Przejdź do spisu treści Skip to Accessibility Help

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

INFORMACJE OGÓLNE | SKLEP INTERNETOWY | MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE | PORTALE POWIĄZANE | MARKETING | KONKURSY | SERWIS I INFOLINIA | WYDARZENIA | WIADOMOŚCI | PIKSELEPOLITYKA COOKIES


Polityka Prywatności - ochrona danych osobowych LG Electronics Polska sp. z o.o. może podlegać aktualizacji, stąd zachęcamy Państwa do bieżącego śledzenia jej treści.

Ostatnia aktualizacja: 10.2021.

 

INFORMACJE OGÓLNE O ZASADACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O.


Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest LG Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 22 (dalej jako: „LGE PL”).

Inspektor ochrony danych
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym ewentualnych zapytań, czy też realizacji przysługujących Państwu Praw, opisanych szczegółowo poniżej, możliwy jest kontakt z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: dpo-eu@lge.com lub iodo@lge.pl, bądź pisemnie na adres Administratora.

Inspektor danych osobowych: Pani Jung Ryu.

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych prawem, przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia,
g) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Skarga do organu nadzorczego
Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich
Uwzględniając strukturę organizacyjną Administratora oraz jego podporządkowanie organizacyjne w związku z przynależnością do grupy LG, Państwa dane mogą być przekazywane do znajdującej się w Korei Południowej centrali LG, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe, tych Państwa którzy są klientami LG lub odbiorcami działań marketingowych prowadzonych przez LG mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostawców narzędzi służących do przetwarzania danych osobowych, w tym prowadzenia działań marketingowych. Aktualną listę tych podmiotów wraz ze wskazaniem państwa, w którym mają one swoją siedzibę, znajdą Państwo w części zatytułowanej LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. - ODBIORCY DANYCH W PAŃSTWACH TRZECICH.
W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator korzysta z wszelkich możliwych środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przekazywanych danych osobowych, w tym w szczególności: 
- opiera przekazywanie danych na decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w określonym Państwie, zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO
- zawiera tzw. standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO zapewniające bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych.
Więcej informacji dotyczących stosowanych zabezpieczeń w tym ich kopię można uzyskać od Administratora, zwracając się na jego adres podany powyżej lub pod adresem mailowym Inspektora ochrony danych.

Zautomatyzowanie przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogąc wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
Mogą jednak pojawić się wyjątki, które zostały szczegółowo opisane poniżej w ramach poszczególnych procesów.

Konieczność podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ramach poszczególnych procesów, wymienionych poniżej.

Powyższe informacje dotyczą każdego z procesów, w ramach których Państwa dane są przetwarzane przez LGE PL. Szczegóły odnoszące do celów oraz czasu przetwarzania danych osobowych, a także odbiorców danych osobowych w ramach poszczególnych procesów znajdą Państwo poniżej:

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. - ODBIORCY DANYCH W PAŃSTWACH TRZECICH
Poniższa tabelka przedstawia podmioty, które mogą mieć dostęp do danych osobowych klientów LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. (jako Administratora danych osobowych), z uwagi na fakt korzystania przez LG z ich usług. Usługi te obejmują dostarczanie oraz obsługę narzędzi lub systemów służących do przetwarzania danych osobowych np. w celach marketingowych.

NAZWA ODBIORCY LOKALIZACJA - PAŃSTWO TRZECIE PODSTAWA TRANSFERU DANYCH
SALESFORCE.COM INC. USA Standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską - art. 46 ust. 2 lit. c RODO

 

SKLEP INTERNETOWY


PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO LGE PL (https://www.lg.com/pl)

Administratorzy danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym
Administratorami Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego są:

I. W zakresie obsługi witryny sklepu internetowego oraz dostawy produktów, zamówionych za jej pośrednictwem:
LG Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa.
Odnośnie przetwarzania danych osobowych przez LG Electronics Polska sp. z o.o.  aktualne są informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności - ochronie danych osobowych.

II. W ramach zawierania umów sprzedaży produktów dostępnych w sklepie internetowym oraz realizacji płatności związanych ze sprzedażą:
Digital River Ireland Ltd z siedzibą: Unit 153 Free Zone West, Tullyglass, Shannon, Co. Clare, Irlandia.
Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Digital River Ireland Ltd znajduje się  w https://store.digitalriver.com/store/defaults/pl_PL/DisplayDRPrivacyPolicyPage/eCommerceProvider.Digital+River+Ireland+Ltd.#lawful_basis

Źródło pochodzenia i kategorie danych osobowych
Co do zasady, przetwarzamy dane podawane bezpośrednio przez Państwa. W sytuacji, w której otrzymali Państwo towar a go nie zamawiali, Państwa dane osobowe zostały przekazane do Administratora przez kupującego towar i mogą obejmować następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres mailowy, adres dostawy, numer telefonu.

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) świadczenia usług drogą elektroniczną związanych z obsługą sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b) prowadzenia konsultacji online dotyczących usług i produktów Administratora, w ramach których dochodzi do przetwarzania wizerunku klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
c) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym, jeśli ma to zastosowanie - prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
d) w celu realizacji umowy z Klientem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jest Pani/Pan Klientem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jest Pani/Pan osobą wskazaną przez Klienta jako odbiorca przesyłki, bądź działa w imieniu lub na rzecz Klienta),
e) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć:
- zapewnienie prawidłowej realizacji umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem sklepu internetowego a sprzedawcą produktów tj. DIGITAL RIVER,
- prowadzenie działań marketingu bezpośredniego - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
- badania zadowolenia użytkownika sklepu internetowego z jego funkcjonowania - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
- ustalenie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami,
- prowadzenie działań statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy oraz jakości świadczonych usług.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
a) przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń;
b) w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu;
c) w odniesieniu do działań marketingowych do czasu wycofania zgody na przesyłanie tego typu informacji drogą elektroniczną bądź telefoniczną lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym zakresie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze;
d) do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży;
e) w przypadku konsultacji online, przez okres 6 miesięcy związany z przechowywaniem rozmów kosnultanta z klientem LG, bądź podmiotem zainteresowanym usługami, czy też produktami Administratora.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Digital River Ireland Ltd. jako oficjalny sprzedawca produktów i usług dostępnych w ramach sklepu internetowego;
b) Podmioty prowadzące działania marketingowe.
c) Podmioty świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
d) Podmioty obsługujące infolinię oraz formularz kontaktowy.
e) Podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
f) Podmioty wspierające Administratora w zakresie realizacji usług serwisowych.
g) Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Administratora.

Zautomatyzowanie przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie
Dane osobowe użytkownika sklepu internetowego mogą być przetwarzane w celu profilowania jego osoby. W tym zakresie Administrator wykorzystuje: informacje o dokonywanych zakupach, informacje wynikające z działań podejmowanych w ramach portalu (w tym: przeglądania poszczególnych treści/towarów, rejestracji produktów), oraz dane podawane przez użytkownika portalu w związku z korzystaniem z jego funkcjonalności (np. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania).
Administrator przetwarza również dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. Ich wykorzystanie następuje jednak tylko w sytuacji gdy użytkownik sklepu internetowego zaakceptował wykorzystanie plików cookie. Ustawienia plików cookie mogą być w każdym momencie zmienione w sposób opisany szczegółowo w części: POLITYKA COOKIES.
Opisane działania Administrator podejmuje aby dostosować informacje marketingowe do indywidualnych preferencji użytkowników portalu internetowego (reklama behawioralna).

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

1. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
a) promowania marki Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b) w celu prowadzenia i ułatwienia korzystania z naszego konta na portalu społecznościowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) przyjmowania skarg, wniosków, reklamacji i pozostałych rodzajów zgłoszeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności powiązanych z przesłanymi zgłoszeniami (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane osobowe przetwarzamy także w związku z realizacją pozostałych uzasadnionych interesów Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
a) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
b) w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Portal społecznościowy.
b) Podmioty prowadzące działania marketingowe.
c) Podmioty świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy. Należy jednak pamiętać, że pomimo wycofania się z grupy dane nadal będą przechowywane przez właściciela portalu społecznościowego. Każdy użytkownik danego fanpage, konta lub grupy, poza ich opuszczeniem, w każdej chwili może także usunąć publikowane przez siebie posty lub całkowicie usunąć swoje konto na portalu.

 

PORTALE POWIĄZANE


PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH PORTALI INTERNETOWYCH LGE PL (https://www.strefalg.pl/)

Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
a) zapewnienia funkcjonalności i korzystania z portali internetowych LGE PL oraz konta użytkownika w przypadku rejestracji na zasadach określonych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) przyjęcia, rozpatrzenia oraz realizacji złożonej przez Państwa reklamacji lub zgłoszenia w ramach gwarancji bądź pogwarancyjnego oraz związanej z powyższym usługi serwisowej (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO);
c) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym, jeśli ma to zastosowanie - prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO);
d) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), rozumianych jako:
- odpowiedzi na Państwa pytania zadane za pośrednictwem formularzy kontaktowych bądź infolinii,
- ustalenie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami,
- prowadzenie działań statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.
- prowadzenie działań marketingu bezpośredniego - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
a) przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń;
b) w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu;
c) w odniesieniu do działań marketingowych do czasu wycofania zgody na przesyłanie tego typu informacji drogą elektroniczną bądź telefoniczną lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym zakresie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze;
d) do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Podmioty prowadzące działania marketingowe.
b) Podmioty świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
c) Podmioty obsługujące infolinię oraz formularz kontaktowy.
d) Podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
e) Podmioty wspierające Administratora w zakresie realizacji usług serwisowych.
f) Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Administratora.

Zautomatyzowanie przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie
Dane osobowe użytkownika sklepu internetowego mogą być przetwarzane w celu profilowania jego osoby. W tym zakresie Administrator wykorzystuje: informacje o dokonywanych zakupach, informacje wynikające z działań podejmowanych w ramach portalu (w tym: przeglądania poszczególnych treści/towarów, rejestracji produktów), oraz dane podawane przez użytkownika portalu w związku z korzystaniem z jego funkcjonalności (np. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania).
Administrator przetwarza również dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. Ich wykorzystanie następuje jednak tylko w sytuacji gdy użytkownik sklepu internetowego zaakceptował wykorzystanie plików cookie. Ustawienia plików cookie mogą być w każdym momencie zmienione w sposób opisany szczegółowo w części: POLITYKA COOKIES.
Opisane działania Administrator podejmuje aby dostosować informacje marketingowe do indywidualnych preferencji użytkowników portalu internetowego (reklama behawioralna).

 

MARKETING


PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
b) w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez które należy rozumieć:
- prowadzenia działań marketingowych (w tym: newsletter, przekazywania informacji o najnowszych produktach, promocjach, ofertach i usługach, składania propozycji zawarcia lub zmian umów) - ze względu na przepisy szczególne działania marketingowy za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji
- ustalanie, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami,
- prowadzenie działań statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy Administratora oraz jakości świadczonych usług.

Okres przetwarzania danych:
W przypadku działań marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami.
W odniesieniu do pozostałych działań podejmowanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane będą, do czasu wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Podmioty prowadzące działania marketingowe.
b) Podmioty świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
c) Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Administratora.

 

KONKURSY


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSÓW

1. Cele i podstawy przetwarzania:
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
a) Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), przez które należy rozumieć:
zapewnienie jako organizator prawidłowego przebiegu konkursów, w tym obsługę zgłoszeń, informowanie o wynikach i wyłanianie zwycięzców oraz przyznawanie i wysyłanie nagród konkursowych,
- ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń z tytułu udziału w konkursie,
- prowadzenie działań marketingu bezpośredniego - ze względu na przepisy szczególne, działania za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
b) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przeprowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
c) wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2. Okres przechowywania danych:
Dane osobowe uczestników konkursów przechowywane będą przez okres niezbędny do ich realizacji i wyłonienia zwycięzców. Po zakończeniu określonego konkursu Administrator może przetwarzać dane osobowe jego uczestników, do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z udziałem w konkursie. Dane osobowe laureatów konkursów Administrator będzie przetwarzał do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w konkursie.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) firmy wspierające Administratora w organizacji konkursów oraz prowadzące działania marketingowe,
b) firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,
c) firmy archiwizujące i niszczące dokumenty,
d) firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe,
e) spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Administratora.

