Przejdź do spisu treści Skip to Accessibility Help

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

INFORMACJE OGÓLNE | SKLEP INTERNETOWY | MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE | PORTALE POWIĄZANE | MARKETING | KONKURSY | SERWIS I INFOLINIA | WYDARZENIA | WIADOMOŚCI | POLITYKA COOKIES


 

INFORMACJE OGÓLNE O ZASADACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O.


Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest LG Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 22 (dalej jako: „LGE PL”).

Inspektor ochrony danych
W razie wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych możliwy jest kontakt z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem dpo-eu@lge.com lub iodo@lge.pl bądź pisemnie na adres Administratora.

Inspektor danych osobowych: Pani Jung Ryu.

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych prawem, przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia,
g) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Skarga do organu nadzorczego
Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich
Uwzględniając strukturę administratora oraz jego podporządkowanie organizacyjne w związku z przynależnością do grupy LG, Państwa dane mogą być przekazywane do znajdującej się w Korei Południowej centrali LG, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe, tych Państwa którzy są klientami LG lub odbiorcami działań marketingowych prowadzonych przez LG mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z korzystaniem przez Administratora  z usług dostawców narzędzi służących do przetwarzania danych osobowych, w tym prowadzenia działań marketingowych. Aktualną listę tych podmiotów wraz ze wskazaniem państwa, w którym mają one swoją siedzibę, znajdą Państwo w tym miejscu.
W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator korzysta z wszelkich możliwych środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przekazywanych danych osobowych, w tym w szczególności: 
- opiera przekazywanie danych na decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w określonym Państwie, zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO
- zawiera tzw. standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO zapewniające bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych.
Więcej informacji dotyczących stosowanych zabezpieczeń w tym ich kopię można uzyskać od Administratora, zwracając się na jego adres podany powyżej lub pod adresem mailowym Inspektora ochrony danych.

Zautomatyzowanie przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
Mogą jednak pojawić się wyjątki, które zostały szczegółowo opisane poniżej w ramach poszczególnych procesów.

Konieczność podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ramach poszczególnych procesów, wymienionych poniżej.

Powyższe informacje dotyczą każdego z procesów, w ramach których Państwa dane są przetwarzane przez LGE PL. Szczegóły odnoszące do celów oraz czasu przetwarzania danych osobowych, a także odbiorców danych osobowych w ramach poszczególnych procesów znajdą Państwo poniżej:

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. - ODBIORCY DANYCH W PAŃSTWACH TRZECICH
Poniższa tabelka przedstawia podmioty, które mogą mieć dostęp do danych osobowych klientów LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. (jako Administratora danych osobowych), z uwagi na fakt korzystania przez LG z ich usług. Usługi te obejmują dostarczanie oraz obsługę narzędzi lub systemów służących do przetwarzania danych osobowych np. w celach marketingowych.

NAZWA ODBIORCY LOKALIZACJA - PAŃSTWO TRZECIE PODSTAWA TRANSFERU DANYCH
SALESFORCE.COM INC. USA Standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską - art. 46 ust. 2 lit. c RODO

 

SKLEP INTERNETOWY


PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO LGE PL (https://www.lg.com/pl)

Administratorzy danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym
Administratorami Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego są:

I. W zakresie obsługi witryny sklepu internetowego oraz dostawy produktów, zamówionych za jej pośrednictwem:
LG Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępnych przez LG Electronics Polska znajduje się  w Polityce prywatności.
Odnośnie przetwarzania danych osobowych przez LG Electronics Polska sp. z o.o.  aktualne są informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

II. W ramach zawierania umów sprzedaży produktów dostępnych w sklepie internetowym oraz realizacji płatności związanych ze sprzedażą:
Digital River Ireland Ltd z siedzibą: Unit 153 Free Zone West, Tullyglass, Shannon, Co. Clare, Irlandia.
Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Digital River Ireland Ltd znajduje się  w https://store.digitalriver.com/store/defaults/pl_PL/DisplayDRPrivacyPolicyPage/eCommerceProvider.Digital+River+Ireland+Ltd.#lawful_basis

Źródło pochodzenia i kategorie danych osobowych
Co do zasady, przetwarzamy dane podawane bezpośrednio przez Państwa. W sytuacji, w której otrzymali Państwo towar a go nie zamawiali, Państwa dane osobowe zostały przekazane do Administratora przez kupującego towar i mogą obejmować następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres mailowy, adres dostawy, numer telefonu.

