Çevrimiçi Ziyaretçilerin Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Bu metnin amacı, LG Electronics Ticaret ve Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından işletilmekte olan “https://www.lg.com/tr” alan adlı internet sitesinde (“Platform”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda bilgi vermektir.

 

Bu metinde kişisel verilerinizin nasıl toplandığı, kullanıldığı, paylaşıldığı ve aşağıda belirtilen diğer hususlar açıklanacaktır.

    ●      Şirket sizden hangi kişisel verilerinizi toplar?

    ●      Şirket kişisel verilerinizi hangi amaçla toplar?

    ●      Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri nelerdir?

    ●      Kişisel verilerin hangi hukuki sebepler ile işlenir?

    ●      Kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlar ile aktarılır?

    ●      Kişisel verileriniz ne kadar süreyle saklanır?

    ●      İlgili kişi olarak haklarınız nelerdir?

    ●      Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve şikayet süreci nasıldır?

 

Veri Sorumlusu                

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7  Okmeydanı Şişli/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren LG Electronics Ticaret  ve Anonim Şirketi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

 

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Veri Kategorisi: İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

●    IP Adresi Bilgileri,

●    İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgileri,

●    Kullanıcı Adı Bilgileri,

●    Şifre Bilgileri,

●    Bilgisayar Ekran Kayıtları,

●    Cihaz IMEI Numarası,

●    Cihaz MAC Adresi,

●    Trafik Verileri (Bağlantı Zamanı/Süresi/vb.)

●    Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi;

●    Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi;

●    Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi;

●    Talep ve Şikayetlerin Takibi;

●    Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi;

 

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde sayılmış olan kişisel veriler; ziyaretçiler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler yoluyla elektronik olarak toplanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebeplerle Toplanır ve İşlenir?

Kişisel verileriniz, Şirket adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; yukarıda sayılan   amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebepler kapsamında işlenecektir.

 

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda bayilerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, açık rıza vermeniz halinde yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda yurt dışında mukim olan LG Electronics Inc. ve bağlı ortaklarına aktarılacaktır.

 

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süreyle Saklanacaktır?

Kişisel verileriniz, toplanma amaçlarına uygun olmak kaydıyla, yasaların gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Kişisel veri kategorilerine özgü saklama sürelerini belirlediğimiz kriterlere uygun hareket etmekteyiz. Saklama süresinin geçmesi halinde kişisel veriniz silinecek, anonimleştirilecek yahut yok edilecektir.

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Veri sahipleri, Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki hakları kullanabilir:

●     Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

●     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

●     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

●     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

●     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

●     Kanun’ un 7. maddesi çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

●     Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

●     İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

●     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Başvuru ve Şikayet Süreci Nasıldır?

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kisisel.veri@lge.com adresi üzerinden şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.