 

SERWIS I INFOLINIA


PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH SERWISU PRODUKTÓW ORAZ INFOLINII

Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
a) przejęcia oraz realizacji zgłoszeń serwisowych dotyczących produktów Administratora objętych gwarancją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) realizacja usługi serwisowej z wykorzystaniem połączenia wideo – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
c) zapisu Państwa danych w systemie LG podczas korzystania z infolinii LG dla identyfikacji Państwa osoby podczas ponownego kontaktu z infolinią – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
d) realizacji obowiązków z przepisów prawa w tym prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
e) w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez które należy rozumieć:
- obsługę zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem infolinii lub formularzy na stronie Administratora, a dotyczącego wszelkich innych kwestii niż określone w punkcie a) powyżej,
- prowadzenie badania satysfakcji klienta - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
- ustalanie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami.
- prowadzenia działań marketingowych (w tym: przekazywania informacji o najnowszych produktach, promocjach, ofertach i usługach, składania propozycji zawarcia lub zmian umów) - ze względu na przepisy szczególne działania marketingowy za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji

Okres przechowywania danych
Nagrania z infolinii będą przetrzymywane maksymalnie do trzech miesięcy.
Ponadto, Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
- przez czas realizacji serwisu, a po jego zakończeniu przez okres 5 lat;
- w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu wniesienia przez Państwa zasadnego sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach;
- do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną bądź telefoniczną lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania w tym zakresie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze;
- po wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Podmioty prowadzące działania marketingowe.
b) Podmioty świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
c) Podmioty obsługujące infolinię.
d) Podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
e) Podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe na rzecz Administratora.
f) Podmioty wspierające Administratora w zakresie realizacji usług serwisowych.
g) Podmioty z grupy kapitałowej Administratora.

 

WYDARZENIA


PRZETWARZANIE DANYCH UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ

Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu organizacji wydarzenia, w tym obsługi zgłoszeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b) w celu realizacji postanowień regulaminu wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO)
d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez które należy rozumieć:
- organizację wydarzenia, w tym obsługę zgłoszeń,
- prowadzenie marketingu i promocji wydarzenia przez Administratora,
- realizację przysługujących Administratorowi uprawnień prawnoautorskich (w tym zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku oraz rozpowszechniania wizerunku osób publicznych lub osób stanowiących jedynie szczegół całości),
- ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń,
- prowadzenie działań statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy Administratora oraz jakości świadczonych usług.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji wydarzenia, a po jego zakończeniu - przez okres przedawnienia roszczeń. W przypadku realizacji uprawnień prawnoautorskich – przez okres, w którym przysługują Administratorowi.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Firmy prowadzące działania marketingowe.
b) Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
c) Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty.
d) Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
e) Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Administratora.

 

WIADOMOŚCI


KORESPONDENCJA Z LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O.

Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), przez który należy rozumieć:
- prowadzenie korespondencji przez Administratora w związku z wiadomościami przesłanymi przez klientów, przedstawicieli kontrahentów Administratora oraz inne osoby lub podmioty w formie papierowej i elektronicznej,
- ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymiany korespondencji albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, uznanego przez Administrator za zasadny. Ponadto dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Firmy prowadzące działania marketingowe.
b) Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
c) Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty.
d) Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
e) Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Administratora.

PIKSELE


Informacje o aktywnościach Użytkownika odnotowanych poprzez poszczególne Tagi przesyłane są na serwery podmiotów zewnętrznych, z których to usług korzysta Administrator, odpowiedzialnych m.in. za programy analityczne (Google Analytics), jak również za systemy reklamowe (np. Facebook).
Szczegółowe informacje na temat dostawców zewnętrznych znajdą Państwo w tabelach plików cookies w Polityce plików cookies.

POLITYKA COOKIES


 

LG Electronics Polska Sp. z o.o. (zwana dalej „LGEPL”), będąca właścicielem niniejszej strony internetowej, informuje Użytkowników, że może korzystać z narzędzi do przechowywania i pobierania danych (ogólnie zwanych „plikami cookies”), podczas przeglądania strony przez użytkownika.

1. Czym są pliki cookies?
Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda. Pliki cookies (ciasteczka) używane są dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stron internetowych Administratora, jak również do optmalizacji przeglądania, personalizacji zawartości zgodnie z zainteresowaniami poszczególnego Użytkownika, jak również celem analizowania ruchu w witrynie.

2. Jakie pliki cookies używamy?
2.1 W ramach stron internetowych LGEPL stosowane są następujące rodzaje plików cookie:
a) „niezbędne” (techniczne) pliki cookie, umożliwiające korzystanie ze stron internetowych Administratora, jak również z poszczególnych usług, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach stron internetowych; pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych; konieczne dla prawidłowego przesyłu informacji, świadczenia usług żądanych przez użytkownika oraz identyfikacji użytkownika po jego rejestracji;
b) „wydajnościowe” (analityczne) pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych w celu doskonalenia jej funkcjonalności oraz udostępniania Użytkownikom spersonalizowanych treści.

Narzędzie Google Analytics udostępnia spółka Google Inc , której siedziba znajduje się pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 Stany Zjednoczone. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies celem analizy ruchu Użytkowników na stronach internetowych Administratora. Informacje zebrane przez pliki cookie Google Analytics mogą zostać przesłane poza obszar Unii Europejskiej do Państw trzecich, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Korzystając ze stron internetowych LGEPL, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez Google w sposób i w celach wskazanych powyżej. Więcej informacji w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przez Google dostępnych jest pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl
Możesz również samodzielnie zablokować użycie narzędzia Google Analytics. Więcej infromacji dostępnych pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en-GB&hl=pl

c) „funkcjonalne”(usprawniające) pliki cookie, umożliwiające działanie funkcji zwiększających komfort Użytkownika poprzez m.in. „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.
d) „reklamowe” – służą do wyświetlania spersonalizowanych reklam, ofert i/lub usług związanymi z aktualną ofertą Administratora, które na podstawie zachowań Użytkownika Administrator uzna za najbliższe jego zachowaniom.
2.2 Ponadto, pliki cookies wykorzystywane w ramach stron internetowych Administratora możemy podzielić na:
a) Pliki cookies wewnętrzne (first-party cookies)
Wewnętrzne pliki cookies są zapisywane w przeglądarce i/lub na twardym dysku użytkownika przez obecnie przeglądaną stronę. Użytkownik otrzymuje unikatowy identyfikator w celu śledzenia przebywania na aktualnie przeglądanej stronie. LGEPL jako operator strony internetowej używa tych plików do zarządzania sesją i w celach rozpoznawania użytkowników.
b) Pliki cookies zewnętrzne (third-party cookies)
Strona internetowa używa również reklamowych i analitycznych plików cookies, których dostawcami są podmioty zewnętrzne, będący jednocześnie odbiorcami informacji z przywołanych plików cookies.
c) Cookies sesyjne – są przechowywane w urządzeniu Użytkownika, pozostając do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki.
d) Cookies trwałe – zapisywane na urządzeniu Użytkownika oraz pozostają na urządzeniu do momentu ich skasowania przez Użytkownia.

3. Jak zaakceptować lub odrzucić pliki cookies?
Przypominamy, że użytkownik podczas przeglądania strony może w każdej chwili dokonać konfiguracji przeglądarki w celu odrzucenia plików cookies lub otrzymywania powiadomienia w momencie, gdy są one generowane. Pod podanymi niżej linkami zawarto informacje, jak zarządzać wykorzystaniem plików cookies oraz jak anulować zgodę na ich wykorzystywanie w zależności od używanej przeglądarki:
• Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Safari na Ipady i Iphone’y
Aby dowiedzieć się więcej na temat usuwania plików cookies, użytkownik może skorzystać z sekcji pomocy w swojej przeglądarce.

Ponadto, Użytkownik wchodząc na strony internetowe Administratora może samodzielnie dokonać zmiany ustawień plików cookies wykorzystywanych w ramach stron internetowych Administratora. Panel do wprowadzenia odpowiednich zmian wyświetla się w górnej części strony internetowej.

4. Jakie pliki cookies używamy oraz w jakim celu i przez jaki czas je wykorzystujemy?
Poniżej informujemy szczegółowo o rodzajach plików cookies wykorzystywanych na poszczególnych stronach internetowych Administratora, w tym o celu użycia plików cookies, a także o okresie funkcjonowania plikow cookies.

LG.com - NIEZBĘDNE pliki cookie

Nazwa plików cookies Domena Dostawca Czas przechowywania Cel plików cookies Typ cookies
CS_JSessionID lg.com LG Sesja Jest to identyfikator Sesji, który serwer aplikacji webowych generuje dla stron obsługi klienta wewnętrzne
PHPSESSID lg.com LG Sesja Jest to identyfikator Sesji, który serwer aplikacji webowych generuje dla stron obsługi klienta wewnętrzne
MKT_JSessionID www.lg.com LG Sesja Jest to identyfikator Sesji, który serwer aplikacji internetowej generuje dla stron marketingowych wewnętrzne
LG5_CartID lg.com LG Sesja  Plik cookie niezbędny do obsługi funkcjonlaności koszyka w sklepie LG na stronie wewnętrzne
LG5_ExcitingOffer www.lg.com LG Sesja Plik cookie niezbędny do zapamiętywania produktów kupowanych i dodanych do koszyka wewnętrzne
PL_eCookieOpenFlag lg.com LG 1 dzień Używany do sprawdzenia czy komunikat dotyczący akceptacj cookies powinien się pojawić na stronie wewnętrzne
PL_LGCOM_Advertising lg.com LG 1 rok Używany do sprawdzenia czy użytkownik zaakceptował reklamowe pliki cookies wewnętrzne
PL_LGCOM_Analysis lg.com LG 1 rok Używany do sprawdzenia czy użytkownik zaakceptował analityczne pliki cookies wewnętrzne
PL_LGCOM_Improvements lg.com LG 1 rok Używany do sprawdzenia czy użytkownik zaakceptował funkcjonalne pliki cookies wewnętrzne
PL_LGCOM_SOCIAL_MEDIA lg.com LG 1 rok Używany do sprawdzenia czy użytkownik zaakceptował funkcjonalne pliki cookies do komunikacji przez media społecznościowe wewnętrzne
Session www.lg.com LG Sesja Używany do podtrzymywania sesji na stronie wewnętrzne
PL_implicitStrictOpenFlag lg.com LG Sesja Używany dla funkcjonalności komunikatu (baneru) o plikach cookies wewnętrzne
X-Scouter-Gxid www.lg.com LG Sesja Śledzenie krzyżowe między aplikacjami. wewnętrzne
AKA_A2 .lg.com LG 1 dzień Ten plik cookie jest niezbędny do działania funkcji pamięci podręcznej. wewnętrzne
RT .lg.com LG 1 tydzień Ten plik cookie jest niezbędny do działania funkcji pamięci podręcznej Akamai. wewnętrzne
__ttl__widget__ui .lg.com LG 7 dni Używany w widżecie porównywarki, aby pokazać modele wewnętrzne
SL_GWPT_Show_Hide_tmp .lg.com LG Sesja Przechowuje informacje o preferencjach przeglądania na stronie. wewnętrzne
SL_wptGlobTipTmp .lg.com LG Sesja Przechowuje informacje o preferencjach przeglądania na stronie. wewnętrzne
SLG_GWPT_Show_Hide_tmp .lg.com LG Sesja Zapewnia funkcjonalność i sprawność serwisu oraz służy do śledzenia błędów. wewnętrzne
SLG_wptGlobTipTmp .lg.com LG Sesja Zapewnia funkcjonalność i sprawność serwisu oraz służy do śledzenia błędów. wewnętrzne
ssm_au_c .lg.com Google Sesja Zapisz ustawienia i preferencje użytkownika, takie jak aktualne preferencje językowe. wewnętrzne
test .lg.com LG Sesja Służy do podtrzymania sesji. wewnętrzne
tmr_lvid .lg.com LG Sesja Własny plik cookie użytkownika do zliczania unikalnych użytkowników w przypadku braku VID. Ma to na celu udostępnienie funkcji _tmr.getClientID(). Ustawiaj tylko w przypadku korzystania z kodu licznika js. wewnętrzne
tmr_lvidTS .lg.com LG Sesja Własny plik cookie zawierający czas utworzenia identyfikatora użytkownika. Używany z tmr_lvid. wewnętrzne
tmr_reqNum .lg.com LG Sesja Aby zbierać informacje – w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje – w tym liczbę odwiedzających witrynę, z której odwiedzający weszli na witrynę oraz strony, które odwiedzili. wewnętrzne