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) świadczenia usług drogą elektroniczną związanych z obsługą  sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym, jeśli ma to zastosowanie - prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć:
- zapewnienie prawidłowej realizacji umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem sklepu internetowego a sprzedawcą produktów tj. DIGITAL RIVER,
- prowadzenie działań marketingu bezpośredniego - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
- badania zadowolenia użytkownika sklepu internetowego z jego funkcjonowania - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
- ustalenie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami,
- prowadzenie działań statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy oraz jakości świadczonych usług.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
a) przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń;
b) w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu;
c) w odniesieniu do działań marketingowych do czasu wycofania zgody na przesyłanie tego typu informacji drogą elektroniczną bądź telefoniczną lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym zakresie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze;
d) do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Digital River Ireland Ltd. jako oficjalny sprzedawca produktów i usług dostępnych w ramach sklepu internetowego;
b) Podmioty prowadzące działania marketingowe.
c) Podmioty świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
d) Podmioty obsługujące infolinię oraz formularz kontaktowy.
e) Podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
f) Podmioty wspierające Administratora w zakresie realizacji usług serwisowych.
g) Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej administratora.

Zautomatyzowanie przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie
Dane osobowe użytkownika sklepu internetowego mogą być przetwarzane w celu profilowania jego osoby. W tym zakresie Administrator wykorzystuje: informacje o dokonywanych zakupach, informacje wynikające z działań podejmowanych w ramach portalu (w tym: przeglądania poszczególnych treści/towarów, rejestracji produktów), oraz dane podawane przez użytkownika portalu w związku z korzystaniem z jego funkcjonalności (np. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania).
Administrator przetwarza również dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. Ich wykorzystanie następuje jednak tylko w sytuacji gdy użytkownik sklepu internetowego zaakceptował wykorzystanie plików cookie. Ustawienia plików cookie mogą być w każdym momencie zmienione w sposób opisany szczegółowo w części: POLITYKA COOKIES.
Opisane działania Administrator podejmuje aby dostosować informacje marketingowe do indywidualnych preferencji użytkowników portalu internetowego (reklama behawioralna).

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

1. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
a) promowania marki Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b) w celu prowadzenia i ułatwienia korzystania z naszego konta na portalu społecznościowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) przyjmowania skarg, wniosków, reklamacji i pozostałych rodzajów zgłoszeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności powiązanych z przesłanymi zgłoszeniami (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane osobowe przetwarzamy także w związku z realizacją pozostałych uzasadnionych interesów administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
a) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
b) w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Portal społecznościowy.
b) Podmioty prowadzące działania marketingowe.
c) Podmioty świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy. Należy jednak pamiętać, że pomimo wycofania się z grupy dane nadal będą przechowywane przez właściciela portalu społecznościowego. Każdy użytkownik danego fanpage, konta lub grupy, poza ich opuszczeniem, w każdej chwili może także usunąć publikowane przez siebie posty lub całkowicie usunąć swoje konto na portalu.

 

PORTALE POWIĄZANE


PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH PORTALI INTERNETOWYCH LGE PL (https://www.strefalg.pl/)

Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
a) zapewnienia funkcjonalności i korzystania z portali internetowych LGE PL oraz konta użytkownika w przypadku rejestracji na zasadach określonych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) przyjęcia, rozpatrzenia oraz realizacji złożonej przez Państwa reklamacji lub zgłoszenia w ramach gwarancji bądź pogwarancyjnego oraz związanej z powyższym usługi serwisowej (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO);
c) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym, jeśli ma to zastosowanie - prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO);
d) realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), rozumianych jako:
- odpowiedzi na Państwa pytania zadane za pośrednictwem formularzy kontaktowych bądź infolinii,
- ustalenie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami,
- prowadzenie działań statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.
- prowadzenie działań marketingu bezpośredniego - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
a) przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń;
b) w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu;
c) w odniesieniu do działań marketingowych do czasu wycofania zgody na przesyłanie tego typu informacji drogą elektroniczną bądź telefoniczną lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym zakresie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze;
d) do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Podmioty prowadzące działania marketingowe.
b) Podmioty świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
c) Podmioty obsługujące infolinię oraz formularz kontaktowy.
d) Podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
e) Podmioty wspierające Administratora w zakresie realizacji usług serwisowych.
f) Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej administratora.

Zautomatyzowanie przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie
Dane osobowe użytkownika sklepu internetowego mogą być przetwarzane w celu profilowania jego osoby. W tym zakresie Administrator wykorzystuje: informacje o dokonywanych zakupach, informacje wynikające z działań podejmowanych w ramach portalu (w tym: przeglądania poszczególnych treści/towarów, rejestracji produktów), oraz dane podawane przez użytkownika portalu w związku z korzystaniem z jego funkcjonalności (np. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania).
Administrator przetwarza również dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. Ich wykorzystanie następuje jednak tylko w sytuacji gdy użytkownik sklepu internetowego zaakceptował wykorzystanie plików cookie. Ustawienia plików cookie mogą być w każdym momencie zmienione w sposób opisany szczegółowo w części: POLITYKA COOKIES.
Opisane działania Administrator podejmuje aby dostosować informacje marketingowe do indywidualnych preferencji użytkowników portalu internetowego (reklama behawioralna).

