strony internetowej.