LG.com - USPRAWNIAJĄCE pliki cookie

Nazwa plików cookies Domena Dostawca Czas przechowywania Cel plików cookies Typ cookies
LG_Survey/pl www.lg.com LG 1 dzień Używany, aby nie otwierać okienka z ankietą ponownie, gdy użytkownik wybierza opcję "NIE POKAZUJ WIĘCEJ" na stronie Wsparcia Klienta wewnętrzne
eud .rfihub.com RFIHUB 1 miesiąc Pliki cookies Rocket Fuel (rfihub.com)używane w celu dostarczania i wyświetlania optymalnej treści i reklam w swojej platformie zewnętrzne
euds .rfihub.com RFIHUB 1 miesiąc Pliki cookies Rocket Fuel (rfihub.com)używane w celu dostarczania i wyświetlania optymalnej treści i reklam w swojej platformie zewnętrzne
igodigitalst_500007810 .igodigital.com IGODIGITAL 1day Unikalny identyfikator sesji użytkownika zewnętrzne
igodigitalstdomain .igodigital.com IGODIGITAL 1day Identyfikator strony zewnętrzne
igodigitaltc2 .igodigital.com IGODIGITAL 1day Unikalny identyfikator użytkownika zewnętrzne
smd .rfihub.com RFIHUB 1 miesiąc Pliki cookies Rocket Fuel (rfihub.com)używane w celu dostarczania i wyświetlania optymalnej treści i reklam w swojej platformie zewnętrzne
op_session opinie.ceneo.pl CENEO Sesja Zbiera dane nawigacji i zachowania użytkownika na stronie w celu optymalizacji ustawiania ankiety zadowolenia w systemie zewnętrzne
LG5_SupportSearch lg.com LG 30 dni Używany, gdy wyszukiwanie nastąpiło ze strony WSPARCIA KLIENTA wewnętrzne
LG5_RememberAccount www.lg.com LG 30 dni Używany, gdy użytkownik wyraził zgodę na zapamiętanie adresu email przy rejestracji i logowaniu się do strony wewnętrzne
LG5_filter lg.com LG Sesja Używany, gdy funkcja filtra została aktywowana wewnętrzne
LG5_RecentlyView lg.com LG 30 dni Pokazuje ostatnio wyszukiwane produkty konsumenckie wewnętrzne
LG5_B2B_RecentlyView lg.com LG 30 dni Pokazuje ostatnio wyszukiwane produkty dziau profesjonalnego (B2B) wewnętrzne
LG5_CST_RecentlyView lg.com LG 30 dni Pokazuje ostatnio przeglądne produkty CST wewnętrzne
LG5_B2B_CompareCart lg.com LG Sesja Używany do porównywania produktów B2B wewnętrzne
LG5_CompareCart lg.com LG Sesja Używany do porównywania produktów B2C wewnętrzne
LG5_CompareLock www.lg.com LG Sesja Używany do przytrzymania wybranych produktów do porównania (lock) wewnętrzne
PHPSESSID lg.com LG Sesja Unikatowy identyfikator sesji generowany przez serwer aplikacji dla wspierania użytkownika wewnętrzne
LG5_PageHistory www.lg.com LG Sesja Używany dla przycisku ZOBACZ WSZYSTKIE wewnętrzne
LG5_ReviewHelpful lg.com LG 30 dni Używany, gdy przycisk POMOC został wybrany wewnętrzne
LG5_SearchResult lg.com LG 30 dni Funkcjonalność wyszukiwania i wyniki wyszukiwania produktów konsumenckich B2C wewnętrzne
LG5_B2B_SearchResult lg.com LG 30 dni Funkcjonalność wyszukiwania i wyniki wyszukiwania produktów profesjonalnych B2B wewnętrzne
noMoreToday www.lg.com LG 1 dzień Obsługuje na stronę produktów CST, aby nie wyświetlać komunikatu w prawej dolnej części ekranu wewnętrzne
inside-eu lg.com LG 1000 dni Obsługuje funkcję komunikator INSIDE zasilany przez PowerfrontTM, zapamiętujący aktywność użytkownika na stronie wewnętrzne
BVBRANDID lg.com BazaarVoice 1 rok Pozwala na analitykę dokonywaną przez Bazaarvoice (funkcja wystawiania opinii o produktach LG na stronie), aby odpowiednio przypisywać aktywność do jednego użytkownika w obrębie tej samej domeny zewnętrzne
BVBRANDSID lg.com BazaarVoice Sesja Pozwala na analitykę dokonywaną przez Bazaarvoice (wystawianie opinii o produktach LG na stronie), aby identyfikować przeglądanie strony przez tego samego użytkownika zewnętrzne
_js_datr .facebook.com Facebook Sesja Identyfikuje przeglądarkę pod względem bezpieczeństwa, w tym odzyskiwanie konta oraz identyfikacja potencjalnych naruszeń i niebezpieczeństw zewnętrzne
sb .facebook.com Facebook Sesja Identyfikuje przeglądarkę pod względem logowania i autoryzacji zewnętrzne
wd .facebook.com Facebook 7 dni Pozwala optymalnie dostosować stronę do ekranu użytkownika zewnętrzne
BVImplusermanual lg.com BazaarVoice 1 rok Używany przez Bazaarvoice w dostarczaniu ocen i recenzji kierowanych przez użytkowników. Umożliwia skorelowanie analityki internetowej Bazaarvoice z tym samym użytkownikiem pod kątem interakcji w ramach określonej domeny klienta. wewnętrzne
BVImplmain_site lg.com BazaarVoice 1 rok Używany przez Bazaarvoice w dostarczaniu ocen i recenzji kierowanych przez użytkowników. Umożliwia skorelowanie analityki internetowej Bazaarvoice z tym samym użytkownikiem pod kątem interakcji w ramach określonej domeny klienta. wewnętrzne
BVImplhe_promotion lg.com BazaarVoice 1 rok Używany przez Bazaarvoice w dostarczaniu ocen i recenzji kierowanych przez użytkowników. Umożliwia skorelowanie analityki internetowej Bazaarvoice z tym samym użytkownikiem pod kątem interakcji w ramach określonej domeny klienta. wewnętrzne
BVImpldedicated_reviews_page lg.com BazaarVoice 1 rok Używany przez Bazaarvoice w dostarczaniu ocen i recenzji kierowanych przez użytkowników. Umożliwia skorelowanie analityki internetowej Bazaarvoice z tym samym użytkownikiem pod kątem interakcji w ramach określonej domeny klienta. wewnętrzne
bvf_** lg.com BazaarVoice 1 rok Używany przez Bazaarvoice w dostarczaniu ocen i recenzji kierowanych przez użytkowników. Umożliwia skorelowanie analityki internetowej Bazaarvoice z tym samym użytkownikiem pod kątem interakcji w ramach określonej domeny klienta. wewnętrzne
mage-banners-cache-storage www.lg.com Magento 1 dzień Przechowuje zawartość banerów lokalnie w celu poprawy wydajności. wewnętrzne
mage-cache-storage-section-invalidation www.lg.com Magento 1 dzień Wymusza lokalne przechowywanie określonych sekcji treści, które powinny zostać unieważnione. wewnętrzne
mage-cache-storage www.lg.com Magento Sesja Lokalne przechowywanie treści specyficznych dla odwiedzających, które umożliwiają funkcje e-commerce. wewnętrzne
mage-cache-sessid www.lg.com Magento Sesja Wartość tego pliku cookie wyzwala czyszczenie lokalnej pamięci podręcznej. Po usunięciu pliku cookie przez aplikację zaplecza administrator czyści pamięć lokalną i ustawia wartość pliku cookie na true. wewnętrzne
mage-translation-file-version www.lg.com Magento Sesja Śledzi wersję tłumaczeń w pamięci lokalnej. wewnętrzne
mage-translation-storage www.lg.com Magento Sesja Przechowuje przetłumaczoną treść na żądanie kupującego. wewnętrzne
mage-messages www.lg.com Magento 1 dzień Śledzi komunikaty o błędach i inne powiadomienia wyświetlane użytkownikowi, takie jak komunikat o zgodzie na pliki cookie i komunikaty o błędach. Wiadomość jest usuwana z pliku cookie po jej wyświetleniu kupującemu. wewnętrzne
form_key www.lg.com Magento 1 dzień Środek bezpieczeństwa, który dołącza losowy ciąg do wszystkich przesłanych formularzy w celu ochrony danych przed fałszowaniem żądań między witrynami. wewnętrzne
velaro_** .lg.com velaro Sesja Przechowywuje unikalny ID użytkownika wewnętrzne
ps-location .lg.com Price Spider Sesja Służy do zapamiętywania ostatniej lokalizacji wprowadzonej przez użytkownika online w widżecie, tworząc wygodniejsze wrażenia użytkownika. wewnętrzne
top100_id .lg.com LG 1000 dni Plik cookie ustawia flagę Bezpieczne, aby zapobiec jego wyciekowi, jeśli którakolwiek ze stron ładuje zawartość mieszaną wewnętrzne
yourekoCustomTariff_pl .lg.com Youreko 1 rok Zmiana ceny wewnętrzne
youreko-dishwashers_pl .lg.com Youreko 1 rok Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10. wewnętrzne
youreko-dishwashers_years-pl .lg.com Youreko 1 rok Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10. wewnętrzne
youreko-freezers_years-pl .lg.com Youreko 1 rok Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10. wewnętrzne
yourekoHasEngaged .lg.com Youreko 1 rok Ten plik cookie służy do określenia, czy użytkownik korzystał z naszego narzędzia. wewnętrzne
youreko-fridge-freezers_years-pl .lg.com Youreko 1 rok Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10. wewnętrzne
youreko-fridges_years-pl .lg.com Youreko 1 rok Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10. wewnętrzne
youreko-tumble-dryers_pl .lg.com Youreko 1 rok Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10. wewnętrzne
youreko-tumble-dryers_years-pl .lg.com Youreko 1 rok Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10. wewnętrzne
yourekoUserId .lg.com Youreko 1 rok Przechowuje informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego narzędzia, takie jak funkcje, z którymi użytkownik wchodził w interakcję, powiązane z identyfikatorem pliku cookie i adresem IP. Nigdy nie udostępniamy tych informacji żadnym stronom trzecim. wewnętrzne
yourekoUserIdLg .lg.com Youreko 1 rok Przechowuje informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego narzędzia, takie jak funkcje, z którymi użytkownik wchodził w interakcję, powiązane z identyfikatorem pliku cookie i adresem IP. Nigdy nie udostępniamy tych informacji żadnym stronom trzecim. wewnętrzne
youreko-washer-dryers_years-pl .lg.com Youreko 1 rok Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10. wewnętrzne
youreko-washer-dryers_pl .lg.com Youreko 1 rok Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10. wewnętrzne
youreko-washing-machines_pl .lg.com Youreko 1 rok Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10. wewnętrzne
youreko-washing-machines_years-pl .lg.com Youreko 1 rok Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10. wewnętrzne
_ca_chat .lg.com User.com 1 rok Pozwala na przechowywanie informacji o użytkowniku, jego preferencji dotyczących przyszłych wizyt, ruchu na stronie i interakcji na stronie, aby zaoferować lepsze doświadczenia i narzędzia w przyszłości. wewnętrzne
_ueuuid .lg.com User.com 1 rok Pozwala na przechowywanie informacji o użytkowniku, jego preferencji dotyczących przyszłych wizyt, ruchu na stronie i interakcji na stronie, aby zaoferować lepsze doświadczenia i narzędzia w przyszłości. wewnętrzne
__cfduid .lg.com Cloudflare 1 rok Identyfikacja złośliwych użytkowników, filtracja ruchu sieciowego, zmniejszanie szans na zablokowanie legalnych użytkowników oraz świadczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb. zewnętrzne