 

MARKETING


PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
b) w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez które należy rozumieć:
- prowadzenia działań marketingowych (w tym: newsletter, przekazywania informacji o najnowszych produktach, promocjach, ofertach i usługach, składania propozycji zawarcia lub zmian umów) - ze względu na przepisy szczególne działania marketingowy za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji
- ustalanie, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami,
- prowadzenie działań statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy Administratora oraz jakości świadczonych usług.

Okres przetwarzania danych:
W przypadku działań marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami.
W odniesieniu do pozostałych działań podejmowanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, dane przetwarzane będą, do czasu wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Podmioty prowadzące działania marketingowe.
b) Podmioty świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
c) Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej administratora.

 

KONKURSY


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSÓW

1. Cele i podstawy przetwarzania:
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
a) Realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), przez które należy rozumieć:
zapewnienie jako organizator prawidłowego przebiegu konkursów, w tym obsługę zgłoszeń, informowanie o wynikach i wyłanianie zwycięzców oraz przyznawanie i wysyłanie nagród konkursowych,
- ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń z tytułu udziału w konkursie,
- prowadzenie działań marketingu bezpośredniego - ze względu na przepisy szczególne, działania za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
b) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przeprowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
c) wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2. Okres przechowywania danych:
Dane osobowe uczestników konkursów przechowywane będą przez okres niezbędny do ich realizacji i wyłonienia zwycięzców. Po zakończeniu określonego konkursu administrator może przetwarzać dane osobowe jego uczestników, do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z udziałem w konkursie. Dane osobowe laureatów konkursów administrator będzie przetwarzał do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w konkursie.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) firmy wspierające administratora w organizacji konkursów oraz prowadzące działania marketingowe,
b) firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,
c) firmy archiwizujące i niszczące dokumenty,
d) firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe,
e) spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej administratora.

 

SERWIS I INFOLINIA


PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH SERWISU PRODUKTÓW ORAZ INFOLINII

Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
a) przejęcia oraz realizacji zgłoszeń serwisowych dotyczących produktów administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) realizacja usługi serwisowej z wykorzystaniem połączenia wideo – usługi TELEPRESENCE (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
c) zapisu Państwa danych w systemie serwisowym, w przypadku wyrażenia zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
d) realizacji obowiązków z przepisów prawa w tym prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
e) w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez które należy rozumieć:
- obsługę zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem infolinii a dotyczącego wszelkich innych kwestii niż określone w punkcie a) powyżej,
- prowadzenie badania satysfakcji klienta - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
- ustalanie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami.
- prowadzenia działań marketingowych (w tym: przekazywania informacji o najnowszych produktach, promocjach, ofertach i usługach, składania propozycji zawarcia lub zmian umów) - ze względu na przepisy szczególne działania marketingowy za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji

Okres przechowywania danych
Nagrania z infolinii będą przetrzymywane maksymalnie do trzech miesięcy.
Ponadto, Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
- przez czas realizacji serwisu, a po jego zakończeniu przez okres 5 lat;
- w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu wniesienia przez Państwa zasadnego sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach;
- do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną bądź telefoniczną lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania w tym zakresie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze;
- po wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Podmioty prowadzące działania marketingowe.
b) Podmioty świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
c) Podmioty obsługujące infolinię.
d) Podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
e) Podmioty wspierające Administratora w zakresie realizacji usług

 

WYDARZENIA


PRZETWARZANIE DANYCH UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ

Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu organizacji wydarzenia, w tym obsługi zgłoszeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b) w celu realizacji postanowień regulaminu wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO)
d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez które należy rozumieć:
- organizację wydarzenia, w tym obsługę zgłoszeń,
- prowadzenie marketingu i promocji wydarzenia przez Administratora,
- realizację przysługujących Administratorowi uprawnień prawnoautorskich (w tym zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku oraz rozpowszechniania wizerunku osób publicznych lub osób stanowiących jedynie szczegół całości),
- ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń,
- prowadzenie działań statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy Administratora oraz jakości świadczonych usług.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji wydarzenia, a po jego zakończeniu - przez okres przedawnienia roszczeń. W przypadku realizacji uprawnień prawnoautorskich – przez okres, w którym przysługują Administratorowi.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Firmy prowadzące działania marketingowe.
b) Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
c) Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty.
d) Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
e) Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej administratora.

 

WIADOMOŚCI


KORESPONDENCJA Z LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O.

Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), przez który należy rozumieć:
- prowadzenie korespondencji przez administratora w związku z wiadomościami przesłanymi przez klientów, przedstawicieli kontrahentów administratora oraz inne osoby lub podmioty w formie papierowej i elektronicznej,
- ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymiany korespondencji albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, uznanego przez administrator za zasadny. Ponadto dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Firmy prowadzące działania marketingowe.
b) Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
c) Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty.
d) Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
e) Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej administratora.

 

POLITYKA COOKIES


 

LG Electronics Polska Sp. z o.o. (zwana dalej „LGEPL”), będąca właścicielem niniejszej strony internetowej, informuje użytkowników, że może korzystać z narzędzi do przechowywania i pobierania danych (ogólnie zwanych „plikami cookies”), podczas przeglądania strony przez użytkownika.