LG.com - ANALITYCZNE pliki cookie

Nazwa plików cookies Domena Dostawca Czas przechowywania Cel plików cookies Typ cookies
s_cc lg.com Adobe Sesja Plik cookie Adobe sprawdzający, czy pliki cookies są aktywne na stronie wewnętrzne
s_fid lg.com Adobe 5 lat Używany do indentyfikacji użytkownika jeżeli standardowy plik indentyfikujący (s_vi) jest blokowany przez inne zewnętrzne pliki cookies wewnętrzne
s_invisit lg.com Adobe Sesja Stwierdza, czy dany użytkownika odwiedza stronę po raz pierwszy wewnętrzne
s_nr lg.com Adobe 1 miesiąc Zlicza ilość wizyt dokonanych przez tego samego użytkownika wewnętrzne
s_ppv lg.com Adobe Sesja Plik cookie sprawdzający dane z poprzednich czterch plików cookies i usuwa te dane na koniec sesji wewnętrzne
s_ppvl lg.com Adobe Sesja Plik cookie ustawiony prze Adobe Analitycznes by przechowywać infromację o procencie części strony oglądanej przez użytkownika wewnętrzne
s_sq lg.com Adobe Sesja Plik Adobe zbierający informacje o poprzedzającym linku wybranym na stronie wewnętrzne
s_vi lg.com Adobe 2 lata Plik Adobe używany w celu identyfikacji użytkownika z identyfikatorem (ID) i czasem wewnętrzne
s_vnum lg.com Adobe 1 miesiąc Zapamiętuje liczbę wizyt unikalnego użytkownika, co pozwala stwierdzić częstotliwość powrotu danego użytkownika w okresie 30 dni wewnętrzne
_dc_gtm_UA-** lg.com Google 1 minuta Plik Google używany do przyspieszenia zapytań; jeżeli plik Google analysis-of-sites jest uruchomiony przez Google Tag Managera, to nazwa pliku zmieni się na _dc_gtm_ wewnętrzne
_ga lg.com Google 2 lata Plik Google nadający losowy numer identyfikacyjny każdemu użytkownikowi strony, dzięki któremu liczy się informacje dotyczące ilości użytkowników, czasu trwania sesji i danych z kampanii w cleu raportowania wyników "analysis-of-sites"; ustawiane przez Google standardowo na okres 2 lat wewnętrzne
_gat_UA-** lg.com Google 1 minuta Ten plik cookie testuje stronę; jeżeli używany jest plik Google "analysis-of-site" poprzez Google Tag Managera, to wówczas ten plik zmienia nazwę na _dc_gtm_ wewnętrzne
_gid lg.com Google 1 dzień Używany do rozróżniania użytkowników wewnętrzne
s_adserv lg.com SIZMEK 30 minut Używany, aby ograniczać komunikację z serwerem reklamowym ADSERV do jednego przypadku na wizytę wewnętrzne
AMCVS** lg.com Adobe 1 godzina Usługa identyfikacji wykorzystuje identyfikator Twojej organizacji, plik cookie Experience Cloud AMCV oraz plik cookie demdex do tworzenia i przechowywania unikalnych, trwałych identyfikatorów dla odwiedzających Twoją witrynę. wewnętrzne
AMCV** lg.com Adobe 1 godzina Usługa identyfikacji wykorzystuje identyfikator Twojej organizacji, plik cookie Experience Cloud AMCV oraz plik cookie demdex do tworzenia i przechowywania unikalnych, trwałych identyfikatorów dla odwiedzających Twoją witrynę. wewnętrzne
gpv_** lg.com Adobe 1 godzina Ten plik cookie przechowuje ilość stron przeglądanych podczas odwiedzania Witryn. wewnętrzne
__utmz** lg.com GA 6 miesięcy Jest to jeden z czterech głównych plików cookie ustawionych przez usługę Google Analytics, która umożliwia właścicielom witryn śledzenie zachowań odwiedzających, mierzących wydajność witryny. Ten plik cookie identyfikuje źródło ruchu w witrynie, dzięki czemu Google Analytics może poinformować właścicieli witryn, skąd przybyli odwiedzający po wejściu na witrynę. Plik cookie ma żywotność 6 miesięcy i jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics. wewnętrzne
__utmv** lg.com GA 2 lata Ten plik cookie służy do określania unikalnych użytkowników witryny i jest aktualizowany przy każdym wyświetleniu strony. wewnętrzne
__utmt** lg.com GA 10 minut Ten plik cookie służy do określania unikalnych użytkowników witryny i jest aktualizowany przy każdym wyświetleniu strony. wewnętrzne
__utmc** lg.com GA Sesja Ten plik cookie służy do określania unikalnych użytkowników witryny i jest aktualizowany przy każdym wyświetleniu strony. wewnętrzne
__utmb** lg.com GA 30 minut Ten plik cookie służy do określania unikalnych użytkowników witryny i jest aktualizowany przy każdym wyświetleniu strony. wewnętrzne
__utma** lg.com GA 2 lata Służy do rozróżniania użytkowników i Sesji. Plik cookie jest tworzony, gdy biblioteka javascript jest wykonywana i nie istnieją żadne istniejące pliki cookie __utma. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics. wewnętrzne
_rtetSessPageSeq www.lg.com Beusable 30 minut Ten plik cookie jest ustawiany przez „Beusable”, aby sprawdzić ścieżkę użytkownika uzyskującego dostęp do witryny. wewnętrzne
_rtetSessId www.lg.com Beusable 30 minut Ten plik cookie jest ustawiany przez „Beusable”, aby sprawdzić ścieżkę użytkownika uzyskującego dostęp do witryny. wewnętrzne
_hjTLDTest .hotjar.com Hotjar Sesja Podczas wykonywania skryptu Hotjar określa najbardziej ogólną ścieżkę do pliku cookie, której powinniśmy użyć zamiast nazwy hosta strony. Odbywa się to, aby pliki cookie mogły być udostępniane w subdomenach (w stosownych przypadkach). Aby to ustalić, próbujemy przechowywać plik cookie _hjTLDTest dla różnych alternatywnych podciągów adresów URL, dopóki się nie powiedzie. Po tej kontroli plik cookie jest usuwany. wewnętrzne
_hjShownFeedbackMessage .hotjar.com Hotjar 1 rok Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy użytkownik minimalizuje lub uzupełnia przychodzącą opinię. Dzieje się tak, aby przychodząca opinia była ładowana jako zminimalizowana natychmiast, jeśli użytkownik przejdzie na inną stronę, na której jest ustawiona do wyświetlania. wewnętrzne
_hjSessionTooLarge .hotjar.com Hotjar Sesja Powoduje, że Hotjar przestaje zbierać dane, jeśli sesja staje się zbyt duża. Jest to określane automatycznie przez sygnał z serwera WebSocket, jeśli rozmiar sesji przekracza limit. wewnętrzne
_hjSessionResumed .hotjar.com Hotjar Sesja Plik cookie, który jest ustawiany, gdy sesja/nagranie zostaje ponownie połączone z serwerami Hotjar po przerwie w połączeniu. wewnętrzne
_hjMinimizedPolls .hotjar.com Hotjar 1 rok Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy użytkownik zminimalizuje widżet Ankiety na stronie. Służy do tego, aby widżet pozostał zminimalizowany, gdy użytkownik nawiguje po Twojej witrynie. wewnętrzne
_hjIncludedInSessionSample .hotjar.com Hotjar 30 minut Ten plik cookie jest ustawiony, aby powiadomić Hotjar, czy ten użytkownik jest objęty próbkowaniem danych określonym przez dzienny limit sesji w Twojej witrynie. wewnętrzne
_hjIncludedInSample lg.com Hotjar 30 minut Ten plik cookie jest ustawiony, aby powiadomić Hotjar, czy ten użytkownik jest objęty próbkowaniem danych określonym przez dzienny limit sesji w Twojej witrynie. wewnętrzne
_hjIncludedInPageviewSample .hotjar.com Hotjar 30 minut Ten plik cookie jest ustawiony w celu poinformowania Hotjar, czy ten użytkownik jest objęty próbkowaniem danych określonym przez limit odsłon Twojej witryny. wewnętrzne
_hjid .hotjar.com Hotjar 1 rok Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy klient po raz pierwszy trafi na stronę ze skryptem Hotjar. Służy do utrwalania identyfikatora użytkownika Hotjar, unikalnego dla tej witryny w przeglądarce. Gwarantuje to, że zachowanie podczas kolejnych wizyt w tej samej witrynie będzie przypisywane temu samemu identyfikatorowi użytkownika. wewnętrzne
_hjFirstSeen .hotjar.com Hotjar Sesja Jest to ustawione, aby zidentyfikować pierwszą sesję nowego użytkownika. Przechowuje wartość true/false, wskazującą, czy Hotjar po raz pierwszy zobaczył tego użytkownika. Jest używany przez filtry nagrywania do identyfikacji nowych sesji użytkownika. wewnętrzne
_hjDonePolls .hotjar.com Hotjar 1 rok Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy użytkownik wypełni ankietę za pomocą widżetu Ankieta na miejscu. Służy do zapewnienia, że ​​ta sama ankieta nie pojawi się ponownie, jeśli została już wypełniona. wewnętrzne
_hjAbsoluteSessionInProgress .hotjar.com Hotjar 30 minut Ten plik cookie służy do wykrywania pierwszej sesji odsłon użytkownika. To jest flaga Prawda/Fałsz ustawiana przez plik cookie. wewnętrzne
_gd** lg.com GA 2 lata Plik analizuje korzystanie i działanie strony internetowej oraz usług. wewnętrzne
_gcl_dc lg.com GA 90 dni GA : tag łączący konwersje ustawia informacje o kliknięciu reklamy. wewnętrzne
_gcl_aw lg.com GA 90 dni GA : tag łączący konwersje ustawia informacje o kliknięciu reklamy. wewnętrzne
_ga_** lg.com GA 2 lata Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics - co stanowi istotną aktualizację częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta. Jest on zawarty w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, Sesji i kampanii w raportach analitycznych witryn. Domyślnie jest ustawiony na wygaśnięcie po 2 latach, chociaż właściciele witryn mogą to dostosować. wewnętrzne
_gat_** lg.com GA 1 minuta Służy do ograniczania szybkości żądań. Jeśli usługa Google Analytics zostanie wdrożona za pośrednictwem Menedżera tagów Google, ten plik cookie będzie miał nazwę _dc_gtm_<property-id>. wewnętrzne
_ce.s .lg.com Crazyegg 1 rok Śledzi rejestrowany unikalny identyfikator sesji odwiedzającego i czas rozpoczęcia. wewnętrzne
s_sv_p1 lg.com Adobe Trwałe Agreguje ruch w witrynie i zachowania odwiedzających. wewnętrzne
s_ptc lg.com Adobe Sesja Pliki cookie Adobe Analytics, zwykle używane do przechowywania bitów danych między stronami lub wizytami. wewnętrzne
s_ecid lg.com Adobe 2 lata Pliki cookie Adobe Analytics, zwykle używane do przechowywania bitów danych między stronami lub wizytami. wewnętrzne
s_cp_persist lg.com Adobe Trwałe Pliki cookie Adobe Analytics, zwykle używane do przechowywania bitów danych między stronami lub wizytami. wewnętrzne
sat_track lg.com Adobe Sesja Pliki cookie Adobe Analytics, zwykle używane do przechowywania bitów danych między stronami lub wizytami. wewnętrzne
mbox lg.com Adobe 2 lata Ten reklamowy/ukierunkowany plik cookie strony trzeciej gromadzi informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z witryny. wewnętrzne
AMCV_** lg.com Adobe 2 lata Ten plik cookie służy jako flaga wskazująca, że ​​sesja została zainicjowana. wewnętrzne
AMCVS_** lg.com Adobe 2 lata Ten plik cookie służy jako flaga wskazująca, że ​​sesja została zainicjowana. wewnętrzne
_sdsat_s_dtm_rsid lg.com Adobe 2 lata Pliki cookie Adobe Analytics, zwykle używane do przechowywania bitów danych między stronami lub wizytami. wewnętrzne
private_content_version lg.com Adobe 2 lata Appends a random, unique number and time to pages with customer content to prevent them from being cached on the server. wewnętrzne
product_data_storage lg.com Adobe 2 lata Dołącza losową, niepowtarzalną liczbę i czas do stron z treścią klienta, aby zapobiec ich buforowaniu na serwerze. wewnętrzne
section_data_ids lg.com Adobe 2 lata Przechowuje informacje specyficzne dla klienta związane z działaniami inicjowanymi przez kupującego, takimi jak wyświetlanie listy życzeń, informacje o koszyku itp. wewnętrzne
_4c_ .lg.com Foresee 90 dni Są one wykorzystywane do ankiety dla klientów ForeSee i funkcji informacji zwrotnej. Jeśli zdecydujesz się na ankietę, możemy zarejestrować część Twojej wizyty, aby pomóc nam poprawić doświadczenia użytkownika dla klientów wewnętrzne
_conv_r .lg.com Convert 1 rok Cookie used in order to track visitor experiments. This cookie holds the referral data for the current visitor. This is overwritten each time a visitor comes from a new referrer. wewnętrzne
_conv_v .lg.com Convert 6 miesięcy Plik cookie używany do śledzenia użytkowników. Ten plik cookie przechowuje dane skierowania dla bieżącego odwiedzającego. Jest on nadpisywany za każdym razem, gdy odwiedzający pochodzi z nowego polecającego. wewnętrzne
_derived_epik .lg.com Google 6 miesięcy Plik analizuje zachowanie odwiedzających, profilowanie klientów i wydajność newslettera. wewnętrzne
_gaexp .lg.com Google 3 miesiące Jest to jeden z czterech głównych plików cookie ustawionych przez usługę Google Analytics, która umożliwia właścicielom witryn śledzenie zachowań odwiedzających, mierzących wydajność witryny. Ten plik cookie identyfikuje źródło ruchu w witrynie, dzięki czemu Google Analytics może poinformować właścicieli witryn, skąd przybyli odwiedzający po wejściu na witrynę. wewnętrzne
_pin_unauth .lg.com Pinterest 1 rok Używany przez Pinterest do śledzenia korzystania z usług. wewnętrzne
_td .lg.com treasure data 6 miesięcy Te reklamowe pliki cookie rejestrują informacje o Twojej aktywności w witrynie, takie jak strony, które odwiedzasz, dzięki czemu możemy dostarczać Ci ukierunkowaną reklamę na zewnętrznych stronach internetowych i analizować skutki takich reklam. wewnętrzne
_td_ssc_id .lg.com treasure data 6 miesięcy Te reklamowe pliki cookie rejestrują informacje o Twojej aktywności w witrynie, takie jak strony, które odwiedzasz, dzięki czemu możemy dostarczać Ci ukierunkowaną reklamę na zewnętrznych stronach internetowych i analizować skutki takich reklam. wewnętrzne
_ym_d .lg.com Yandex Metrica 1 rok Ten plik cookie jest używany przez Yandex Metrica do zapisywania daty pierwszej witryny sesji użytkownika. wewnętrzne
_ym_isad .lg.com Yandex Metrica 2 dni Określa, czy użytkownik ma blokery reklam wewnętrzne
_ym_uid .lg.com Yandex Metrica 1 rok Służy do identyfikacji użytkowników witryny wewnętrzne
adcloud .lg.com Adobe 364 dni Własny plik cookie, który kojarzy identyfikator internauty z odpowiednimi segmentami odbiorców i konwersjami. wewnętrzne
at_check .lg.com Adobe Sesja Używany przez Adobe Target do określenia, czy odwiedzający obsługuje pliki cookie. Ustawiany za każdym razem, gdy odwiedzający włączy stronę wewnętrzne
beusable .lg.com Beusable 2 lata Ten plik cookie jest tworzony z narzędzia Beusable, które służy do sprawdzania strony polecającej użytkownika lub wzorca użytkowania użytkownika. wewnętrzne
bv_metrics bazaarvoice.com Bazaarvoice 2 godziny Zdarzenia diagnostyki wydajności dla mniej niż 1/1000 użytkowników. zewnętrzne
last_visit .lg.com LG 1 tydzień Przechowuje identyfikator użytkownika z ostatniej wizyty wewnętrzne
nmstat .lg.com Siteimprove Sesja Ten plik cookie służy do rejestrowania korzystania z witryny przez odwiedzającego. Służy do zbierania statystyk dotyczących korzystania z witryny, takich jak data ostatniej wizyty użytkownika w witrynie. wewnętrzne
psdmtrackV .lg.com Adobe 1 godzina Ten plik cookie służy do rejestrowania korzystania z witryny przez odwiedzającego. Służy do zbierania statystyk dotyczących korzystania z witryny, takich jak data ostatniej wizyty użytkownika w witrynie. wewnętrzne
ps-utid .lg.com Price Spider 1 minuta Służy do włączania uniwersalnego śledzenia PriceSpider. wewnętrzne
ps-utparam .lg.com Price Spider 1 minuta Służy do włączania uniwersalnego śledzenia PriceSpider. wewnętrzne
_rtetUserId .lg.com besuable 1 rok Odwiedzany adres URL i losowy identyfikator użytkownika podczas odwiedzania stron z kodem Beusable wewnętrzne
yourekoCustomTariff_pl .lg.com Youreko 1 rok Zmiana ceny wewnętrzne
youreko-dishwashers_pl .lg.com Youreko 1 rok Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10. wewnętrzne
youreko-dishwashers_years-pl .lg.com Youreko 1 rok Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10. wewnętrzne
youreko-freezers_years-pl .lg.com Youreko 1 rok Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10. wewnętrzne
yourekoHasEngaged .lg.com Youreko 1 rok Ten plik cookie służy do określenia, czy użytkownik korzystał z naszego narzędzia. wewnętrzne
youreko-fridge-freezers_years-pl .lg.com Youreko 1 rok Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10. wewnętrzne
youreko-fridges_years-pl .lg.com Youreko 1 rok Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10. wewnętrzne
youreko-tumble-dryers_pl .lg.com Youreko 1 rok Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10. wewnętrzne
youreko-tumble-dryers_years-pl .lg.com Youreko 1 rok Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10. wewnętrzne
yourekoUserId .lg.com Youreko 1 rok Przechowuje informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego narzędzia, takie jak funkcje, z którymi użytkownik wchodził w interakcję, powiązane z identyfikatorem pliku cookie i adresem IP. Nigdy nie udostępniamy tych informacji żadnym stronom trzecim. wewnętrzne
yourekoUserIdLg .youreko.com Youreko 1 rok Przechowuje informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego narzędzia, takie jak funkcje, z którymi użytkownik wchodził w interakcję, powiązane z identyfikatorem pliku cookie i adresem IP. Nigdy nie udostępniamy tych informacji żadnym stronom trzecim. zewnętrzne
youreko-washer-dryers_years-pl .lg.com Youreko 1 rok Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10. wewnętrzne
youreko-washer-dryers_pl .lg.com Youreko 1 rok Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10. wewnętrzne
youreko-washing-machines_pl .lg.com Youreko 1 rok Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10. wewnętrzne
youreko-washing-machines_years-pl .lg.com Youreko 1 rok Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10. wewnętrzne
_ca_chat .lg.com User.com 1 rok Pozwala na przechowywanie informacji o użytkowniku, jego preferencji dotyczących przyszłych wizyt, ruchu na stronie i interakcji na stronie, aby zaoferować lepsze doświadczenia i narzędzia w przyszłości. zewnętrzne
_ueuuid .lg.com User.com 10 lat Pozwala na przechowywanie informacji o użytkowniku, jego preferencji dotyczących przyszłych wizyt, ruchu na stronie i interakcji na stronie, aby zaoferować lepsze doświadczenia i narzędzia w przyszłości. zewnętrzne
_beu_utm_campagin .lg.com beusable 30 min UTM_campagin wewnętrzne
_beu_utm_content .lg.com beusable 30 min UTM_content wewnętrzne
_beu_utm_medium .lg.com beusable 30 min UTM_medium wewnętrzne
_beu_utm_source .lg.com beusable 30 min UTM_source wewnętrzne
_beu_utm_term .lg.com beusable 30 min UTM_term wewnętrzne
_rtet_apply .lg.com beusable Trwałe Unikalny identyfikator raportu zarejestrowanego w nadający się do użytku / usunięty podczas ponownego odwiedzania po zakończeniu testu AB. wewnętrzne
_rtet_ab_aid .lg.com beusable Trwałe Identyfikator strony, na której trwa test A/B. /Usuwane podczas ponownego odwiedzania po zakończeniu testu AB. wewnętrzne
_rtet_ab_url .lg.com beusable Trwałe Adres URL na stronie B testów A/B / usunięty podczas ponownego odwiedzania po zakończeniu testu AB. wewnętrzne
_rtet_ab_ref .lg.com beusable Trwałe Strona odsyłająca tuż przed przekierowaniem z powodu testów A/B / Usunięta podczas ponownego odwiedzania po zakończeniu testu AB. wewnętrzne
_beu_utid .lg.com beusable 30 min Unikalny identyfikator UT wewnętrzne
_beu_utssid .lg.com beusable 30 min Identyfikator identyfikacyjny sesji UT wewnętrzne