1. Czym są pliki cookies?
LG Electronics Polska Sp. z o.o. (zwana dalej „LGEPL”), będąca właścicielem niniejszej strony internetowej, informuje użytkowników, że może korzystać z narzędzi do przechowywania i pobierania danych (ogólnie zwanych „plikami cookies”), podczas przeglądania strony przez użytkownika.

2. Jakie pliki cookies używamy?
W ramach stron internetowych LGEPL stosowane są następujące rodzaje plików cookie:
a) „niezbędne” (techniczne) pliki cookie, umożliwiające korzystanie z poszczególnych usług, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach stron internetowych; pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych; konieczne dla prawidłowego przesyłu informacji, świadczenia usług żądanych przez użytkownika oraz identyfikacji użytkownika po jego rejestracji
b) „wydajnościowe” (analityczne) pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
c) „funkcjonalne” pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Ponadto, pliki cookies wykorzystywane w ramach stron internetowych LGEPL, możemy podzielić na:

a) Pliki cookies wewnętrzne (first-party cookies)
Wewnętrzne pliki cookies są zapisywane w przeglądarce i/lub na twardym dysku użytkownika przez obecnie przeglądaną stronę. Użytkownik otrzymuje unikatowy identyfikator w celu śledzenia przebywania na aktualnie przeglądanej stronie. LGEPL jako operator strony internetowej używa tych plików do zarządzania sesją i w celach rozpoznawania użytkowników.

b) Pliki cookies zewnętrzne (third-party cookies)
Strona internetowa używa również marketingowych i analitycznych plików cookies, których dostawcami są podmioty zewnętrzne, będący jednocześnie odbiorcami informacji wynikającymi z przywołanych plików cookies.
W każdym przypadku LGEPL informuje użytkownika, że może odrzucić pliki cookies, konfigurując przeglądarkę (domyślnie przeglądarka akceptuje pliki cookies) lub instalując narzędzia oferowane przez dostawców stosownych usług, co uniemożliwi zbieranie informacji dotyczących wizyt użytkownika na stronie.
Jednakże użytkownik może w każdej chwili skonfigurować swoją przeglądarkę tak, by uniemożliwić wykorzystywanie plików cookies lub otrzymywać powiadomienia w momencie, gdy są one generowane.
Pliki cookies, w zależności od ich rodzaju, są wykorzystywane maksymalnie przez okres 6 lat.

3. Jak zaakceptować lub odrzucić pliki cookies?
Przypominamy, że użytkownik podczas przeglądania strony może w każdej chwili dokonać konfiguracji przeglądarki w celu odrzucenia plików cookies lub otrzymywania powiadomienia w momencie, gdy są one generowane. Pod podanymi niżej linkami zawarto informacje, jak zarządzać wykorzystaniem plików cookies oraz jak anulować zgodę na ich wykorzystywanie w zależności od używanej przeglądarki:
• Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Safari na Ipady i Iphone’y

Aby dowiedzieć się więcej na temat usuwania plików cookies, użytkownik może skorzystać z sekcji pomocy w swojej przeglądarce.
Ponadto, użytkownik przy wejściu na stronę internatową LGEPL może samodzielnie dokonać zmiany ustawień plików cookies wykorzystywanych w ramach portalu. Panel do wprowadzenia odpowiednich zmian wyświetla się w górnej części strony internetowej.

PERSONAL DATA PROTECTION

 

GENERAL INFORMATIONONLINE STORE | SOCIAL MEDIA | RELATED PORTALS | MARKETING | CONTESTS | TECHNICAL SERVICE AND HOTLINE | EVENTS | COMMUNICATION | COOKIES POLICY


 

GENERAL INFORMATION ON PERSONAL DATA PROTECTION PRINCIPLES AT LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O.


Controller of personal data
The controller of your personal data is LG Electronics Polska sp. z o.o. with its registered office in Warsaw (02-675) at ul. Wołoska 22 (hereinafter “LGE PL”).

Data Protection Officer
Should you have any doubts about the processing of your data, you may contact the Data Protection Officer appointed by the Controller at the following address: dpo-eu@lge.com or iodo@lge.pl, or by sending a letter to the address of the Controller.

Personal Data Officer: Ms Jung Ryu.