LG.com - REKLAMOWE pliki cookie

Nazwa plików cookies Domena Dostawca Czas przechowywania Cel plików cookies Typ cookies
_fbp lg.com Facebook 3 miesiące Identyfikuje przeglądarkę w celu dostarczenia odpowiednich usług reklamowych i analityki wewnętrzne
_gcl_au lg.com Google 3 miesiące Pliki Google umożliwiają analizowanie ruchu w witrynie w celu doskonalenia jej funkcjonalności wewnętrzne
IDE .doubleclick.net Google Sesja Reklamowy plik cookie Google zbierający dane w celu wyświetlania reklam w sieci na stornach nie należacych do Google zewnętrzne
AID .google.com Google 6 miesięcy Plik cookie Google identyfikujący preferowane przez użytkownika ustawienia np. język, zapamiętana ilość wyszukiwań oraz unilany identyfikator Google zewnętrzne
ActivityInfo2 .serving-sys.com SIZMEK 3 miesiące Plik cookie śledzący użytkownika w celu serwowania odpowiednich reklam na innych stronach zewnętrzne
fr .facebook.com Facebook 3 miesiące Identyfikuje użytownika i przeglądarkę, czas wejścia oraz inne dane wykorzystywane przez Facebooka w celu serwowania odpowiednich reklam użytkownikowi, w tym analityka zewnętrzne
r1 .serving-sys.com SIZMEK Sesja Zbiera dane z nawigacji użytkownika po stronach w celu odpowiedniego dostosowywania wyświetlanych reklam zewnętrzne
u2 .serving-sys.com SIZMEK 3 miesiące Zbiera dane z nawigacji użytkownika po stronach w celu odpowiedniego dostosowywania wyświetlanych reklam zewnętrzne
um2 .serving-sys.com SIZMEK 3 miesiące Zbiera dane z nawigacji użytkownika po stronach w celu odpowiedniego dostosowywania wyświetlanych reklam zewnętrzne
rud .rfihub.com Rfihub 25 dni Plik cookie Microsoft MSN zapewniający odpowiednie funkcjonowanie strony zewnętrzne
ruds .rfihub.com Rfihub Sesja Plik cookie Microsoft MSN zapewniający odpowiednie funkcjonowanie strony zewnętrzne
cmd .rfihub.com Rfihub 25 dni Plik cookie Microsoft MSN zapewniający odpowiednie funkcjonowanie strony zewnętrzne
NID .google.com Google 1 rok Zawiera informacje jak użytkownik używał stron i jakie reklamy go interesują, które widział wcześniej, zanim odwidził daną stronę zewnętrzne
demdex .demdex.net Demdex 6 miesięcy Sprawdza zbieżność wyszukiwania z rozponawalnym schematem zachowań określonym w pliku cookie demdex zewnętrzne
dextp .demdex.net Demdex 6 miesięcy Plik cookie Adobe Audience Manager zapisujący ostatni czas kiedy była robiona synchronizacja zewnętrzne
dpm .dpm.demdex.net Demdex 6 miesięcy Plik cookie Adobe Audience Manager zapisujący ostatni czas kiedy była robiona synchronizacja zewnętrzne
ev_sync_dd .everesttech.net Everesttech 15 dni Zawiera informacje jak użytkownik używa strony i korzysta z reklam, które wyświetliły się mu wcześniej przed wejściem na daną stronę zewnętrzne
everest_g_v2 .everesttech.net Everesttech 1 rok Zawiera informacje jak użytkownik używa strony i korzysta z reklam, które wyświetliły się mu wcześniej przed wejściem na daną stronę zewnętrzne
sso-logged-in-back .lg.com Twitter Sesja Te pliki cookie są używane przez Twittera w celu zintegrowania funkcji z naszą witryną internetową w postaci kanałów Twittera i przycisków śledzenia. Pliki cookie są używane do różnych celów, w tym do analizy. wewnętrzne
__adroll_fpc .lg.com Adroll 1 rok Ten plik cookie służy do identyfikacji odwiedzającego na podstawie wizyt i urządzeń. Jest używany do weryfikacji w czasie rzeczywistym, aby reklamodawcy zaprezentowali odpowiednią reklamę. wewnętrzne
__ar_v4 lg.com Google 1 rok Ten plik cookie jest powiązany z usługą reklamową DoubleClick firmy Google. Pomaga w śledzeniu współczynników konwersji reklam. wewnętrzne
__attentive_cco attentivemobile.com Attentive 30 dni Ten plik cookie ustawia preferencje dotyczące wyświetlania listy e-mailowej i formularzy rejestracji listy tekstowej zewnętrzne
__attentive_dv attentivemobile.com Attentive 30 dni Ten plik cookie ustawia preferencje dotyczące wyświetlania listy e-mailowej i formularzy rejestracji listy tekstowej zewnętrzne
__attentive_id attentivemobile.com Attentive 30 dni Wykorzystywane do targetowania, optymalizacji, raportowania lub atrybucji marketingu sms-owego zewnętrzne
__attentive_pv attentivemobile.com Attentive 30 dni Wykorzystywane do targetowania, optymalizacji, raportowania lub atrybucji marketingu sms-owego zewnętrzne
__attentive_ss_referrer attentivemobile.com Attentive 30 dni Wykorzystywane do targetowania, optymalizacji, raportowania lub atrybucji marketingu sms-owego zewnętrzne
__qca .lg.com QuantCast 1 rok Jest to plik cookie kojarzony z Quantcast, firmą zajmującą się reklamą cyfrową. Zapewniają rankingi stron internetowych, a zbierane przez nich dane są również wykorzystywane do segmentacji odbiorców i reklamy ukierunkowanej. wewnętrzne
_fbc .lg.com Facebook 2 lata Identyfikuje przeglądarkę do celów uwierzytelniania logowania wewnętrzne
_uetsid .lg.com Bing 30 minut Jest to plik cookie używany przez Microsoft Bing Ads i śledzący plik cookie. Pozwala nam na nawiązanie kontaktu z użytkownikiem, który wcześniej odwiedził naszą stronę internetową. Wygasa 30 minut po zakończeniu przeglądania sesji. wewnętrzne
_uetvid .lg.com Bing 1 rok Ten plik cookie jest używany przez Bing do określenia, jakie reklamy powinny być wyświetlane, które mogą być istotne dla użytkownika końcowego przeglądającego witrynę. wewnętrzne
amp_87a1d7 .lg.com Google 3 miesiące Jest to jeden z czterech głównych plików cookie ustawionych przez usługę Google Analytics, która umożliwia właścicielom witryn śledzenie zachowań odwiedzających, mierzących wydajność witryny. Ten plik cookie identyfikuje źródło ruchu w witrynie, dzięki czemu Google Analytics może poinformować właścicieli witryn, skąd przybyli odwiedzający po wejściu na witrynę. wewnętrzne
cto_bundle .lg.com Criteo 1 rok Gromadzi zachowania odwiedzających, aby wyświetlać bardziej trafne reklamy wewnętrzne
pi_opt_in211672 pardot.com Pardot 2 lata Plik cookie śledzący Pardot. zewnętrzne
rcuid .google.com Google 1 rok W celu jak najpełniejszego monitorowania zachowań i preferencji użytkownika w Internecie. zewnętrzne
rrpvid .google.com Google 1 rok W celu jak najpełniejszego monitorowania zachowań i preferencji użytkownika w Internecie. zewnętrzne
tt.u tailtarget.com tailtarget 2 lata Wykorzystywane do targetowania treści i Reklamowe, zgodnie z profilem i preferencjami. zewnętrzne