Rights of the person whose data is processed
In relation to the processing of your personal data, in the situations provided for under the law, you have:
a) the right to access your personal data and receive copies of the same;
b) the right to rectify (correct) your data;
c) the right to erase personal data;
d) the right to restrict the processing of personal data;
e) the right to data portability – if the legal basis for data processing is a consent (Article 6(1)(a) or Article 9(2)(a) of the GDPR) or a contract (Article 6(1)(b) of the GDPR);
f) the right to withdraw consent to the processing of data, where such consent is the basis for data processing (Article 6(1)(a) of the GDPR), without this affecting the processing based on consent before its withdrawal;
g) the right to object to the processing of your personal data – if the legal basis for the processing is a legitimate interest (Article 6(1)(f) of the GDPR).
More information on the rights of data subjects is available in Articles 12–23 of the GDPR available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

A complaint to a supervisory authority
Should you decide that the processing of your personal data infringes any provisions of the GDPR, you may lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office for the Protection of Personal Data, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Data transfer to third countries
Given the structure of the controller and its organisational subordination under the LG Group, your data may be transferred to the LG headquarters in South Korea, i.e. outside the European Economic Area.
Personal data of persons who are LG customers or targets of marketing activities conducted by LG may also be transferred to countries outside the European Economic Area in connection with the Controller’s use of the services of the providers of tools used to process personal data and also to conduct marketing activities. The updated list of such entities indicating the country in which they are located can be found here.
In order to ensure an adequate level of this protection, the Controller uses all possible measures to ensure the security of the personal data provided, including in particular:
- basing data transfer on an adequacy decision of the European Commission issued for a specific country pursuant to Article 45(1) of GDPR;
- signing the so-called ‘standard contractual clauses’ issued by the European Commission in accordance with Article 46(2)(c) of the GDPR, which ensure the security of any personal data being transferred.
More information on the security measures applied, including a copy thereof, can be obtained from the Controller by sending a letter to the Controller’s address given above or by sending a message to the e-mail address of the Data Protection Officer.

Automated personal data processing, including profiling
Your personal data will not be processed in an automated manner (including in the form of profiling) that may produce legal effects concerning you or similarly significantly affect you.
However there may be exceptions which are detailed below for each process.

The necessity to provide data
The provision of personal data is voluntary but necessary for the implementation of the purposes of processing for particular processes listed below.
The aforementioned information applies to each process under which your data are processed by LGE PL. Details regarding the purposes and period of personal data processing as well as the recipients of personal data in individual processes can be found below:

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. — DATA RECIPIENTS IN THIRD COUNTRIES
The table below includes entities which may have access to personal data of the customers of LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. (being the Controller of personal data) due to the fact of using their services by LG. Such services include the provision and operation of tools or systems used to process personal data, e.g. for marketing purposes.

RECIPIENT'S NAME LOCATION – THIRD COUNTRY DATA TRANSFER BASIS
SALESFORCE.COM INC. USA Standard contractual clauses issued by the European Commission – Article 46(2)(c) of the GDPR


ONLINE STORE


DATA PROCESSING IN LGE PL ONLINE STORE (https://www.lg.com/pl)

Controllers of personal data processed in the online store
The controllers of your personal data processed in online store are as follows:
I In the case of the operation of the online store website and the delivery of products ordered through it:
LG Electronics Polska Sp. z o.o. with its registered office at ul. Wołoska 22, 02-675 Warsaw. More information on the processing of your personal data available through LG Electronics Polska can be found in the Privacy Policy.
For the processing of personal data by LG Electronics Polska sp. z o.o., the information contained in this Privacy Policy is up to date.
II In the case of concluding contracts for sales of products available in the online store and the making of payments related to such sales:
Digital River Ireland Ltd with its registered office at Unit 153 Free Zone West, Tullyglass, Shannon, Co. Clare, Ireland.
More information on the processing of your personal data by Digital River Ireland Ltd is available at https://store.digitalriver.com/store/defaults/pl_PL/DisplayDRPrivacyPolicyPage/eCommerceProvider.Digital+River+Ireland+Ltd.#lawful_basis

Personal data origin and categories
In principle, we process the data you have provided directly. When you have received goods but did not order them, your personal data have been transferred to the Controller by the buyer of the goods and may include the following personal data: your name, surname, e-mail address, delivery address, telephone number.

Purpose and basis of processing
Your personal data will be processed for the following purposes:
a) to provide services related to the operation of on online store electronically (Article 6(1)(b) of the GDPR);
b) to fulfil obligations under the provisions of law, including, if applicable, for the purpose of settlements, accounting and financial reporting (Article 6(1)(c) of the GDPR);
c) to implement the legitimate interest of the Controller (Article 6(1)(f) of the GDPR), consisting in:
- ensuring the correct performance of the contract concluded between the user of the online store and the seller of products, i.e. DIGITAL RIVER;
- conducting direct marketing activities — due to specific provisions, activities conducted via e-mail or by phone are carried out on under a separate consent to use the appropriate communications channel;
- conducting surveys concerning the satisfaction of customers with the functioning of the online store — due to specific provisions, activities conducted via e-mail or by phone are carried out on under a separate consent to use the appropriate communications channel;
- establishing, asserting and defending against any possible claims;
- carrying out statistical activities related to the improvement of work efficiency and the quality of services provided.

Data retention period
Your personal data will be stored:
a) for the duration of the contract and after its termination until the expiry of the limitation periods for claims arising from it;
b) in the case of data processed for the purpose of a legitimate interest of the Controller, until a reasonable objection is raised by you;
c) in relation to marketing activities, until the consent to send this type of information by e-mail or by phone is withdrawn or until an objection to process the data in this respect is raised, whichever occurs first;
d) until the expiry of the data retention obligation arising from the provisions of law, in particular the obligation to store accounting documents related to the sales contract.

Your personal data may be received by:
a) Digital River Ireland Ltd. as the official seller of products and services available in the online store;
b) entities carrying out marketing activities;
c) providers of IT services or solutions;
d) entities handling the hotline and contact form;
e) providers of courier and postal services;
f) entities supporting the Controller with regard to service implementation;
g) members of the controller’s group.

Automated personal data processing, including profiling
Personal data of an online store user may be processed for the purpose of profiling such a user. In this case, the Controller uses: information about purchases made, information resulting from activities taken on the portal (including: browsing particular content/goods, product registration) and data provided by the portal user in connection with the use of its functionalities (e.g. name, surname, place of residence).
The Controller also processes personal data collected by cookies and other similar technologies. However, they are used only when the user of the online store has accepted the use of cookies. Cookie settings can be changed at any time as described in detail in the section: COOKIES POLICY.
The Controller takes the aforesaid activities to match the marketing information to the individual preferences of the online portal users (behavioural advertising).


SOCIAL MEDIA


THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE SOCIAL MEDIA

1. Your personal data are processed for the following purposes:
a) to promote the Controller’s brand (Article 6(1)(f) of the GDPR);
b) to maintain and facilitate the use of our account on the social media portal (Article 6(1)(f) of the GDPR);
c) to accept grievances, applications, complaints and other types of requests/information (Article 6(1)(f) of the GDPR);
d) to fulfil obligations arising from the provisions of law, particularly related to submitted requests/information (Article 6(1)(c) of the GDPR);
We also process personal data in connection with the fulfilment of the controller’s other legitimate interests under Article 6(1)(f) of the GDPR:
a) to establish, assert and defend any claims;
b) for statistical purposes related to improvement of work efficiency, the quality of services provided and their adaptation to the recipients’ needs.
2. Your personal data may be received by:
a) any social media portal;
b) entities carrying out marketing activities;
c) providers of IT services or solutions;
3. Your personal data will be stored until you object to it, i.e. show us in any way that you do not want to continue any contacts with us and receive information about the activities we take. Upon withdrawal of the consent or raising an objection, personal data may be retained for the purpose of confirming that the Controller meets its legal obligations and until the claim limitation periods have expired, whichever period is longer. However, please note that despite the withdrawal from the group, the data will still be retained by the owner of the social media portal. Each user of a particular fanpage, account or group, apart from leaving them, may also at any time delete the posts published by them or delete their account on the portal completely.


RELATED PORTALS


DATA PROCESSING ON LGE PL ONLINE PORTALS (https://www.strefalg.pl/)

Purposes and basis of processing
Your personal data are processed for the following purposes:
a) to ensure the functionality and the use of LGE PL online portals and of the user account in the event of registration on the terms specified in the Terms and Conditions (Article 6(1)(b) of the GDPR);
b) to accept, handle and resolve any complaint lodged by you or to make any related warranty or post-warranty service request (Article 6(1)(b) and (f) of the GDPR);
c) to fulfil obligations under the provisions of law, including, if applicable, for the purpose of settlements, accounting and financial reporting (Article 6(1)(c) and (f) of the GDPR);
d) to implement the legitimate interests of the controller (Article 6(1)(f) of the GDPR), consisting in:
- answering your requests made via contact forms or hotline;
- establishing, asserting and defending against any possible claims;
- carrying out statistical activities related to improvement of work efficiency, the quality of services provided and their adaptation to the recipients’ needs;
- conducting direct marketing activities — due to specific provisions, activities conducted via e-mail or by phone are carried out on under a separate consent to use the appropriate communications channel.

Data retention period
Your personal data will be stored:
a) for the duration of the contract and after its termination until the expiry of the limitation periods for claims arising from it;
b) in the case of data processed for the purpose of a legitimate interest of the Controller, until a reasonable objection is raised by you;
c) in relation to marketing activities, until the consent to send this type of information by e-mail or by phone is withdrawn or until an objection to process the data in this respect is raised, whichever occurs first;
d) until the expiry of the data retention obligation arising from the provisions of law, in particular the obligation to store accounting documents related to the sales contract.

Your personal data may be received by:
a) entities carrying out marketing activities;
b) providers of IT services or solutions;
c) entities handling the hotline and contact form;
d) providers of courier and postal services;
e) entities supporting the Controller with regard to service implementation;
f) members of the controller’s group.

Automated personal data processing, including profiling
Personal data of an online store user may be processed for the purpose of profiling such a user. In this case, the Controller uses: information about purchases made, information resulting from activities taken on the portal (including: browsing particular content/goods, product registration) and data provided by the portal user in connection with the use of its functionalities (e.g. name, surname, place of residence).
The Controller also processes personal data collected by cookies and other similar technologies. However, they are used only when the user of the online store has accepted the use of cookies. Cookie settings can be changed at any time as described in detail in the section: COOKIES POLICY.
The Controller takes the aforesaid activities to match the marketing information to the individual preferences of the online portal users (behavioural advertising).