 

STREFALG.PL – lista plików cookie na oficjalnej stronie promocji konsumenckich https://www.strefalg.pl/

STREFALG.PL – ANALITYCZNE pliki cookie

Nazwa plików cookies Domena Dostawca Czas przechowywania Cel plików cookies Typ cookies
_ga,_gid
_gat
_gat_main
_gcl_au
_s_fid
_dc_gtm_UA-59668016-1
strefalg.pl Google 24 godz - 2 lata pliki Google umożliwiają analizowanie ruchu w witrynie w celu doskonalenia jej funkcjonalności zewnętrzne

STREFALG.PL – FUNKCJONALNE pliki cookie

Nazwa plików cookies Domena Dostawca Czas przechowywania Cel plików cookies Typ cookies
uniqueCookie strefalg.pl StrefaLG 20 lat Plik cookie przeciwdziałający botom. Anonimowy wylosowany ciąg znaków. wewnętrzne
ASP.NET_SessionId strefalg.pl StrefaLG sesja plik sesyjny, umożliwia zalogowanie się użytkownika w serwisie strefalg.pl wewnętrzne

 

STREFAKLIMATYZACJI.PL - lista plików cookie na oficjalnej stronie dystrybutora https://strefaklimatyzacji.pl/

STREFAKLIMATYZACJI.PL - NIEZBĘDNE pliki cookie

Nazwa plików cookies Domena Dostawca Czas przechowywania Cel plików cookies Typ cookies
cookie_notice_accepted .strefaklimatyzacji.pl strefaklimatyzacji

1 rok

Ten plik cookie jest ustawiony, aby potwierdzić, że użytkownik zaakceptował pliki cookie. wewnętrzne
cookie_notice_accepted .strefaklimatyzacji.pl strefaklimatyzacji 1 rok Ten plik cookie jest ustawiony, aby potwierdzić, że użytkownik zaakceptował pliki cookie. wewnętrzne

STREFAKLIMATYZACJI.PL - ANALITYCZNE pliki cookie

Nazwa plików cookies Domena Dostawca Czas przechowywania Cel plików cookies Typ cookies
_gcl_au .strefaklimatyzacji.pl Google 3 miesiące Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics w celu zrozumienia interakcji użytkownika z witryną. zewnętrzne
_ga .strefaklimatyzacji.pl Google 2 lata Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji, kampanii i śledzenia wykorzystania witryny do raportu analitycznego witryny. Pliki cookie przechowują informacje anonimowo. zewnętrzne
_gid .strefaklimatyzacji.pl Google 1 dzień Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do przechowywania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej i pomaga w tworzeniu raportu analitycznego na temat tego, jak działa strona internetowa. Zebrane dane, w tym liczba odwiedzających i źródło. zewnętrzne
_gat_gtag_UA_129690518_1 .strefaklimatyzacji.pl Google 1 minuta Ten plik cookie jest ustawiany przez Google i służy do rozróżniania użytkowników. zewnętrzne
eud .rfihub.com RFIHUB 1 rok 24 dni Domena tego pliku cookie jest własnością Rocketfuel. Ten plik cookie służy do synchronizacji z systemami partnerskimi w celu identyfikacji użytkowników. Ten plik cookie zawiera identyfikatory partnerów i czas ostatniego udanego dopasowania. zewnętrzne
demdex .demdex.net Adobe 5 miesięcy 27 dni Ten plik cookie jest umieszczany w domenie demdex.net i jest używany przez Adobe Audience Manager w celu zidentyfikowania unikalnego użytkownika w różnych domenach. zewnętrzne
visitor-id .media.net strefaklimatyzacji 1 rok Ten plik cookie służy do zbierania informacji o odwiedzającym. Informacje te będą przechowywane do wewnętrznej analityki u operatora strony – analityka wewnętrzna jest wykorzystywana przez strony internetowe w celu optymalizacji ich domen. zewnętrzne
visitor-id .media.net strefaklimatyzacji 1 rok Ten plik cookie służy do zbierania informacji o odwiedzającym. Informacje te będą przechowywane do wewnętrznej analityki u operatora strony – analityka wewnętrzna jest wykorzystywana przez strony internetowe w celu optymalizacji ich domen. zewnętrzne
visitor-id .media.net strefaklimatyzacji 1 rok Ten plik cookie służy do zbierania informacji o odwiedzającym. Informacje te będą przechowywane do wewnętrznej analityki u operatora strony – analityka wewnętrzna jest wykorzystywana przez strony internetowe w celu optymalizacji ich domen. zewnętrzne

STREFAKLIMATYZACJI.PL - REKLAMOWE pliki cookie

Nazwa plików cookies Domena Dostawca Czas przechowywania Cel plików cookies Typ cookies
test_cookie .doubleclick.net strefaklimatyzacji 15 minut Ten plik cookie jest ustawiany przez doubleclick.net. Celem pliku cookie jest ustalenie, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie. zewnętrzne
rud .rfihub.com Rfihub 1 rok 24 dni Domena tego pliku cookie jest własnością Rocketfuel. Głównym celem tego pliku cookie jest reklama. Ten plik cookie służy do identyfikacji użytkownika za pomocą alfanumerycznego identyfikatora. Rejestruje dane użytkownika, takie jak adres IP, lokalizacja, odwiedzana strona internetowa, kliknięte reklamy itp. zewnętrzne
ruds .rfihub.com Rfihub sesja Domena tego pliku cookie jest własnością Rocketfuel. Ten plik cookie jest sesyjną wersją pliku cookie „rud”. Zawiera informacje o identyfikatorze użytkownika. Służy do dostarczania ukierunkowanych reklam w sieciach. zewnętrzne
IDE .doubleclick.net Google 1 rok 24 dni Wykorzystywane przez Google DoubleClick i przechowuje informacje o sposobie korzystania przez użytkownika z serwisu oraz wszelkie inne Reklamowe przed wizytą w serwisie. Służy do prezentowania użytkownikom reklam, które są dla nich odpowiednie zgodnie z profilem użytkownika. zewnętrzne
_fbp .strefaklimatyzacji.pl Facebook 3 miesiące Ten plik cookie jest ustawiany przez Facebook w celu dostarczania reklam Reklamowych, gdy są one na Facebooku lub platformie cyfrowej obsługiwanej przez reklamy Facebooka po odwiedzeniu tej witryny. zewnętrzne
uuid2 .adnxs.com XANDR 3 miesiące Te pliki cookie są ustawiane przez AppNexus. Cookies przechowują informacje, które pomagają w rozróżnieniu urządzeń i przeglądarek. Na podstawie tych informacji wybieramy Reklamowes obsługiwane przez platformę oraz oceniamy wydajność Reklamowych i atrybutów. zewnętrzne
CMID .casalemedia.com Casale Media 1 rok Plik cookie jest ustawiany przez CasaleMedia. Plik cookie służy do zbierania informacji o zachowaniu użytkownika w celu reklamy ukierunkowanej. zewnętrzne
CMPS .casalemedia.com Casale Media 3 miesiące Ten plik cookie jest ustawiany przez Casalemedia i jest używany do ukierunkowanych celów Reklamowych. zewnętrzne
rlas3 .rlcdn.com RLCDN 1 rok Plik cookie jest ustawiany przez rlcdn.com. Plik cookie służy do wyświetlania odpowiednich reklam odwiedzającemu, a także ograniczania czasu, w którym odwiedzający widzi, a także mierzenia skuteczności kampanii. zewnętrzne
pxrc .rlcdn.com RLCDN 2 months Celem pliku cookie jest identyfikacja odwiedzającego w celu obsługi odpowiednich reklam. zewnętrzne
audience .spotxchange.com spotxchange 1 rok Domena tego pliku cookie jest własnością Spotxchange. Ten plik cookie służy do targetowania i reklamy. zewnętrzne
bkdc .bluekai.com bluekai 5 miesięcy 27 dni Ten plik cookie jest ustawiany przez Bluekai. Ten plik cookie przechowuje anonimowe dane dotyczące korzystania z sieci przez użytkowników, a także gromadzi anonimowe działania w celu stworzenia profilu w celu zapewnienia bardziej ukierunkowanego i odpowiedniego marketingu i reklamy. zewnętrzne
bkpa .bluekai.com bluekai 5 miesięcy 27 dni Ten plik cookie jest ustawiany przez Bluekai. Ten plik cookie przechowuje anonimowe dane dotyczące korzystania z sieci przez użytkowników, a także gromadzi anonimowe działania w celu stworzenia profilu w celu zapewnienia bardziej ukierunkowanego i odpowiedniego marketingu i reklamy. zewnętrzne
bku .bluekai.com bluekai 5 miesięcy 27 dni Ten plik cookie jest ustawiany przez Bluekai. Ten plik cookie przechowuje anonimowe dane dotyczące korzystania z sieci przez użytkowników, a także gromadzi anonimowe działania w celu stworzenia profilu w celu zapewnienia bardziej ukierunkowanego i odpowiedniego marketingu i reklamy. zewnętrzne
_kuid_ .krxd.net krxd 5 miesięcy 27 dni Plik cookie jest ustawiany przez Krux Digital pod domeną krxd.net. Plik cookie przechowuje unikalny identyfikator, aby zidentyfikować powracającego użytkownika w celu ukierunkowanej reklamy. zewnętrzne
tuuid .bidswitch.net bidswitch 1 rok Ten plik cookie jest ustawiany przez .bidswitch.net. Pliki cookie przechowują unikalny identyfikator w celu określenia, jakie reklamy widzieli użytkownicy, jeśli odwiedzili Państwo którąkolwiek z witryn reklamodawców. zewnętrzne
c .bidswitch.net bidswitch 1 rok Ten plik cookie jest ustawiany przez Projekt Rubicon. zewnętrzne
tuuid_lu .bidswitch.net bidswitch 1 rok Ten plik cookie jest ustawiany przez .bidswitch.net. Pliki cookie przechowują unikalny identyfikator w celu określenia, jakie reklamy widzieli użytkownicy, jeśli odwiedzili Państwo którąkolwiek z witryn reklamodawców.  zewnętrzne
data-rk .media.net media.net 1 rok Ten plik cookie jest ustawiany przez dostawcę Media.net. Ten plik cookie służy do gromadzenia zachowań użytkowników na wielu stronach internetowych w celu serwowania im odpowiednich reklam. Plik cookie ogranicza liczbę pokazywania tych samych reklam na stronie. zewnętrzne
anj .adnxs.com XANDR 3 miesiące Ten plik cookie jest ustawiany przez AppNexus i służy do ukierunkowanych celów reklamowych. zewnętrzne
dpm .dpm.demdex.net DEMDEX 5 miesięcy 27 dni Plik cookie jest ustawiany przez demdex.net. Ten plik cookie przypisuje każdemu odwiedzającemu odwiedzającemu unikalny identyfikator, który pozwala zewnętrznym reklamodawcom kierować do nich odpowiednie reklamy. zewnętrzne
euds .rfihub.com RFIHUB sesja Ten plik cookie pochodzi z Rocket Fuel (rfihub.com) i służy do dostarczania ukierunkowanych reklam w ich witrynach sieciowych, dzięki czemu użytkownicy widzą odpowiednie reklamy. zewnętrzne
CMPRO .casalemedia.com Casale Media 3 miesiące Ten plik cookie jest ustawiany przez Casalemedia i jest używany do ukierunkowanych celów reklamowych. zewnętrzne
CMST .casalemedia.com Casale Media 1 dzień Plik cookie jest ustawiany przez CasaleMedia. Plik cookie służy do zbierania informacji o zachowaniu użytkownika w celu reklamy ukierunkowanej. zewnętrzne
CMRUM3 .casalemedia.com Casale Media 1 rok Ten plik cookie jest ustawiany przez Casalemedia i jest używany do ukierunkowanych celów Reklamowych. zewnętrzne
smd .rfihub.com RFIHUB 1 rok 24 dni Ta domena tego pliku cookie jest własnością Rocketfuel. Ten plik cookie służy do dostarczania odwiedzającemu odpowiednich treści i reklam. zewnętrzne
zync-uuid .rezync.com REZYNC 5 miesięcy 26 dni 17 godzin Celem pliku cookie jest serwowanie odwiedzającym odpowiednich reklam. zewnętrzne
sd-sesja-id live.rezync.com REZYNC 5 miesięcy 27 dni Ten plik cookie jest ustawiany przez dostawcę live.rezync.com. Ten plik cookie służy do zbierania danych o zachowaniu odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu pomiaru wydajności reklam na stronie. zewnętrzne
mako_uid .eyeota.net EYEOTA 1 rok Ten plik cookie znajduje się w domenie ps.eyeota.net. Pliki cookie służą do zbierania danych o wizycie użytkowników na stronie internetowej, takich jak odwiedzane strony. Dane służą do tworzenia profilu użytkownika pod kątem jego zainteresowań i danych demograficznych. zewnętrzne
B .yahoo.com YAHOO 1 rok Ten plik cookie jest używany przez Yahoo do dostarczania reklam, treści lub analizy. zewnętrzne
everest_g_v2 .everesttech.net ADOBE 1 rok Plik cookie jest umieszczany w domenie eversttech.net. Celem pliku cookie jest przyporządkowanie kliknięć do innych zdarzeń na stronie internetowej klienta. zewnętrzne
u2 .serving-sys.com serving-sys 3 miesiące Domena pliku cookie jest własnością firmy Sizmek. Ten plik cookie służy do celów reklamowych. zewnętrzne
um2 .serving-sys.com serving-sys 3 miesiące This cookie is set by the Sizmek. This cookie is used for serving relevant Reklamowe to the visitor by setting an unique ID. This unique ID helps third party advertisers to target the visitor with relevant ads. zewnętrzne
A3 .yahoo.com YAHOO 1 rok Gromadzi informacje o zachowaniu użytkowników na wielu stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane w celu optymalizacji trafności reklamy na stronie internetowej. zewnętrzne
eyeblaster .serving-sys.com serving-sys 1 rok Ten plik cookie jest ustawiany przez Sizmek (Amazon) i służy do ukierunkowanych celów reklamowych. zewnętrzne
r1 .serving-sys.com serving-sys 1 rok Ten plik cookie jest ustawiany przez Sizmek (Amazon) i służy do ukierunkowanych celów reklamowych. zewnętrzne

 

LGNEWS.PL - lista plików cookie na oficjalnej stronie biura prasowego LG https://lgnews.pl/

LGNEWS.PL - ANALITYCZNE pliki cookie

Nazwa plików cookies Domena Dostawca Czas przechowywania Cel plików cookies Typ cookies
ahoy_visit .lgnews.pl Prowly 30 minut Ten plik cookie umożliwia Prowly zbieranie statystyk odwiedzin w Brand Journal. wewnętrzne
ahoy_visitor .lgnews.pl Prowly 2 lata Ten plik cookie umożliwia Prowly zbieranie statystyk odwiedzin w Brand Journal. wewnętrzne

LGNEWS.PL - FUNKCJONALNE pliki cookie

Nazwa plików cookies Domena Dostawca Czas przechowywania Cel plików cookies Typ cookies
cookies-agreement .lgnews.pl Prowly 30 dni Ten plik cookie jest ustawiany po zaakceptowaniu polityki plików cookie (wyskakujące okienko w lewym dolnym rogu). wewnętrzne
prowly-journal-session .lgnews.pl Prowly Sesja Ten plik cookie przechowuje informacje wprowadzone przez użytkownika i śledzi ruchy użytkownika w witrynie. wewnętrzne

PERSONAL DATA PROTECTION

 

GENERAL INFORMATIONONLINE STORE | SOCIAL MEDIA | RELATED PORTALS | MARKETING | CONTESTS | TECHNICAL SERVICE AND HOTLINE | EVENTS | COMMUNICATION | COOKIES POLICY


 

GENERAL INFORMATION ON PERSONAL DATA PROTECTION PRINCIPLES AT LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O.


Controller of personal data
The controller of your personal data is LG Electronics Polska sp. z o.o. with its registered office in Warsaw (02-675) at ul. Wołoska 22 (hereinafter “LGE PL”).

Data Protection Officer
Should you have any doubts about the processing of your data, you may contact the Data Protection Officer appointed by the Controller at the following address: dpo-eu@lge.com or iodo@lge.pl, or by sending a letter to the address of the Controller.

Personal Data Officer: Ms Jung Ryu.

Rights of the person whose data is processed
In relation to the processing of your personal data, in the situations provided for under the law, you have:
a) the right to access your personal data and receive copies of the same;
b) the right to rectify (correct) your data;
c) the right to erase personal data;
d) the right to restrict the processing of personal data;
e) the right to data portability – if the legal basis for data processing is a consent (Article 6(1)(a) or Article 9(2)(a) of the GDPR) or a contract (Article 6(1)(b) of the GDPR);
f) the right to withdraw consent to the processing of data, where such consent is the basis for data processing (Article 6(1)(a) of the GDPR), without this affecting the processing based on consent before its withdrawal;
g) the right to object to the processing of your personal data – if the legal basis for the processing is a legitimate interest (Article 6(1)(f) of the GDPR).
More information on the rights of data subjects is available in Articles 12–23 of the GDPR available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

A complaint to a supervisory authority
Should you decide that the processing of your personal data infringes any provisions of the GDPR, you may lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office for the Protection of Personal Data, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Data transfer to third countries
Given the structure of the controller and its organisational subordination under the LG Group, your data may be transferred to the LG headquarters in South Korea, i.e. outside the European Economic Area.
Personal data of persons who are LG customers or targets of marketing activities conducted by LG may also be transferred to countries outside the European Economic Area in connection with the Controller’s use of the services of the providers of tools used to process personal data and also to conduct marketing activities. The updated list of such entities indicating the country in which they are located can be found here.
In order to ensure an adequate level of this protection, the Controller uses all possible measures to ensure the security of the personal data provided, including in particular:
- basing data transfer on an adequacy decision of the European Commission issued for a specific country pursuant to Article 45(1) of GDPR;
- signing the so-called ‘standard contractual clauses’ issued by the European Commission in accordance with Article 46(2)(c) of the GDPR, which ensure the security of any personal data being transferred.
More information on the security measures applied, including a copy thereof, can be obtained from the Controller by sending a letter to the Controller’s address given above or by sending a message to the e-mail address of the Data Protection Officer.

Automated personal data processing, including profiling
Your personal data will not be processed in an automated manner (including in the form of profiling) that may produce legal effects concerning you or similarly significantly affect you.
However there may be exceptions which are detailed below for each process.

The necessity to provide data
The provision of personal data is voluntary but necessary for the implementation of the purposes of processing for particular processes listed below.
The aforementioned information applies to each process under which your data are processed by LGE PL. Details regarding the purposes and period of personal data processing as well as the recipients of personal data in individual processes can be found below:

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. — DATA RECIPIENTS IN THIRD COUNTRIES
The table below includes entities which may have access to personal data of the customers of LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. (being the Controller of personal data) due to the fact of using their services by LG. Such services include the provision and operation of tools or systems used to process personal data, e.g. for marketing purposes.

RECIPIENT'S NAME LOCATION – THIRD COUNTRY DATA TRANSFER BASIS
SALESFORCE.COM INC. USA Standard contractual clauses issued by the European Commission – Article 46(2)(c) of the GDPR


ONLINE STORE


DATA PROCESSING IN LGE PL ONLINE STORE (https://www.lg.com/pl)

Controllers of personal data processed in the online store
The controllers of your personal data processed in online store are as follows:
I In the case of the operation of the online store website and the delivery of products ordered through it:
LG Electronics Polska Sp. z o.o. with its registered office at ul. Wołoska 22, 02-675 Warsaw. More information on the processing of your personal data available through LG Electronics Polska can be found in the Privacy Policy.
For the processing of personal data by LG Electronics Polska sp. z o.o., the information contained in this Privacy Policy is up to date.
II In the case of concluding contracts for sales of products available in the online store and the making of payments related to such sales:
Digital River Ireland Ltd with its registered office at Unit 153 Free Zone West, Tullyglass, Shannon, Co. Clare, Ireland.
More information on the processing of your personal data by Digital River Ireland Ltd is available at https://store.digitalriver.com/store/defaults/pl_PL/DisplayDRPrivacyPolicyPage/eCommerceProvider.Digital+River+Ireland+Ltd.#lawful_basis

Personal data origin and categories
In principle, we process the data you have provided directly. When you have received goods but did not order them, your personal data have been transferred to the Controller by the buyer of the goods and may include the following personal data: your name, surname, e-mail address, delivery address, telephone number.

Purpose and basis of processing
Your personal data will be processed for the following purposes:
a) to provide services related to the operation of on online store electronically (Article 6(1)(b) of the GDPR);
b) to fulfil obligations under the provisions of law, including, if applicable, for the purpose of settlements, accounting and financial reporting (Article 6(1)(c) of the GDPR);
c) to implement the legitimate interest of the Controller (Article 6(1)(f) of the GDPR), consisting in:
- ensuring the correct performance of the contract concluded between the user of the online store and the seller of products, i.e. DIGITAL RIVER;
- conducting direct marketing activities — due to specific provisions, activities conducted via e-mail or by phone are carried out on under a separate consent to use the appropriate communications channel;
- conducting surveys concerning the satisfaction of customers with the functioning of the online store — due to specific provisions, activities conducted via e-mail or by phone are carried out on under a separate consent to use the appropriate communications channel;
- establishing, asserting and defending against any possible claims;
- carrying out statistical activities related to the improvement of work efficiency and the quality of services provided.

Data retention period
Your personal data will be stored:
a) for the duration of the contract and after its termination until the expiry of the limitation periods for claims arising from it;
b) in the case of data processed for the purpose of a legitimate interest of the Controller, until a reasonable objection is raised by you;
c) in relation to marketing activities, until the consent to send this type of information by e-mail or by phone is withdrawn or until an objection to process the data in this respect is raised, whichever occurs first;
d) until the expiry of the data retention obligation arising from the provisions of law, in particular the obligation to store accounting documents related to the sales contract.

Your personal data may be received by:
a) Digital River Ireland Ltd. as the official seller of products and services available in the online store;
b) entities carrying out marketing activities;
c) providers of IT services or solutions;
d) entities handling the hotline and contact form;
e) providers of courier and postal services;
f) entities supporting the Controller with regard to service implementation;
g) members of the controller’s group.

Automated personal data processing, including profiling
Personal data of an online store user may be processed for the purpose of profiling such a user. In this case, the Controller uses: information about purchases made, information resulting from activities taken on the portal (including: browsing particular content/goods, product registration) and data provided by the portal user in connection with the use of its functionalities (e.g. name, surname, place of residence).
The Controller also processes personal data collected by cookies and other similar technologies. However, they are used only when the user of the online store has accepted the use of cookies. Cookie settings can be changed at any time as described in detail in the section: COOKIES POLICY.
The Controller takes the aforesaid activities to match the marketing information to the individual preferences of the online portal users (behavioural advertising).


SOCIAL MEDIA


THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE SOCIAL MEDIA

1. Your personal data are processed for the following purposes:
a) to promote the Controller’s brand (Article 6(1)(f) of the GDPR);
b) to maintain and facilitate the use of our account on the social media portal (Article 6(1)(f) of the GDPR);
c) to accept grievances, applications, complaints and other types of requests/information (Article 6(1)(f) of the GDPR);
d) to fulfil obligations arising from the provisions of law, particularly related to submitted requests/information (Article 6(1)(c) of the GDPR);
We also process personal data in connection with the fulfilment of the controller’s other legitimate interests under Article 6(1)(f) of the GDPR:
a) to establish, assert and defend any claims;
b) for statistical purposes related to improvement of work efficiency, the quality of services provided and their adaptation to the recipients’ needs.
2. Your personal data may be received by:
a) any social media portal;
b) entities carrying out marketing activities;
c) providers of IT services or solutions;
3. Your personal data will be stored until you object to it, i.e. show us in any way that you do not want to continue any contacts with us and receive information about the activities we take. Upon withdrawal of the consent or raising an objection, personal data may be retained for the purpose of confirming that the Controller meets its legal obligations and until the claim limitation periods have expired, whichever period is longer. However, please note that despite the withdrawal from the group, the data will still be retained by the owner of the social media portal. Each user of a particular fanpage, account or group, apart from leaving them, may also at any time delete the posts published by them or delete their account on the portal completely.