MARKETING


DATA PROCESSING AS PART OF MARKETING ACTIVITIES

Your personal data will be processed:
a) to fulfil obligations arising from the provisions of law, particularly from the act on the provision of services electronically (Article 6(1)(c) of the GDPR);
b) in connection with the fulfilment of the controller’s other legitimate interests (Article 6(1)(f) of the GDPR), consisting in:
- conducting marketing activities (including a newsletter, sending information about the latest products, special offers, other offers and services, making offers concerning concluding or amending contracts) — due to specific provisions, marketing activities conducted via e-mail or by phone are carried out on under a separate consent to use the appropriate communications channel;
- establishing, asserting and defending against any possible claims;
- carrying out statistical activities related to the improvement of the Controller’s work efficiency and the quality of services provided.

Data processing period:
In the case of marketing activities, your personal data will be stored until you withdraw your consent or object to such storing, i.e. until you show us in any way that you do not want to continue any contacts with us and receive information about the activities we take. Upon withdrawal of the consent or raising an objection, personal data may be retained for the purpose of confirming that the Controller meets its obligations and related claims.
In the case of other activities taken to comply with the legitimate interest of the controller, the data will be processed until a reasonable objection is raised by you.

Your personal data may be received by:
a) entities carrying out marketing activities;
b) providers of IT services or solutions;
c) members of the controller’s group.


CONTESTS


PERSONAL DATA PROCESSING RELATED TO THE ORGANISATION OF CONTESTS

1. Purposes and basis of processing:
Your personal data are processed for the following purposes:
a) to implement the legitimate interests of the controller (Article 6(1)(f) of the GDPR), consisting in:
ensuring, as the organiser, the proper contest organisation, including the handling of entries, informing about results and selecting winners as well as awarding and sending contest prizes;
- establishing, asserting and defending against any claims related to the participation in any contest;
- conducting direct marketing activities — due to specific provisions, activities conducted via e-mail or by phone are carried out on under a separate consent to use the appropriate communications channel;
b) fulfilling obligations under the provisions of law, including but not limited to for the purpose of settlements, accounting and financial reporting (Article 6(1)(c) of the GDPR);
c) the purposes referred to in the content of consents to the processing of personal data if such consents were given (Article 6(1)(a) of the GDPR).

2. Data retention period:

Personal data of participants of contests will be retained for the period necessary to organise them and select their winners. After the end of a specific contest, the controller may process personal data of its participants until any claims under civil law related to the participation in the contest have expired. Personal data of contest winners will be processed by the controller until any tax liabilities/receivables related to the prize awarded in the contest have expired.

3. Your personal data may be received by:
a) companies supporting the controller in the organisation of contests and in marketing activities;
b) companies providing IT services or solutions;
c) document archiving and destruction companies;
d) courier and postal service companies;
e) members of the controller’s group.


TECHNICAL SERVICE AND HOTLINE


DATA PROCESSING IN THE CASE OF PRODUCT SERVICE AND THE HOTLINE

Purposes and basis of processing
Your personal data are processed for the following purposes:
a) to accept and handle service requests regarding the controller’s products (Article 6(1)(b) of the GDPR);
b) to complete a service using a video conference service, i.e. the TELEPRESENCE (Article 6(1)(a) of the GDPR);
c) to record your data in the service system if consent is given (Article 6(1)(a) of the GDPR);
d) to fulfil obligations under the provisions of law, including for the purpose of settlements, accounting and financial reporting (Article 6(1)(c) and (f) of the GDPR);
e) in connection with the fulfilment of the controller’s legitimate interests (Article 6(1)(f) of the GDPR), consisting in:
- handling the request made via the hotline regarding any issues other than those specified in a) above;
- conducting customer satisfaction surveys — due to specific provisions, activities conducted via e-mail or by phone are carried out on under a separate consent to use the appropriate communications channel;
- establishing, asserting and defending against any possible claims;
- conducting marketing activities (including sending information about the latest products, special offers, other offers and services, making offers concerning concluding or amending contracts) — due to specific provisions, marketing activities conducted via e-mail or by phone are carried out on under a separate consent to use the appropriate communications channel.

Data retention period
Recordings of calls from the hotline will be retained for a maximum period of three months.
In addition, your personal data will be processed:
- for the period of the service completion and for a period of 5 years after its completion;
- in the case of data processed for the purpose of a legitimate interest of the Controller, until you raise a reasonable objection, i.e. show us in any way that you do not want to continue any contacts with us and receive information about the activities we take;
- until the consent to send marketing information by e-mail or by phone is withdrawn or until an effective objection to process the data in this respect is raised, whichever occurs first;
- upon raising an objection, the personal data may be retained for the purpose of confirming that the Controller meets its legal obligations.

Your personal data may be received by:
a) entities carrying out marketing activities;
b) providers of IT services or solutions;
c) entities handling the hotline;
d) providers of courier and postal services;
e) entities supporting the Controller with regard to service implementation.