RELATED PORTALS


DATA PROCESSING ON LGE PL ONLINE PORTALS (https://www.strefalg.pl/)

Purposes and basis of processing
Your personal data are processed for the following purposes:
a) to ensure the functionality and the use of LGE PL online portals and of the user account in the event of registration on the terms specified in the Terms and Conditions (Article 6(1)(b) of the GDPR);
b) to accept, handle and resolve any complaint lodged by you or to make any related warranty or post-warranty service request (Article 6(1)(b) and (f) of the GDPR);
c) to fulfil obligations under the provisions of law, including, if applicable, for the purpose of settlements, accounting and financial reporting (Article 6(1)(c) and (f) of the GDPR);
d) to implement the legitimate interests of the controller (Article 6(1)(f) of the GDPR), consisting in:
- answering your requests made via contact forms or hotline;
- establishing, asserting and defending against any possible claims;
- carrying out statistical activities related to improvement of work efficiency, the quality of services provided and their adaptation to the recipients’ needs;
- conducting direct marketing activities — due to specific provisions, activities conducted via e-mail or by phone are carried out on under a separate consent to use the appropriate communications channel.

Data retention period
Your personal data will be stored:
a) for the duration of the contract and after its termination until the expiry of the limitation periods for claims arising from it;
b) in the case of data processed for the purpose of a legitimate interest of the Controller, until a reasonable objection is raised by you;
c) in relation to marketing activities, until the consent to send this type of information by e-mail or by phone is withdrawn or until an objection to process the data in this respect is raised, whichever occurs first;
d) until the expiry of the data retention obligation arising from the provisions of law, in particular the obligation to store accounting documents related to the sales contract.

Your personal data may be received by:
a) entities carrying out marketing activities;
b) providers of IT services or solutions;
c) entities handling the hotline and contact form;
d) providers of courier and postal services;
e) entities supporting the Controller with regard to service implementation;
f) members of the controller’s group.

Automated personal data processing, including profiling
Personal data of an online store user may be processed for the purpose of profiling such a user. In this case, the Controller uses: information about purchases made, information resulting from activities taken on the portal (including: browsing particular content/goods, product registration) and data provided by the portal user in connection with the use of its functionalities (e.g. name, surname, place of residence).
The Controller also processes personal data collected by cookies and other similar technologies. However, they are used only when the user of the online store has accepted the use of cookies. Cookie settings can be changed at any time as described in detail in the section: COOKIES POLICY.
The Controller takes the aforesaid activities to match the marketing information to the individual preferences of the online portal users (behavioural advertising).


MARKETING


DATA PROCESSING AS PART OF MARKETING ACTIVITIES

Your personal data will be processed:
a) to fulfil obligations arising from the provisions of law, particularly from the act on the provision of services electronically (Article 6(1)(c) of the GDPR);
b) in connection with the fulfilment of the controller’s other legitimate interests (Article 6(1)(f) of the GDPR), consisting in:
- conducting marketing activities (including a newsletter, sending information about the latest products, special offers, other offers and services, making offers concerning concluding or amending contracts) — due to specific provisions, marketing activities conducted via e-mail or by phone are carried out on under a separate consent to use the appropriate communications channel;
- establishing, asserting and defending against any possible claims;
- carrying out statistical activities related to the improvement of the Controller’s work efficiency and the quality of services provided.

Data processing period:
In the case of marketing activities, your personal data will be stored until you withdraw your consent or object to such storing, i.e. until you show us in any way that you do not want to continue any contacts with us and receive information about the activities we take. Upon withdrawal of the consent or raising an objection, personal data may be retained for the purpose of confirming that the Controller meets its obligations and related claims.
In the case of other activities taken to comply with the legitimate interest of the controller, the data will be processed until a reasonable objection is raised by you.

Your personal data may be received by:
a) entities carrying out marketing activities;
b) providers of IT services or solutions;
c) members of the controller’s group.


CONTESTS


PERSONAL DATA PROCESSING RELATED TO THE ORGANISATION OF CONTESTS

1. Purposes and basis of processing:
Your personal data are processed for the following purposes:
a) to implement the legitimate interests of the controller (Article 6(1)(f) of the GDPR), consisting in:
ensuring, as the organiser, the proper contest organisation, including the handling of entries, informing about results and selecting winners as well as awarding and sending contest prizes;
- establishing, asserting and defending against any claims related to the participation in any contest;
- conducting direct marketing activities — due to specific provisions, activities conducted via e-mail or by phone are carried out on under a separate consent to use the appropriate communications channel;
b) fulfilling obligations under the provisions of law, including but not limited to for the purpose of settlements, accounting and financial reporting (Article 6(1)(c) of the GDPR);
c) the purposes referred to in the content of consents to the processing of personal data if such consents were given (Article 6(1)(a) of the GDPR).

2. Data retention period:

Personal data of participants of contests will be retained for the period necessary to organise them and select their winners. After the end of a specific contest, the controller may process personal data of its participants until any claims under civil law related to the participation in the contest have expired. Personal data of contest winners will be processed by the controller until any tax liabilities/receivables related to the prize awarded in the contest have expired.

3. Your personal data may be received by:
a) companies supporting the controller in the organisation of contests and in marketing activities;
b) companies providing IT services or solutions;
c) document archiving and destruction companies;
d) courier and postal service companies;
e) members of the controller’s group.


TECHNICAL SERVICE AND HOTLINE


DATA PROCESSING IN THE CASE OF PRODUCT SERVICE AND THE HOTLINE

Purposes and basis of processing
Your personal data are processed for the following purposes:
a) to accept and handle service requests regarding the controller’s products (Article 6(1)(b) of the GDPR);
b) to complete a service using a video conference service, i.e. the TELEPRESENCE (Article 6(1)(a) of the GDPR);
c) to record your data in the service system if consent is given (Article 6(1)(a) of the GDPR);
d) to fulfil obligations under the provisions of law, including for the purpose of settlements, accounting and financial reporting (Article 6(1)(c) and (f) of the GDPR);
e) in connection with the fulfilment of the controller’s legitimate interests (Article 6(1)(f) of the GDPR), consisting in:
- handling the request made via the hotline regarding any issues other than those specified in a) above;
- conducting customer satisfaction surveys — due to specific provisions, activities conducted via e-mail or by phone are carried out on under a separate consent to use the appropriate communications channel;
- establishing, asserting and defending against any possible claims;
- conducting marketing activities (including sending information about the latest products, special offers, other offers and services, making offers concerning concluding or amending contracts) — due to specific provisions, marketing activities conducted via e-mail or by phone are carried out on under a separate consent to use the appropriate communications channel.

Data retention period
Recordings of calls from the hotline will be retained for a maximum period of three months.
In addition, your personal data will be processed:
- for the period of the service completion and for a period of 5 years after its completion;
- in the case of data processed for the purpose of a legitimate interest of the Controller, until you raise a reasonable objection, i.e. show us in any way that you do not want to continue any contacts with us and receive information about the activities we take;
- until the consent to send marketing information by e-mail or by phone is withdrawn or until an effective objection to process the data in this respect is raised, whichever occurs first;
- upon raising an objection, the personal data may be retained for the purpose of confirming that the Controller meets its legal obligations.

Your personal data may be received by:
a) entities carrying out marketing activities;
b) providers of IT services or solutions;
c) entities handling the hotline;
d) providers of courier and postal services;
e) entities supporting the Controller with regard to service implementation.


EVENTS


PROCESSING OF DATA OF EVENT PARTICIPANTS

Purposes and basis of processing
Your personal data will be processed:
a) to hold events, including the processing of entries (Article 6(1)(f) of the GDPR);
b) to comply with the terms and conditions of the event (Article 6(1)(b) of the GDPR);
c) to fulfil other obligations under the provisions of law, including for the purpose of settlements, accounting and financial reporting (Article 6(1)(c) and (f) of the GDPR);
d) to fulfil the legitimate interests of the controller (Article 6(1)(f) of the GDPR), consisting in:
- holding events, including the processing of entries;
- conducting marketing activities related to and promoting the event by the Controller;
- exercising the Controller’s copyrights (including an authorisation to disseminate an image and disseminate the image of public figures or persons constituting only a detail of a bigger whole);
- establishing, asserting and defending against any claims;
- carrying out statistical activities related to the improvement of the Controller’s work efficiency and the quality of services provided.

Data retention period
Your personal data will be retained for a period necessary to fulfil the purpose for which they have been collected, i.e. to organise and hold an event, and, after its end, until related claims have expired. In the case of exercising copyrights — for the period for which the Controller may exercise them.

Your personal data may be received by:
a) companies carrying out marketing activities;
b) companies providing IT services or solutions;
c) document archiving and destruction companies;
d) courier and postal service companies;
e) members of the controller’s group.


COMMUNICATION


COMMUNICATION WITH LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O.

Purposes and basis of processing
Your personal data will be processed to implement the legitimate interest of the Controller (Article 6(1)(f) of the GDPR), consisting in:
- exchanging correspondence by the controller in connection with letters and messages sent by customers, representatives of the controller's contractors and other persons or entities in a paper and electronic form;
- establishing, asserting and defending against any claims.

Data retention period
Personal data will be processed for the period of the correspondence exchange or until an objection is raised to data processing, deemed by the controller as justified. In addition, the data will be processed until any possible claims have expired.

Your personal data may be received by:
a) companies carrying out marketing activities;
b) companies providing IT services or solutions;
c) document archiving and destruction companies;
d) courier and postal service companies;
e) members of the controller’s group.


COOKIES POLICY


 


LG Electronics Polska Sp. z o.o. (hereinafter referred to as “LGEPL”), the owner of this website, hereby informs users that it may use data storage and retrieval tools (generally referred to as “cookies”) at the time when the user is browsing the website.

1. What are cookies?
LG Electronics Polska Sp. z o.o. (hereinafter referred to as “LGEPL”), the owner of this website, hereby informs users that it may use data storage and retrieval tools (generally referred to as “cookies”) at the time when the user is browsing the website.

2. What types of cookies do we use?
The following types of cookies are used on LGEPL websites:
a) “essential” (technical) cookies, enabling the use of particular services, e.g. authentication cookies used for services that require authentication on websites; cookies used to ensure security, e.g. used to detect fraud related to authentication on websites; necessary for the proper transmission of information, the provision of the services requested by the user and the user identification after registration;
b) “performance” (analytical) cookies that collect information about how websites are used;
c) “functional” cookies, which “remember” settings selected by the user and enable the personalisation of the user interface, e.g. in terms of the language selected or region the user comes from, font size, website appearance, etc.
In addition, cookies used on LGEPL websites can be divided into:
a) First-party cookies
First-party cookies are stored in the browser and/or on the user’s hard drive by the currently viewed website. The user receives a unique identifier to track their visit on the currently viewed website. LGEPL, as the website operator, uses these cookies to manage sessions and to identify users.
b) Third-party cookies
The website also uses marketing and analytical cookies supplied by third-party entities, who are also recipients of information resulting from such cookies.
In any case, LGEPL informs the user that the user may reject cookies by setting up the browser (browsers accept cookies by default) or by installing tools offered by providers of relevant services, which will prevent the collection of information about the user’s visits to the website.
However, the user may set up their browser at any time to prevent the use of cookies or to receive notifications when they are generated.
Cookies, depending on their type, are used for a maximum period of 6 years.


3. How to accept or reject cookies?
We remind you that while browsing the website the user may set up their browser at any time to reject cookies or to receive notifications when they are generated. When you click the following links you will access information how to manage the use of cookies and how to cancel your consent to their use depending on the browser used:
• Internet Explorer
Menu > Tools > Internet Options > Privacy — please select the appropriate option.
• Firefox
Menu > Options > Privacy > History — please select the appropriate option.
• Chrome
Menu > Settings > Show advanced settings > Privacy > Content settings > Cookies — please select the appropriate option.
• Opera
Menu > Preferences > Advanced > Cookies — please select the appropriate option.
• Safari
Menu > Preferences > Privacy > Cookies — please select the appropriate option.
• Safari for Ipads and Iphones
To learn more about deleting cookies, the user may use the help section in their browser.
In addition, the user, upon entering the LGEPL website, may independently change the settings of cookies used on the portal. The panel for making appropriate changes is displayed at the top of the website.