EVENTS


PROCESSING OF DATA OF EVENT PARTICIPANTS

Purposes and basis of processing
Your personal data will be processed:
a) to hold events, including the processing of entries (Article 6(1)(f) of the GDPR);
b) to comply with the terms and conditions of the event (Article 6(1)(b) of the GDPR);
c) to fulfil other obligations under the provisions of law, including for the purpose of settlements, accounting and financial reporting (Article 6(1)(c) and (f) of the GDPR);
d) to fulfil the legitimate interests of the controller (Article 6(1)(f) of the GDPR), consisting in:
- holding events, including the processing of entries;
- conducting marketing activities related to and promoting the event by the Controller;
- exercising the Controller’s copyrights (including an authorisation to disseminate an image and disseminate the image of public figures or persons constituting only a detail of a bigger whole);
- establishing, asserting and defending against any claims;
- carrying out statistical activities related to the improvement of the Controller’s work efficiency and the quality of services provided.

Data retention period
Your personal data will be retained for a period necessary to fulfil the purpose for which they have been collected, i.e. to organise and hold an event, and, after its end, until related claims have expired. In the case of exercising copyrights — for the period for which the Controller may exercise them.

Your personal data may be received by:
a) companies carrying out marketing activities;
b) companies providing IT services or solutions;
c) document archiving and destruction companies;
d) courier and postal service companies;
e) members of the controller’s group.


COMMUNICATION


COMMUNICATION WITH LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O.

Purposes and basis of processing
Your personal data will be processed to implement the legitimate interest of the Controller (Article 6(1)(f) of the GDPR), consisting in:
- exchanging correspondence by the controller in connection with letters and messages sent by customers, representatives of the controller's contractors and other persons or entities in a paper and electronic form;
- establishing, asserting and defending against any claims.

Data retention period
Personal data will be processed for the period of the correspondence exchange or until an objection is raised to data processing, deemed by the controller as justified. In addition, the data will be processed until any possible claims have expired.

Your personal data may be received by:
a) companies carrying out marketing activities;
b) companies providing IT services or solutions;
c) document archiving and destruction companies;
d) courier and postal service companies;
e) members of the controller’s group.


COOKIES POLICY


 


LG Electronics Polska Sp. z o.o. (hereinafter referred to as “LGEPL”), the owner of this website, hereby informs users that it may use data storage and retrieval tools (generally referred to as “cookies”) at the time when the user is browsing the website.

1. What are cookies?
LG Electronics Polska Sp. z o.o. (hereinafter referred to as “LGEPL”), the owner of this website, hereby informs users that it may use data storage and retrieval tools (generally referred to as “cookies”) at the time when the user is browsing the website.

2. What types of cookies do we use?
The following types of cookies are used on LGEPL websites:
a) “essential” (technical) cookies, enabling the use of particular services, e.g. authentication cookies used for services that require authentication on websites; cookies used to ensure security, e.g. used to detect fraud related to authentication on websites; necessary for the proper transmission of information, the provision of the services requested by the user and the user identification after registration;
b) “performance” (analytical) cookies that collect information about how websites are used;
c) “functional” cookies, which “remember” settings selected by the user and enable the personalisation of the user interface, e.g. in terms of the language selected or region the user comes from, font size, website appearance, etc.
In addition, cookies used on LGEPL websites can be divided into:
a) First-party cookies
First-party cookies are stored in the browser and/or on the user’s hard drive by the currently viewed website. The user receives a unique identifier to track their visit on the currently viewed website. LGEPL, as the website operator, uses these cookies to manage sessions and to identify users.
b) Third-party cookies
The website also uses marketing and analytical cookies supplied by third-party entities, who are also recipients of information resulting from such cookies.
In any case, LGEPL informs the user that the user may reject cookies by setting up the browser (browsers accept cookies by default) or by installing tools offered by providers of relevant services, which will prevent the collection of information about the user’s visits to the website.
However, the user may set up their browser at any time to prevent the use of cookies or to receive notifications when they are generated.
Cookies, depending on their type, are used for a maximum period of 6 years.

3. How to accept or reject cookies?
We remind you that while browsing the website the user may set up their browser at any time to reject cookies or to receive notifications when they are generated. When you click the following links you will access information how to manage the use of cookies and how to cancel your consent to their use depending on the browser used:
• Internet Explorer
Menu > Tools > Internet Options > Privacy — please select the appropriate option.
• Firefox
Menu > Options > Privacy > History — please select the appropriate option.
• Chrome
Menu > Settings > Show advanced settings > Privacy > Content settings > Cookies — please select the appropriate option.
• Opera
Menu > Preferences > Advanced > Cookies — please select the appropriate option.
• Safari
Menu > Preferences > Privacy > Cookies — please select the appropriate option.
• Safari for Ipads and Iphones
To learn more about deleting cookies, the user may use the help section in their browser.
In addition, the user, upon entering the LGEPL website, may independently change the settings of cookies used on the portal. The panel for making appropriate changes is displayed at the top of the website.